Drottningborgvennen 2014 1

drottningborg
vennen
NR. 1/2014 51 ÅRGANG
www.drottningborg.vgs.no
TIL ETTERTANKE
Tekst: Odd Rannestad
”Vi lever da i 2014......”
Et ”kjempeargument” når man skal fortelle at alt det
gamle er noe forhistorisk som man ikke trenger å ta
hensyn til lenger. Vi hører og leser det i debatter om
moter og trender, hvor det nye er selve framskrittet og
alt annet er gått ut på dato.
Vi møter argumentet også i etiske debatter, der det som
var en del av vårt samfunn og kulturgrunnlag, plutselig
er blitt noe gammeldags og totalt ubrukelig i en moderne
verden.
Jeg vil likevel peke på noen nyanser i ord, som vi godt kan
være oppmerksomme på: Forskjellen på ”gammeldags”
og ”gammelt”. Det første har en klar negativ undertone
i språket vårt. Men det som er gammelt, har ofte en
undertone av kvalitet. Det er noe som er gjennomprøvd i
generasjoner, og som har vist seg å være holdbart.
Noen eksempler fra dagliglivet. Les hva reklamen sier,
særlig om en del matvarer. Det er kvaliteten som
framheves når det reklameres med:
• ”Slik bestemor lagde det....”
• På den gode, gamle måten....”
2
www.drottningborg.vgs.no
Vi lever vi godt med at noen fnyser av det gamle. Den
dagen du er i vansker med ditt liv, da søker du ikke etter
noe fancy og uprøvd, men etter noe som du vet holder
hva det lover.
Mitt livs største og viktigste spørsmål dreier seg ikke
om moter og mat. Det dreier seg om hvem jeg er, hvor
jeg kommer fra og hvor jeg går når jeg dør. Der har ”den
gamle boka” vist seg å være svært holdbar. Den har
gitt veiledning og trøst i generasjon etter generasjon,
gjennom lette og tunge tider. Den er nemlig inspirert av
Gud selv. Den har avslørt meg og vist at jeg ikke lever slik
jeg burde, men at Jesus gjorde det. Og han gav sitt liv for
meg og til meg. Hans liv er mitt. Det er evangeliet.
•
•
Gress og blomster visner. Men Herrens ord varer
til evig tid. 1. Pet. 1, 24-25
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til
evig tid. Hebr. 13, 8
I livets viktigste valg satser jeg på det gamle, som holder.
REKTORS HJØRNE
Tekst: rektor Audun Raen
Om bladet
Kommer ut 2 ganger i året
Utgiver: Drottningborg vgs
Kontingent kr 100
sendes til:
Drottningborgvennen
Konto nr: 7877.06.51955
Redaktører:
Kjellaug Inntjore og
Marit E. Jøssang
Skoleadministrasjonen:
[email protected]
Opplag: 2570 eks.
Layout og trykk:
Synkron Media AS,
avd. Birkeland Trykkeri
Forsidebilde:
Gutta på tur
Fotograf: Ingrid E. Larssen
Baksidebilde:
Jentene fra Vg2 i Roma
Fotograf: Ingrid E. Larssen
Adresse:
Drottningborgvennen,
Drottningborg 20,
4885 Grimstad
Tlf.: 37 25 77 77
Faks: 37 25 77 99
www.drottningborg.vgs.no
Nå nærmer det seg slutten av nok et flott skoleår. Igjen har vi fått oppleve
en fantastisk elevflokk, med gode holdninger og som bryr seg om hverandre.
Også i år har vi vært på skoleturer med de ulike trinnene. Selv var jeg med til
Tyskland med VG1 der vi fikk besøke flere steder med tankevekkende historier
som Berlinmuren og Sachsenhausen konsentrasjonsleir. Vi fikk også følge i
Luthers fotspor til Erfurt og Wittenberg. Det er en flott opplevelse å få være
med elevene våre på slike turer. De viser stor interesse og modenhet for det
de møter og oppfører seg eksemplarisk på tur. Det inspirerer oss i personalet
og gir oss mulighet for å legge til rette for slike turer og opplevelser. Det ligger
et veldig arbeid fra personalet bak planlegging og gjennomføring av turene,
så det er mange som skal ha takk for at også årets skoleturer ble veldig gode
arenaer for læring og modning.
