Rettelser Retromasker

Sidehenvisninger er til mønsterhefte
!"#$%&$'&()*&+$,-).&/01,&
#$%&'!"()!
!234(&/56*!+,'!-',.',!-/!01,2'!34!
7(8*&+49:8;&/56<*!5',.'6'!7,8&','9!-/!
1:16;<9,16:'6!;%.!9.<;;4!='22!8--!>'&!
[email protected]'&01,2'6A!"B(!#"3()!>!-/!-!6,!B4!$;,!3C!
#33)!8>2!7'.'22!;%.!71:9%&'6!
[email protected]!>D69;',4!=,1))1>"?)*!$;,!"!8>2!E!3!9>A!
"!:EA!2F'6;1!0,1!EGE!<;!8>24!$;,!3!8>2!,4!$;,!
&%12,1>!H!9%&'!I!#JA!9%&'!K)A!-/!9%9;'!
8>2!%!&%12,1>>';!0'..!3!#()!>!F'@6;!08,&'.;!
L!"3M!#"3()!>4!
#(8&+49:8;*!$;,%::[email protected]%&','!2.1;;9;,%::!;%.!
.<'6!>/.',!"K!N>!0,1!7,';;':16;'6)4!H'..!%!
;8--'[email protected]!.<'6*!E9;,!"O!#"B)!>4!$;,!3!>!9>!
EA!2F'6;1!0,1!EGE!<;!8>24!$;,!"!8>2!<;'6!0'..4!
P'&<9',!>!0D,!0'..!>'&!"!>!08,[email protected]',!2162!
&<!0'..',!;%.!M!>!2F'69;/,4!Q.%[email protected]!.162!;,/&!
82!;,'::!2F'668>!&'!,'9;','6&'!>4!
RST+UPVTW*!
$X!7'.'22';!.D9;!;%.!-/!71:9%&'[email protected]!
>D69;',';4!=12!'6!-8>-862!N1!M!N>!%!&%14!
$6<,-!9>!.<'[email protected]',9;!82!0'9;!&<9:'6!%!
;8--'64!
Chamonix strømper (side 12)
Diagram D
Det skal være igjen (62) 66 m igjen på
omg. Strikk til foten måler (20) 22 cm
eller ønsket lengde. Fell til tå: 1. p str til
det gjenstår 3 m på p, strikk to vridd sm 1
r, 2. p str 1 r , 2 r smTegnforklaring:
str p ut. 3. p str til
det gjenstår 3 m på p, str
vridd
= Frg21,m
r på
retten,sm 1
r, 4. p str 1 r to r sm, str= vr
p på
ut.vrangen
Fell slik på
Frg 1 med perle
hver omg til det er (6) 9= Frg
m igjen.
Klipp av
1, vr på retten,
r på vrangen
tråden og trekk den igjennom
m og fest.
= Frg 1, str 2. m r
bakfra,1. m r, slipp
Chamonix genser (sidebegge
11) m av p
= Frg 2
= Frg 3
Ermer: Øk 1 m på hver=side
av perle
Frg 3 med
merketråden hver 5. omg
= Frgtil
4 sammen
(15) 14 (15) 14 ggr. = Frg 5
= Frg 5 med perle
Diagram
C: se 1 felling
gjenta
Chamonix lue med dusk:
Tegnforklaringene på side 13: Diagram
D: = skal være Frg 3 med perle&
(8*&[email protected]@&/"?'&A">>1&
#$%&'!"()&
9%&'[email protected]',!166'6!8>2!;%.!&%12,1>!U!',!
0',&%24!&
#HD,!>D69;',78&'6!?1,!&<!0'.;!"3!>!-/!
[email protected]',!9%&'4!!WF'668>!1..'!&'!B!
&%12,1>>'6'[email protected]%.!&<!;%.!91>>'6!0'..'!3M!>!
-/[email protected]',!9%&'!L!O(!>!;8;1.;!-/[email protected]',!9%&')!
$;,%::!%?;4!J%12,1>!`A!!-%.'6!-/!
&%12,1>>';[email protected]%9',!>%&;!71:!-/!F1::'6A!;'..!
&'2!0,'>!;%[email protected],!%!&%12,1>>';!&<!9:1.!7'2!
08,[email protected];!9;D,,'.9'4!!H'..!-/!&'!8>[email protected],!&';!
',!162%;;!-/!&%12,1>>';!#1..;%&!F'@6;!
08,&'.;[email protected]',!?'.'!8>[email protected]%9!%::'!166';!',!
6'@6;)!H8,;9';;!9/!>'&!J%12,1>!J!82!U!
08,;.D-'6&'4!!+%.!9.<;;!',!&';!#K3)!KY!#Y()!
YO!>!%2F'64!!$;,!O!-!0,'>!82!;%.71:'!>'&!0,2!
"[email protected]',!!&%99'!>A!0'[email protected]!!
=4/[email protected]&='22!8--!-/!-!6,4!B!>'&!0,2!"!
#B(Y)!B"Y!#B3Y)!BBY!>4!$;,!0,'>!82!;%.71:'!
"3!N>[email protected],G78,&!';;',!J%12,1>!ZA!91>;%&%2!
.12!';!:61--?<..!-/!?DX,'!9%&'!';;',!I!N>!
9.%:*!H'..!&'[email protected],!>!';;',!:16;G>!82!&'!
0D,9;'!3!>%6%0.';;'6'4!5/!6'9;'!-!.'22!8--!B!
>!#@,162'6)[email protected]',!&'!0'.;'!>!0,1!08,,%2'!-4!
$;,[email protected],G78,&'6!"3!N>A!>'6!-/!9%9;'!-!0,[email protected],!
[email protected]!1,7!0'..!OK!>!F'@6;!08,&'.;!;%.!#3Y")!3C"!
#3M")!3I"!>4!$';;!&'!0D,9;'!82!9%9;'!"Y!>!
[email protected]:@CB&$X!9>!<6&',!',>'6'4!5,'99!
