Menighetsbudet

Menighetsbudet
Julen 2013
Nr. 4/13
Årgang 96
“Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.” Joh 1,9
Mørket omkring oss er mørket før daggry!
Englene kommer med bud om Guds glede;
Midt i vårt mørke er Mennesket blant oss
Ingen er lenger alene på jorden.
Englenes lysglans forsvinner i natten.
De som fikk bud, gjør seg rede til oppbrudd.
Vandrer i mørket og finner Guds bolig
Ingen er lenger alene på jorden.
Mørket er ikke mørkt for Guds øye.
Han som er Kjærlighet, er ved vår side.
Uskadd av mørket er Mennesket blant oss!
Ingen er lenger alene på jorden.
Englenes lysglans forsvinner i natten.
Ordet de brakte blir aldri tatt fra oss,
ordet om mennesket, kommet til verden!
Ingen er lenger alene på jorden.
Fotograf: Solveig Haugen Tusvik
Håpet får gripe det kommende daggry!
Englenes lovsang skal sprenge vårt mørke.
Se, her blant mennesker finnes Guds bolig!
Ingen er lenger alene på jorden
Sven Ellingsen –
Fra samlingen ”Det finnes en dyrebar rose” 1989.
Velsignet julehøytid!
Redaktørens
hjørne
I skrivende stund er det bare noen få
dager til vi blar kalenderbladet over på
desember. Ganske uvirkelig at vi snart
er kommet til årets siste måned. Etter en
mild og fin høst, med mange soldager,
skjønner vi ikke helt at det går mot jul
og årsskifte. Jeg vil anta at dette har
vært en novembermåned med noe avvik
fra normalen. Jeg kan i hvert fall ikke
huske å ha opplevd maken – og jeg
hører mange eldre si det samme.
Så vet vi at tilstanden har ikke vært
som på det indre østland andre steder i
landet. Både i vest og nord har det vært
storm, store nedbørmengder, jord- og
steinras. En situasjon som har medført
utrygghet og problemer med tilgjengelighet for mange. Har dette med et
endret klima å gjøre?
I denne sammenhengen må vi ta
med tyfonens herjinger på Filippinene.
En katastrofe så enorm så vi ikke kan
fatte den, selv om vi har fått massevis
av bilder inn i stua vår. Alt er ødelagt.
Flere tusen mennesker måtte bøte med
livet på grunn av tyfonens herjinger. De
gjenlevende mangler alt. Hus, hjem, mat
og klær. Markene der de skulle dyrke
mat er fullstendig rasert. Det vil gå år
før jorda er dyrkbar. Noe å tenke på i
førjulstida! Disse menneskene trenger
vår hjelp og støtte for å overleve.
Det sies at dette bare er begynnelsen
på naturkatastrofene. Vi vil oppleve
stadig flere ødeleggelser. Og det på
grunn av de klimaendringer som er i
gang som en følge av et levesett med
miljøødeleggelser. Det er også noe å
tenke på i førjulstida!
Klimatoppmøtet i Warszawa er akkurat avsluttet, over et døgn på overtid. En
avtale er inngått – men dessverre endte
toppmøtet med et lite ambisiøst sluttresultat. Likevel ble det noe framgang på
2
de tre kritiske punktene: En videre plan
for finansiering, et veikart for arbeidet
fram mot ferdigstillelsen av en ny avtale
i 2015, og en plan for etablering av en
mekanisme for tap og skade.
Når det er vanskelig å få til en ambisiøs avtale, så bunner det i stor uenighet.
Utviklingsland og mellominntektsland mente at det var for mye fokus på
utslippskutt i forhold til tilpasning og
andre temaer som teknologioverføring,
kapasitetsbygging og finansiering. Et
annet problem gikk på et grunnleggende
spørsmål, der landene er like uenige nå
som de var for flere år siden: Hvem skal
betale for konsekvensene av klimaendringene som de rike landene har skapt?
Det haster med å gjøre miljøgrep som
forslår. Klima og miljø bedres ikke av
at landene ikke blir enige om hva som
skal gjøres, eller rettere sagt hvem skal
gjøre hva.
For å få til bedring er jeg sikker på at
alle land må bidra, både rike og fattige.
Det viktigste er kanskje å få på plass
holdningsendringene som må til. De må
til, uavhengig av de økonomiske forhold. Man må arbeide for forståelse av
nødvendige endringer. Og det arbeidet
begynner egentlig med meg og deg! Det
dreier seg egentlig om det enkelte menneskes holdninger – for samfunn bygges
opp av enkeltmennesker!
