opplæringsbok for industrimekanikerfaget

Matindustriens Opplæringskontor
i Oslo og Akershus
OPPLÆRINGSBOK
FOR
INDUSTRIMEKANIKERFAGET
Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift
Industrimekanikerfaget
Lærlingens navn:
_________________________________________________________
Bedriftens navn:
_________________________________________________________
Læretid:
_________________________________________________
Hovedområde:
Tilvirkning og montering
Hovedområde:
Vedlikehold og reparasjon
Kompetansemål
P
F
K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kompetansemål
P
F
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Hovedområde:
Dokumentasjon og kvalitet
Kompetansemål
P
F
K
K
21
22
23
24
25
26
Her merkes det av når punktene er påbegynt (P), ferdig utført (F) og kvittert av faglig
leder/instruktør (K)
TILVIRKNING OG MONTERING
Tilvirking og montering
Hovedområdet omfatter planlegging av arbeidsoppgaver, valg av materialer
og tilvirking, montering og igangkjøring av mekaniske komponenter knyttet
til industritekniske maskiner og utstyr. Videre dekker det industriell
montering og overflatebehandling. Hovedområdet omfatter også planlegging
og montering av automatiserte pneumatiske og hydrauliske styresystemer
tilknyttet maskiner og utstyr. Sikker utførelse av løfteoperasjoner inngår i
hovedområdet.
Kompetansemål 1
Lærlingen skal kunne:
 Planlegge og utføre arbeidsoppdrag i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
og prosedyrer
Veiledende punkter/oppgaver
Gjør rede for internt regelverk for helse, miljø og
sikkerhet
(eks. instrukser, rutiner /prosedyrer)
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Forklar hvor du finner dette.
Gjør rede for eksternt regelverk for helse, miljø og
sikkerhet.
(eks. lover og forskrifter)
Forklar hvor du finner dette.
Gi eksempler på gjennomførte oppgaver.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 2
Lærlingen skal kunne:
demontere, reparere, montere og funksjonsteste mekaniske komponenter i bedriftens
produksjon
Veiledende punkter/oppgaver
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Henvis til utførte oppgaver, der demontering,
reparasjon, montering og funksjonstesting inngår.
Legg ved arbeidsordre med beskrivelse.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 3
Lærlingen skal kunne:
 velge materialer for bearbeiding ut fra arbeidstegninger og spesifikasjoner
Veiledende punkter/oppgaver
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Ta utgangspunkt i en oppgave som er gjennomført.
Gjør rede for hva en må ta hensyn til ved valg av
materialer.
Begrunn svaret.
Legg ved en gjennomført oppgave, forklar hva du
gjorde og begrunn valgene.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 4
Lærlingen skal kunne:
 velge og bruke maskiner og utstyr til å skjære, kutte og sage i tråd med arbeidsoppdrag
Veiledende punkter/oppgaver
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Gjør rede for hvilke maskiner og utstyr som
benyttes til
a) å skjære
b) å kutte
c) å sage
Gi eksempler på når du benytter metodene over.
Gi eksempel få utførte arbeidsoppgaver.
Begrunn valgene dine.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 5
Lærlingen skal kunne:
 velge og bruke bearbeidingsmaskiner til dreiing, fresing, boring, brotsjing, honing, platearbeid
og rørarbeid etter spesifikasjoner og kundens krav til kvalitet
Veiledende punkter/oppgaver
Forklar når vil du benytte dreiing til å løse en
oppgave.
Begrunn svaret.
Det henvises til gjennomførte oppgaver.
Forklar når du vil benytte fresing til å løse en
oppgave.
Begrunn svaret.
Det henvises til gjennomførte oppgaver.
Forklar når du vil benytte boring til å løse en
oppgave.
Begrunn svaret.
Det henvises til gjennomførte oppgaver.
Forklar når du vil benytte brotsjing til å løse en
oppgave.
Begrunn svaret.
Det henvises til gjennomførte oppgaver.
