Årsmelding 2013 - ØSTFOLD KUNSTSENTER

©
M O OWEX (Ja me s M o o re & Ca mi l la Wexe ls Rise r) & Et ha n Rose - I n he rit ed Possi bi l it ie s (Foto: Ja me s M o o re)
ØSTFOLD KUNSTNERSENTER
ÅRSMELDING
2013
ØSTFO LD K U N STN ERS ENTER
Adr.: Fe rgestedsve ien 5b, 1606 Fredrikstad
Te l.: 69 31 09 95 / www.ostfold-kunstnersenter.no
Åp ningst ide r ga lle ri: Onsdag - søndag kl. 12-17.00
Åp ningst ide r Kafe Nyt : Tirsdag - fredag kl. 10-18.00
Lørdag - søndag kl. 12-17.00 (Mandag stengt )
STYRETS ÅRSMELDING FOR 2013
1. Generalforsamling
Generalforsamling i Østfold kunstnersenter ble avholdt 16.4.13 hvor 16 medlemmer
fra ØBK/NK Sørøst-Norge, og 2 uten stemmerett var til stedet.
Fullmakter: 5
2. Organisering
Virksomheten har følgende organer:
Styret – valgt av generalforsamlingen
RSU – valgt av generalforsamlingen
Utstillingskomité – en kunstnerrepresentant fra styret, en billedkunstner, en
kunsthåndverker, daglig leder ØKS og kunstformidler ØKS - valgt av generalforsamlingen
Administrasjon
3. Styret
Styret for Østfold kunstnersenter hadde for 2013 følgende sammensetning:
Ann Kristin Aas, styreleder
Stefan Christiansen, styreleder
Jens Stegger Ledaal
Siri Ensrud
Tulla Elieson
Arne Revheim
Rune Fredriksen
Torill Bergene
NK Sørøst-Norge (fra GF i april)
ØBK (til GF i april)
ØBK (fra GF i april)
NK Sørøst-Norge (fra GF i april)
NK Sørøst-Norge (til GF i april)
ØBK
Fredrikstad kommune
Østfold fylkeskommune
Vara:
Anne Kristin Jarulf
Gerd Wevling Matre
Laila Kongevold
Lina Meseke
Leif Eriksen
Ole Virik Jørgensen
ØBK
ØBK (til GF i april)
ØBK (fra GF i april)
NK Sørøst-Norge
Fredrikstad kommune
Østfold fylkeskommune
3.1 Styrelederen har ordet
Hovedpunkter fra 2013
Utstillinger
Utstillingskomitén jobbet frem utstillingsprogram for 2015. I det første møtet for
utstillingskomiteen ble det foreslått å prøve ut en strategi hvor komitémedlemmene
inviterer kunstnere til en periode hver. Komiteen tok utfordringen! Utstillingsåret
2016 vil bli basert på innsendte søknader, med frist 15.april 2014!
Når det gjelder medlemsutstillingene i Kafé Nyt, vedtok styret at de som stiller ut der
skal motta et vederlag på 5 000 kr. Sommerutstillingen 2013 ble åpnet som vanlig i
midten av juni med kunstnersenterets medlemmer som utstillere. Dette er den best
besøkte utstillingen i løpet av året! På åpningen av sommerutstillingen ble det delt ut
1
flere stipender; 2 stk. BKH-stipend à 40 000 kr, Fredrikstad kommunes
kunstnerstipend à 25 000 kr og SG arkitekters kunstnerstipend à 15 000.
I løpet av utstillingsåret 2013 har det blitt gjennomført 5
kunstnerforedrag/presentasjon, disse kunstnerne mottok honorar.
Kunst i offentlig rom
ØKS har et sterkt fokus på arbeidet med offentlig kunst. I 2013 ble det satt i gang 5
nye offentlige kunstsaker på et samlet beløp av 4 393 000 kr, hvor av 507 500 kr er
konsulenthonorarer. Totalt antall saker som var på gang i 2013, inkludert de 5 nye,
var 14 med den totale sum til offentlig kunst på ca kr. 24 millioner.
ØKS inviterte medlemmene til en befaring i januar 2013, men det var ikke mange
som deltok.