Det jobbes mye for å gi elevene våre gode kunnskaper og opplevelser knyttet
til den kristne tro. Gjennom kristendomsfaget, bibelgrupper, kveldsmøter og
andre aktiviteter forsøker vi å spre evangeliet, og også dette skoleåret har vi
fått oppleve at flere elever har tatt imot Jesus. Det setter det daglige arbeidet
i et uendelig stort og viktig perspektiv som vi gleder oss veldig over. Tusen
hjertelig takk for all forbønn som vi vet omslutter arbeidet vårt!
Også for neste skoleår er vi velsignet med god elevsøknad og kommer til å
starte opp med fulle hus. Det er vi glade for, men samtidig er det smertefullt å
måtte si nei til søkere som lenge har drømt om å gå på Drottningborg.
Selv om vi har fulle hus er det en utfordring å drive en kristen internatskole
under gjeldende tilskuddsordning. Vi har vært gjennom en betydelig
renovering av hovedbygget og vi ser også at det ligger flere byggmessige
utfordringer i nær fremtid. Vi ønsker derfor å uttrykke en stor takknemlighet
til alle dere som gir til skolen gjennom fast givertjeneste eller på andre måter,
og vi vil også være veldig takknemlige hvis det er flere som kan tenke seg å
støtte oss økonomisk i arbeidet vi står i.
Til slutt vil jeg hilse dere med hebr. 13.8:
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.
Ønsker dere alle en god sommer og Guds rike velsignelse!
Audun Raen
rektor
www.drottningborg.vgs.no
3
T ilbakeblikk
HÅKON STORM
– kunstmaler, predikant
og en av dem som bygde
Drottningborg
Drottningborg den gang brødrene
Storm-Monsen drev hotell her.
Drottningborgs eierorganisasjon,
Norsk Luthersk Misjonssamband, kjøpte eiendommen i 1942.
Selgerne var «brødrene» Storm-Monsen. Den ene het Håkon
Storm og den andre Ludvig Monsen. I to små artikler skal vi
fortelle litt om disse. Her følger en liten presentasjon av Håkon
Storm. Litt artig er det at sporene fører oss direkte tilbake til
Eidsvollsforsamlingen i 1814.
Tekst: Leif Otto Sødal
For 200 år siden fikk vi vår grunnlov på Eidsvoll.
Halvor Olaus var i 1814 knapt 14 år gammel. Faren
var representert ved Riksforsamlingen på Eidsvoll. I
en artikkel om den senere byfogden skrevet av Reidar
Frafjord heter det bl.a.:
«Da riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst
20. mai 1814, var en ung gutt til stede og opplevde
begivenheten. Han var sønn til 3. representanten fra
4
www.drottningborg.vgs.no
Akershus amt, gårdbrukeren Christian Christensen
Kollerud (1767-1833), og den 14 år gamle gutten
hadde flere dager sittet ved Eidsvollmennenes
middagsbord.»
Den samme Halvor ble i 1932 ansatt som byfogd i
Stavanger. En stilling han hadde i 57 år!
Halvor møtte på Stortinget fra 1833- 1848 og
senere i 1854 og fra 1862 til 1869. Han nøt stor
anseelse i Stortinget og hadde perioder tillitsvervet
som Lagtingspresident og president i Odelstinget.
Knapt 100 år etter at Olaus første gang møtte
på Stortinget hadde hans barnebarn, Håkon Storm,
akkurat sluttført arbeidet med hovedbygget på
Drottningborg ved Grimstad, sammen med sin
åndelige bror, Ludvig Monsen.
Håkon Storm, født i Stavanger i 1879, var av
embedsmannsslekt. Hans oldefar møtte på Eidsvoll
i 1814, hans bestefar var Stortingspolitiker – og
som nevnt ovenfor også Stortingspresident- samt
mangeårig byfogd i Stavanger. Håkons far var major
og drev i tillegg en privatskole!
Håkon hadde kunstneriske anlegg og fra han var
15 år studerte han flere semestre ved Det Kongelige
Danske Akademi i København. Senere studerte han
også i Italia. Blant hans beste kunstnervenner finner
vi Gustav Vigeland og Edvard Munch.
Håkon Storm, som tilsynelatende hadde en lysende
kunstnerkarriere foran seg, fikk den 12. oktober
1902 (22 år gammel) et sterkt møte med Gud. Det
skjedde i ensomhet på en høyde utenfor Stavanger,
og denne hendelsen kom til å forandre hans liv. Etter
dette begynte han straks å forkynne – og det brøt ut
vekkelse i Stavanger. Han gikk også på husbesøk, ba
om å få lese et bibelavsnitt og holde bønn.