Så i tillegg til at vi bør ha vår oppmerksomhet henvendt på å hjelpe de
som trenger vår hjelp for eksempel på
Filippinene, så må vi også ha oppmerksomhet og bevissthet på å endre. Endre
vårt levesett og våre miljøvaner for å
bedre forholdene. Er vi egentlig villig
til det?
Så er det snart juletid – og jeg vil
gjerne avslutte redaktørens hjørne dette
året med Trygve Hoffs julesang: Den
store stjerna. Den har et viktig budskap
til oss alle.
Slekters gang
Spalten gjelder medlemmer i Den
Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene
tilhører DNK. Navn på døde som
ikke var medlem i DNK tas med hvis
pårørende gir beskjed om at det er
ønskelig.
Døpte
Simen Feiring-Grønstad
Endre Grasdalsmoen
Jonas Enger Arnestad
Sverre Ekern Granseth
Molly Stenberg
Magnus Furulund
Åsmund Flåten Skundberg
Agathe Eggen
Sina Skoglund
Kristian Rønningen
Vigde
Mari Øyen Brovold og
Lars Lagestrand Brovold
Sina Bergestuen Tømta og
Erlend Gjølme
Døde
Agnethe Bergengen
Christa Elisabeth Kind
Jenny Sæther
Aslaug Larsen
Olav Sveen
Signe Kalrasten
Martha Herberg
Kjellaug Opsahl
Borghild Hvalbye
Den store stjerna som steig
i aust med ljos over verda,
tende vår von for framtidsferda
i heimsens mørke haust.
Den store stjerna gjer oss fri
med sitt bod no ved juletid.
Den store stjerna i natta kald
har synt oss eit under.
Lyser med trøyst i tunge stunder
for folk i tusental.
Den store stjerna høg og klår
er vårt ljos på den veg vi går.
Den store stjerna for fyrste gong
bar bod om ein frelsar.
Fattig og rik går fram og helsar
eit nyfødt barn med song.
Den store stjerna gav oss ord
med ei von for vår veike bror.
Den store stjerna står klår som før
og ber oss å dela,
gje alt vi kan, og såra hela
hos våre svoltne brør.
Den store stjerna gjer oss fri
med sitt bod no ved juletid.
Menighetsbudet 4/13
Julehilsen fra Hamar biskop
Mens Kvirinius var landshøvding i Syria
”Det skjedde i de dager”, heter det i juleevangeliet, og slik angir Lukas den historiske rammen
for Jesu fødsel. Syria og Judea var på den tiden
under landshøvdingen i Syria, og over alle tronet
keiseren.
Akkurat da, på markene utenfor Betlehem, var
det noen gjetere som voktet flokken sin. Flokken deres var antakelig sauer, selv om det står
bare «flokk» i Lukas, og gjeterne voktet dem mot
farene som truet i natten. Veien var lang fra dem
til keiseren i Roma, og landshøvdingen i Syria var
keiserens mann, ikke folkets.
”Ta vare på flokken din”, sier Per Fugelli. «Ikke
vær et ettall på jorda.». Vi trenger de flokkene vi
hører til i. Særlig ser vi det i krisetider. Det er
underlig, i våre dager, å lese at akkurat Syria er det
landet juleevangeliet navngir. Jeg kan ikke la være
å tenke på at det er jammen det samme de gjør
menneskene i Syria akkurat nå; de vokter flokken
sin mot farer som truer dem daglig. De kjemper for
livet sitt. Og veien er lang til dem som har makt til
å skape forandring.
Kirkene i Syria kjemper også for flokken sin. I
Hamar bispedømme jobbet vi med å få til en vennskapsavtale med den ortodokse kirken i Syria, men
konfliktene som brøt ut satte samarbeidet på vent.
En av de første hilsener vi fikk, med uttrykk om dyp
medfølelse etter 22. juli, var fra biskop Yohanna i
Syria. Midt i sitt eget, husket de på oss. I april i år
ble biskopen bortført. De vet ennå ikke hva som
har skjedd med ham. Ja, de verner om flokken sin
kirkene i de arabiske landene nå. Vi tenker på dem
og ber om fred og trygghet for alle
I de dager fødte Maria barnet sitt. Ute i mørket
over hyrdene og flokken strålte lyset fram, og
englene sang om fred på jorden. Jeg tenker at det
var en protestsang de sang. ”Ære være Gud i det
høyeste, og fred på jorden!!!” Dette barnet skulle
vise verden en annen vei. Kjærlighetens og fredens
vei – veien til hverandre og til Gud. I julen synger
vi våre julesalmer i protest mot uretten i verden og
mørket både nær oss og langt borte. Men det er
Menighetsbudet 4/13
Biskop Solveig Fiske.
ikke bare en protestsang. Det er mer. I sangen og
juleevangeliet bor det ukuelig håp for mennesker
til alle tider: Himmelriket er kommet nær!
«Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilegrimssang»
Gledelig jul!
Solveig Fiske
Hamar biskop
3
Feiring av Maria og Jesusbarnet i Biri kirke
på Kyndelsmesse - søndag 2. februar 2014
Nå er julen over.
I Den katolske kirke over hele verden feirer man Kyndelsmesse den 2.februar. Dette er dagen som markerer at
Jesus ble båret fram i tempelet, førti dager gammel. Fra
gammelt av varte juletiden helt til Kyndelsmesse, 2. februar. Mange katolikker holder fast på denne tradisjonen
og lar juletiden fortsette helt til Kyndelsmessen.
Kyndelsmesse var en stor fest i Norge i katolsk tid. Dagen var avmerket på primstaven og ble en viktig merkedag.
Da skulle man spise skikkelig, gjerne julekost.
Inger Schiager.
I forbindelse med at «Birimadonnaen» kommer til Biri
kirke denne dagen, 150 år etter at den ble gitt til Kulturhistorisk museum i Oslo, er det all grunn til at også biringene
drar ut julefeiringen i år fram til Kydelsmesse, søndag 2.
februar.
Kopien av denne flotte middelalderskulpturen fra 1200tallet, vil nå få sin plass i Biri kirke. Dette er en nøyaktig
reproduksjon av originalen som står på Kulturhistorisk
museum i Oslo. Veien til rekonstruksjonen er ganske enestående. Først ble «Birimadonnaen» skannet, deretter ble
dataene overført til en femarmet freser som gjorde grovarbeidet
og freste ut figuren av en 800 år gammel eikeNy salmebok:
stokk! Så har treskjærer, Christen Dokk Smith, lærling ved
Vikingeskiphuset, finskåret og gitt liv til Maria og barnet.
Til slutt har malerikonservator Marianne Selsjord bemalt
(polykromert) Birimadonnaen nøyaktig slik den ble bemalt
da den var ny!
Dette er et krevende arbeid, og nå ved disse førjulstider
legges siste lag med farger og bladgull på Maria og Jesusbarnet! Den kommer definitivt til å stråle i all sin prakt!
Dette vakre synet av Maria og barnet fikk biringene og
andre besøkende i Biri gamle stavkirke, møte hver gang
de kom inn i kirkerommet. Nå vil vi få gjenoppleve dette
vakre kunstverket.
Den vil få sin plass på «Mariasiden», på nordsiden i
tverrskipet. Plasseringen i kirken er godkjent av biskopen
i Hamar – og riksantikvaren har ingen bemerkninger til
plasseringen.
Kostnader.
Totalkostnadene for ”Birimadonnaen” er på kr. 642 000.
Ved gaver og tilskudd er kr. 482 000 på plass. Dette er kr.
200 0000 fra samarbeidspartner Toten Sparebank, fra
fond og legater kr.120 000, bidrag fra Gjøvik kommune
kr. 90 000 og salg av gavebrev kr. 84 350 (pr.nov2013). I
skrivende stund gjenstår det kr. 132 000 før madonnaen er
fullfinansiert. Vi håper på å få inn det resterende beløp før
vi skal feire Kyndelsmesse og markere at Birimadonnaen
er kommet tilbake til Biri kirke.
4
Julegaven til den som har det meste!
Vi selger fortsatt gavebrev à kr 500 eller mer. Ta kontakt med en i av de undertegnede. Vi sender deg et vakkert
gavebrev med fotografi av Birimadonnaen, tegninger av
den gamle og nye Biri kirke av Einar Sigstad, og en kort
historikk av prof.dr.philos v/kulturhistorisk museum, Erla
Bergendal Hohler.
Prosjektgruppen takker alle gode givere for gaver til
«Birimadonnaen»!
Med ønske om en riktig God Jul og Godt Nytt år.
Inger Lise Ulsrud.
På vegne av ”Madonnakomiteen”
Knut Sønstegaard
Øvrige komitémedlemmer:
Harald Jacobsen (leder), Magne Gullord og Gunnar
Liven
Her er noen bilder fra prosessen med å lage kopien.
Menighetsbudet 4/13
Denne salmen er jeg glad i
Det nærmer seg jul igjen – og jeg velger meg
den sangen/salmen som får fram minnene om min
barndoms jul: Jeg er så glad hver julekveld
Teksten er skrevet av Marie Wexelsen i 1859 og vi
synger den på en melodi av Peder Knudsen fra samme
år.
1 Jeg er så glad hver julekveld,
for da ble Jesus født;
da lyste stjernen som en sol,
og engler sang så søtt.
2 Det lille barn i Betlehem,
han var en konge stor
som kom fra himlens høye slott
ned til vår arme jord.