Bemanning
Det har vært jobbet i flere år med å få økte tilskudd fra fylkeskommune og
vertskommune for å øke bemanningen, og det er gledelig å informere om at ØKS fikk
i desember tilslag på økt bevilgningene til fast bemanning. Den gode
informasjonsflyten kan da opprettholdes og det kan jobbes videre med en bredere
markedsføring, og ØKS kan fremover ha et større fokus på fagområdet
kunstformidling.
Butikk
Butikken er fornyet tre ganger i løpet av året og det har vært stor utbytting av
vareutvalget. Medlemmene ble/blir invitert til å levere inn arbeider, men ØKS ønsker
å oppfordre medlemmene til å benytte seg av muligheten for å selge sine arbeider i
butikken.
Landsmøte for foreningen Kunstsentrene i Norge (KiN)
KiN har fått fornyet prosjektstøtte fra Kulturrådet, og de har nå ansatt en daglig
leder, Mona Klubben. Dette vil styrke foreningen ytterligere, og det vil være mulig i
mye større grad å forhandle med sentrale myndigheter i saker som angår alle
kunstsentrene. Kunstsentrenes posisjon i Norge blir med dette styrket, og
profesjonaliseringen av Kunstsentrene er i stadig utvikling.
Østfold Kunstnersenter var vertskap for landsmøtet som ble avholdt i september
2013. KiN arrangerte årsmøte, og ØKS var ansvarlig for logistikken og alt det sosiale i
de 3 dagene årsmøtet med seminar ble avholdt for styreledere og daglig ledere på alle
kunstsentre i Norge. Det var totalt 37 deltakere over de 3 dagene.
Hovedtemaene for dette landsmøtet var:
Kunstsentrene og Nasjonalmuseet – et formalisert, frivillig samarbeid? Å dele kunnskap/erfaringer om ledelse/administrasjon og
produksjon/formidling.
Innlegg av Per Odd Bakke, leder for avdeling Landsdekkende program i
Nasjonalmuseet
Arbeidet med Statens Utstillingsstipend.
Innlegg fra kunstnerorganisasjonene:
Skisse til en helhetlig politikk på det visuelle kunstfeltet.
Lise Stang Lund, styreleder i Norske Kunsthåndverkere.
En ny fordelingsnøkkel mellom drift og produksjon.
Hilde Tørdal, styreleder Norske Billedkunstnere.
2
Den kulturelle skolesekken og kunstsentrene
Innlegg om:
Den Kulturelle skolesekken: Om muligheter og utfordringer for det visuelle
kunstfeltet.
Vera Micaelsen, fagleder Den kulturelle skolesekken.
Godt DKS-arbeid v/ «Pilotgalleriet».
Lene Tori Obel Bugge fra Pilotgalleriet
Generelt om det visuelle kunstfeltet
Per Odd Bakke, leder for avdeling Landsdekkende program i Nasjonalmuseet.
Kunstsentrene og Kunst i offentlig rom. Når samtidskunsten møter
offentligheter.
Innlegg om:
Utviklingstrekk i arbeidet med organisering av kunst i offentlig rom.
Svein Bjørkås, direktør i KORO.
Utfordringer i kommunale og fylkeskommunale prosjekter: hvordan jobbe bedre
sammen?
Borghild Volckmar, senior rådgiver kommunal/ fylkeskommunal ordning
Kunstsentrenes potensiale i det regionale arbeidet med kunst i offentlig rom.
Trond Hugo Haugen, styreleder Rogaland Kunstsenter.
Landsmøtet for kunstsentrene skal i 2014 avholdes i Molde 28-29 april, med
Møre og Romsdal Kunstsenter som vert.
Navneendring
I KiN’s handlings- og strategiplan for 2012-2016 er det foreslått at alle sentrene
endrer navn til kunstsenter før utgangen av 2015, da det er viktig at sentrene har en
felles identitet der det er nødvendig.
Foreløpig har 9 av 15 sentre endret navn. Dette er en sak som ble startet i 2013 og
som er under behandling i grunnorganisasjonene og i ØKS-styret.
