Årsmelding for 2012

1
ÅRSMELDING TORVASTAD MENIGHET 2012
2
Menighetsrådet
Svein Erik Haugen
(leder)
Johannes L. Nag
(nestleder)
Peder Christiansen
(sekretær)
Kjersti K. Steensnes
(AUmedlem)
Bjørg B. Aase
Nils Olav Stava
Kjell Storesund
Trygve Utvik
Geir Styve (sokneprest)
Varamedlemmer:
Thorleif Johnstad
Karin M. Vedø
Anita Grønningen
Alise Haaland
Jostein Espeset
Ansatte:
Geir Styve (sp)
Arnfred Lunde (mp/ adm)
Sonny Torvestad (ktj)
John Terje Hagland (gr)
Nils Einar Helland (org)
Laura Sandvik
(m.ped)(fra sep)
Klokkere:
Bjørg B. Aase
Ida Marie M. Sakseide
Asgjerd Widvey Haugen
Andreas Lunde
Elise Hausken
Anne Berit Thorsen
Diakoniutvalget:
Geir Styve (leder)
Bodil G Aase
Aud Bentsen
Margrethe Munthe
Solborg Bøgesvang
Jostein Espeset
Mai-Britt Østhus
Grendahusutvalget
Knut Christiansen (leder)
Anne Beth Lunde
Sven Johan Skjølingstad
Iris Christiansen
Kristin L Nag
Sonny Torvestad
Arnfred Lunde
Geir Styve
Trosopplæringsutvalget
Anne Berit Thorsen
(leder)
Marit Utvik
Janne Vikse Storesund
Laura Sandvik(fra sep)
Arnfred Lunde
Gudstjenesteutvalget
Geir Styve,leder
John Kristian Hausken
Helene Tjomsland Hole
Chieko Koterra Schiltz
Dåpsvertinner:
Signy Storesund
Lekefrokost
Laura Sandvik
Forsangere
Gunn Lillian Utvik
Knut Christiansen
Anita Grønningen
Ole Steffen Thorsen
Janne Munthe
Oddvar Vikingstad
Håkon Areklett
Misjonskomitéen
Kjellaug Areklett, leder
Asgjerd W Haugen
Herborg Lunde
Alise Haaland
Nattverdsmedhjelpere
Gjertrud Skjølingstad
Gunnar M. Areklett
Kristbjørg Storesund
Kjerkebladredaksjonen
Johannes L Nag
(redaktør)
Geir Styve
Jorunn Møksvold
Sindre Johnstad
Gunnar Morten Areklett
Kyrkjeblad-utdelere:
Martin Nilsen
(Organisator)
Judith Taraldsvik
Margareth Dale Hausken
Asta Øvrebø
Gunnar M. Areklett
Einar Hausken
Kjersti K. Steensnes
Haldis og Bernt
Østensen
Ingeborg Wennersberg
Kari Munthe
Ingrid Storesund
Evelyn Aase
Herborg Tveit Lunde
Inger Johanne M
Vikshåland
Anne Synnøve Haaland
MR´s representant i
fellesrådet:
Nils Olav Stava (fra
1.des)
Svein Erik Haugen (vara)
MR´s repr i
forstanderskapet i
Bjørgene Grendahus:
Leif Egil Holstad
Ny Giv:
Ingmar Areklett
Signy Storesund
Terje Torvestad
1
ÅRSMELDING FOR MENIGHETSRÅDET 2012
Leders forord:
2012, det første hele kalenderåret for sittende menighetsråd.
Svært mye har skjedd også dette året, bl.a. er det vedtatt
planer for:
Trosopplæring
Musikk
Diakoni
Lokal grunnordning for gudstjenesten
Vi har hatt visitas sammen med Norheim menighet. Vi ser at skal Biskop nå over
menighetene med kortere mellomrom, er det behov for å møte flere menigheter
samtidig, men det er spilt inn synspunkter på formen, hvor Biskop ikke ble synlig i møter
med “det vanlige medlem” i Torvastad.