Forklar når du vil benytte honing til å løse en
Forklaring/ kommentar/vedlegg
oppgave.
Begrunn svaret.
Det henvises til gjennomførte oppgaver.
Hvilket utstyr benyttes til platearbeid.
Det henvises til gjennomførte oppgaver.
Hvilket utstyr benyttes til rørarbeid
Det henvises til gjennomførte oppgaver.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 6
Lærlingen skal kunne:
 velge og bruke skjæreverktøy og sette opp bearbeidingsmaskiner i tråd med tegninger og
arbeidsbeskrivelser
Veiledende punkter/oppgaver
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Noe om skjæreverktøy???
Gjør rede for hvordan du ”setter opp”
bearbeidingsmaskiner,
som for eksempel dreiebenk og fresemaskin
Begrunn hvorfor dette er nødvendig.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 7
Lærlingen skal kunne:
 montere og igangsette automatiserte pneumatiske og hydrauliske styresystemer i bedriftens
produksjon
Veiledende punkter/oppgaver
Forklar forskjellen på hydraulikk og pneumatikk.
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Forklar hva det må tas hensyn til når man jobber
med pneumatikk?
Begrunn svaret.
Forklar hva det må tas hensyn til når man jobber
med hydraulikk?
Begrunn svaret.
Henvis til gjennomførte oppdrag med beskrivelse.
Forklar hva symbolene på en ventil betyr.
Forklar symbolene til en 5/2-ventil.
Beskriv funksjonen til en 5/2-ventil.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 8
Lærlingen skal kunne:
 utføre stropping, anhuking, signalgiving og rigging i tråd med gjeldende regelverk
Veiledende punkter/oppgaver
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Forklar hva som menes med:
a) stropping
b) anhuking
c) signalgiving
d) rigging
Hvilke regelverk regulerer dette arbeidet?
(eks. lover, forskrifter, instrukser)
Henvis til utførte oppgaver.
(Det stilles spørsmål til kompetansemålets
relevans)
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetanse mål 9
Lærlingen skal kunne:
 utføre korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling av ulike materialer i tråd med
arbeidsoppdrag
Veiledende punkter/oppgaver
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Hva er korrosjon?
Hva er hensikten med korrosjonsbeskyttelse?
Gi eksempler på oppgaver du har gjennomført.
Hva menes med overflatebehandling?
Hva er hensikten med overflatebehandling?
Gi eksempler på oppgaver du har gjennomført.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 10
Lærlingen skal kunne:
 sette sammen, modifisere og teste mekaniske komponenter i tråd med spesifikasjonen
Veiledende punkter/oppgaver
Hva menes med modifisering.
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Henvis til utførte oppgaver, og forklar hensikten
med modifisering.
Det henvises for øvrig til kompetansemål 2.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
VEDLIKEHOLD OG REPARASJON
Vedlikehold og reparasjon
Hovedområdet omfatter feilsøking, feilretting og tilstandskontroll på
maskiner og utstyr. Videre er sammenføying, vedlikehold, testing og måling
av komponenter er en del av hovedområdet. Hovedområdet omfatter også
elektrisk til- og frakobling av maskiner og utstyr, rengjøring, smøring og
justering.
Kompetansemål 11
Lærlingen skal kunne:
 utføre vedlikehold og reparasjon i tråd med gjeldende regelverk og produsentens tekniske
dokumentasjon
Veiledende punkter/oppgaver
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Hva er definisjonen på vedlikehold?
Nevn ulike former for vedlikehold.
Nevn viktige forutsetninger og metoder for et
godt vedlikehold.
Hvilke regelverk, (eks. lover, forskrifter,
sikkerhetsinstrukser) er viktig å sette seg inn i før
en starter med en reparasjon?
Hvor finner du regelverket?
Hva er sikker nedstegning?
Henvis til gjennomførte oppgaver.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 12
Lærlingen skal kunne:
 planlegge arbeidsoppdrag og utføre vedlikehold, feilsøke, reparere og funksjonsteste
mekaniske komponenter og redegjøre for alternative løsninger
Veiledende punkter/oppgaver
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Gjør rede for planlegging av et arbeidsoppdrag.