21.2.2014
Ann Kristin Aas
Styreleder
4. Bemanning
Daglig leder 90 %
Kunstformidler 50 %
Kontormedarb. /utstillingsprod. 60 %
Butikkansvarlig/
regnskapsmedarb. 60 %
Informasjonsansvarlig 50 % (midlertidig)
Helgevakt/ formidling
Renhold
Ekstrahjelp/ vikar
Trine Eriksen
Putte H. Dal
Maja McAlinden
Line Ørmen
Siri Heide Larsen
Tonje Bråthen, Jeanette Eek Jensen,
Camilla Wexels Riser
Joanna Justyna Noga
Camilla Wexels Riser, Hege Liseth, Tommi
Sarkapalo, Silje Steinsvik, Hans Gerhard
Meyer, Anja Bjørshol
5. Galleridrift og kunstbutikk 2013
5.1 Utstillingsvirksomhet Østfold kunstnersenter 2013
19.1 – 3.3.2013
Elin Drougge, Bente Bøyesen
9.3 - 21.4.2013
3
Grethe Fredriksen & Astrid Findreng, Kristine Fornes
27.4 - 9.6.2013
Tore Reisch, Kiki Prytz Wilhelmsen, Magny Tjelta
21.6 - 25.8.2013
Sommerutstilling med tema: E. Munch
7.9 - 20.10.2013
Wireless: 9 tekstilkunstnere fra Norden. Kurator: Sari Syväluoma. Produsert av Norske
Kunsthåndverkere.
26.10 - 20.12.2013
Marianne Lund, Vegar Moen, Julie Lillelien Porter
21.6 – 31.12.2013
installasjon i trapperom og loft: Inherited Possibilities av moowex (Camilla Wexels Riser,
James Moore, lyd av Ethan Rose)
Ulrika Berge, Hypertrofi II fra utstillingen Wireless
5.2 Kafévisninger i Kafé NYT 2013
15. 1 - 24.2.2013
Jan Brænde
26. 2 - 21.4.2013
Christel Ekemo
23. 4 - 16. 6.2013
Anne Kristine Jarulf
21.6 - 25.8.2013
Sommerutstilling
27. 8 - 20.10.2013
Brith Karin Hole
22.10 - 10.1.2014
Ellen K. Solberg
Ellen K. Solberg
Anne Kristine Jarulf
4
5.3 Formidlingstjenester
Kunstintro hver søndag, gratis omvisninger for skoleklasser og studenter. Det har vært 27
omvisinger utenom kunstintroene på søndager. Dette tilsvar et gjennomsnitt på 1.1
omvisning i uka hele skoleåret av de 32 ukene vi har hatt utstilling. Sommerutstillingen er
ikke regnet med da vi ikke har omvisninger i den perioden.
5.4 Kunstnerforedrag/ presentasjoner
30.1.2013
Elin Drougge
21.3.2013
Grethe Fredriksen & Astrid Findreng
2.5.2013
Tore Reisch
2.10.2013
Sari Syväluoma: om nordisk tekstilkunst
28.11.2013
Julie Lillelien Porter
5.5 Kunst/ Kunstbutikken 2013
Butikken er fornyet tre ganger, + stor utbytting av vareutvalget.
Total omsetning av kunst: kr. 189 475,Provisjon til ØKS totalt: kr. 32 375- (vi tar ikke salgsprovisjon fra medlemmer)
Utstillinger: kr. 112 280,Kunstbutikken: kr 77 194,5,Til Billedkunstnernes Hjelpefond, 5 %: kr. 6 494,00
6. Kunst i offentlig rom 2013
6.1 Kunst i offentlige rom, Østfold
ØKS har oppdatert Power Point-presentasjonen (CD’n) av kunst i offentlige rom i Østfold fra
1996 – 2013. Denne presentasjonen blir sendt til alle kommunene slik at den kan vises på
egnede steder i hver kommune, og viser nå 335 bilder av offentlig kunst. 5 nye offentlige
kunstsaker i 2013 på et samlet beløp av 4 393 000 millioner, hvor av 507 500 kr er
konsulenthonorarer. Totalt antall saker som var på gang i 2013, inkludert de 5 nye, var 14
med den totale sum til offentlig kunst på ca kr. 24 millioner.