Biskopens utfordringer til oss etter visitasen:
1. Gudstjenesteliv – fortsatt involvere frivillige i gudstjenestefornyelse og utvikling
Dette er løpende satsningsområde, hvordan engasjere på en god måte?
Grendahusgudstjenesten er naturlig nok der det både er lettest og hvor vi ser at vi får
det godt til.
2. Samarbeid skole-kirke – avtale faste møtepunkter hvor plan for skolekirkesamarbeidet drøftes
Takket være engasjerte kontaktpersoner på skolene, fungerer samarbeidet bra. Vi vil ta
fatt i dette å få til et mer forpliktende samarbeid hvor et årshjul eller lignende, er avtalt.
3. Samhandlingsreformen – utfordret MR i samarbeid med prost og kirkeverge, å
arbeide videre med de konkrete utfordringer Samhandlingsreformen gir
Dette er den del av Biskopens utfordringer som vi sliter mest med å få til. Ressursene er
begrensede, og vil er i dag totalt avhengige av frivillige å få til dette.
4. Trosopplæring – utfordret MR til å skape en åpen dialog med KMs hovedforening
med tanke på rolleavklaring og god utnyttelse av felles ressurser.
Samarbeidet med Torvastad KM er viktig, og vi har de siste årene arbeidet med å knytte
tettere bånd. Dette er et arbeid som hele tiden må holdes levende.
Vi har dette året satset bevisst på å dette viktige arbeide, med å legge “grunnsteiner” i
barn og unges trosliv. Dette viser selvsagt igjen i regnskapet, MR har valgt å bruke
ressurser her. Dessverre har ikke vi kommet med i ordningen med statlig overføring. Vi
har utviklet flere arenaer for å møte barn, mens det fortsatt gjenstår noe når det gjelder å
treffe ungdom.
2
Vi har kommet godt i gang i menighetsutviklingsprosjektet. Her har vi bl.a. fått
gjennomført en undersøkelse, og holder på med analysen. Vi blir utfordret på ulike sider
av både å bli kjent med menigheten, samt på ting som kan være lurt å ta fatt i. Det er
utrolig viktig at vi her har med Torvastad KM i dette arbeidet.
Statistikken viser økning for gudstjenestebesøket. Dette er positivt, og vi må fortsatt
arbeide for at medlemmene ser at gudstjenesten er naturlig og viktig for troslivet.
“Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det.” Sal 37,5
Svein Erik Haugen
leder
Trosopplæringsutvalget
Medlemmer av trosopplæringsutvalget 2012: Anne Berit
Thorsen (leder), Arnfred Lunde, Laura Sandvik, Janne
Vikse Storesund, Marit Stormo Utvik.
Utvalget har hatt 7 møter i løpet av 2012 (5 i første
halvår, 2 i andre halvår). Viktigste sak i vårhalvåret har
vært arbeidet med den nye trosopplæringsplanen.
Ferdig utkast ble oversendt menighetsrådet like før
sommerferien. Trosopplæringsplanen ble godkjent.
I tillegg til å jobbe med den nye trosopplæringsplanen
har utvalget bidratt ved ulike anledninger i løpet av året:





utdeling av Det Nye Testamente til 5.-klassingene
utdeling av Barnas Bibel til menighetens 4-åringer
konfirmantforeldremøte
Tårnagent-helg for 3.klassingene
Lys Våken-helg for
6.klassingene
Leder av trosopplæringsutvalget har
foreløpig tatt på seg oppgaven med å
dele ut gaver i forbindelse med at det
er gått 1, 2 og 3 år siden barna ble
døpt. Håper at noen kan tenke seg å
overta denne oppgaven videre, vil
bruke ”kjerkebla`” til å etterlyse
frivillige.
Anne Berit Thorsen
3
Babysang-MFLB
Leder: Janina Laura Sandvik
I 2012 hadde jeg Babysang på våren og høsten. Jeg fikk 15 mødre og 18 barn påmeldt.