-/!9%::',?';96/.',A!&';;'!7.%,!&'!6'&',9;'!
-.122';!08,9%:;%2&-/[email protected],162'64!$X!3!
&'.'6'[email protected]!:61--'9;8.-'6!-/[email protected]',!9%&'[email protected]!
>19:%69;%:6%62',!>%&;!-/&&'!O!>!>%&;!
/-6%62'64!R%&;'[email protected],!F1::'6!9:1.!:.%--'9!
08,16A!9X!>'&!3!>!>'..8>&9D>>'6'A!9X!
8--*!='22!8--!O!6X'!>!-/!&'6!'6'!9%&'[email protected]!
>'&!9>/!9;%62A!:.%--!8--&>'..8>!
1,7!L!&%99'!9;,!1..;%&!,!82!7.%,!9D>>866';!
>19:%69D>>'6'4&31?%),1&>?"LL1%)$FL1B&
-/[email protected]',!9%&'[email protected]!&'!;8!>19:%69;%:6%62'6'!
$';;!&'!"Y!>!-/&6,4!BAK!-!82!D:!O!>!
&<!;%.!9.<;;!9:1.!9X!%!>%&;'[email protected]!&%99'!O!>4!
#7'.'22)!%66!>8;!F1::'64&H8,;9';;!91>>'!
J';!',!6/!-/!-!#33I)!3BI!#3OI)!3KI!>![!&'!
@,G78,&!98>!6'&',9;!82!9;,&&'!O!>!2.1;;9;,A!
O!>!6X'!:.%--'>4!$';;!>',:';,/&!%[email protected]',!
@,!-/!,';;'6!L!7'.'22!,<6&;&:.%--':16;'64!
9%&'!>'&!#"3")!"3K!#"B")!"BK!>!;%.!
$;,!;%.!:61--'9;8.-'6!?1,!'6&.'62&'!98>!
71:9;X::';!82!#KO)!KC!#KI)!#Y3)!>!;%[email protected]',;!
6/,!;%.!>%&;!71:!%!61::'6A!9';;&>!-/!'6!
08,9;X::'4!H8,;9';;!%!2.1;;9;,!82!9;,!78.'6!
9%::',?';96/.4!R',:[email protected]!>'&!;,/:.'!G&;,/&!
,<6&;!;%.!1,7!>/.',!#3K)!3Y!#3C)!3M!N>4!H'..!
08,!M!:61--',!F'@6;!08,&'.;!8--!;%.&]G
"!>!0,1!,';;'6!-/[email protected]',!9%&'[email protected]!9%&'>',:'6'!
,%626%62'6!9;1,;',4&MNO,1&>?"LL1%)$FL1B&
[email protected]',!34!N>!C!22,!L!#BY)!BC!#BM)!BI!N>!0,1!
$;,[email protected]'69;,'!:61--'!G&9;8.-'!9-'%[email protected]'6&;[email protected]!
8--.'229:16;'6!L!#OC)!K(!#K3)!#KK)!>!;%.!
?DX,'!:61--'9;8.-'A&.12!:61--?<..!
[email protected]',;!08,9;X::'!82!#"(C)!"""!#""C)!"3"!>!
;%[email protected],'6&'!&',!&';!',!>',:';&[email protected]!08,!
;%.!71:9;X::';![!O!:.%--'>!L!#3(")!3""!
:61--',!-/[email protected]'69;,'!9%&'A!9';;!>!-/&'6!
#33")!3B">4!\:!6/!"!>!-/[email protected]',!9%&'[email protected]!
9%::',?';96/.4&(O&>?"LL1%)$FL1?&)-F&
9%&'>',:'6'[email protected]',!BAK!N>!O!22,!L!#YO)!YY!
A">>1?B&R19:!%!91>>'6&?DX,'[email protected]'69;,'!
#YM)!C(!N>!L!#K")!KO!#KY)!KI!>!;%[email protected]',;!
:61--'9;8.-'!>%&;!71:4!='22&
08,9;X::'!82!#""K)!""I!#"3K)!"3I!>!;%.!
:61--'9;8.-'6!,';;'!>8;!,';;'!>'&!F1::'6&
71:9;X::';4!!(2+8:!:C&6/,!1,7!>/.',!#K3)!
82!9X!9>!>'&!1;;',9;%624!^,';;!7'.'22';&
KO!#KY)!KM!N>!0,1!8--.'229:16;'6A!0'..'9!;%.!
,<6&;!9/,:16;'6!9.%:!1;!&'66'!9:F<.'9A!82&
.%&"*'/-*&*"01"2'3045%06%'7'8-*&"9-*$-%0"*:'&"%;"*:'<6;"#,":'#"&&9-*="*":';+("*8'6&'9600"*4
]G,%626%62!-/[email protected]',!9%&'!08,16!9.%:*!H'..!
>$-&*-=="*'5:'?:'@:'>:'A:'!:'B'6&'0"&%86+#-*$%&:';"00";'$%%'"00"*'0"+;0"%:
0'9;!&'6!;%.!-/[email protected],162'64&M1>F-?'B&a;;',9;!-/!
0D,9;'!82!9%9;'!>!-/[email protected]',!9%&'[email protected][email protected]!&'!O!
C?222'>$-&*-='@:'>'6&'A'=D'0*E++";'$';-=="%';#$+')"';0D*:')$-&*-=="%"'0$#1F*"*'G#4-4'*,%)8"##$%&"%'<D'&"%;"*'6&'+6=="*
:61--'9;8.-'6A!?':.'9&:,'-9'>19:',!>'&!
$')"%%"'*"++"8F#&"%'H"*'6&;D'&*,<<"*0'$'.##,;0*-06*:')"'I1"%&"*',;E%#$&'$;-=="%J2'K69"
:.%--'>!-/!8>2!L!3!>!0'.;!-/!8>24!H'..!9.%:!
?':.'6/.!6,4!BA!08,!/&.12'!'6!-'6A!F'@6!:16;4&
[email protected]',!34!S>2!"3!22,4!6,DE0FFB!H'..!#K)!K!#Y)!