Ole Martin Lunde Bø, Askim ungdomsskole 2013
6.2 Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) sammensetning og arbeid i 2013
Laila Kongevold, leder
ØBK (til GF i april)
Petter A. Hepsø, leder
ØBK (fra GF i april)
Siri Ensrud
NK Sørøst-Norge (til GF i april)
Svein Ove Kirkhorn
NK Sørøst-Norge (fra GF i april)
Espen Handegård
Østfold Arkitektforening
Vara:
Trude Johanssen
ØBK
5
Cathrine Schei
Putte H. Dal
NK Sørøst-Norge
Sekretær
RSU avholdt 5 møter hvor av 3 møter har vært per e-post.
Saker igangsatt før 2013:
Kalnes videregående skole, Sarpsborg, Østfold fylkeskommune
Avsatt beløp:
200 000,Konsulenthonorar:
20 000,Kunstkonsulent:
Magne Rudjord
Utførende kunstner:
Helena von Bergen, Sofie Persvik
Status:
Ferdigstilt 2012. Beplanting høsten 2013.
Science Center Østfold, Østfold f.kommune, Sarpsborg kommune, Staten, private sponsorer
Avsatt beløp:
1 200 000,Fra KORO:
360 000,Konsulenthonorar (inntil):
230 000,Kunstkonsulent:
Arne Revheim og Hege Tapio Gaare
Konkurranse:
Åpen konkurranse på 3 av prosjektene
Utførende kunstner:
LELLO//ARNELL, Trine Lise Nedreaas, Sissel Tolaas,
siste prosjekt ikke avklart.
Status:
I prosess
Skoggata bo- og servicesenter, Moss kommune
Avsatt beløp:
925 000,Konsulenthonorar (inntil):
92 000,Kunstkonsulent:
Birthe Marie Løveid
Utførende kunstnere:
Ary Ketting, Svein-Ove Kirkhorn
Løskunst:
Magnus Bjerk
Status:
Ferdigstilt høsten 2013
Kiæråsen, kombinert rehabiliteringssenter/ dagsenter og barnehage, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
350 000,Konsulenthonorar (inntil):
25 000,Kunstkonsulent:
Elisabeth Rønbeck
Utførende kunstner:
Bjørn-Kowalski Hanssen
Status:
Ferdigstilt vår 2013
Landemerke, Askim, sponsorer fra næringslivet
Avsatt beløp:
1 500 000,Konsulenthonorar (inntil):
ca. 50 – 60 000,Kunstkonsulent:
Tulla Elieson
Østfold f.kommune:
Svein Helge Treimo
Åpen konkurranse:
Utlyst i Billedkunst høsten 2011
Utførende kunstner:
Espen Handegård (arkitekt)
Status:
Ferdigstilles 2014
Ambjørnrød omsorgsboliger, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
100 000,Konsulenthonorar (inntil):
12 000,Kunstkonsulent:
Camilla Wexels Riser
Utførende kunstner:
Annika Simonsson og Lars-Erik Svensson
Status:
Ferdigstilt februar 2013
Trollullfabrikken, Østfold fylkeskommune
Avsatt beløp:
150 000,Konsulenthonorar (inntil):
15 000,Kunstkonsulent:
Camilla Wexels Riser
Status:
Kansellert av Østfold fylkeskommune
Sykehuset Østfold, Helse Sørøst
Avsatt beløp:
8 000 000,Konsulenthonorar (inntil):
Skriver timeliste
Kunstkonsulent:
Arne Revheim
Konkurranse:
2 åpne konkurranser
6
Utførende kunstnere:
John Audun Hauge (Trappehuset), Gunn Harbitz &
Sissel Berntsen (Kapellet)
Prekvalifisering:
3 åpne prekvalifiseringer
3 lukket konkurranser:
Ankomst torget: Monica Gora, Jan Freuchen, Marius
Dahl & Jan Christensen
Vestibylen: LELLO//ARNELL, Aurora Passero, Kristine
Nordhøy
Halvatriet: Marijke de Goey, Jone Kvie, Espen
Dietrichson
Status:
I prosess
Sykehjem/ omsorgsbolig på Valaskjold, Sarpsborg kommune
Avsatt beløp:
1 000 000,Fra KORO:
Avslag
Konsulenthonorar (inntil):
150 000,Kunstkonsulent:
Are Hauffen
Utførende kunstner:
Nils Aasland
Status:
Januar 2014
Ny ungdomsskole og flerbrukshall, Askim kommune
Avsatt beløp:
2 150 000,Fra KORO:
250 000,Totalt:
2 400 000,Konsulenthonorar KORO (inntil):
310 000,Kunstkonsulent:
Sidsel Palmstrøm, Ole Ansgar Olsen
Utførende kunstnere:
Ole Martin Lund Bø, Astrid Krogh, Bente
Sommerfeldt-Colberg
Status:
1. del ferdigstilt høsten 2013, resten vinter 2014.
Østsiden sykehjem, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
1 700 000,Fra KORO:
avslag
Konsulenthonorar (inntil):
220 000,Kunstkonsulent:
Kristin Sæterdal, Hege Liseth
Utførende kunstner:
Prekvalifisering november 2013
Status:
I prosess
Saker igangsatt i 2013:
Greåker videregående, Østfold fylkeskommune
Avsatt beløp:
180 000,Fra KORO:
ikke søkt
Konsulenthonorar:
25 000
Kunstkonsulent:
Ary Ketting
Utførende kunstner:
Knut Henrik Henriksen
Status:
Desember 2013
Skjeberg folkehøyskole, Østfold fylkeskommune
Avsatt beløp:
150 000,Fra KORO:
ikke søkt
Konsulenthonorar (inntil):
22 500,Kunstkonsulent:
Elisabeth Mathisen
Utførende kunstner:
Leif Gaute Staurland
Status:
Ferdigstilt desember 2013
Ny barneskole, Sarpsborg kommune
Avsatt beløp:
1 000 000,Fra KORO:
200 000,Konsulenthonorar KORO (inntil):
150 000,Kunstkonsulenter:
Hanne Haukom, Pernille Elida Fjoran
Utførende kunstner:
Ikke avklart
Status:
I prosess
Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
1 400 000,-
7
Fra KORO:
250 000,Konsulenthonorar KORO (inntil):
200 000,Kunstkonsulenter:
Christine Aspelund, Marianne Hølmebakk
Utførende kunstner:
Ikke avklart
Status:
I prosess
Ny flerbrukshall, Nøkleby skole, Fredrikstad kommune
Avsatt beløp:
571 920,Fra KORO:
150 000,Konsulenthonorar:
110 000,Kunstkonsulent:
Hanne Øverland
Utførende kunstner:
Ikke avklart
Status:
I prosess
7.
Oppgaver 2013
7.1 Utvikling av lokalene og oppgradering av inventar og utstyr
Utstillingssalene har vært malt flere ganger for å tilpasse farge etter utstillingene i 2013.
Kjøkkenet i 2. etasje ble revet og ny utslagsvask installert. Inngangen til loftet med trapp og
gang har blitt tømt og pusset opp av MOOWEX i forbindelse med installasjonen Inherited
Possibilities. I andre etasje er det installert 2 nye kurser, og flere strømuttak. Lager og kjeller
har blitt ryddet og tømt.
1 ny Mac.
7.2 Faglig oppdatering
Kunstformidler Putte H. Dal deltok på seminaret «From the Coolest Corner», Collect
i London (Kunsthåndverksmesse), seminaret «Very Good» i forbindelse med
Årsutstillingen 2013. Reise og opphold ble betalt av annen arbeidsgiver.
7.3 ØKS Sommerfest
Den 21. juni arrangerte ØKS sammen med Østfold arkitekter vår årlige sommerfest for
medlemmer i parken og på Kafé Nyt med ca. 100 deltagere.
7.4 Utdeling av BKH-stipend Østfold
I 2013 ble 2 BKH-stipender á kr. 40 000 delt ut. Midlene til stipendene er fra
Billedkunstnernes Hjelpefond. 36 medlemmer søkte med CV og bilder. Ekstern jury med
Solveig Aalberg og Soroush Kamyab. Tor Lindrupsen og Putte H. Dal mottok hvert sitt
Østfold kunstnersenter BKH-stipend i 2013.