Samlingene har funnet sted på Torvastad Ungdomshus. Gjennom sang, dans og lek fikk
vi oppleve nærhet med ungene. Ungene blei stimulert motorisk og psykisk. Samlingene
varte i ca. en time. Etter hver samling fikk mødrene enkel
bevertning med te/kaffe, kjeks og frukt. Det har vært 16
samlinger med Babysang i 2012.
Lekefrokost
Leder: Janina Laura Sandvik
Deltakere: 8-10 voksne og
10-12 barn og på det beste
fikk jeg 16 barn.
Dag: hver onsdag fra kl.
10:00-12:00 på
Ungdomshuset
Lekefrokost er et opplegg
der mødre og barn fra 1-5 år
treffes på en formiddag i uka.
De får høre en andakt, lære
sanger, lære å bruke enkle
instrumenter. Etter aktivitene samler vi oss til lunsj. Lekefrokost er selvfinansiert. Hver
4
enkel person betaler 20 kr for kaffe, kjeks og frukt og mat. Vi har tatt en ny vri på
lekefrokosten fra september. Før tok alle nistepakke med seg. Nå serverer vi mat på
huset. Hver gang er det frivillige som hjelper med å rydde.
Dåpsskole
Leder: Janina Laura Sandvik
Dåpsskolen for 1 klasse har startet opp høsten 2012. Vi fikk 11 stk påmeldte på Håland
skole og 3 stk på Hauge skole. Vi hadde 7 samlinger og en liten avslutning på
Grendahusgudstjeneste der ungene fikk synge 1 sang. De fikk en DVD i gave.
Vi fikk historisk besøk av
Biskop Erling Pettersen
og Haugesund Avis på
dåpsskolen på Håland
skole.
På samlingene synger vi,
forteller jeg bibelhistorier,
har samtaler med
ungene, spill og lek, film
med kristent innhold,
hobby aktiviteter og
bønn.
Lys Våken
Leder: Arnfred Lunde og Janina Laura Sandvik
Påmeldte: 19 stk 6
klassinger fra Håland og
Hauge skole
Sted: Torvastad kirke
Vi hadde
trosopplæringsutvalget og
frivillige med. Det var et
opplegg med overnatting i
kirke og markering av første
søndagen i advent. På
søndag fikk 6 klassingene
delta på gudstjeneste med
sang, dans drama og bønn.
5
Kvelden før det hadde vi aktiviteter der ungene blei bedre kjent med kirken.
Vi hadde hobby verksted, lek og moro og fikk spise alle måltidene i midtgangen av
kirken.
DIAKONI
Diakoniutvalget
Medlemmer: Margrethe Munthe, Solborg Bøgesvang, Bodhild Gunnarshaug Aase, Aud
Bentsen,
Mai-Britt Østhus, Jostein Espeset (sekretær) og Geir Styve (leder). Erling Stange er
fast medarbeider. Mange andre har hatt ulike oppgaver på arrangementene.
Utvalget har behandlet 28 saker på 5 møter. I løpet av våren ble plan for diakoni 2012 –
2016 vedtatt. DU har i tillegg hatt ansvaret for fasteaksjonen sammen med
konfirmantene, 50 års konfirmantjubileum der også konfirmantene har hatt oppgaver, 37
besøk med bok- eller blomstergave til 80, 85, 90 og 95 års jubilanter og 4 hyggetreff på
alderspensjonatet.