3 Nå bor han høyt i himmerik,
han er Guds egen Sønn,
men husker alltid på de små
og hører deres bønn.
4 Jeg er så glad hver julekveld,
da synger vi hans pris;
da åpner han for alle små
sitt søte paradis.
5 Da tenner moder alle lys,
så ingen krok er mørk;
Menighetsbudet 4/13
hun sier stjernen lyste så
i hele verdens ørk..
6 Hun sier at den lyser enn
og slukkes aldri ut,
og hvis den skinner på min vei,
da kommer jeg til Gud.
7 Hun sier at de engler små,
de synger og i dag
om fred og fryd på jorderik
og om Guds velbehag.
8 Å, gid jeg kunne synge så,
da ble visst Jesus glad;
for jeg jo også ble Guds barn
engang i dåpens bad.
9 Jeg holder av vår julekveld
og av den Herre Krist,
og at han elsker meg igjen,
det vet jeg ganske visst.
Gjengitt fra Norsk Salmebok nr.60.
Jeg har utfordret Jarle Hillestad til å velge salme
neste gang.
Anne Lise Bjørge
5
Julekonsert søndag 22. desember
„Årets vakreste julekonsert“
Sissel Morken Gullord, Cecilie Cathrine Ødegården, Torild Grytting
Berg og Inger Schiager.
Asmund Hellerud.
Det har blitt en god tradisjon med julekonsert i Biri får høre både horn, sang og bukkehorn fra Sissel på årets
julekonsert.
kirke 22. desember kl..20. Så også i år.
Cecilie Cathrine Ødegården er klassisk utdannet sanger
Det har vært et år med mye fokus på dyktige musikere
og utøvere fra Biri, noe ikke minst ”Bære Bra Biringer” i med diplomeksamen fra Norges musikkhøgskole. Hun har
hatt et aktivt år med diverse solistoppdrag, og hun er nå
august viste.
Cecilie Cathrine Ødegården og Sissel Morken Gullord ansatt i Den Norske Opera.
Torild Grytting Berg er solotrombonist i Det Norske
var sentrale her, og disse to er også med på julekonserten
i Biri kirke. For mange var det en overraskelse å høre Blåseensemble, et av Norges eldste profesjonelle orkestre
Sissel som sanger på sommerrevyen. De som har vært på med stadige konserter på programmet og nå i høst med
julekonsert med Sissel i Biri kirke tidligere, vet at Sissel CD-innspilling.
Disse tre musikerne og organist Inger Schiager har
er en allsidig musiker som i tillegg til å være hornist også
synger og spiller lur og bukkehorn. Dette året deltok hun utgjort den faste julekonsertgjengen, men som i fjor blir
på Landskappleiken og vant sin klasse med bukkehornet også den lokale fiolinisten Asmund Hellerud med.
Programmet blir en blanding av musikk som har vært
der. Hun spilte også bukkehorn i opptak fra Biri kirke etter
statsministerens tale på årets første dag. Siste nytt er at med i alle år og nye nummer, julesanger og klassiske perler.
hun er ”oppdaget” av amerikansk filmindustri og at hun Musikerne har tatt mål av seg til å fortsette tradisjonen med
og bukkehornet nå kan høres i Disneyfilmen ”Frozen”. Vi å skape det de kaller ”Årets vakreste julekonsert”.
Billettsalg ved inngangen: Voksne 200,- Barn/stud 100,-
Menighetsbasar 2014
er berammet til søndag 30.mars. Vi regner med å få til
loddsalg på Coop Prix og Kiwi i Biri sentrum og på
Coop Biristrand i forkant av basardagen.
Det blir altså avsluttende basar med trekning på
Bethel søndag 30.mars. Åpningstider og program er
ikke fastsatt enda, men sett av datoen!
Menighetsrådet har vedtatt at basarinntektene skal
gå til kirkebenkeputer.
Et godt tilbud på benkeputer med underside i et
antisklimateriale er innhentet. Søknad om godkjenning
av puter er oversendt de rette instanser.
6
Vi vet at det er mange som ikke sitter godt i kirkebenkene. Med disse putene på plass vil det være en
betydelig bedring.
Menighetsrådet håper på så god oppslutning om basaren at i hvert fall alle benker i hovedskipet får puter.
Basarkomiteen er takknemlig for gevinster, så hvis
du har noe du har lyst til å gi, kan komiteens medlemmer kontaktes:
Ona Elisabeth Steinstad – tlf.984 35 979
Anders Brovold – tlf.957 89 546
Øyvind Schiager – tlf. 950 49 163
Menighetsbudet 4/13
Draumkvedet
Bjørn Sigurd
Glorvigen.