Håkon Storm avsto fra å gifte seg med sin ungdoms
store kjærlighet fordi han opplevde det ville kollidere
med Guds kall for hans liv. Fra 1909 innledet han et
samarbeid med Ludvig Monsen. (Litt mer om han i et
annet nummer av Drottningborgvennen).
Sammen reiste de rundt som evangelister, både
i Norge og utlandet. De følte seg sterkt knyttet
sammen i ånden og ble gjerne kalt Brødrene StormMonsen.
Håkon ble ofte omtalt med Storm-Monsen som
«etternavn», og Ludvig som Monsen-Storm.
Det var altså disse to «brødrene» som på slutten
av 1920-tallet fikk eiendommen, som vi dag kaller
Drottningborg, som gave fra Marie Torjussen. Hun
hadde fulgt brødrenes virksomhet gjennom flere år
og ønsket at de skulle få denne eiendommen og drive
et tuberkulosehjem.
Brødrene kalte sin virksomhet for Alliancemissionen, og i deres skrifter står det: «Da Alliancemissionen overtok tomta, lå den brakk og uten et
skur. Etter hvert ble det reist 10 større og mindre
bygninger.»
Hovedbygget skal ha blitt reist i 1928.
De drev et hjem for tuberkuløse pasienter her.
Etter det vi forstår var det en lov om legekontroll som
gjorde at deres forbønn for tuberkuløse pasienter ble
stoppet.
Etter det ble Drottningborg drevet som hotell en
periode, før eiendommen i 1942 ble solgt til Norsk
Luthersk Misjonssamband.
Ludvig Monsen døde i 1949. Nå fant Håkon
Storm fram sin malerpensel igjen og i en intens
arbeidsperiode malte over 80 bilder etter fylte 74 år.
Ett av Håkon Storms bilder henger på lærernes spiseog møterom. Dette er malt i 1895. Da var Håkon 19 år,
og det er fra perioden da han var under utdannelse
som kunstner.
Håkon Storm døde i 1966.
www.drottningborg.vgs.no
5
TeFT
Tekst: Henriettte Arndt Hoel
TeFT (Tent for å tjene) er
NLMs korttidstjenestetilbud
i noen av de landene hvor
organisasjonen driver arbeid.
Det ble startet i 2007 og ønsker å gi alle et personlig
møte med misjonslivet. TeFT Skole er et 5 måneder
langt studieopphold i Kenya og Tanzania, hvor en får
bibelundervisning og praksis på misjonsfeltet. Dette
året har to av miljøarbeiderne, Arlin og Henriette, reist
på TeFT skole sammen med 10 andre. Håpet vårt var å
kunne fungere litt som misjonærer for Drottningborg,
og i løpet av året har vi delt og vil dele flere historier og
erfaringer fra oppholdet og misjonsfeltet.
Vi reiste til Kenya i midten av oktober 2013, og ankom
«tomta» i Nairobi. «Tomta» er hovedsenteret for
misjonsarbeidet på Øst-Afrikafeltet og der flertallet
av misjonærene bor. Internatet på tomta skulle
vise seg å bli vårt «hjemsted» under oppholdet.
Alle reisene våre gikk ut herfra, og det var her vi
tilbrakte mesteparten av tiden. I Nairobi fikk vi mye
undervisning av misjonærene i ulike bibelfag og vi
arbeidet en del i slummene; Kawangware og Kibera.
Der fikk vi bidra med praktisk hjelp i undervisningen
og vi vasket en del skoler og kirker. I tillegg hjalp
vi til med matlaging og servering, og vi fikk gå på
hjemmebesøk hos mennesker som var rammet av
ulike sykdommer. Arbeidet der var både utfordrende
og spennende og vi lærte mye om både glede og tillit
til Gud i møte med menneskene i slummene.
6
www.drottningborg.vgs.no
Mye av tiden ble tilbrakt på reisefot, og vår første
reise gikk til Pokot i nordvest-Kenya. NLM er ferdig
i området og arbeidet er blitt gitt over til de lokale
kristne. Vi fikk være med på hjemmefellesskap hos
noen gjestfrie innfødte, og der fikk vi dele bibelvers,
sang og vitnesbyrd over noen kopper te. Deretter var
det tid for ungdomsleir, og her var det ikke snakk om
aktiviteter, men timevis med korsang og gjerne 3-4
taler i løpet av dagen. Turen til Pokot ble avsluttet med
en topptur til Mt. Koh 3000 moh. og det ble en lang og
varm, men utrolig fin tur opp de bratte fjellene.