$X!%!:61--'6'4!
Y!>!-/[email protected]',!9%&'[email protected]!9%&'>',:'6'4!
^1:9;X::';!L!#"(K)!"(I!#""B)!""C!>!
K"&%86*+#-*$%&O
H8,9;X::'6'L!#BO_BO)!BC_BC!#BM_BM)!
>$-&*-='?
L'!*&'M:'*'<D'*"00"%:
O"_O"!>![!O!:.%--'>19:',4!='22!1,7!;%.!
'''9*'<D'9*-%&"%
L'!*&'M:'9*'<D'*"00"%:
9%&'6!82!9;,!',>'6'4&
'''*'<D'9*-%&"%'
!"##$%&"%"'&("#)"*'+,%'(-++"
HQNR'QP'HTVR'TP'=
W,%'(-++"
>$-&*-='A
L'!*&'M'=")'<"*#"'
-*..')*/+,'01%2*.,',".',1,#.,
'3'45678'596'459:8'5;;'&
<,%'=;'%>'6'%'?&=>'$)*+,#'[email protected]=
3'45;A8'5;B'45BA8'5:A'&
<,%'=B'%>'6'%'?&=>'$)*+,#'[email protected]=
3'45:78'5C;'457A8'5D6'&
<,%'=4:8'C'4C8'C'%>'6'%'?&=>'
$)*+,#'[email protected]=
3'45D68'6A;'46A78'66;'&
-*..')*/+,'01%2*.,
46;8'6;'49A8'9:'&'3
465:8'667'469;8'6B6'&
-*..')*/+,'01%2*.,
9A'&'#..*'?,E%%*.?*%'3
46;A8'6B6'46:;8'677'&
-*..')*/+,'01%2*.,
9A'&'#..*'?,E%%*.?*%'3
46CA8'676'46D;8'957'&
'''G-+8*-:M4'='*:';#$<<
69+69B&G1,F1,B&+,'!;%.!91>>'6!N14!#""()!
'''G"&&"'='-9'<
"B3!#"B3)&"KO!-',.',!-/!0,2!6,4!B4&='22!8--!
L'!*&'N
'&("%0L'!*&'N'=")'<"*#"'
-/!9;,D>-'G-!6,4!B!>'&!0,2!"&#Y()!Y(!#C()!
L'!*&'7
>$-&*-='5
C(!>4!$;,!"!8>2!,4&$;,!"M!N>[email protected],G78,&!';;',!
L'!*&'P
J%12,1>!Z4!$;,!"&8>2!2.1;;9;,%::!82!D:!L'!*&'Q'=")'<"*#"'
91>;%&%2!F'@6;!08,&'.;&#I)!""!#I)!""!>!L!
&("%0-9;#,00'1"*'
G"&'1"*
<D'(-++"%
<D'(-++"%
#YI)!C"!#CI)!M"!>!-/!8>24&$;,!J%12,1>!^A!
9'!-%.'6!-/!&%12,1>>';&98>[email protected]%9',!>%&;!-/!
',>';A!82!;'..!<;!;%.!9;1,;&[email protected]!8>2!08,[email protected],!
>$-&*-='!
&<!9:1.!7'2!08,[email protected];!9;D,,'.9'4&$';;!
>',:';,/&!>%&;!<6&',!',>';4!\:&"!>!-/!
[email protected]',!9%&'[email protected]!>',:';,/&'[email protected]',!#3AK4)&3AK4!
#B4)!B4!N>!;%.!91>>'6!#"")!"3!#"")!"3&
2162',!L!#I")!IK!#"(")!"(K!>4!T/,!
J%12,1>&^!',!0',&%2A!08,;9';;!>'&!0,2!"!82!
2.1;;9;,%::&;%.!1,7!>/.',!#OC)!OI!#K")!KB!
N>4!H'..!;%.!',>'?<..&#"3)!"3!#"O)!"O!>!
>%&;!<6&',!',>';!L&#CI)!MB!#MC)!I"!>4!
='22!',>';!;%.!9%&'!82!9;,&';!',>'!;%.4&
!"##'("9%0'86*)"#0'
HTVR'TV'HTQR'TQ'=
>$-&*-='>
!"##$%&"%"'&("#)"*'+,%'(-++"
!"##'("9%0'86*)"#0
HMSR'MS'HMSR'MS'='L
HNNSR'NPM'HNQ7R'NTQ'=
'&("%0-
!"##'("9%0'86*)"#0
HPQR'QM'HQ7R'QS'=
L'HNTUR'NUV'HNSNR'7VP'=
=$)0'G-+'(-++"
>$-&*-='@
>$-&*-='B
$)*+,#
!
!"##'("9%0'86*)"#0''
H7SR'PX'HPQR'Q7'=
!"##'("9%0'86*)"#0'
HTVR'TV'HTQR'TQ'=
L'!*&'M:';0*'N4'='*
!"#$%#&'(
&("%0-
$#
Rettelser Retromasker
-*..')*/+,'01%2*.,
3'49AA8'956'496;8'9;7'&
Diagram B
=H96(8IJJ68B&$';;!',>'6'!%66!91>>'6!
>'&!78.'64!&#BB")!BOI!#BYB)!BM"!>*&^'2!/!
9;,%::!8>[email protected]'&!:.%--'>!>%&;!08,164!&3K
,-?'?-?'1?B!H8,;9';;!0'..%62'6!"!>!-/[email protected]',!&&
L'H77MR'7PS'H7T7R'7UM'=
=$)0'G-+'(-++"
'&("%0-
!
&
"!
0&'4'<85'36'7&'<<1'36':&'<;1'3
("))'<'%'$3'3")).3'=+"%,'=+A, 'B%C$$6'
Inger Margrethe! Jente diagram A, B0&og
'5'3C'4'<92'36'7&'5'3'4'<;<'36':&'D'3'4'<1;'3
Bærestykke
345+6)7(8$889:$;:$$88$$4<!8=>[email protected]'8$B
Når man har lagt ut til bærestykke skal
det være (324) 334 (358) 369 m + 4
klippemasker på pinnen.
flettemønster og fell til ermehull og hals
som høyre forstykke, bare speilvendt.