Sissel Morken
Gullord.
Bjørn Sigurd Glorvigen og Sissel Morken Gullord turnérer på nyåret med noe av det mest gåtefulle og eldste i
norsk musikk- Draumkvedet. Søndag 5. januar kommer de
til Biri kirke!
Draumkvedet er en fortelling om det Olav Åsteson
opplevde da han falt i djup søvn julaften og ikke våkna
før trettende dag jul, Helligtrekongers dag. Da red han til
kirka og fortalte om det han hadde sett. Rundt juletider er
det gammel folketro at grensen mellom livet på jorda og
det hinsidige er skjørere enn ellers. Og i Draumkvedet får
vi høre om både alle prøvelser på veien og sjelenes reise
til den lysfylte åndeverdenen. Olav forteller om hvordan
Sankt Mikael leder sjelene til Jesus Krist.
Ingen kan med sikkerhet si hvor gammel Draumkvedet er, siden det er en såkalt ”heilagvise” med visdom og
kristentro som er overlevert muntlig i genereasjoner. Men
det antas at Draumkvedet var kjent og i bruk tidligere enn
middelalderen.
Bjørn Sigurd er folkesanger fra Dovre i Gudbrandsdalen. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole og
Universitetet i Oslo. De siste åra har Glorvigen jobba
med flere grupper der han setter folkemusikken inn i nye
konstellasjoner, som i TidligFolk, der barokkmusikk og
folkemusikk smelter i hop eller i samarbeidet med bl.a.
storebror Per Arne Glorvigen og Ståle Storløkken som
hadde ”Tango vs. Jazz” som bestillingsverk til Dølajazz.
Han har sunget Draumkvedet solo flere ganger tidligere, blant annet i Fantoft stavkyrkje i Bergen i 2013. Nå
ønsket han å binde det hele sammen med Sissel sine toner
på bukkehorn, og sammen har de lagd sin unike versjon av
Draumkvedet. Sissel synger også i denne konserten.
Sissel og bukkehornet hennes har vært mye i vinden i
det siste, spesielt i forbindelse med den nye storfilmen fra
Disney: ”Frost”. Det var filmkomponist Christophe Beck
i Los Angeles som fant henne på youtube og fra studioet
hans i Hollywood kom en epost til Sissel hvor det sto at
han hadde ”forelsket” seg i spillet hennes. Han sendte sin
produsent over til Norge for å gjøre opptak med henne, og
nå forteller han om bukkehornet i filmmusikken i intervjuer med internasjonal presse.
Sissel Morken Gullord spiller også i filmene ”Gåten
Ragnarokk”, og ”Jakten på det magiske horn” (Blåfjell 2)
og får som musiker på bukkehorn forespørsler fra både tvproduksjon og den digitale spillbransjen. Hun spilte også
etter Statsministerens nyttårstale 2013 på NRK og var en
av hovedpersonene i NRKs tvserie Folklab.
Biripublikummet kjenner Sissel fra julekonsertene i
kirka bittelillejulaften hvert år siden 2006, og sist sommer
ble hun godt lagt merke til som vokalist og musiker under
showet Bære Bra Biringer på Herredshuset. Både showet
og sangeren og musikeren Sissel ble varmt tatt i mot av
bygdefolket og i lokalpressen.
Velkommen til en nær, enkel og vakker konsertopplevelse i Biri kirke
søndag 5. januar 2014 kl. 19.00.
Billettsalg ved inngangen: Kr. 200.Menighetsbudet 4/13
7
Nyttårskonsert
med Biristrand Musikkforening
Vi har med hell valgt å flytte vår adventskonsert til januar og kalle det
nyttårskonsert. I 2014 blir det i Biri kirke søndag 19. januar.
Musikalsk vil konserten spenne fra Duke Ellingtons ”Take the A
– Train” til den vakre ”The Water is wide”, og ”Still got the Blues” med
gitarsolo av Stein Marius Pedersen.
Flere av korpsets medlemmer vil bidra som solister på blant andre
”God bless the Child”, ”Misty” og Williw Nelsons ”Crazy”.
Som ekstern artist har vi denne gangen vært så heldige å få med oss
Carol Kvande som solist, både sammen med korpset og med Thor Kvandes trio.
Carol Kvande er bosatt på Lillehammer. Hun vokste opp i Sør – Afrika,
men fant kjærligheten i Norge. Hun har nå norsk statsborgerskap. Hun er
svært allsidig – hun synger, skriver sanger, skriver og regisserer skuespill
osv.
Carol og Thor Kvande.
Børre Feiring
Kristen tro - oppdatert
Aktuell bok av prostipresten
Hva betyr egentlig «skapelse» etter Darwin og Big
Bang? Hva er «frelse» for nordmenn som har det bra?