Beregn tid for gjennomføring av oppdraget.
Hvorfor er det viktig å vurdere når oppdrag kan
utføres?
Hvilke sanser er det viktig å benytte i
industrimekanikerfaget?
Gi eksempler.
Beskriv fremgangsmåte ved en typisk feilsøking.
(tips: spør 5ganger hvorfor)
Hva er funksjonstesting?
Hvorfor er det viktig å foreta funksjonstesting?
Hva mener vi med alternative løsninger?
Gi eksempel på et oppdrag som kan løses på flere
måter.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetanse mål 13
Lærlingen skal kunne:
 koble fra og til det elektriske systemet ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid i tråd med
gjeldende regelverk
Veiledende punkter/oppgaver
Hva sier regelverket (lov, forskrift,
sikkerhetsinstruks) om funksjonen på en
sikkerhetsbryter?
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Hvor finner du regelverket?
Hva må du ta hensyn til i forbindelse med til- og
frakopling av elektriske systemer?
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 14
Lærlingen skal kunne:
 velge og bruke digitale og analoge måleverktøy i tråd med gjeldende krav til nøyaktighet
Veiledende punkter/oppgaver
Nevn noen digitale måleverktøy du kjenner til.
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Når brukes de ulike måleverktøy.
Gi eksempler.
Nevn noen analoge måleverktøy du kjenner til.
Når brukes de ulike måleverktøy.
Gi eksempler.
Hva menes med en pasning?
Hva gjør du når tegningen ikke er toleransesatt?
Annet/Bedrftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 15
Lærlingen skal kunne:
 måle trykk, temperatur og mengde og vurdere måleresultatene med tanke på kvalitetskrav
Veiledende punkter/oppgaver
Hvilke måleinstrumenter benyttes på bedriften for
å måle:
a) trykk
b) temperatur
c) mengde
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Hvor finner du informasjon om kvalitetskrav /
toleransegrenser?
Gi eksempler.
Hva er kravet til måleinstrumenter som benyttes?
Utfør kalibrering av et måleinstrument
Legg ved dokumentasjon.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 16
Lærlingen skal kunne:
 lage pakninger og bruke tetningsmaterialer i tråd med spesifikasjoner
Veiledende punkter/oppgaver
Nevn eksempler på tetningsmaterialer.
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Redegjør for bruksområdet til de ulike
tetningsmaterialene.
Hva menes med spesifikasjoner?
Hva må du ta hensyn til når du lager en pakning?
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 17
Lærlingen skal kunne:
 velge oljer og smøre- og festemateriell i tråd med spesifikasjoner og produktdatablader
Veiledende punkter/oppgaver
Nevn forskjellige bruksområder for:
a)oljer og smøremidler
b)festemateriell
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Kan det finnes ulike regler i ulike typer bedrifter
med tanke på bruk av
a)oljer og smøremidler
b)festemateriell
Hvis ja – begrunn svaret.
Hva er et produktdatablad?
Når benytter du dem?
Annet/Bedriftsspesifikt:
Hva betyr kontaminering?
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 18
Lærlingen skal kunne:
 kunne varmebehandle materialer i henhold til vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver
Veiledende punkter/oppgaver
Hva benyttes varmebehandling til?
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Gi eksempler.
Hva må det tas hensyn til ved varmebehandling
av lager, akslinger og lignende.
Begrunn svaret.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 19
Lærlingen skal kunne:
 velge gasser tilpasset arbeidsoppgaver og håndtere gassene i tråd med gjeldene krav til
helse, miljø og sikkerhet
Veiledende punkter/oppgaver
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Hvilke gasser benyttes til de enkelte
sveisemetoder?
Gi eksempel på noen typer gasser og hva de
benyttes til.
Hvilket verneutstyr benyttes i forbindelse med
bruk av gasser?