7.5 Utdeling av Fredrikstad kommune kunstnerstipend og SG Arkitekter
kunstnerstipend
I forbindelse med åpningen av Sommerutstillingen 21. juni ble 2 stipend delt ut (i tillegg til 2
BHK stipend).
Fredrikstad kommune kunstnerstipend, kr. 25 000 til MOOWEX (James Moore, Camilla
Wexels Riser).
SG-Arkitekters kunstnerstipend, kr. 15 000 til Jan Erik Beck.
7.6 Rapport fra den regionale innstillingskomiteen for Statens utstillingsstipend
2013
Følgende deltok i møtet 01.10.13 i Regional innstillingskomiteen for Statens
utstillingsstipend:
Siri Ensrud, leder
NKØ
Astri Tonoian
ØBK
Rami Maktabi
Kunstforeningene i Østfold
Svein Helge Treimo
Østfold fylkeskommunen
Putte H. Dal
ØKS, sekretær for komiteen.
Det var kommet inn 25 søknader, 10 ble innstilt, 8 mottok stipend, 1 søknad var utenfor
retningslinjene.
8
Følgende mottok stipend etter den sentrale tildelingskomiteens endelige vedtak:
Mari Meen Halsøy
House of Foundation
50 000
Ingebjørg Une Hage & Åse-Marit
House of Foundation
50 000
Thorbjørnsrud
Lars Andreas Tovey Kristiansen
Halden kunstforening
25 000
Marthe Aune Eriksen
House of Foundation
30 000
Tor Lindrupsen
Østfold kunstnersenter
25 000
Trude Johansen
No 13 Contemporary
10 000
WIEN & LILLESTRØM
Østfold kunstnersenter
20 000
Lars-Erik Svensson &
Østfold kunstnersenter
50 000
Annika Simonsson
8. Deltagelse i prosjekter, utvalg, styrer og råd
8.1 Hydrogenfabrikken kunsthall:
Det var naturlig nok altfor arbeidskrevende å ha felles daglig ledelse for ØKS og
Hydrogenfabrikken kunsthall as. Trine Eriksen sa fra seg ansvaret for HK med
virkning fra 1.1.13. Det var derfor både naturlig og riktig å ansette en daglig leder for
virksomheten, - som har gått fra prosjekt til fast drift. Siri Heide Larsen fungerte som
daglig leder midlertidig fra 1.1.13 til 30.4.13. Fra 1.5.13 var fast daglig leder i 60 %
stilling på plass. Det er Grete Årbu som har denne stillingen.
8.2 Kunstsentrene i Norge
ØKS var vertskap for Kunstsentrene i Norge (KiN) sitt årsmøte i september 2013. KiN
arrangerte årsmøte, og ØKS var ansvarlig for logistikken og alt det sosiale i de 3 dagene
årsmøtet med seminar ble avholdt for styreledere og daglig ledere på alle kunstsentre i Norge.
Det var totalt 37 deltakere over de 3 dagene.
8.3 Deltagelse i styrer, råd og utvalg
Trine Eriksen er styremedlem i Hydrogenfabrikken kunsthall AS.
Trine Eriksen er medlem av Fellesforum kunstfag.
Trine Eriksen og Maja McAlinden har deltatt i utstillingskomiteen, Putte H. Dal har deltatt på
et møte i 2013 og vært aktivt orientert.
Trine Eriksen har deltatt i prosjektmøter for renovering av uteområdet rundt Fergestedsvn.
5.
Putte H. Dal har deltatt i møter og er sekr. for RSU.
Putte H. Dal har deltatt i møter og er sekr. for Regional innstillingskomité for Statens
utstillingsstipend.
BKH-juryen ble som tidligere oppnevnt av ØKS, og juryen var den samme eksterne juryen for
Fredrikstad kommune og SG Arkitekters kunstnerstipend utdelt i 2013. De jobbet i to dager i
forhold til de 4 stipendiene.
9