Prostiprest Ole Jacob Nyhus (”Jacken”), har sammen med
broren sin, Kjell, skrevet ei annerledes bok om kristen tro
aktualisert for vår tid. Den er skrevet på en personlig og
forfriskende måte uten teologisk og kristelig sjargong.
Boka er i dialog med vår egen tid og kultur og tar på alvor
erfaringer og nyere kunnskaper som for mange gjør det
vanskelig å tro. Boka viser hvordan kristen tro har relevans
og bærer på djup innsikt om menneskelivet.
Boka har vært i salg i bokhandelen fra midten av september, og har allerede fått gode kritikker fra ulikt hold.
Forsker og filosof Henrik Syse skriver: ”Takk og pris for
bøker som denne. Både troende og ikke-troende vil ha
glede av boken som en oppdatert guide til hva kristen tro
er og betyr stilt overfor et moderne verdensbilde”.
Sammen med bror Kjell har prostiprest i Toten Jacken Nyhus (t. h.)
skrevet boka
”Kristen tro – oppdatert. For den som ikke tar alle svar for gitt”
8
Menighetsbudet 4/13
Årets gullkonfirmanter
Konfirmantjubileet for årets 50-årskonfirmanter var lagt tilsøndag 29.september. De var først samlet til gudstjeneste i
Biri kirke. Deretter var det sosial samling for konfirmanter m/følge på Vertshuset V-E6.
Her er de tilstedeværende konfirmantene fotografert av Kjell Ødegårdstuen.
1.rekke fra venstre: Kari Viberg (Grytengen), Torhild Stensrud Fjerdumsmoen, Elise Klette (Lomsdalen), Anne Lise Bakken (Hjørnevik), Lise
Anita Herberg, Synnøve Haugen, Annie Mehlum Liven
2.rekke fra venstre: Sokneprest Hanne M Skjesol, Jan Tore Strandengen, Odd Dagfinrud, Marit Nyhus, Synnøve Brobakken, Synnøve Johansson
(Austad), Steinar Lindokken, Arild Tømte, Kjell Jevnesveen
3.rekke fra venstre: Tore Bergum, Odd Sveen, Harry Bakken, Bjørn Ødegårdstuen, Arve Røstadstuen, Sven Feiring, Per Arne Hauglien
Kulturaften i Biri kirke
Søndag 2. februar 2014 kl. 18.00
på Kyndelsmessedagen
Avduking av kopi av Birimadonnaen
Foredrag v/Gunnar Danbolt, professor i kunsthistorie
Sang og musikkinnslag ved:
Ragnhild Skundberg (sopran) - Gunn Inga Schiager Tofsrud (fiolin)
Inger Schiager (flygel) - Biri Snertingdal kantori
Det blir orientering om arbeidet med å framskaffe madonnakopien
og anledning til å gi en gave til denne anskaffelsen.
Kirkekaffe
alle er hjertelig velkommen!
Arr. Biri menighetsråd
Menighetsbudet 4/13
9
MENIGHETSBUDET
På oppslagtavla
Organ for Den Norske Kirke, Biri sokn.
Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd.
Redaktør: Gunhild Ekerhaugen
Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri.
Anbefalt frivillig abonnementspris kr.
200,– pr. år.
Abonnementspris for utenbygdsboende/
adresserte utsendinger er kr. 250,– pr.
år.
Adr:
Biri Menighetsråd
Strandgata 13 A
2815 Gjøvik
Kontonr.: 2010 23 01839
BIRI MENIGHET
Biri menighetsråd:
Inger-Johanne Strandbakke leder
Kristen Taraldsrud
nestleder
Anders Brovold
repr. i fellesrådet
Ansatte:
Hanne Moesgaard Skjesol ....sokneprest
Inger Schiager.......................kantor
John Olav Skard ...................soknediakon
Sven Feiring .........................kirketjener
Gunhild Ekerhaugen.............saksbehandler
Biri Menighetskontor
Birivegen 101, 2836 Biri
Åpent torsdager ................kl. 10.00–14,00
Treffetider:
Soknepresten har ikke fast treffetid,
men avtaler gjøres på tlf. 47 95 90 25.
Saksbehandler har fast treffetid
på Birikontoret torsdager...kl. 10.00–14.00
øvrige dager på
Gjøvikkontoret ..................kl. 09.00–14.00
Møtekalender
Leder i Biri menighetsråd
.
Formiddagstreffet
– samarbeid Biri Normisjon og Biri
menighet
Treffet er på Bethel kl. 11.30 på
følgende datoer:
Tirsdag 14. januar:
Program ikke fastsatt.
Tirsdag 11. februar:
Mary Frydenlund deltar.