Leggvarmere (side 27)
til Oppdal
("))'<'%'$3'3")).3'=+"%,'=+A, 'B%C$$6'
!""#$%"&'"84$"5,")"$"-./#$.'"&",")"$'"8?6**"-3%%3")".2"*
!""#$%"&'"84$"5,")"$"#0$#$.'"&",")"$'"8?6**"-3%%3")".2"*
Aker Brygge
0&'5'3(side
'4'<<1'36'7&'542)
'3'4'<18'36':&'D'3'4'<?<'3
!"#$%"&'"(")"*+"*,"-./
IJK'LA>M%>3'=+A, 'B%C$$ som brukes
Pelsgarnet MULTIDREAM
!"#$%"&'"2$"*+"$34431'"$"*+"2$.1%31
på "Skøytemodellene"
0&'0,%'5'3'3")).3'=+"%,i Aker
'B%C$$'4'%>FF'Brygge<D'3'G5'B%C$$H
!"#$%"&'"$"*+"$34431'"2$"*+"2$.1%31
kapitelet er:
Lysegrå
!"#$%"5'"-$61%3-7$'"84$"6"9")"6"31")":!"&$'"&2$'"&$;
7&'0,%'98'3'3")).nr
3'=+"%,04'B%C$$'på
4'%>FF'Sonja
;9'3'G5'B%C$$H
"81<"0%"=/">6883"9")"46?"(")"84$"$"#$."2$.1%31'"81<'"
Hennie hettejakke
og pulsvanter, Krem
:&
'
0
,
%
'
5
'
3
'
3
")
)
.
3'
=
+"%,
'
B
%C$$'
4
'
%
>FF'
<
D'
3'GD'B%C$$H
@3??"(")"46?"&")"8?6/A"B4$"5"2$"8)'"84$"&"2$'""?=#4"&,")"
nr 23 på de
andre blågrå og hvite
023$"5,")'"84$"5"2$"8)"0%"?=#4">31"#0$$6%3")"023$"!"&")"
modellene.
!"#$%"&'"(")"*+"*,"#0$.1
Tilbehør: Panduro Hobby: 162 stk 4 mm
Roccailleperler
Diagram Oppdal B
Diagrammer
(Side
15)
J3%1#0$/?.$61%A
disse p strikkes til pute
Oppdal kort vest ( side 14)
Shorts (side 28)
!"#$%"5'"$"*+"$34431'"2$"*+"2$.1%31
!"#$%"9'"$"*+"$34431'"2$"*+"2$.1%31"
m og tilbake.
egynner
= (94) 98
skal
*, gjenta fra
m 4grå,ogsnu.
nr.
str
Beg omg
picotkant
undt
tas fra
4
(46)
n og
øk49
(74)
74
retten:
str m,
så
151
legg opp
erme)
=rebak:
Fell
forstykke
em.
og bakerme str
(74) 74
å *, gjenta
snu.
– 10. p en
på diaut til start
lgt str
m diaver hele
Pinner: Strømpe-p nr. 4
Heklenål: Nr. 4.
PELSKANTEN RUNDT TEPPET:
Hekle 1 omg fm med dobbel Multidream
heklet fra vrangen, slik at pelsen vender ut
De strikkede og heklede rutene blir ca. 13 x mot retten.
13 cm.
BAKSTYKKET:
VENSTRE FORSTYKKE:
StrStrrute
3, ruter,
strømpe-p,
sett sm
ellenr.
r eventuel
t sypårutene
fortløpende
Klipp til fôret med 2 cm sømmonn for å ha
den over på rund-p, str rute nr. 6, bobler,
som
settesi høyden
over påogsamme
i remser
sy demrund-p.
sm i bredden litt å gå på, teppet er veldig elastisk.
Fortsett med sort garn. Alle mål tas
herfra.
til slutt.Str1
Klippp 16r over
ruterbegge
i fløyelrutene
15 x 15fracm Legg det utover gulvet og fest fôret med
retten, og fell ca. hver 7. m til 52 m. Str 2
p vr,
retten og rundt)
fortsett
(inklsett
. 1 cmfrasømmonn
ogi flette
sy disse
store knappenåler. Sy fôret fast for hånd, &
mønsteret fra rute nr. 2
over
alle
på p,
p med
også
smm36med
deavslutt
stri11kkede
rutene2 vr.derNår
de brett pel9"'?E-FV&&#$%&'!BK)&
sen unna når du syr. Til slutt legg
arb
måler fra
cm.8str
m flettemønster,
*, gjenta
*–*,
ggr, avslutt
med 1 kjm i
1.
over
de
neste
m str rute nr. 1, stjerne,
skalst.omg:
være
fortl31øpende.
teppet!-"',"D&=W&'1?%1,&$'&A">>1&
utover gulvet igjen og fest fôret fast
30.
* 2 st i samme
m, 1 stI i st 12 ggr
str
10 m flettemønster.
Fortsett
*,Segjenta
8 ggr,daavslutt
kjm i
skissefraav*–*,teppet,
ser dumed
hvorl1edes
histen og pisten for å holde det hele sm, men
1. st.
! systemet i sammensetningen av rutene er.
ikke for mye, for strikken er tøyelig, og syes
Hekle en del til, ikke klipp av tråden. Legg
delene vrange mot vrange og hekle en
Start nederst
i høyrepåhjbegge
ørnet. delene:
Str rute *1,12st, det
for mye fast,(sideblir61)det merkelig.
viftekant
igjennom
Rosetopp
m. Str 16 cm fra skrittet.
Når flettemønsteret måler 13 cm, fell 1 m
Str 2 vr sm i hver av de vr feltene til 2 vr
i hver
side
hver
2. cm
5 ggr
mellom
hver
flette
= 240
m. til 42 m.