GUDSTJENESTELIVET
Gudstjenester og kirkelige handlinger
STATISTIKK 1999-2012
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Døpte
47
51
34
41
55
45
33
43
41
38
35
45
41
39
Utmeldte
3
8
2
2
7
4
7
2
6
2
5
5
6
6
Vielser
12
12
13
8
9
11
9
7
9
4
13
7
9
7
Gravferder
33
22
25
28
33
29
26
23
20
44
30
26
31
22
Konfirmerte
36
49
45
26
51
40
47
43
43
46
49
41
34
40
Gudstjenester
89
84
86
81
81
83
81
91
92
83
83
80
80
78
Herav
familiegudstjenester
20
17
12
11
13
17
15
19
23
19
18
19
17
19
Gudstjenester med
nattverd søndag
16
20
19
18
18
18
20
25
20
19
16
18
19
14
Deltakere i alt
10209
10669
10447
10623
10801
10608
10251
10407
11499
10193
8486
9373
8767
8638
Gjennomsnitt i
kirken
152
155
144
157
152
160
149
156
148
147
124
145
138
143
Gjennomsnitt på
grendahuset
157
144
162
141
148
126
127
116
114
109
100
117
113
108
6
Nattverdgjester
1584
1474
1678
1564
1432
1639
1613
1652
1690
1813
1258
1249
1466
1262
Nattverdgjester i
snitt
72
66
66
78
57
59
62
50
58
60
50
52
67
57
Takkoffer x 1000
177
207
233
228
234
243
267
229
253
245
231
268
277
213
Herav til eget arbeid
36
49
39
56
54
51
65
53
54
61
48
81
101
44
Prosentdel eget
arbeid
20
24
17
25
23
21
24
23
21
25
21
30
36
21
KN-innsamling x
1000
33
35
38
30
41
32
32
37
37
35
35
42
39
40
GUDSTJENESTEUTVALGET
Gudstjenester
I 2012 var det 2 gudstjenester færre enn året før.
Antallet fellesgudstjenester utenfor menigheten lå
på samme nivå begge disse årene – 9, men vi kan
bemerke at i 2012 ble visitasgudstjenesten lagt til
Norheim. Når vi da bare har 129 færre til
gudstjeneste i 2012 i forhold til året før, kan vi si at
antallet gudstjenestedeltakere har holdt seg jevnt.
Snittet har bare sunket med 5 pr gudstjeneste. Selv
om fremmøtet har vært nedadgående de siste
årene, jobbes det nå med gudstjenestene for å
gjøre dem bedre.
7
GRENDAHUSGUDSTJENESTEUT
VALGET
Grendahuskomiteen består av
følgende personer:
Martha Håkonsen, Kristin Nag,
Sonny Torvestad, Iris Christiansen,
Sven Johan Skjølingstad,
menighetens prester og Knut
Christiansen
Det er avholdt 8
familiegudstjenester på
grendahuset i 2012.
Gudstjenestene har hatt følgende
temaer:
12.02.2012: Jesu ord har makt
11.03.2012: Den blinde Bartimeus
15.04.2012: Spre den ilden som Jesus tente
13.05.2012: Pinseunderet – menighetens
fødselsdag.
23.09.2012: Om å høre Guds stemme
21.10.2012: Det hørtes ikke ut som en god
ide
– men det var Guds ide!
18.11.2012: Daniel i løvehulen
16.12.2012:
Kongen kommer!
Menighetens kor
har deltatt på noen
av gudstjenestene.
Fremmøtet til
gudstjenestene har
vært stabilt rundt
100 personer pr.
gudstjeneste.
Knut Christiansen
For komiteen for
gudstj. på
Grendahuset
8
KONFIRMANT-ARBEIDET
Konfirmant-arbeidet er noe av det viktigste ungdomsarbeidet
menigheten driver. Kullet som gikk ut i 2012 fikk med seg
skiweekend til Røldal og gruppesamlinger i hjemmene før
konfirmasjonstiden ble avsluttet i mai. Dette året reiste mange av
konfirmantene på TT sammen med Good News, mens vi tok de
nye konfirmantene med på Konf-Action. Leirarbeidet er veldig
populært, og fungerer også som et godt arbeidsredskap i
konfirmantundervisningen siden vi kommer tett på den enkelte,
skaper gode relasjoner og får også mange gode samtaler de
døgnene vi tilbringer sammen. Jeg vil
spesielt trekke frem forkynnelsen på
Konf-Action som veldig treffende for
konfirmantene, - åpent, og ærlig om
ungdommers tro. Og flere av de unge
sier: ”Det er liksom så lett å tro når vi
er på Konf-Action….”.Laura Sandvik,
menighetspedagog, var i la med oss
på KonfAction for første gang. Dette
var veldig vellykket. ”
Turen til Olali hytta i september med de nye konfirmantene har vært en flott opplevelse.