Tirsdag 11. mars:
Program ikke fastsatt.
Tirsdag 8. april:
Helene S Johansen, Åse Berit
Rognstad og Bodil Engelien deltar.
Tirsdag 13. mai:
Program ikke fastsatt.
Utlodding
til
inntekt
for
Helsehageprosjektet i Mali. Servering
av suppe m/brød, kaffe og kake.
Trenger du skyss? Kontakt diakon
John Olav tlf. 40827011
” Menighetsrådet velger hvert år
blant sine medlemmer, leder og nestleder. Den som ett år har vært leder,
kan unnslå seg valg for det følgende
år.” Fra Regler om formene for
menighetsrådets virksomhet §1.
Valg for perioden 1.november
2013 til 31.oktober 2014, ble foretatt i møte i Biri menighetsråd den
9.oktober.
Jarle Hillestad, som har vært leder
av menighetsrådet de 2 siste årene
(og før det nestleder i to år), frasa seg
nå gjenvalg.
Inger-Johanne Strandbakke
ble valgt som ny leder og Kristen
Taraldsrud ble valgt til nestleder for
det kommende året.
Menighetsrådet takker Jarle Hillestad for vel utført ledelse av rådet.
Velkommen til formiddagstreff!
Kontortelefon .........................61 14 64 80
Kirketjener.............................95 22 81 08
E-postadresser:
Utfører alle tjenester ved dødsfall
og begravelser på
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BIRI OG OMEGN
Birivegen 52, 2836 Biri
Hjemmebesøk,
blomster og
salg av gravminner.
GJØVIK KIRKELIGE
FELLESRÅD
Leder......................... Jan-Erik Aasheim
Kirkeverge ................ Dag Landmark
Gravferdskonsulent/
ass.kirkeverge ........... Line Langseth Bakkum
Besøksadresse......Strandgata 13 A, Gjøvik
Telefon.....................................61 14 64 80
Telefax .....................................61 14 64 81
[email protected]
Kontortid: Mandag–fredag ....09.00–14.00
10
Besøk
gjerne
Madonnaen nesten
ferdig
skåret.vår
Madonnaen
ferdig ©
skåret.
Foto: Kajanesten
Kollandsrud
KHM, UiO
Foto: Kaja Kollandsrud © KHM, UiO.
Hjertelig takk
for minnegaven ved Odd Johannes
Skarseths begrave.
Hjemmetjenesten i Biri.
hjemmeside:
bekkelundbegravelsesbyraa.no
Vakt hele døgnet:
61 18 31 03.
Innehaver:
Magne Ødegård Bekkelund.
Menighetsbudet 4/13
���������������
� ����
Vertshuset V-E6
2836 BIRI
Vi har egne lokaler for:
MINNESAMVÆR
KURS
MØTER
SELSKAPER
Utkjøring av mat til alle anledninger.
KAFETERIA og MATBAR
med god og variert meny
OVERNATTING
�������������������������
����������������
���������������������
����������������������
����������������������������
Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede.
���� ��������
����������������� �����������
Vi utfører alt innen:
• Buketter
• Dekorasjoner
• Sorgbinderi
• Brudebinderi
Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri,
Biristrand og Vingrom.
Birivegen 79 - 2836 BIRI
Telefon 61 18 52 32 - Telefaks 61 15 12 52
�������������
BIRI FOTTERAPI
Hennie Irene Snuggerud
Besøkadresse:
Birivegen 77
Timebestilling:
Tlf. 61 17 20 09
eller http://birifotterapi.no
Storgata 72, Moelv – Tlf. 62 35 66 80
Tlf. 61 18 58 00
e-post: [email protected]
www/vertshusetv-e6.no
Velkommen som vår gjest!
potetbrød
Vanlig og glutenfritt
Biri Flatbrødbakeri AS
2837 Biristrand
Tlf.: 61 18 46 61
TANNLEGEKONTORET
PÅ BIRI
Tannlegene
Dere finner oss
i COOP-bygget
www.totenbanken.no
Banken i Biri
Tlf. 61 14 12 00
HEIDI SÆTERBAKKEN
ANNE SOLÅS
Telefon 61 18 53 62
�������������
���� � �����
��������� �� � ���� �� �� �� ��
�������� �� � ���� ����
Bethel Bedehus, Biri
�������������������
�����������
���������������
��������������
�������������������
Selskaper, Minnesamvær, Foreningsmøter?
�����������������
������������������
��������
������ �����������������������������������������������������
Gudstjenesteoversikten
finner du i
Menighetsbudet 4/13
Vi har lokaler som er tilgjengelig for utleie - samlet eller
enkeltvis for organisasjoner/foreninger og private:
- Stor sal - plass til ca. 100 personer.