Det nærmet seg jul og vi dro mot varmere strøk,
nemlig Mombasa. Der fikk vi først være med på en
lokal skole og vi arrangerte juleavslutning for dem,
før også vi fikk juleferie. Etter nyttår reiste vi til Voi,
der NLM driver mediearbeid. De har startet nettsider
for unådde folkegrupper og der deles det vitnesbyrd
og drives med kristen trosopplæring på deres eget
språk. Oppholdet ble avsluttet med lek og moro på et
lite barnehjem, i samarbeid med Project Hannah.
Deretter dro vi til Tanzania! Vi dro først til Haydom
sykehus hvor vi fikk omvisning og vi fikk være med på
klinikkturer til øde landsbyer. Det ble også tid til lek og
kos med de foreldreløse barna på en av sykehusets
avdelinger. Så dro vi til Arusha. Der drives det et stort
litteraturarbeid av NLM og vi fikk være med på boktur
på et marked utenfor byen. Med den lille swahilien
vi kunne, og med mye tegnspråk, forsøkte vi å selge
bibler og andre oppbyggelige kristne bøker. Vi dro
videre på safari gjennom Serengeti, for å komme
oss til Kiabakari bibelskole. Der fikk vi prøvd oss som
engelsklærere for middelaldrende evangelister, vi
arrangerte en del sportsleker for bibelskoleelevene
og fikk prøvd oss på gårdsarbeid sammen med dem.
Vår siste tur ble til Bangale, det er det nyeste
prosjektet i Kenya og her driver de med vannprosjekter og med relasjonsbygging inn mot
muslimske folkegrupper. Tilbake i Nairobi fikk vi være
med på den årlige misjonærkonferansen. Der hadde
vi ansvaret for barneopplegget, mens misjonærene
satt i strategi- og vurderingsmøter. Gjennom hele
uken var vi med på kveldsmøtene og fikk dele
fellesskap med alle på feltet. Tiden fløy og i slutten
av mars var vi plutselig hjemme, og klare for jobb! Vi
er utrolig takknemlige for dette året og håper å dele
erfaringene med flest mulig!
Henriette og Arlin
Moro og lek sammen med
afrikanske barn
www.drottningborg.vgs.no
7
FRA BURMA
TIL BORGEN
Vi fikk bo hos en «tante» i et hybelhus i en storby, der
hørte jeg en del om Norge og lærte litt norsk.
Tekst: K. Inntjore
Ruth Van Bawi Sun par
Ling er nå avgangselev på
Drottningborg og forteller her
hvordan hun kom til Norge.
-Jeg kom til Norge i 2005 som niåring sammen med to
eldre søsken. Da hadde mine foreldre bodd i Kvinesdal
i noen år.
Hva husker du fra flukten fra Burma?
-Jeg var åtte år og da jeg forlot min hjemby, måtte vi
løpe gjennom en skog om natta for ikke å bli oppdaget.
Jeg mistet skoene, det var vondt å løpe på steinete
vei, og vi hadde ikke mat eller bagasje. Vi kom til
Tailandgrensa om natta og ble hentet der av en bil. Vi
var mange i bilen og jeg satt mellom to svette menner.
Jeg husker bilen kjørte lenge og fort på dårlig vei. Det
lukta ekkelt, og jeg var kvalm.
8
www.drottningborg.vgs.no
Etter et år reiste vi med fly til Stavanger, og på
flyplassen visste vi ikke hvem av mennene som tok
imot oss som var vår far. Han hadde jeg ikke sett
siden jeg var tre år. Da vi kom til Kvinesdal, gråt mor
,og vi visste ikke hvordan vi skulle oppføre oss. Jeg
syntes Kvinesdal var et lite sted. På ungdomskolen
gikk jeg i klasse med Hanna Marie Træen som skulle
gå på Drottningborg. Jeg tenkte det måtte være fint å
gå på en kristen internatskole for å komme mer inn i
den norske kulturen. Overgangen var stor på grunn av
språket og maten, med mye brødmat og poteter.
Hva tenker du nå om veien din hit til Drottningborg?
- Jeg er fornøyd med at jeg har vært her i tre år! Egentlig
er det er et resultat av hva mine besteforeldre gjorde
mot oss da vi var små. De fortalte fra Bibelen og bad
for oss hver kveld at vi måtte finne igjen våre foreldre
og ikke bli foreldreløse, og at Gud skulle velsigne oss
med god framtid.
Takket være deres bønner og omsorg har jeg det så
flott nå! De ber for hele familien min fortsatt!
Jeg er veldig takknemlig for vennene mine og
personalet her på Borgen! De har hjulpet meg mye!
Nå er jeg spent på hvordan tiden med videre studier
vil bli.
Takk, Ruth for at du kom til Drottningborg og lykke til
videre!
VG1
Tysklandstur
I år gikk VG1-turen til Tyskland,
nærmere bestemt Berlin og
Erfurt.
Tekst: Målfrid Soppeland // Foto: Kristina Hommersland
Vi reiste med Borgenbussen og skolens økonomiansvarlige, Frode stilte opp som sjåfør. Bussturene
var lange, men gikk overraskende fort når vi hadde
mafia som tidsfordriv. Dagene i Berlin gikk med på å se,
shoppe og oppleve – kort fortalt. Under oppholdet var
vi innom steder som Checkpoint Charlie, Riksdagen,
Sachsenhausen, Den Nordiske Ambassade og mye
mer. Med matpenger i lomma og mye fritid fikk de
Hele Vg1 trinnet på tur.
10
www.drottningborg.vgs.no
fleste gode middager på diverse restauranter – eller
McDonalds. Etter tre netter i Berlin, reise vi videre til
Erfurt. På vegen, var vi innom Wittenberg der Martin
Luther oversatte det nye testamentet til tysk. Erfurt
var til vår overraskelse en veldig fin og interessant by.
Her var vi innom steder der Luther hadde oppholdt
seg og fikk god historieopplæring fra lærerne. Siste
kvelden dro hele gjengen sammen på restaurant, der
vi koste oss med pizza, brus, latter og samvær.
Som en oppsummering av turen vil jeg si; Mafia, kirker,
shopping, billig mat og overraskende morsomme
lærere. Dette var en tur vi sent kommer til å glemme
og vi husker den som turen vi ble bedre kjent med våre
medelever, i tillegg til å skape minner og opplevelser.
På vegne av trinnet vil jeg si tusen takk for turen!
Over: Cella til Martin Luther
Predikantspire?
VG2
VG2
Stig Tore spør: Kor er vi no?
Hvilepuls i spanske trappa
ROMATUREN
Etter flere uker med nedtelling
var Roma turen endelig her.
Tekst: Tine-Marie Hofstad
Vi dro tidlig om morgenen og det var mange trøtte fjes
å se.
Da vi ankom Roma var de trøtte fjesene blitt til
blide fjes som var klare for å utforske Roma. I løpet
av turen besøkte vi Colosseum, Spansketrappen,
Pauluskirken, Peterskirken, Pompeii og mye mer. Vi
lærte mye nytt om Roma og kirkehistorien, og det
er lærdom vi tar med oss videre i livet. Det ble også
litt fritid innimellom og mye av tiden ble brukt til å
utforske Roma og selvfølgelig prøve ut den italienske
isen. Det var også mange som kastet mynter i
kjærlighetsfontenen Fontana di Trevi i håp om å finne
den store kjærligheten. Alt i alt er dette er en tur vi
vil huske og se tilbake på senere i livet med et stort
smil. På vegne av trinnet vil jeg takke Odd Rannestad,
Stig Tore Aaberg, Knut Harald Aagenæs, Elisabeth
Engesvik From, Kjersti Birkeland og Solveig Tørresen
for alle opplevelsene dere ga oss. Vi er evig takknemlig.
www.drottningborg.vgs.no
11
VG3
3. klassetur til
BELGIA OG FRANKRIKE
I mai var det tid for den
årlige skoleturen til Belgia
og Frankrike.
Tekst: Emely Kransvik // Foto: Paul André Langlo
I mai var det tid for den årlige skoleturen til Belgia
og Frankrike. Hele 3. klasse med lærere reiste først
med buss til Belgia. Vi dro først til Waterloo, stedet
der Napoleon tapte sitt siste slag. Deretter dro vi inn
til Brüssel, hvor vi fikk sett blant annet Grande-Place
og Manneken Pis. Ellers var belgisk vaffel et must for
de fleste. Etter et relativt kort opphold i Belgia dro
vi videre til Caen, hvor planen var å besøke D-Day
Museum i Arromanches, den amerikanske gravplassen ved Omaha Beach, og Pointe du Hoc. Under
andre verdenskrig ble Caen sterkt bombet av
amerikanske og britiske bombefly da byen var svært
viktig i de alliertes strategi for Operasjon Overlord. Vi
fikk se rester av den allierte kunstige havnen som var
sentral for de alliertes seier mot Tyskland i Normandie.
Omaha Beach var stranden mange allierte soldater
mistet sine liv i invasjonen. Å se stranden der det hele
foregikk, samt besøke den enorme gravplassen, var
sterkt. På Pointe du Hoc fikk vi blant annet se store
bombekrater.
Et av høydepunktene for mange var turen til
Disneyland. Der brukte vi noen timer og gjenopplevde
noen barndomsminner. Etter Disneyland dro vi inn
til Paris, hvor vi tilbrakte de siste dagene. Vi hadde
mye fritid i Paris, men så en del ting felles også. Vi
dro blant annet til Versailles, det tidligere hjemmet til
solkongen Ludivg 14., og fikk sett både den enorme
12
www.drottningborg.vgs.no
hagen og innsiden av slottet. Ellers besøkte vi Place
de la Bastille, hvor man i dag finner Julisøylen til
minne om falne under revolusjonen i 1830, Notre
Dame og Concordeplassen. I tillegg spaserte mange
langs hovedgata Champs Elysées, spiste snegler og
besøkte Eiffeltårnet. I Paris er det mye å se, og umulig
å rekke alt på noen få dager. Vi fikk likevel sett mye, og
hatt en veldig fin tur sammen!
Omaha-beach: The Price of Freedom
Fornøyd Udjus på busstur
Under: Matpause i Normandie
www.drottningborg.vgs.no
13
FØDSELSDAGER
30 år
Linn Stormo Skarli som jobber på kjøkkenet
ble 30 år 8. mai.
70 år
Arnt Arntsen ble 70 år 13. febr.
Han var lærer på Drottningborg fra 1996-2006.
40 år
Mari-Anne Haugeto ble 40 år 6. mars
og jobber også på kjøkkenet.
KONFIRMASJON
27.APRIL BLE DISSE TRE «BORGENBARNA» KONFIRMERT.
Raquel Laura Birkeland - datter til Kjersti (internatleder) og Kjell Birkeland.
Maileen Aaberg - datter til Linda og Stig Tore (lærer) Aaberg.
Morten Tørvolt – sønn til Jorann og Gunnar Tørvolt (vaktmester)
VELKOMMEN TIL NYE I PERSONALET
FRA JAN. 2014!
Kristine Igland Omdal begynte som vikar i norsk i den ene klassen på vg1.
Trond Vorhaug er vikar i kristendom på vg1 i begge klassene.
LOPPEMARKEDET
ble holdt 27/3 og etter solid innsats med matsalg,
loppesalg og auksjon, kom det inn kr. 80 000 som
går til årets russeprosjekt. Fantastisk!
Søknad til neste skoleår
Pr. 29/4 har 63 elever på hvert trinn tatt imot plass
på vg1, vg2 og vg3. 14 har tatt imot plass på
påbyggsklassen på vg3.
Velkommen til åpningsfesten 10. august!
14
www.drottningborg.vgs.no
Velkommen til
ELEVSTEVNET 2014
Program:
Lørdag 14. juni
Kl 1500 Kaffe på tunet
Kl 1600 Samling i de enkelte jubilantkullene. Fotografering
Kl 1800 Kveldsmat
Kl 1900 Jubilantfest. Tale ved Øyvind Åsland
Korte innslag fra kullene. Matservering.
Søndag 15. juni
Kl 0900 Frokost
Kl 1100 Formiddagsmøte. Tale ved Odd Rannestad
Kl 1300 Middag med avslutning av stevnet
Påmelding på telefon 37 25 77 77 eller e-post: [email protected]
Selv om du bare har anledning til å være med en av dagene, ber vi deg likevel
melde deg på slik at vi får registrert navnet på jubilantlisten.
Vel møtt til elevstevnet 2014!
www.drottningborg.vgs.no
15
Vi ønsker våre lesere en
riktig god sommer!
Synkron Media AS, avd. Birkeland Trykkeri
Returadresse: Drottningborg 20, 4885 Grimstad