Det er kjekt å se ivrige ungdommer som vil være med på
alt fra gudstjeneste til lek og
moro. Jeg involverte flere unge
ledere som vi ser er framtiden
innen barn og ungdomsarbeid
på Torvastad.
Laura og Arnfred har nå fortsatt
med opplegg som heter
”Konf.no” Dette er en interaktiv
konfirmantbok på nett hvor
ungdommene kan gå inn og
kikke på ukens tema, - se på
tilhørende you-tube klipp og
høre på ”ukens låt” i tillegg til at
det alltid er en oppdatert oversikt over hver enkelts
fremmøte og hvor mange ganger en har vært i kirken.
Dette har vært et spennende opplegg som har bragt
mye nytt inn i undervisningen. Vi disponerer klasserom
9
og smart-board på Håland skole i tillegg til gym-salen, så det blir en veksling mellom
teoretisk undervisning og praktiske øvelser i gym-salen.
Konfirmant-ansvarlig: Arnfred Lunde
MISJONSUTVALGET
Medlemmer av utvalget i 2012: Alise Haaland, Asgjerd Widvey Haugen, Herborg Lunde
og Kjellaug Areklett, leder.
Misjonshelg.
Siste helga i januar hadde menigheten besøk av Odd Bjarne Ellefsen, som har vært vår
kontaktmann i Japan. Han deltok lørdag på en samling for menighetsrådet og
misjonsutvalget, og var predikant ved gudstjenestene her og på Feøy. Søndag kveld
presenterte han misjonsarbeidet i Japan på misjonsfesten på ungdomshuset. Scala
sang og frammøtet var godt. Misjonsprosjektet vårt i Japan gikk ut ved årsskiftet.
Nytt prosjekt.
Åslaug Lunde Nyhamn og Johannes Nyhamn ble i september innviet til misjonærer for
NMS. Åslaug er oppvokst på Torvastad, og menighetsrådet har vedtatt å inngå ny
misjonsavtale
med NMS,
knyttet til deres
tjeneste. De
deltar nå på
språkopplærin
g i Kamerun.
Tjenestestedet
blir avgjort til
våren. Vi er
svært glad for
dette
misjonsprosjek
tet, og ser fram
til samarbeid
med Åslaug og
Johannes.
Kjellaug
Areklett
10
ÅRSMELDING FOR KJERKEBLA
I 2012 hadde Kjerkebla’ fem utgaver. Sommernummeret hadde tema diakoni. Bladene
har 16 fargesider.
Redaksjonen har bestått av Geir Styve, Gunnar Morten Areklett, Jorunn Møksvold,
Sindre Johnstad og Johannes Leiknes Nag. Ingmar Areklett har bidratt med spalten
”Kjerkebla´for femti år siden” og TIL/Bygdautvalget leverer trofast stoff til sine spalter.
Redaksjonen har hatt seks redaksjonsmøter.
Johannes Leiknes Nag gjør designarbeidet. Trykkeriet er fremdeles HBO i Haugesund.
Martin Nilsen organiserer distribusjon og mange frivillige bladbærere stiller opp.
Vi ønsker flere velkommen i redaksjonen, ta kontakt!
Takk til alle som har bidratt til Kjerkebla´ for Torvastad i 2012!
Johannes Leiknes Nag, redaktør
ÅRET 2012 SETT FRA ORGELKRAKKEN
Mye godt oppleves på orgel- og flygelkrakken i
Torvastad kirke. Instrumentene våre er i god
stand, sangen i kirken er fortsatt god, og
variasjonen i oppgavene for en kirkemusiker er
givende. Gudstjenestene er som alltid den
viktigste arena for menigheten. Vi har innført litt
nytt i liturgien også i 2012. Siden vi har tatt det
så gradvis, virker det som menigheten begynner
å kjenne seg hjemme i de nye melodiene. Nå
gjelder det å få disse til å feste seg helt, så alle
kan delta med «liv og lyst».
