Kyrkjekontakten vinternummer

Kyrkjebladet for Alversund, Lygra og Seim
Nr. 4 – Desember 2013
www.knarvikkyrkje.no
Barnesider
Jula vår
NMS Gjenbruk
«...Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu
hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal
vera hos dei. Han skal vera deira Gud...»
Katolsk Messe
Johannes Openberring 21,3
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
Alversund kyrkjekontor
Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund
tlf.
56 35 73 70
fax.
56 35 73 71
[email protected]
Opningstider:
tysd. – fred.
kl.10.00-15.00
Stab
Fungerande prost:
Geir Sørebø
957 29 172
[email protected]
Sokneprest i Alversund:
Åge Palmesen
56 35 73 76
[email protected]
Sokneprest i Seim og Lygra:
Børge Ryland
56 35 73 75
[email protected]
Kateket:
Bjørn D. Nygård
412 59 586
[email protected]
Kantor:
Odd Leif Mjøs
56 35 73 74
[email protected]
Kyrkjekontakten
Redaksjon:
Monika B. Aarland
414 16 422
[email protected]
Lars Inge Kjemphol
992 59 699
[email protected]
Silje Marie Bauge
902 43 838
[email protected]
Weronica Løland
915 19 390
[email protected]
Layout/setting:
ID fix design
93 006 007
Framsidefoto: Monika B. Aarland
Trykk:
Trykk-Service A/S
Url: alversundkyrkje.kirkenorge.no
Sokneråd
Alversund sokneråd
Øystein Aamli
993 21 642
www.knarvikkyrkje.no
Seim sokneråd
Rannveig Furelid
400 17 918
Lygra sokneråd
Lillian Berentsen
980 86 687
Kontonummer
kontonr.3632.53.60741
Lindås Kyrkjelege fellesråd
Lonsvegen 2
56 37 59 20
www.lindas.kirken.no
Gud med oss
Juleandakt av prost Geir Sørebø
S
jå, møya skal bli med barn og føda ein son, og dei skal gje han
namnet Immanuel – det tyder: Gud med oss. (Matteus 1,23)
Eg fekk for nokre år sidan høve til å vere med ein delegasjon som vitja
dei gamle kontora til det russiske forsvarsdepartementet i Moskva. På
veggen i korridoren hang det eit gigantisk maleri av hest og ryttar i full
stridsmundur. Tittelen på maleriet var på russisk, så eg måtte spørje
tolken kva det tydde: «Gud med oss», var svaret.
Gjennom historia har mange reist ut i krigen med denne trøysta: Gud
er med oss. I denne korte setninga kan det ligge ei djup kristen sanning,
så vel som ein usann og farleg ideologi. Det spørst korleis setninga vert
forstått og brukt.
Det er nok av dei som har gått i krigen, eller inn i politikken eller inn i
konfliktar og sagt: Det som eg kjempar for, er Guds vilje. Denne kam
pen skal vi aldri tape, for Gud er med oss. Vår sak er hans sak, og vi
skal difor ofre alt for å vinne. I dei mest ekstreme tilfella er dette den
kraft som inspirerer terroristen til forferdelege handlingar.
«Gud med oss» både kan og skal forståast på ein heilt annan måte. Dei
legendariske forteljingane om Titanic’s forlis vil ha det til at «Nærmere
deg min Gud», vart spela av skipsorkesteret medan skipet sokk.
Dersom dette er rett, så var melodien velvalt. For Gud har lova å vere
nær menneske som søkjer han når all von er ute. Dei som ropar til Gud
om hjelp, fordi dei vert omslutta av mørkret, anten det er på grunn av
vonløyse, sjukdom eller krig, har rett til å seie: «Gud med oss».
Ja, dette er faktisk juleevangeliet sine eldste røter, som går like attende
til profeten. Jesaja gav denne profetien i ei vanskeleg tid, at ei kvinne
skulle føda eit barn som fekk namnet Immanuel. Immanuel er på
hebraisk ein setning som betyr «Gud er med oss» (Jes, 7,14).
Engelen som kjem til Josef og kunngjer at Maria skal verte med
barn, viser til denne gamle profetien. No skal det skje. Gud kjem til
oss i mørkret som eit lite barn. Han vert eit hjelpelaust barn mellom
hjelpelause menneske.
Etter julenatt skal alle menneske som søkjer hjelp hos Gud når ingen
annan hjelp kan finnast, kunne vita: Ja, Gud er med oss. Ikkje for å
støtte alle våre krigar, meiningar og kampar, men for å gje meg kraft
til å leve og tru til å døy.
Måtte Guds fred vere med dykk g jennom eit nytt år.
s.2
Min Salme
av Vivian Nesse Gjerde
Min første jobb da jeg flyttet til Knarvik for over 20 år siden,
var på Knarvik postkontor, omdelingstjenesten. Her ble jeg
kollega med en kjekk dame som alltid var blid og positiv.
Jeg forstod
ganske tidlig at Jesus
hadde en
stor plass
i hennes
liv. Husker
en gang
jeg kom
hjem etter
å ha vært borte en helg. I postkassen lå et kort med bilde av
en liten fugl som legger et kort
ned i postkassen. På kortet stod
det: «det er svar underveis, engler
kommer med bud». Kortet var fra
min kollega. Jeg skjønte ikke så
mye av budskapet den gangen.
Årene gikk og jeg sluttet i Posten, men beholdt fortsatt kontakten med henne.
Da jeg fikk mitt første barn,
ringte hun for å gratulere meg
og spurte samtidig om jeg kunne komme på besøk slik at hun
kunne få se «vidunderet». Vi
snakket en god stund sammen
denne gangen, hun fortalte at
hun var blitt syk og hadde fått
kreft. Hun hadde fått dårlige
prognoser, men var fortsatt positiv og full av liv. Dette ble
dessverre siste gang jeg snakket
med henne, for noen uker senere
så jeg dødsannonsen hennes i
avisen. Jeg kom meg aldri bort til
henne og fikk vist den lille jenten
min. Dette plaget meg lenge.
Da datteren min var fire år begynte hun i barnekoret i Knarvik. Dette var veldig kjekt og jeg
var alltid med på øvingene. En
dag oppdaget jeg et bilde som
hang på veggen i Misjonshuset
der de øvde. Da jeg begynte å
lese kjente jeg igjen teksten som
hadde vært på kortet fra min
kollega. Da skjønte jeg at dette var
en salme: Det er makt i de foldede
hender. Fra da av har dette vært
min favorittsalme. Jeg tenker alltid tilbake på henne når jeg hører
denne salmen.
Den betyr mye for meg og har et
klart budskap – når vi ber må vi
vende oss til Gud så har han lovet
«Det er makt i de
foldede hender»
Trygve Bjerkreim
Det er makt i de foldede
hender. I seg selv er de svake og
små. Men mot allmaktens Gud
du dem vender, Han har lovet
at svar skal du få.
Refr.;
Det er svar underveis, engler
kommer med bud. Om det
drøyer, dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud: Kall på meg, og du
hjelpen skal få!
Du som ber for ditt barn, dine
kjære, Er i forbønn fra år og
til år, Om du tålmodets lekse
må lære, Himlens bønnesvar
engang du får.
Det er makt i de foldede
hender. Når i frelserens navn
du får be, Og en gang når du
livsløpet ender, Hvert et bønnesvar klart skal du se.
at han skal gi oss svar. Kanskje
ikke med en gang, men vær
tålmodig så vil vi få svar.
Redaktørens hjørne
Det er desember. Det er tid for snø, julegåvehandel, peparkakehus, spente barn og løyndomsfulle vaksne. Det er tid for
innekos og kakao, konsertar og familiebesøk. Kyrkjekontakten
denne gangen inneheld både tur til Malta, katolsk messe og
meir heimlege saker som NMS sin bruktbutikk i Knarvik og
juleintervju frå Lygra og Seim. Les gjerne barnesida for eit barn
eller barnebarn, og kos dykk i lag. Kyrkjekontakten ynskjer
alle sine lesarar ei Fredfull Julehøgtid!
s.3
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
Barnesida
Bibelvers
Smil
av Monika Bøkevoll Aarland
«Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda, og ho
fekk son sin, den førstefødde. Ho sveipte han og la han i ei
krubbe, for det var ikkje husrom for dei.»
Lukas 2, 6-7.
Andakt
Det v
mann ar ein go
ng
s
Men om skulle ein
så va
opptr
kna
e.
før fi han ikkje
re...
k kan ein
– Kva slags fis
fiske i ørkenen?
Svar: Tørrfisk.
Med eitt stod ein Herrens engel framfor dei, og Herrens herlegdom lyste
kringom dei. Då vart dei gripne av stor redsle. Men engelen sa til dei:
«Ver ikkje redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei
glede for heile folket: I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han
er Messias, Herren. Og det skal de ha til teikn: De skal finna eit barn
som er sveipt og ligg i ei krubbe.»
Tenk å få møte ein engel! Ein engel med eit så viktig og spanande
bodskap. Det må ha vore både skummelt og gledeleg på same tid.
Gjetarane var dei første som fekk del i den store gåva Gud skulle gje
menneska denne første jula. Og ei stor gåve var det. Gud gav oss Jesus,
slik at han kunne
frelse oss. Og ved
at me tar i mot
Jesus i våre hjarte, vil også Gud
ta i mot oss og
verne oss med si
gode hand.
Vil du ta i mot
Jesus denne jula,
og gje Gud ditt
hjarte?
Det ville vere den
beste gåva Gud
kan få.
s.4
Jula vår
Kva bet yr ju
la
for deg?
Kva betyr jula for folk flest? Kyrkjekontakten har prata med nokre barn og vaksne på Seim og Lygra, og fått svar på i alle
fall noko av det me lurte på.
Kva juletradisjonar likar
Kva v
du best?
mest dil glede deg
enne j
u la ?
Alf
Kristensen:
Jula er ei spanande tid på
mange måtar.
Det er presangar som skal
tenkjast ut og
kjøpast, både
t i l b or n og
va k sne. Det
er kanskje litt
kave med slike ting, men det er no kjekt
også. I år blir det julefeiring hos dotter vår,
og der blir det jo vanleg tradisjonell julemat med pinnekjøt og opning av gåver. Før
var eg aktiv i Seim Songkor, so då song me
i kyrkja. No er eg aktiv tilhøyrar, og tenkjer meg i kyrkja i år også.
Anita (9år)
Kva betyr jula for deg?
Gåver, godteri og familieglede.
Kva juletradisjonar likar du best?
Når eg får gåve av mamma og pappa er det
ofte som ei «skattejakt» med lappar og ei
snor. Til slutt får eg vite kven som kjem på
besøk. På julafta får eg sjå filmar og vere
oppe så lenge eg vil.
Kva vil glede deg mest denne jula?
Gåver og at fetterane og kusinene mine
kjem på besøk i førjulstida.
Ein annan førjulstradisjon eg likar godt er
julebordet med onsdagsklubben på Strilatun. Då kosar me oss med god mat, ord
for dagen, historier og prat. Veldig kjekt!
Noko som ville glede meg denne jula, og
elles i året, må vere at det må gå mot betre
tider ute i verda. At alle får ei lukkeleg jul.
Det er mitt ynskje.
s.5
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
Kva bet yr ju
la
for deg?
Jula vår
Kva juletradisjonar likar
Kva v
du best?
mest dil glede deg
enne j
u la ?
av Turid K. Vevatne
9 000 born får pakkar med bibelforteljingar, kveldsbøner og
filmar i postkassa tre gonger i året.
Jul betyr glede. Det betyr å vere saman
med familien, og å feire Jesus sin bursdag. Det er fint at me har tradisjon for
å gi og få gåver, og ete god mat. Det er
kjekt å lage julepynt og pynte juletreet på
litle julaftan. Det gjer heile familien i lag,
og me får vere oppe ekstra lenge. Så kosar
me oss litt med julekaker og klementinar.
På julaftans morgon ligg det alltid gåver i
julestrømpene våre. Det me gler oss mest
til denne jula er å vere med familien.
Ha fri, sjå filmar i lag, og gå turar.
Me skal kose oss!
Nina Jenny
Kva betyr
jula for deg?
At Jesus vart fødd som vår frelsar og mange
gode tradisjonar.
Kva juletradisjonar likar du best?
Kjekt å gå rundt juletreet. Eg likar å ha god
tid til å treffe familie, kjende og ukjende
menneske.
Kva vil glede deg mest denne jula?
Å få besøk.
Eg er så glad kvar julekveld,
for då vart Jesus fødd.
Då lyste stjerna som ei sol,
og englar song så søtt.
No bur han i sin himmelheim,
han er Guds eigen Son.
Men alltid minnest han dei små
som bed med tru og von.
Det vesle barn i Betlehem,
han var ein konge stor,
som kom frå høge himmelborg
ned til vår arme jord.
Eg er så glad kvar julekveld,
så glad i Jesus Krist,
og at han også elskar meg,
det veit eg sant og visst.
s.6
som ønskjer at born dei er glade i skal få opplæring i kristen
tru. Klubben tilbyr tre pakkar i
året. Desse er varierte og inneheld bøker, CD-ar, DVD-ar,
tøyprodukt og anna materiell.
Produkta er tilpassa alder og utviklingsnivå til barnet.
Tru i kvardagen
– Eg og borna mine er spesielt
glade i Kirkerottene og Bo og
Nora, som vi har blitt kjent med
gjennom klubben, seier Karen.
– Vi har ledd og grått, prata om
Foto: Scan Stock Photo
Julie, 8 og
Maria, 10
– Den viktigaste trusopplæringa, dei beste samtalane og
den ærlegaste undringa skjer i
heimen. Midt mellom middagsrestar, legoklossar og sofaputer.
Kvar gong pakken frå Tripp
Trapp kjem, så er produkta med
på å skape rom for tru, håp og
undring heime hos oss, seier Karen Kilane, trusopplærar i Den
norske kyrkje og mamma til to
små jenter.
Dåpsklubben Tripp Trapp er
eit tilbod for foreldre, besteforeldre, fadrar og andre vaksne
det skumle og det gode saman
med desse gode figurane, seier
ho.
Dagleg leiar i klubben, Cecilie
Holdø, seier at produkta i klubben, saman med samtalar og
ritual som lystenning, kveldsbøner og liknande vil kunne
styrkje fellesskapet i familien,
og dessutan gi trua ein plass i
kvardagen til barnet.
Leve livet
IKO-Forlaget, som driv klubben, ønskjer å formidle bibelforteljingar til borna, men også å
presentere dei gode skjønnlitterære forteljingane til dei. Holdø
meiner desse forteljingane kan
vise at verda består av meir enn
det vi kan ta og kjenne på.
– Å hjelpe born til å leve livet og
finne meininga med det – det er
teologi på sitt beste, seier ho.
Dåpsklubben
Tripp Trapp er for born mellom
0 og 12 år. Klubben har ingen
krav til minstekjøp, og som i andre bokklubbar kan ein velje å
avbestilla pakkar eller å bestille
ekstraprodukt med gode tilbodsprisar.
Sjå www.tripptrapp-klubben.no
for meir informasjon.
s.7
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
NMS
NMS
Knarvik Misjonsforening
Gjenbruksbutikken
av Jorunn Marøy, leiar
av Ingvild Skår
Knarvik Misjonsforening for Det Norske Misjonsselskap Det store årlege «prosjektet» er
blei stifta på nyåret i 1976.
Misjonsmessa i Knarvik, der
mykje fint inn og det er vi svært
takksame for!
Nett no om dagane sel vi mykje
julepynt og juleservise, dukar
og liknande. Her er og mange
fine ting som passar til julegåver. NMS Gjenbruk sel og lys i
mange fargar og fasongar. Desse
er støypt av lysstumpar som vi
samlar inn. God kvalitet. Kjøp
julelysa hjå oss! Vi sel og gåvekort. NMS Gjenbruk held til i
Lyngvegen 2, i underetasjen av
Haug-landbygget.
Foreninga har per i dag femten
medlemmer. Vi møtest i private
heimar annankvar måndag
kveld frå klokka 19.00 – 21.00.
vi har hovudansvaret i lag med
foreningar og enkeltmedlemmer
frå heile Nordhordland, samt
områdeutvalet for NMS Nordhordland.
Messedagen er alltid første laurdagen i november. Ein dag som
samlar mykje folk, og såleis er ei
stor inntektskjelde for misjonen.
Messa no i november hadde eit
resultat på omlag 230 000 kr, –
eit resultat vi er svært godt nøgde med og som gjev inspirasjon
til vidare arbeid.
NMS med arbeid både på Seim og Feste
av Lars Inge Kjemphol
På Feste har Jorunn Nordbustad i snart 39 år vore primus
motor i ei forening som blei starta i 1952 eller 1953. Dei er
no fem medlemmer i foreninga. I alle år, med unntak av eitt,
har Jorunn arrangert basar til inntekt for NMS.
Foto: Sjømannskyrkje
Det same har Maria Standal
gjort på Søreide. I 1951 starta
Karoline Leivestad forening for
NMS. Maria, som i dag er over
90 år, har vore med sidan starten. I tillegg har ho drive sundagsskule i over 40 år. Maria
s.8
har no fått avløysing av Anna
Leivestad. Basarane på Søreide
til inntekt for NMS har vore
arrangert i alle år rundt påsketider. Dei same damene har og
arrangert basar om hausten til
inntekt for Sjømannskirken.
NMS Gjenbruk i Knarvik er ein del av Det Norske Misjonsselskap sitt verdsvide arbeid. Dei 44 bruktbutikkane i landet
hadde ei bruttoinntekt på 26 millionar kr siste året og er
difor ei svært viktig inntektskjelde.
Men NMS gjenbruk handlar
ikkje berre om forretningsdrift. Vårt motto er «Trivsel
med brukt». Formålet vårt kan
samanfattast i orda «Misjon –
Miljø – Møteplass»
kan du ta kontakt med Ingvild
Skår på telefon; 952 96 782.
Vi tar imot og sel møblar, servise, bestikk, bilete, kjøkkenutstyr, pynteting, leikar, sportsutstyr med meir. Vi får veldig
40 frivillige medarbeidarar gjer
ein flott innsats og alle jobbar
utan løn. Vi har eit godt sosialt
miljø oss imellom og med kundane våre. Kaffikroken er flittig
i bruk. Kunne du tenkja deg å
vera ein del av dette fellesskapet,
så er du hjarteleg velkomen!
Vi treng folk i butikken, til henting og bringing av varer rundt
i distriktet, vasking og rydding. Dersom du er interessert
s.9
Opningstidene er:
måndag - fredag kl 1100 - 1700,
og laurdagar kl 1100 - 1500.
Telefon nr.: 970 41 196.
Vi er og på facebook der vi legg
ut bilete frå butikken kvar veke.
Velkomen innom til ein handel med meining!
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
Gnisten
NMS
I nesten 20 år blei det drive eit flott arbeid
for barn i Alversund gjennom barneforeninga Gnisten.
I 1984 starta Helge Øgaard, Åshild Pollen Øen
og Terje Øen opp med barneforeninga på Alversund skule. Foreninga var tilslutta Det norske misjonsselskap og hadde kvart år basar og julemesse
til inntekt for misjonen. Mellom 40 og 50 barn
møtte opp til samlingane på skulen. Nemnast må
også dei årlege julefestane saman med sundagsskulen. Nokre sommarferiar blei det arrangert leir
på Kvamsseter. Etter kvart blei frammøtet så stort
av Lars Inge Kjemphol
at Gnisten blei delt og B-gjengen blei starta opp
på Fosse bedehus med Britt Johansen, Aslaug Titland og Liv Astrid Åsebø som leiarar. Då Kyrkjelydshuset var ferdig blei aktivitetane til Gnisten
flytta dit.
Mange barn i Alversund har gode minne frå
tida i Gnisten og B-gjengen. Berit Øgaard, som
var ein av leiarane i Gnisten i fleire år, trur det
var nettopp gjennom barneforeningane at også
misjonsinteressa blei vekt i unge barnesinn. I 2003
blei Gnisten lagt ned som barneforening tilslutta
NMS.
IGNIS
av Lars Inge Kjemphol
I 1985 blei u ngdomskoret Ignis starta med 15-20
medlemer. Øvingane var i
Knarvik Misjonshus og Eli
Eidsnes er den som har vore
dirigent det meste av tida
Ignis har eksistert.
Koret var tilslutta NMS. Medlemstalet steig utover 90-talet
og på det meste var det rundt
120 innskrivne medlemmer.
Koret var ein svært viktig del av
det kristne ungdomsarbeidet i
Alversund/Knarvik.
s.10
Kammerkoret på Malta
av Dag Sunnanå
– Jeg synes vi gjorde det
overraskende bra ut fra våre
forutsetninger, og vi fikk
flere gode og nyttige tilbakemeldinger på prestasjonene
våre, sier dirigent Odd Leif
Mjøs i Alversund Kammerkor.
Med i bagasjen fra den internasjonale korfestivalen på Malta
31. oktober - 3. november hadde
Mjøs diplom som fortalte at koret hadde oppnådd sølvmedalje
– med en poengsum bare få desimaler fra et edlere metall.
Men som i alle konkurranser er
det rom for forbedringer. Mjøs
er mer opptatt av hva koret kan
lære av å være med på en festival, hvor noen av verdens fremste kor deltok.
– Jeg ønsker at koret skal kunne
løfte seg og bli inspirert til å fortsette ved å se og høre hvordan
andre kor jobber målbevisst og
oppnår et høyt nivå. Derfor må
vi kunne stille opp på slike festivaler; noe vi har veldig godt av.
Ros for Palestrina
– Fra dommerne fikk kammerkoret fin tilbakemelding på
klang, lydkvalitet og artistisk
uttrykk, men det vanket jo også
kritiske merknader. Disse kan vi
ta lærdom av, håper Mjøs.
På konkurranseprogrammet
hadde koret en norsk folketone,
et verk av den italienske renessansekomponisten Palestrina,
en motett av Knut Nystedt og
en engelsk komposisjon.
– Under framføringen av Palestrina i den storslåtte kirken i
hovedstaden Valletta var det en
opplevelse å kunne synge i en
akustikk og et miljø likt det den
var skrevet i, forteller en begeistret Mjøs.
En messe verd
Men trolig hadde kammerkoret
gjort det enda bedre i konkurransen om dommerne hadde
vært til stede i St. Andrew katolske kirke i bydelen St. Julian på
søndag formiddag. Her var kammerkoret gjester og framførte
samme repertoar – pluss et par
ekstra sanger under nattverden.
s.11
For alle korets medlemmer ble
messen (en av seks denne søndagen!) en sterk personlig opplevelse – og ikke bare da forsamlingen reiste seg med høylytt
applaus til slutt.
Her så man ingen generasjonskløft. Alle aldersgrupper fylte
kirkebenkene. Trolig fant hele
bydelen det en messe verd å gå
til den lokale kirke på helligdagen. Og som nordmenn fikk
kormedlemmene til fulle føle
tilhørighet som kristne brødre
og søstre i dette fellesskapet over
kirkegrensene.
– For selv om vi ikke forsto stort
av det maltesiske språket, var
det ikke vanskelig å kjenne igjen
vår egen gudstjeneste i messen,
avslutter Mjøs.
Og etterpå var det kirkekaffe i
novembersola utenfor.
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
Gjevarteneste
i Alversund sokn
Med stor glede og entusiasme kan vi endeleg ta til att med gjevartenesta i Alvesund sokneråd! Takk til dei som har brukt mykje tid på å byggje denne opp, både tidlegare, og no
i den siste perioden.
Gjevartenesta har i ein del år
vore kvilande, av ulike årsaker,
og ein har berre hatt nokre få
faste gjevarar. Under bispevisitasen tidlegare var den faste
gjevartenesta eit av områda
biskopen poengterte at vi må
bli betre på. Vi går mot ei tid
der kyrkja gradvis riv seg laus
frå staten, og ein vil bli meir og
meir avhengig av at kyrkjelyden og lokalsamfunnet bidrar
økonomisk. Ein kan høyre om
fleire sokn som klarar å finansi-
ere både tilsetting av medarbeidarar og andre større prosjekt
på grunn av ei sterk gjevarteneste. Berre i nabokommunen Meland, får ein inn over
250 000,- årleg. Eg vil i det følgjande få fram nokre poeng, og
oppklaringar. Samtidig kjem
mykje fram i sjølve skriva (vedlegga).
Gjevarstafetten
Dersom alle engasjerte i ulike
delar av soknet og/eller kyrkjeprosjektet sjølv viser engasjement, og seier; «Ja, klart eg
teiknar meg som fast gjevar!»,
vil det ha ein sterk signaleffekt.
Gjevarstafetten går ut på at ein
i tillegg til å bli gjevar sjølv,
prøver å skaffar to gjevarar til.
Pengane, kor går dei?
Som ein veit, er det kyrkjebygging i Knarvik som blir eit hovudfokus framover. Ein treng
meir midlar for å kome i mål. Vi
vil fylle kyrkja og underetasjen
med liv, og treng då eit ferdig
og funksjonelt bygg. Samtidig
er dette den eine gjevartenesta
til soknet, og gjevaren kan forvente at soknerådet prioriterer å
bruke pengar på ulike delar av
kyrkjelydsarbeidet (jf. budsjettet), og at det vil bli forskjellige
satsingar/prioriteringar i ulike
periodar. Ein håpar jo at gjeva-
Foto: Øystein Wiik
s.12
s.13
rane vil vere trufaste, òg etter
at Knarvik kyrkje er ferdigstilt.
To kyrkjer i soknet
I den næraste tida må vi prioritere å jobbe mot å ferdigstille
Knarvik kyrkje, og byggje underetasjen som er så viktig for
barne- og ungdomsarbeidet.
Ein ferdigstilling vil bli mykje dyrare etter at arbeidarane
har pakka sakene sine og dratt!
Når det no kjem ei ny kyrkje,
får vi to kyrkjer vi må ta vare
på. Soknerådet har ansvar for
begge kyrkjene, og vi vil ta vare
på arbeidet i heile soknet.
Kva med einskildgåver?
Ein har blitt einige om at dersom ein vil gje eit einskildbeløp
øyremerka til kyrkjebygging,
og ikkje ønskjer å knytte seg
til fast gjevarteneste, anbefaler
ein å bruke fellesrådet sin gåvekonto, (3632.56.80 444). Unntaka er innsamlingsaksjonar av
ulike slag i regi av soknerådet,
som til dømes kyrkjemesse, dør
til dør- aksjon, lotteri mm),
desse pengane går inn på soknerådet sin konto.
Tusen takk for arbeidet de gjer
i soknet vårt, og for Knarvik
kyrkje!
Øystein Aamli,
Leiar i Alversund sokneråd
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
Kyrkjemesse
Katolsk messe
av Lars Inge Kjemphol
Alversund sokneråd gler seg over at den nye kyrkja tar form. minste fingerbøle til eit gamalt
Soknerådet har sett ned fleire grupper som arbeider med å pumpeorgel.
På spørsmål om dei tek imot alt,
fullføre kyrkjeprosjektet.
I tillegg til finansgruppa som
rettar seg mot næringsliv og organisasjonar for å skaffe midlar,
er og økonomi og innsamlingsgruppa godt i gang med å planlegge to arrangement på nyåret.
Laurdag 1. februar blir det
bruktmarknad og auksjon i
Knarvik, og laurdag 26. april
inviterast alle til den årlege
kyrkjemessa i Nordhordlandshallen. For å oppnå eit best
mogeleg resultat på desse arrangementa utfordrar vi alle
som ønskjer til å bidra. I tida frå
no og fram til 25. januar har vi
fokus på å samle brukte gjen-
standar til marknaden i februar.
– Vi utfordrar alle til å tenke
gjennom om dei har noko å
gje!, seier Wenche Medaas, som
er ein av dei frivillige i arbeidsgruppa, og som har teke på seg å
vere koordinator for bruktmarknad- og auksjonførebuinga
– Har du noko som du har tatt
vare på, fordi du ikkje klarer å
kaste det, men når alt kjem til
alt, så har du eigentleg ikkje
bruk for det? På loftet, i boden, i
skapet eller i skuffa?
Slike ting fins over alt!
I tillegg til brukte klede og skiutstyr, jaktar vi på alt som kan
seljast eller auksjonerast, frå den
svarar Medaas at dei ikkje ynskjer brukte elektriske artiklar,
elles er dei positiv til det meste.
Parallelt med innsamlinga av
brukte ting, tar vi også imot
gevinstar til lotteria på kyrkjemessa i april. Vi treng fleire større gevinstar til hovudlotteriet,
men også mange åresalsgevinstar, dette kjem dei til å kunngjera nærare arrangementet. Vi
håper du har anledning å støtte
oss med noko.
Du kan gje tilbakemelding ved å
sende ein mail til;
[email protected]
eller ringe tlf: 920 25 488
(ettermiddag/kveld).
Knarvik kyrkje har fått eiga heimeside!
Sidan tidleg i haust har Info- og PR-gruppa til Alversund
sokneråd jobba med å laga ei heimeside, og no er denne klar
til bruk.
av Weronica Olafsen Løland
På www.knarvikkyrkje.no vil vi
prøve å leggje ut informasjon litt
etter kvart. Vi er enno i startgropa, og me er takksame om ein
kjem med konstruktive innspel.
Underteikna har redaktøran-
s.14
svar, så ta gjerne kontakt pr. mail:
[email protected] om
de har noko de kunne tenka
dykk å ha innpå sida vår.
Alversund sokneråd ynskjer alle
lesarane ei velsigna julehøgtid!
Alversund sokneråd sa for ca eit år sidan ja til søknaden fra
St. Paul menighet om å få feire messe for polakkar i Alversund kyrkje ein gong i månaden. Sidan den gong har det
vore katolsk messe ein sundag i månaden når kyrkja ikkje
er oppteken.
Sundag 17. november møtte eg
opp for å vere med på messa og
for å få ein liten prat med nokre av dei frammøtte. Kacper
Stanczyk, som bur i Alversund,
kjende eg frå før og han hadde
fortalt at han skulle til messe
denne sundagen. Der møtte eg
også foreldra hans, Barbara og
Juliusz. Dei har budd i Alversund i fleire år og saman med
Kacper går dei regelmessig til
messe både her og i St. Paul i
Bergen.
Marek Luczak, som har ansvar
for å låse opp kyrkja, sa til meg
at det var greit at eg møtte opp
for å skrive litt om messefei-
og tekstlesarar. Kacper fortel at
han har vore ministrant i kyrkja
heime i Polen. Han fortalte meg
at det var 75 til stades i dag.
Presten, pater Lukasz Gruchala
som kjem frå ein stad nær Krakow, var svært hyggeleg å prate
med. Han snakka godt norsk
og fortalte at i dag var det ikkje så godt frammøte som vanleg. Vanlegvis er det rundt 100
deltakarar som kjem frå både
Åsane og forskjellige stader i
Nordhordland.
ringa. For meg som ikkje forstår
eit ord polsk blei det ei høgtidsfull stund i kyrkja likevel.
Her var det vakker song og fleire
barn og ungdommar deltok aktivt i messa som medhjelparar
Katolske messer for polakkar
blir feira fleire stader i Hordaland og Sogn og Fjordane, m.a. i
Nordheimsund, Voss og i Førde
fortel presten før han må skunde seg tilbake til Bergen.
Vi i Kyrkjekontakten og Alversund sokneråd ønskjer våre katolske venner ei velsigna jul og
ønskjer at de kan ha glede av å
bruke kyrkja vidare framover.
Barbara og Juliusz Stanczyk, Marek
Luczak og Kacper Stanczyk
Presten Lukasz Gruchala saman
med nokre av messedeltakarane
s.15
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
Frå kyrkjeboka
Jeg ønsker deg nok…
En far og en datter ga hverandre en stor klem på flyplassen. Begge visste at dette kunne
være deres siste møte – han var
gammel og hadde ikke så lenge
igjen, hun bodde langt unna og
kunne ikke komme så ofte på
besøk. Til slutt måtte hun gå til
utgangen.
«Jeg er glad i deg. Jeg ønsker deg
nok!» sa faren til datteren.
«Og jeg er glad i deg pappa. Jeg
ønsker deg nok!»
Døypte
En passasjer som stod i nærheten, kunne ikke la være å
spørre hva de mente, når de ønsket hverandre «nok».
«Det er en hilsen som er gått fra
generasjon til generasjon i vår
familie», svarte mannen.
Det betyr:
– Jeg ønsker deg nok sol til at
livet ditt blir lyst.
– Jeg ønsker deg nok regn til at
du setter pris på solen.
– Jeg ønsker deg nok lykke til at
du bevarer livslysten.
– Jeg ønsker deg nok sorg til at
selv de små gledene blir store.
– Jeg ønsker deg nok fortjeneste
til at du får råd til alt du trenger.
– Jeg ønsker deg nok tap til at du
blir takknemlig for det du har.
– Jeg ønsker deg nok velkomster
til at du holder ut den siste avskjeden.
Så i dag ønsker jeg deg nok …
Julekonsert
Julenatt
Knarvik Skulekorps
ved songarar frå Seim Songkor
i Seim Kyrkje
Torsdag 19. desember kl 1900
Alversund:
06.10.2013
Lydia Aase
06.10.2013
Athena Helen Erstad
06.10.2013
Adelia Håland-Vetås
06.10.2013
Lilja Kvamme
20.10.2013
Linnea Helen Marås
20.10.2013
Linus Nepstad
20.10.2013
Ailo Vågenes Rognaldsen
27.10.2013
Nora Aardal
27.10.2013
Sara Nerland Lilletvedt
Avlidne
10.11.2013
Albert Emil Midtgård Nygaard
10.11.2013
Signe Solbakken
Seim:
06.10.2013
Lexander Teige Kolås
13.10.2013
Elvira Knutsen Langenes
03.11.2013
Liam Bauge Risa
Vigde
Lygra:
09.11.2013
Vivian Sæbø og
Eivind Andvik
i Seim Kyrkje.
Måndag 23. desember kl 2200
(Inngongsbillett kr. 150,- selges på
[email protected],
tlf 907 35 324 eller via koret sine medlemmer.)
Julefestar
Fosse Bedehus
Julefest
laurdag 28. desember
kl 1600
Myksvoll bedehus
Julefest
laurdag 28. desember
kl 1530
God J ul !
s.16
g erfari ng i å
Vi er mennesker med lan
når oss døgnet
lytte til og støtte andre. Du
trenger ikke
rundt på 815 33 300, og du
re å skrive
bed
presentere deg. Passer det
kirkens-sos.no.
en melding, gjør du det på
. Alltid.
Vi skriver tilbake. Vi er her
s.17
Alversund:
29.09.2013
Ivar Husa
25.10.2013
Hilmar Arne Selle
26.10.2013
Olga Litleskare
28.10.2013
Henry Hvidsten
03.11.2013
Fredrikke Jensen
Seim:
29.09.2013
Asbjørn Bertin
Høyvik
06.10.2013
Synneva Johanna
Skaar
10.10.2013
Frida Brunvold
f. 21.05.1932
f. 01.10.1932
f. 27.09.1927
f. 16.06.1926
f. 04.06.1924
f. 27.08.1929
f. 19.11.1918
f. 10.10.2013
Annonsesider
«Med fokus på fag og kunden»
Knarvik. tlf. 56 35 17 65 www.hageland.no
Annonse
Ynskjer du å annonsere i
Kyrkjekontakten kan du kontakte
kyrkjekontoret på
tlf. 56 35 73 70
www.nordh-bb.no
Blomster til
alle anledninger
– Din kristne bokhandel – Åsane Senter!
Fargehuset
Bibler
Bøker – Musikk – Film – Kort – Gaver
tlf 55 19 82 00
www.fargehuset.no
Kiwi Ikenberget Tlf. 56 35 86 10
Knarvik Senter Tlf. 56 34 30 80
Isopor - netting - plastfolie
Alt i isolasjon, plastfolie, netting, grunnmurspapp, støpematrise, drensrør, drensrenner, anleggsrør, veiduk, merkespray,
formstag, kryssfiner og spiker. Armeringstoler/lister.
56 35
35 79
13 90
85
56
s.18
Alt i Hey`di
produkter.
56 35 79 91
s.19
5911 Alversund
tlf. 56 35 00 05 mob. 901 18 290
[email protected]
Gudstenester
Julegudstenester – 2013
Alversund
Alversund
Knarvik
Lygra
Seim
1. Juledag
Alversund
2. Juledag
Seim
Nyårsaftan
Alversund
2014
01. januar
Lygra
05. januar
Seim
05. januar
Alversund
12. januar
Alversund
12. januar
Seim
19. januar
Knarvik
19. januar
Lygra
26. januar
Alversund
2. februar
Seim
2. februar
Alversund
9. februar
Alversund
16. februar
Knarvik
16. februar
Lygra
23. februar
Alversund
23. februarSeim
2. mars
Alversund
2. mars
Lygra
5. mars
Alversund
9. marsSeim
16. mars
Knarvik
23. mars
Lygra
23. mars
Alversund
kl 1430
kl 1600 kl 1500
kl 1500
kl 1615
kl 1200
kl 1100
kl 1700
kl 1200
v/Ryland
kl 1100
v/Palmesen
kl 1100
v/Ryland
kl 1100
v/Ryland
kl 1700
v/Ryland
kl 1100
v/Palmesen
kl 1100
v/Ryland
kl 1100
v/Palmesen
kl 1100
v/Ryland
kl 1100
v/Palmesen
kl 1100
v/Ryland
kl 1100
v/Ryland
kl 1100
v/Palmesen
kl 1100
v/Palmesen
kl 1700
v/Palmesen
kl 1100
v/Palmesen
kl 1700
kl 1900
v/ Palmesen
kl 1100
kl 1100
v/Palmesen
kl 1100
kl 1100
v/Palmesen
Palmesen
Palmesen
Ryland
Vikar
Ryland
Palmesen
Ryland
Palmesen
Openberringsdag
Openberringsdag
Fastelavnssøndag
Fastelavnssøndag
Oskeonsdag
Maria Bodskapsdag
Maria Bodskapsdag
Det kan verte endringar i den oppsette lista, følg med på kunngjeringar i avisene og på plakatar.
Julaftan