Retsen
av og
pulsvanten
str vr sett
fra= 192
(Str 2 cm
gjenta fellingen)
2 ggr
retten.
m. Det er nå ingen vr m mellom flettene.
Str ferdig flettene.
Felling
før 26)
vr-bord:
Str 6 vr, 2 vr sm = 168
Vest
( side
!
m. Vr-bord:
2 r, 2 vr. Garn, Beige nr
Materialer:
Sandnes
3021.
4=>[email protected]?ABB>!
ISBJØRN jakke på side 46/47.
Bolen:
Hovedfargen: Legg opp 210 (222) 234.
De første og siste 2 m str vridd rett hele
veien opp til halsen. Str 7 cm vrangbord
frem og tilbake 2 vridd r, 2 vr, på siste p
økes jevnt fordelt 31 m = 241 (253) 265
m. Mørkeblå: Str 1 rille (1 omg r, 1 omg
vr).Hovedfargen: Str heretter rundt, str 1
omg r og øk 3 m midt foran = de 2
vridde rette til hver side av glidelåsen og
3 r klippemasker i midten. Heretter
oppgis masketallet uten disse 7 m, klipp
tråden. Start neste omg fra siden med
mønster slik: Forstykket: [13 (16) 19 m
dbl perlestr (1 vr, 1 vr r, 1 vr,
flettediagram A over 6 m) 10 ggr, 1 vr, 1
vr r, 1 vr, 13 (16) 19 m dbl perlestr] =
gjenta for bakstykket. Str til arbeidet
måler 44 (46) 48 cm, flytt merketråden i
siden oppover. Ermhull: Fell 8 m (4 m
på hver side av merketrådene) = 111
Diagram E shorts
gjenta
ell i hver
49 m til
å disse m
et.
= 22 m
%I314.
='22!8--!"(3!>!>'&!98,;!-/!-!6,4!O!82!9;,!
Sonja Hennie
(side 42)
!"#$%"C'"$"*+"$34431'"2$"*+"2$.1%31
G/*3%*("J"
G/*3%*("H"
0,'>!82!;%.71:'4!$;,!M!-!2.1;;9;,A!"!-%N8;:16;!
82.."?2:4$"56%92.$
82.."?2:4$"56%92.$
L!7,';;':16;A!M!-!2.1;;9;,4!Z..'!>/.!;19!0,1!
("))'*"+#,'-.%/"),'0&'<2'3'4'<;<'36'7&'<5'3'4'<15'36':&';;'3'4'<29'3
E6.%$.)"H
<"("!+AC"("
@+AB"+C"@&DB"+E"("!
-%N8;:16;'64!$;,!"[email protected],!0,1!
@7I4".I2B
@+&&B"+&C"@+<FB"+=<"(
@,162'6!82!D:!F'@6;!08,&'.;!;%.!"KK!>4!
T'9;'!-!0,1!,';;'6*!
$;,[email protected],A!J%12,1>!U!#9?8,;9)[email protected]',!"K"!>A!
("))'*"+#,'-.%/"),'0&'?8'3'4'<?5'36'7&'?<'3'4'<@2'36':&'?1'3'4'<D1'3
82.."?2:4$"56%92.$
[email protected]<;;!-!>'&[email protected],4!$;,%::!Y!N>4!
@<&B"<&"@=DB"=="("!
@+=DB"+=A"@+>FB"+FD"(
(>,-))P1FF-?'B&H'..%62!%!?DX,'!:16;!L!71:*!
2345+6)7(8$889:$;:$$88$$4<#8=>[email protected]'89!
80
(504)
H'..!"!>[email protected]',!-!""!22,4!
82.."?2:4$"56%92.$
+1?&6/,!1,7!>/.',!I!N>!7'2!0'..%62'6!%!
1 (270)
@<&B"<F"@<AB"=&"("!
ke 6 cm
16&,'!9%&'4!H'..%62!%[email protected]'69;,'!:16;!L!08,16*!
@+E&B"+AD"@+CFB"&D="(
82.."?2:4$"56%92.$
ag et
H'..!"!>[email protected]',!-!M!22,!L!"BK!>4!$;,!;%.!1..'!
82.."?2:4$"56%92.$
<"("!+C&"(
123456%7.*%/43
m slik: Fell
0'..%62',!',!2F8,;A!.'22!1,7!0,1!&'2!82!9;,!';;!
@<FB"<C"@=+B"=="("!
@7I4".I2B
e 2 [email protected]&D=B"&+F"@&<=B"&=F"(
!"8%3"+
LA
>
M%>3'
N
7'6!;%.A!>'6!9-'%[email protected]'6&;4!$';;!7'6'6'[email protected]',!
&,"*
82.."+"("!"+C>"(
Yarns
gull
NB! Øk eller fell m på 1. p til det antall m
3, 5 og 4, men pass på å hekle
rundt han(vrangen)
!"8%3"+,":%"0;
#?3443"&(")
-/!.162!,<6&G-A!-199!-/!1;!0'..%62'6'!71:!
4'
%
M'
9
'
%
'
F
O'
%
",
,
"
#6
'
+
%'
F
O'
+
%>#M"#
@7I4".I2B
som står i oppskriften til hver rute.
ken. 3. remse: Rute 4, 2 og
1. 4. remse:
"""%"0;":%*432
$.**0$4"CD")
!"8%3"+,"(29"
m fra
f. nr.vr10
Rute -/[email protected]',;!7'6!:8>>',[email protected]'&!9%&'[email protected]!
5, 4 og 6, pass på å lage et hull til
82.."?2:4$"56%92.$
p
mordelt
[email protected]',16&,'!L!3C(!>4!R%&;!08,16!',!&';!6/!O!
4'
%
M'
9
'
+
%'
F
O'
%
",
,
"
#6
'
%
'
F
O'
+
%>#M"#
@<FB"<E"@=+B"=&"("!
Har !"#$%&'()
du en *veske
med hanker
montert litt
hanken.
5.
Rute 1, 2 og 3.
!"8%3"&
Tegnforkl
arinremse:
g:
'+$#,'-.",$'/,0,&#,1+
*@&=DB"&>>"@&E>B"&CD"(
#'*2,3,456&'.578
til
@,A!9;,!"!8>2!82!9;,[email protected],!9>!;%[email protected],4!R%&;!
nedpå vesken som vår har,
må du lage
!"8%3"<
ørste og
hull/hekle rundt hankene på de rutene som
M O N71:!',!&';[email protected],A!-/!166'[email protected]',!8>2!9:1.!
TERING:
4'-%M'9'+%A//'%
eselv
blir- de
!"8%3"<"(29"0
82.."?2:4$"56%92.$
=
2
r
sm
9,',;<,'".."$=,:',;<,:'*$#"$
er.på hver
kommer der hvor hanken @=DB"=&"@=&B"<E"("!
er.
Sy de&';!6/!0'..'9!:<[email protected]',!&%99'!M!>*!
løse remsene sm først og til slutt sm
!"8%3"= Isbjørn jakke: (side 46)
Q*&P1FF-?'B&"[email protected],[email protected],!9>[email protected],[email protected],!9>A!"[email protected],4!
med de
to rutene rundt hanken.
@&EFB"&C&"@<+FB"<<&"(
sten skal
E6.%$.)"G4'-%M'96'$",,'<'3'FO'=*")F"F'-.%>#'>%P6'$,%'<'%6'$,%'<'3'-%>'=*")F"F
!"8%3"="(29"0
= ta 1 m løpelsgarn:
s av, 1 r, ta denHekle1
løse82.."?2:4$"56%92.$
m overomg fm fra
9,:',;<,'".."$=,',;<,:'*$#"$
RRIS
Str/hekle/sy
sm i remser fortløpende rutene
Multidream
R*&P1FF-?'B&[email protected],!9>[email protected],[email protected],!9>4!S*&P1FF-?'B&
den ene
!"8%3">
82.."?2:4$"56%92.$
fra høyre hjørnet nede i den rekkefølgen du
vrangen
rundt hele stykket.&"("!"+CF"(
"[email protected],[email protected],!9>A!"[email protected],4!J';!',!6/[email protected],!>'..8>!
uten
@AB"&"@&B"D"("!
4'-%M'96'$,%'<'3'%6'$",,'<'3'FO'=*")F"F'P>B'>%P6'$,%'<'%6'$,%'<3'-%>'=*")F"F
@7I4".I2B
!"8%3">"(29"0
ser (/9$")*7
på 9,5"..,0,2,;<,6>
vesken: ");";,?*(,*'?=,5.',@,'=,5.',2,%'*,6>
hele vesken,
= 1 kast med pigger rundt
");";,' Fest borrelås
0.';;'6'!82!;8;!3YO!>4!$;,!"Y!N>!0,1!
er side av
@<&=B"<<&"@<>FB"<FC"(
!"#$%"&'"("%")*
1.
remse:
Rute
2,
1
og
6.
2.
remse:
Rute
den
vil
feste
seg
godt
nok
i
strikken.
9:,%;;';4!$;,[email protected],!9>!%[email protected]',[email protected]!&'[email protected],!0'.;'6'!
skal sy i
3?24$*
3?24$*
"""+'"("%,"-./00
4'-%M'9
;%[email protected],!>'..8>[email protected]',!0.';;'!L!3O(!>4!#$;,!3!
m av p
= boble, str 5 m i samme m, i fremre
9,5"..,@,2,;<,6>
"
)
;
";,%&'*$,*'?=,5.',@,'=,5.',2,%'*,6>
"
)
;
";,'
Diagram A
Diagram D
tmed
til perl
arbe
Mocca (side 49)
N>!82!2F'6;1!0'..%62'6)!3!22,!L!"I3!
4'-%M'<
og bakre m-ledd, annenhver gang,
ke i hver Interiør
>4!J';!',!6/!%62'[email protected],!>!>'..8>!0.';;'6'4!
9,5"..,@,2,;<,6>
Men når
arb måler");9";,?*(,*'?=,5.',0,'=,5.',2,%'*,6>
cm beg fellingen i ");";,' Når vr-borden måler 10 cm strikkes den
(side 58)
bak$;,!0',&%2!0.';;'6'4!
"#$!%&!'!()*!+,-.$,/01!2**!$!
5 vr, snu,
str av
5 r, lforkortede
øft de 4 m rekker:
høyere snu,
bakstrved
hjelp
andrenrside.
Felling(Side
i venstre
Rute
2, Flette
23) kant = foran:
rtE for4'-%M'<6'<'%'$3
T1FF-?'&PN,&#,KU$,VB&$;,[email protected],[email protected],!9>!L!
"#$!3&!'4*5!+,678!3**!$!
bak strikkes 12 m, snu. Strikk 24
Fell 1 m9,5"..,@,2,;<,6>
hver p 8 ggr
= 135 m. Str til alle ");";,' Fra midt
e: One
");";,%&'*$,*'?=,5.',0,'=,5.',2,%'*,6>
over
den
si
s
te
m
en
for
en
=Fortsett
1 m med å
"YM!>4!3,KU$,VB&3!,[email protected],4!
"#$!5&!'4!(*)!9:/;7<!%**!$!
m,
snu.
Strikk
36
m,
snu.
fellinger
er
gjort,
legg
arb
fra
deg
og
str
ett
ene hver
4'-%M'(side
; 50)
12T/,[email protected],G78,&'6!>/.',!"(!N>!9;,!&'6!?DX','!
hver p til du har kommet til
ben til, men
speilvendt. Sett benene over
s200)
mål:
Cortado
gjenta ");";,?*(,*'?=,5.',0,'=,5.',2,%'*,6>
gjenta
$.**0$4
=mvrStr
påmer
retten,
r på vrangen
9,5"..,0,2,;<,6>
");";,' str
Avslutt
her
Beg
herpå atAvslutt
her bak Beg her
71:[email protected]'&!?F'[email protected]!08,:8,;'&'!,'::',*!H,1!