To faste sangkvelder i året er kommet inn i et godt spor: påskesangkveld og «Vi synger
julen inn». På førstnevnte ble drømmen om et felleskor for Avaldsnes, Norheim og
Torvastad en realitet i 2012. Det beriket kvelden mye. Samarbeidet med kantor Håvard
Skaadel i Norheim er fruktbart, og fremmøtet som vanlig godt. Det er en stor glede at vi
kan feire kirkens største høytid også på denne måten!
Av de to konsertene dette året som sto i kantors regi, har sommerkonserten på mange
måter funnet sin form. Flere av de unge som har deltatt noen år, har nå reist fra bygda.
Det var spennende å se om vi fant nye talenter. Og det gjorde vi! Kvelden ble også i
2012 en vakker bukett av sang og instrumentale innslag! Gledelig å se at det gror og
vokser blant barn og ungdom på Torvastad, også på musikkfeltet, og at de vil opptre i
kirken.
11
I 2.halvår må
trekkes frem et helt
spesielt
arrangement: en
flygelstafett! Det fins
nå 4 flygler i kirken
og dens
nærområde! Dette
ble opptakten til en
annerledes
ettermiddag i
oktober. Med 5
lokale
pianister/organister i
ulike kombinasjoner
var det et ekte
Torvastad-produkt
som ble presentert,
inkl. kafé på ungdomshuset. Fire korte konserter med vandring fra stasjon til stasjon var
en morsom vri, som mange satte pris på!
Tilslutt tar jeg med den spesielle gleden jeg opplever på skolegudstjenestene i advent
og på vårparten: vel forberedt fra skolene, og med kjempegod sang av elevene, er det et
av mange høydepunkt for en som befinner seg ved tangentene og pipene, » oppe på
broen» .
Nils Einar Helland
SØNDAGSSKOLEN
Leder: Hjørdis Hausken (valgt sommeren 2012)
Hjelpeledere: Johanne Lomheim og Helene
Tjomsland Hole ( sommeren 2012)
Vi har hatt 8 samlinger i 2012, vi prøver i
hovedsak å ha samlinger når det ikke er
familiegudsteneste, så det blir sånn ca en i
måneden.
Samlingene finner sted på Grendadahuset
utvalgte søndager kl 11.00
Info om tidspunkt finner dere på siden vår
”Torvastad Søndagsskole” på Facebook.
12
vi har i hovedsak to grupperinger, dvs en samling for de små og en for de fra til og med
3 kl.
Etter Marit Monsen sluttet i sommer har vi kun hatt samling for de små. Oppmøte har
variert fra 10 til 22 barn.
Vi synger, hører en fortelling fra bibelen, enten via dukketeater, rollespill, flanellograf
eller tegnefilm, formidlingsmetode varierer. Vi snakker med barna rundt dagens fortelling
og prøver å relatere det til deres hverdag, så avslutter vi med en aktivitet ( lek, tegning,
formgiving) og noe å spise.
Vi har ønske om å ha søndagsskole oftere, men for å få dette til ønsker vi flere ledere.
Så hvis noen ville være med å hjelpe, ta kontakt!
Mvh Hjørdis
LITT OM STABEN I ÅRET SOM GIKK
Å jobbe sammen i en liten stab, med hvert sitt ansvarsområde, men med sterk
overlapping og sammenvevde oppgaver og målsetting, er krevende. Det er kontinuerlig
behov for samtale, utlufting og gode impulser. For å få ekstra ro rundt et ferdig laget
samarbeidsopplegg, og samtidig få gode opplevelser sammen, dro staben til London i
første uke av februar-12. Her hadde vi et par timers kursopplegg hver formiddag, i en
trivelig leilighet ca. en halvtimes reise fra London City. Viktige emner ble gjennomgått
og drøftet. Målet er ikke at vi skal være enige om alt, men at vi kan være tydelige mot
hverandre, og i noen tilfeller være enige om at vi har ulikt syn på ting.
På det sosiale feltet ga turen til London oss mange gode stunder: i kunstgallerier, kirker
og teatersaler – samt selvsagt på restauranter! Mye moro, mye god mat, og mange fine
opplevelser tok vi med oss hjem i bagasjen.
Ellers har året, også for staben,
vært sterkt preget av Anne Beth
Lundes sykdom, og Arnfreds
sykefravær i den forbindelse. Men
med Guds hjelp har vi for det
meste klart å stå oppreist, og tjene
menigheten etter som krefter og
evner har strukket til. Vi takker for
forbønn og god støtte fra MR og
mange menighetslemmer!
NY GIV, årsmelding 2012
Givertjenesten NY GIV har i sju år samlet inn midler til ansatt som hovedsakelig skulle
arbeide blant konfirmanter og unge i samarbeid mellom Torvastad menighet og
Torvastad KFUK-KFUM (sitat fra vedtaket om NY GIV).
Ved skifte av ansatt i 2011, tilsatte Menighetsrådet (MR) menighetspedagog Janina
13
Laura Sandvik. Hennes arbeid ble knyttet til trosopplæringsplanen og konfirmanter.
Hovedstyret (KM) søkte etter en barne- og ungdomsarbeider, men har ennå ingen
ansatt. De innsamlede midler er derfor delt mellom MR og KM. 50 % har gått til MRs del
av lønn til menighetspedagog Janina Laura Sandvik og 50 % til KM som forvalter
midlene i påvente av ansettelse av barne- og ungdomsarbeider.
Arbeid blant barn og unge er noe av det viktigste og mest framtidsrettede for en
menighet. Slik det er i Torvastad (med menighetens trosopplæring og barne- og
ungdomsarbeid ved Torvastad KFUK-KFUM som gjennom alle år har vært menighetens
barne- og ungdomsarbeid), ligger alt til rette for et samarbeid til beste for de som vokser
opp i bygda. Akkurat nå savnes en ansatt med spesiell oppgave blant unge.
Komiteen for NY GIV har gledet seg over alle som gir sin gave. Flere har trofast sendt
gaver alle disse 7 årene, og nye givere er kommet til. Komiteen har gjort framstøt for å få
flere mulige givere. Langt flere kunne vært med på å støtte denne givertjenesten.
En stor takk til alle givere!
Komiteen har i 2012 sendt ut fire giverbrev med orientering. Flere overfører sin gave via
banken automatisk. For andre er giverbrevene viktige påminnelser. Det innsamlede
beløp i 2012 er om lag det samme som ble samlet inn året før. Gjennom de årene NY
GIV har eksistert, er det samlet inn nær 1,5 millioner kroner.
Tanker framover
Givertjenesten NY GIV har vært med å legge til rette slik at barn og unge i Torvastad får
hjelp til å leve i tro på Jesus. Grunntanken bak NY GIV er å styrke samarbeidet mellom
all virksomhet for menighetens barn og unge som skjer ved MR og KM, ansatte som
frivillige. Sammen kan vi ved midler fra NY GIV hjelpe barn og unge til å leve sine liv i
menigheten med levende tro på Jesus og i trygt fellesskap med hverandre.
NY GIV – regnskap 2012
Restbeholdning 6/01-12
Mottatte gaver 2012
Renteinntekter 2012
Frimerker, konvolutter, omkostninger
Beholdning 31/12-12
- kr
368,00
kr
163,50
kr 173 466,00
kr
1 400,00
kr 174 498,00
kr 174 661,50
Komitéen for NY GIV består av Terje Torvestad, Signy Storesund og Ingmar Areklett
Ingmar Areklett
For ytterligere årsmeldinger fra aktiviteter i menigheten, henviser vi til årsmeldingene for
Torvastad KFUK/ KFUM og for Hauge og Håland bedehus.
Denne årsmeldingen finner du også på www.torvastadkirke.no
For andre årsmeldinger fra aktiviteter i menigheten, henviser vi til årsmeldinger for
Torvastad KFUK/KFUM og for Hauge og Håland bedehus
14
Jarle Waldmar skapte
begeistring blant 200
barn på Torvastad.
LYS VÅKEN – et flott
nytt tiltak for alle 6klassinger. Her er
Laura med Praifa og
Åshild som medledere.
TAKK til alle som har
støttet
menighetspedagogstillingen til Laura
Sandvik økonomisk !