Hva må du ta hensyn til ved håndtering og
oppbevaring av gasser?
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetanse mål 20
Lærlingen skal kunne:
 bruke sveisemetoder til vedlikehold og reparasjon i tråd med gjeldende standarder
Veiledende punkter/oppgaver
Hvilke sveisemetoder har vi?
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Beskriv ulike typer sveisemetoder.
Når benyttes metodene.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
DOKUMENTASJON OG KVALITET
Dokumentasjon og kvalitet
Hovedområdet omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer, prosedyrer,
standarder og styringssystemer til planlegging, gjennomføring og
dokumentasjon. Registrering og avviksbehandling etter bedriftens krav til
helse, miljø og sikkerhet og kvalitet er sentralt i hovedområdet.
Kompetansemål 21
Lærlingen skal kunne:
 kontrollere og dokumentere utført arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og
sikkerhet, prosedyrer og kvalitetssystem
Veiledende punkter/oppgaver
Det henvises til kompetansemål 1
Hvordan kontrolleres utført arbeid.
Gi eksempel på utførte kontroller.
Legg ved eksempel på dokumentasjon.
Hvordan dokumenteres utført arbeid.
Legg ved eksempel på dokumentasjon.
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 22
Lærlingen skal kunne:
 registrere avvik, utarbeide avviksrapporter og gjennomføre korrigerende tiltak
Veiledende punkter/oppgaver
Beskriv bedriftens avvikssystem.
Hvorfor registreres avvik?
Gjør deg kjent med rutiner som gjelder for
avvikshåndtering.
Rutinene legges ved.
Registrer et avvik og gjennomfør korrigerende
Forklaring/ kommentar/vedlegg
tiltak.
Legg ved dokumentasjon.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 23
Lærlingen skal kunne:
 utføre beregninger knyttet til materialforbruk og valg av utstyr
Veiledende punkter/oppgaver
Utfør beregninger av materialforbruk.
Legg ved eksempel på beregninger.
Gi eksempel på en oppgave du har utført.
Hvilke beregninger gjorde du?
Begrunn valg av beregninger.
(Eks. mengdeberegninger, økonomiberegninger
mv.)
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Annet/Bedriftsspesifikt:
Spør prøvenemnda om utdypning av spørsmål
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 24
Lærlingen skal kunne:
 kunne utarbeide rapporter og fylle ut skjemaer i tråd med arbeidsoppgavene
Veiledende punkter/oppgaver
Lag en arbeidsordre både manuelt og digitalt og
legg denne ved.
Bruk arbeidsordre og utfør oppgaven.
Legg ved eksempel på skjemaer tilknyttet
arbeidsoppgaven.
Gå vernerunde sammen med verneleder.
- Utarbeid rapport
- Behandle avvik
- Korriger feil, og rapporter disse som utført
- Legg ved dokumentasjon.
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 25
Lærlingen skal kunne:

kunne utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med rutiner og gjeldende regelverk
Veiledende punkter/oppgaver
Gjør rede for hvilket regelverk som gjelder for
avfallshåndtering.
Gjør rede for bedriftens rutiner for
avfallshåndtering.
Gi eksempler.
Forklaring/ kommentar/vedlegg
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift:
Kompetansemål 26
Lærlingen skal kunne:
 bruke informasjons- og beslutningssystemer og gjøre rede for bedriftens organisering
Veiledende punkter/oppgaver
Forklar hvordan bedriften er organisert.
Legg ved organisasjonskart.
Beskriv møtestrukturen i bedriften.
Legg ved dokumentasjon.
Gi eksempler på hvordan beslutninger foretas i
bedriften når det gjelder:
a) daglig drift
b) større investeringer
Delta på møter.
Hvilke møter deltok du på, og hva var hensikten
Forklaring/ kommentar/vedlegg
med møtet.
Annet/Bedriftsspesifikt:
Opplæring gitt dato:
Signatur lærling:
Kontrollert og godkjent av bedrift dato:
Signatur bedrift: