Endringer i Visit KRS

Nyheter 11
lørdag 29. september 20 1 2
Marum ferdig som sjef i Visit Kristiansand
VILLE HA DET SKRIFTLIG: Avtroppende reiselivsdirektør for kristiansandsregionen, Jahn Olav
Marum, synes det var uholdbart at tidligere styreleder i Visit Kristiansand muntlig bad han om å
trekke seg fra jobben. Her forteller han formannskapet i Kristiansand om reiselivssatsingen på et
møte i februar. Foto: Tore-Andre Baardsen
Reiselivsdirektør Jahn
Olav Marum trekker
seg som daglig leder i
Visit Kristiansand. Det
skjer drøye to uker
etter at Hans Otto
Lund trakk seg som
styreleder i samme
selskap. KRISTIANSAND
Sentrum
På styremøtet i Visit Kristiansand 13. september åpnet daværende styreleder Hans Otto
Lund med å fortelle at han hadde anbefalt reiselivsdirektør
Jahn Olav Marum om å slutte i
jobben. Ingen i styret var informert på forhånd, og nyheten ble
møtt med til dels sterke reaksjoner fra de ansattes representanter i styret.
– Det oppstod en merkelig
stemning på styremøtet. Reaksjonen fra de ansatte gjorde nok
at Lund følte seg presset, sier
Kristian Råmunddal, styreleder
i Visit Kristiansand.
Spesielt
Lunds manglende involvering
ble møtt med undring blant enkelte styremedlemmer. 19. september trakk Lund seg fra vervet som styreleder, mens Marum
fortsatte som reiselivssjef.
– Det var litt spesielt. Styret
var ikke nødvendigvis uenig i at
det var riktig å be Marum om å
fratre stillingen sin, det var måten det ble gjort på. Vi har i lengre tid hatt en prosess som har
gått på å samkjøre de to reiselivsorganisasjonene Visit Kristiansand og Visit Sørlandet. Marum
har underveis vært involvert i
diskusjonen rundt veien videre
og sin egen stilling i fortsettelsen, sier Råmunddal.
– Hva var utgangspunktet for
at Marum ble bedt om å gå?
– Dette er det nesten bedre at
du tar med Hans Otto Lund,
men det er en kjensgjerning at
Visit Kristiansand er avhengig
av at Kristiansand kommune
støtter opp om dem. I tillegg må
samarbeidet med de store reiselivsaktørene i distriktet fungere
100 prosent. Vi er avhengige av
å ha selskaper som for eksempel
NATURLIG KONSEKVENS: Nåværende styreleder i Visit Kristiansand, Kristian Råmunddal, sier
det har vært stor åpenhet om mulige endringer i organisasjonen. Her er han fotografert utenfor
selskapets nye lokaler i Rådhusgaten i Kristiansand. Foto: Kristin Ellefsen
Color Line, Dyreparken og de
store hotellene, som kunder. De
siste årene har de hatt en tendens til å legge markedspengene
sine igjen hos Visit Sørlandet i
stedet for hos oss, sier Råmunddal
Motbakke
Fredag offentliggjorde han at
Marum fratrer sin stilling som
reiselivssjef fra og med 15. oktober. Dermed har både en styreleder og en daglig leder forlatt
bedriften i løpet av kort tid.
– Jahn Olav har jobbet i sterk
motbakke så lenge han har stått
i jobben. Tidlig i vår begynte vi
en prosess for å få de to store
reiselivsorganisasjonene på Sørlandet til å smelte mer sammen.
Vi har snakket med daglig leder,
og vi er begge enige om at han
fratrer i forbindelse med den
prosessen, sier Råmunddal som
i en periode kommer til å innta
stillingen som arbeidende styreleder i Visit Kristiansand ved
siden av sin stilling i Lillesand
vekst.
Uheldig
Det er to og et halvt år siden
Jahn Olav Marum ble ansatt i et
åremål på fem år i stillingen som
daglig leder i Visit Kristiansand.
Han sier han hele tiden har visst
at forholdet mellom Visit Kristiansand og Visit Sørlandet ville
ble en utfordring.
– Det som har vært uheldig, er
prosessen som har vært i forkant av min egen avgang. Da
Hans Otto Lund tok kontakt og
bad meg om å vurdere min egen
stilling og levere inn oppsigelsen
min, hadde han ingen skriftlig
forklaring på hvorfor og heller
ingen skriftlig avtale på hvordan
arbeidsforholdet skulle avsluttes. Det hele opplevdes veldig
udokumentert og veldig muntlig. Jeg kunne ikke forholde meg
til en muntlig henvendelse som
dette, sier Marum.
Reiselivssatsingen har vært
diskutert på flere møter med representanter for næringen i løpet av året. De store reiselivsaktørene har vært opptatt av
hvordan pengene skal plasseres
for å høste mest mulig frukter. I
denne diskusjonen mener Marum han har vært blant de tydelige stemmene.
– Det har vært, og er, diskusjoner om retning. Det eksisterer
faglig uenighet, og det har det
– Føler jeg ofret meg
Tidligere styreleder i
Visit Kristiansand, Hans
Otto Lund, synes det er
interessant at daglig
leder fratrer sin stilling
to uker etter at han trakk
seg som styreleder.
KRISTIANSAND
– Da jeg trakk meg som styreleder 19. september, følte jeg at jeg
ofret meg for å få prosessen i Visit Kristiansand på rett kjøl. Det
at Marum nå trekker seg, indi-
kerer at jeg har fått folk til å
tenke i andre baner, sier Hans
Otto Lund.
Han sier faglig uenighet er
den eneste motivasjonen for at
han bad Marum trekke seg fra
jobben i begynnelsen av september.
– Jeg hadde fått indikasjoner
på at han kanskje ikke hadde
vært tydelig nok på hvilken retning han ønsket å dra organisasjonen videre. Jeg bad Jahn Olav
om å vurdere sin stilling og anbefalte ham å komme med oppsigelsen, sier Lund.
– Var styret informert om at
du hadde denne samtalen med
Marum?
– Nei, det var ikke det.
I etterkant av styremøtet, hvor
Lunds henvendelse til Marum
ble diskutert, bestemte Lund seg
for å trekke seg fra vervet som
styreleder.
– Grunnen til at jeg trakk meg,
er at jeg ønsker selskapets beste.
Jeg opplevde at jeg ikke hadde
styret med meg på hvordan vi
skulle oppnå tillit blant reiselivsaktørene og hva slags fart dette
arbeidet skulle foregå i. Jeg har
vært med i styret siden 2007 og
har lagt ned enormt med arbeid,
vært full åpenhet omkring. Men
jeg registrerer også at det er
brukt uttrykk som mistillit og
personalsak omkring min egen
person. Det mener jeg er en feilaktig bruk av disse uttrykkene,
sier Marum.
Ikke spurt
Etter at Hans Otto Lund fratrådte som styreleder 19. september,
satte det fart i prosessen rundt
Marums stilling.
– Jeg har hatt pågående diskusjoner med styreleder Råmunddal omkring hva som skal skje
videre, og resultatet er at jeg
slutter i jobben 15. oktober. Nå
har jeg også fått på plass skriftlige betingelser rundt min avgang, sier Marum.
– Hadde du helst ønsket å
fortsette som leder for en endret
reiselivsorganisasjon?
– Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg er ikke spurt, sier
Jahn Olav Marum.
Tekst: Frank Mersland
[email protected] - 90066685
TRAKK SEG: Tidligere styreleder i Visit
Kristiansand, Hans
Otto Lund, på vei ut av
styremøtet 19. september. Han har nettopp
trukket seg fordi han
mente han ikke hadde
den nødvendige støtten
i verken administrasjon
eller resten av styret. Foto: Reidar Kollstad
sier Lund.
Visit Sørlandet og Visit Kristiansand har i fellesskap søkt næringsdepartementet om midler
til å gjennomføre et pilotprosjekt som gjør at storbyene skal
få sin rettmessige plass når det
gjelder turisme.
– Det er et spennende prosjekt, men det krever at vi har
med oss de største aktørene. Det
opplever jeg ikke at vi har, sier
Lund. Frank Mersland