146
m.
en
omg
og
fell
av.
på
lang
rund-p,
pass
fellingene
90
cm
47) 48
Str en>%&;!71:!9;,%::'9!"3!>A!96<4!$;,%::!3O!
rute nr. 1, stjerne og 1 rute nr. 3,
på hvert ben kommer ved siden av hver:e41
4'-%M'1'P%./"%"$'3Q3>$B"$,A#M
avcm
+")1,-"F1,B&
=Hekle
r på retten,
vr på vrangen
");";,%&'*$,*'?=,5.',0,'=,5.',2,%'*,6>
1 omg
fm med Multidream
andre =9,5"..,0,2,;<,6>
270 m. Midt
foran er det nå 4 vr, ");";,' ruter. >A!96<4!$;,%::!BY!>A!96<4!H8,;9';;!>'&!/!9;,!
gr = (208) Pute
m/ruter og pelskant ( side 24)
b8<9'!80!b877%'9*!ZP+U$ZTS!
Diagram
E og str 2 vr sm til 3 vr.
Pelsgarn
fra vrangen rundt rutene.
str
1 omg
"3!>!>',[email protected]',!-!;%.!&<!?1,!:8>>';!;%.!"OY!
7) 58
2,"?B&
M O N>4!$;,!'6!8>2!82!0'[email protected]!$;,!'6!,<;'!6,4!"A!
TERING:
Midt bak er det 8 vr, på annen hver omg
st av4 m
E6.%$.)"F
Fell
`MMB!P89'c88&A!M((!#I(()!I((!2!
Avslutning:
Hekle
2
omg
fm
med
Sy
sm
indre
ben
og
skrittet.
Brett
inn
bretteskal
det
nå
felles
kun
over
disse
8
m:
brun
9;F',6'!82!"!,<;'!6,4!BA!,<;',4!b':.'!"!8>2!
r12,
hver
`IYI!Z$bA!3((!2!;%.!1..'!9;,4!
Multidream
fra
vrangen.
kanten
på hvert ben og sy dem til. Sy på
1. felling: 1 vr, 2 vr sm, 2 vr, 2 vr sm, 1 vr.
0>!>'&!R<.;%&,'1>!
) London
223 m
`MBO!R%&6%2?;A!"((!2!;%.!1..'!9;,4!
rutene stjerne sys nederst på venstre lår
2. felling: 2 vr sm, 2 vr, 2 vr sm.
nr. 1099
) 227 m.
5'.921,6!0,[email protected],162'6!,<6&;!,<;'6'4!
foran og ruten midt på stumpen på høyre
3. felling: 1(side
vr, 2 vr
m f. nr. 10 Pulsvanter
25)sm, 1 vr.
R86;',%62*!
skinke bak.
Det er nå 3 vr mellom flettene og tot 264
Tegnforklaring rute nr. 2 og Diagram E (shorts):
= r på retten, vr på vrangen
= vr på retten, r på vrangen
= sett 1 m på hjelpep bak arb, str 1 r, str m fra hjelpep r
= sett 1 m på hjelpep foran arb, str 1 r, str m fra hjelpep r
Tegnforklaring
= sett 1 m på hjelpep bak arb, str 2 r, str m fra hjelpep r
= Frg 1
= sett 1 m på hjelpep foran arb, str 2 r, str m fra hjelpep r
= Frg 1, vr på retten,
sett
2 m på hjelpep bak arb, str 2 r, str m fra hjelpep r
r =på
vrangen
= sett
m på
hjelpep foran arb, str 2 r, str m fra hjelpep r
= Frg
1, 2
med
perle
Slutt her
gjenta 13 ggr
Beg her
= Frg 2
= Frg 3
= Frg 3 med perle
= Frg 4
= Frg 4 med perle
= Frg 5
= Frg 5 med perle
= Str 2. m r bakfra,
1. m r, slipp begge
m av p
2 st i samme m, 1 st, 1 kjm *, gjenta fra *–*
3!
15
rillen = en «pølse», slik at den ligger inni
Diagram E.
!"#$%#&';
Legg opp 40 m, str 10 cm vr-bord 1 r,
1 vr.
Str 2 riller og 1 omg r.
Str glattstr. På tommelsiden: Øk 1m i
begynnels en og 1m i slutten av omg.
UPRUTU*!
(117)
m rpå
Str en123
omg
til.hver side = for- og
='22!8--!#B3)!BY!>!-/!9;,D>-'G-!6,4!Y4!$;,!
bakstykket.
Legg arbeidet
ogbe
str Sett en merketråd
ved 10. til
m siden
fra omg
C!N>!0.';;'@,16278,&4!
ermene.
gynnelse = midtmasken på diagrammet,
@1%)1&$D'B&$;,[email protected]%&','!2.1;;9;,A!D:!>'&!/!
start å strikke inn stjernen Diagram E. Det
9;,!3!>!%[email protected]',!>!L!#YO)!C3!>4!$;,!;%.!
Ermene:
grå garnet fra stjernen må trekkes rundt
2.1;;9;,%::'6!>/.',!""!N>A!9';;!'6!
hele omg, hektLegg
det inn
4 m60påmbak
Hovedfargen:
oppi hver
52 (56)
på >',:';,/&!>%&;!<6&',!',>';4!H'..!3!>!
siden, så trekker
med
tråden rundt
strømpe-p,
strikk du
7 cm
vrangbord.
Øk uten
9
>%&;!<6&',!',>';[email protected]',!34!8>2!#"O)!"K!22,!
det blir
lange=trådstrekk.
matjevnt
fordelt
61 (65) 69 m.
L!#BO)!BM!>4!$;,!#3!)!B!N>!82!D:!F'@6;!
Øk slik
på 1tommelsiden
6. omg.midt
1 ggr,
Blå:
Strikk
rille, sett enhver
!merketråd
så hver
4. omg
ger Margrethe! WOLF diagram
08,&'.;!#M)!"(!>!L!#OO)!OM!>A!1,7'%&';!
under
ermet.