- Liten sal - plass til ca. 20-30 personer.
- Kjellerstue - plass til ca. 15 - 20 personer
AV-utstyr og godt utstyrt kjøkken.
Se mer info på www.biri.no, under Organisasjoner, Bethel.
Ta kontakt for nærmere informasjon: Tlf. 909 82114.
Neste nummer
av Menighetsbudet kommer ut ca.
15. mars. Innleveringsfrist for bidrag
er 10. februar.
På forhånd hjertelig takk for ditt
bidrag i bladet!
11
Returadresse: Biri Menighetsråd, Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik.
Kirkekalender
DESEMBER
22. desember – 4. s. i adventstiden –
Luk 1,46-55
Øverbygda bedehus kl. 11.00.
Adventsgudstjeneste.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer: Bedehuset.
Kirkekaffe.
24. desember – Julaften –
Luk 2,1-20
Biri kirke kl. 16.00.
Julaftensgudstjeneste.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Skrinnhagen skolekor deltar.
Takkoffer: Helsehageprosjektet i Mali.
25. desember – Juledag –
Joh 1,1-14
Biri kirke kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste. Ev. dåp. Nattverd.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Biri Snertingdal kantori.
Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet.
31. desember – Nyttårsaften –
Luk 13,6-9
Biri kirke kl. 16.00.
Nyttårsgudstjeneste.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.
Kirkegølgg/kaffe.
JANUAR
5. januar – Kristi åpenbaringsdag
– Matt 2,1-12
Biri kirke kl. 10.00.
Familiegudstjeneste. Nattverd.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Vi feirer Hellig tre kongers dag og synger jula ut.
Takkoffer.
Kirkekaffe.
Ta med rester av julebaksten til kaffen!
12. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden –
Matt 3,13-17
Biri kirke kl. 10.00.
Høymesse. Nattverd. Ev. dåp
Ole Jacob Nyhus
Takkoffer
19. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden –
Joh 2,1-11
Biri kirke kl. 10.00.
Høymesse. Nattverd.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Konfirmantpresentasjon.
Takkoffer.
Kirkekaffe.
26. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden –
Luk 18,35-43
Biri kirke kl. 10.00.
Høymesse. Nattverd. Ev. dåp.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer.
FEBRUAR
2. februar – Kyndelsmesse –
Luk 2,22-40
Biri kirke kl. 18.00.
Kulturarrangement i forbindelse med
innsetting av Birimadonnaen.
Foredrag ved professor i kunsthistorie
Gunnar Danbolt.
Sang og musikkinnslag.
9. februar – 6. søndag i åpenbaringstiden –
Joh 6,63-69
Biri kirke kl. 10.00.
Høymesse. Nattverd. Ev. dåp.
Ole Jacob Nyhus.
Takkoffer.
16. februar – Såmannssøndagen –
Luk 8,4-15
Biri kirke kl. 10.00.
Familiegudstjeneste. Nattverd.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Konfirmantgruppe deltar.
Bibler til 10-åringer.
Takkoffer.
Kirkekaffe.
23. februar – Kristi forklarelsesdag –
Matt 17,1-9
Biri kirke kl. 10.00.
Festgudstjeneste –
bønnedag for land og folk
Nasjonal markering av Grunnlovsjubileet
1814-2014
Nattverd. Ev.dåp.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer.
Willy Berg Grafisk AS tlf. 62 35 66 80 ak1213
MARS
2. mars – Fastelavnssøndag –
Joh 17,20-26
Ingen gudstjeneste i Biri kirke.
5. mars – Askeonsdag –
Matt 6,1-6.16-18
Biri kirke kl. 19.00.
Askeonsdagsgudstjeneste. Nattverd.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Konfirmantgruppe deltar.
Takkoffer.
9. mars – 1. søndag i fastetiden –
Matt 4,1-11
Biri kirke kl. 10.00.
Høymesse. Nattverd. Ev. dåp.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer.
16. mars – 2. søndag i fastetiden –
Matt 15,21-28
Biri kirke kl. 10.00.
Tårnagentgudstjeneste. Nattverd.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Takkoffer.
Kirkekaffe.
23. mars – Maria budskapsdag –
Luk 1,26-38
Biri kirke kl. 10.00.
Høymesse. Nattverd. Ev.dåp.
Hanne Moesgaard Skjesol.
Konfirmantgruppe deltar.
Takkoffer.
30. mars – 3. søndag i fastetiden –
Luk 11,14-28
Biri kirke kl. 10.00.
Høymesse. Nattverd.
Ole Jacob Nyhus.
Takkoffer.
Alle er
hjertelig velkomne
til gudstjeneste