! 3 ggr.
Første omg etter slutten på diagrammet
>/.',!?%;!#BO)!BK!N>4!
fell til tommelhull:
$;,[email protected]%&','!#"3)!"B!N>!7%:<7'G>D69;',!%?;4!
5F#&#9%&'!K3)!!-"',"D&5F#!
Str 38 m, fell 12 m. Fortsett videre på de
J%12,1>!^4!
gjenværende m, legg opp 2 nye m der hvor
T1FF&)-F&1,D1E0FFB&
Diagram Ulv
:033";0'1)"#-$<03)
tommelfellingenstartet = 40 m.
[email protected]?"D."=CC?"CE"B
:033";0'1)"#-$<03) !"#$%#&')
Str 4 omg rett, så 2,5 cm vr-bord 1r, 1 vr,
[email protected]?"D."=CD?"C>"B
fell av.
:033";0'1)"#-$<03)"
B033-B")$0241)010
Latte lang vest med hette (side 57)
Den andre vanten strikkes speilvendt slik:
[email protected]?"@C"=AE?"AE"B
Likt frem til tommelfelling. Fell så 12 m i
$;D,,'.9',*!#$_R)!=_d=!
starten av omg, str 38 m. og legg opp 2 nye
GF"''1)%&DZFB&
m = 40 m.
b'.!.'62&'!9:<.&',G6'&*!#I()!IK!N>!
Str 4 omg rett, 2,5 cm vr-bord 1r, 1 vr. Fell67"843,
av.
9)4$)"#033(1%"&0$
[email protected]',@%&&'*!#I3)!"((!N>!
=%@*!#CY)!MO!N>!
/0%1#-$234$(1%5
!"#$%",-$)"**.*
&!-"',"DD1,&#9%&'!Y3)&
45$36-%78#%"3$9
*'$%+'
*',-%.
*'/0".
*'$%+1%23
&
Akershus
!"#$%#&'< festning #9%&'!C()
!-"',"D&("F1,D$&%>A1,PW&[,1D$?"&F01&
$'&9-D-?-&F1''-?'%&
Cremona lue
!"#$%#&'(
C",?P$,U,0>B&@$,\1'-"?&(L-,-)*!Z.-1::1!
W.%;;',!"((!2&
!
Vigelandsparken
!"#$%"&'()"**+*
62
Paris kåpe (side 57)
:033";0'1)"#-$<03)
=>*?">>"=+>?"+*"B
:033";0'1)"#-$<03)
=>*?">>"=+A?">*"B
:033";0'1)"#-$<03)
=>*?">@"=+A?">*"B
Ulv (side 52)
Raglan:
Sett ermene på p sammen med bolen =
(466) 482 (498) 514 m. Sett et merke for
midt bak, start str herfra, str 1 omg. Sett
også merker de fire stedene mellom
ermene og bolen. Neste omg: Start
raglan, fell som følger: Str til 2 m før
merket, 2 m sammen bakfra, str 1 m, str
2 m sammen forfra. Gjenta slik felling
ved hvert merke = 8 m felt hver omg. Fell
slik hver annen omg (4) 5 (6) 7 ggr =
(434) 442 (450) 458 m. Str så mønster
iht. diagram, fell hvor angitt i
diagrammet. Når selve mønsterborden
starter skal du ha (374) 374 (408) 408 m
= (11) 11 (12) 12 rapporter x 34 m.
SAMTIDIG: Start felling til V-utringningen
hvor angitt på diagrammet hver annen p,
fell 1 m på hver side til du møter
raglandfellingen. Når diagrammet er
ferdig str videre i lusemønster. Fell
raglan slik som før (5) 6 (6) 7 ggr. Str til
hele arbeidet måler (63) 65 (67) 69 cm
inkl vrangborden nederst, fell av (98) 98
(110) 110 m.
&
+"XE-")$&A">>1&DYE1))1&#9%&'!KY)!
()N,,1F%1,B&#$_R)!=_d=!
GF"''1)%&DZFB&
M1F&F1?'V1&%>0FV1,K?1VB&#YO)!YM!N>!
4#1,#-VV1B&#I3)!"((!N>!
/-#B&#CY)!MO!N>!
I),1&1,D1B&#Y3)!YO!N>
!
Man strikker først diagram A (de små
bordene) så er det 4 ensfargede grå p så starter man på åttebladsrosen
Diagram B - så 4 p - så diagram A.
& Nice skjørt (side 61)
Man strikker først diagram A (de små
bordene) så er det 4 ensfargede grå p så starter man på åttebladsrosen
Diagram B - så 4 p - så diagram A.
["??1%&L$?XE$!#9%&'!KM)!
+")1,-"F1,B&
b8<9'!80!b877%'9*!ZP+U$ZTS*!Z,16!
T,4!`MMB!,89'c88&!C((!2!
$ZTJTU$*!Z.-1::1!
W,/!6,4!"(O3!K(!2!
$8,;!6,4!"(II!K(!2!
&
!1"0#-FF1&F-)1?&'1?%1,&!#9%&'!Y()!
+")1,-"F1,B&
$ZTJTU$*!Z.-1::1!
$8,;!6,!"(IIA!K((!2!
W,/!"(O3A!K(!2!
W,/7,<6!"(MM!'..',!7,<6!O(M"A!K(!2!
&
@-X1&%>AN,)&D1V&,1),$%)A1,?1,!#9%&'!Y")!
+")1,-"F1,B&
$ZTJTU$*!Z.-1::1!
$8,;!6,4!"(IIA!3((!2!
W,/!6,4!"(O3A!O((!2!
W,/7,<6!6,4!"(MM!'..',!7,<6!6,4!O(M"A!K(!2!
S00c?%;'!"("3A!K(!2!
Toulose genser (side 62)
ARTESANO: Aran: nr C883 Rosewood,
1 kg
B!