Fagdag 2014 – Praktiske metoder for risikovurdering

Praktiske metoder for
risikovurdering
«Vi har risikovurdert»
NS-ISO 31000:2009
System og Sikkerhet
25. September 2014
Sted: QualityAirport Hotell - Sola
Haakon Stensland
Senior HMSK rådgiver/konsulent
1
Innhold




Hva er risiko
Hensikt og Mål
Metoder og verktøy
Risikovurdering
System og Sikkerhet
2
Hva er risiko
 Sannsynlighet x Konsekvens
 Potensielt tap – skade på mennesker,
miljø, materiell, maskiner og metoder
System og Sikkerhet
 Risiko kan være positiv og negativ
3
Hensikt - Intensjon - Drivkraft
 Hva er hensikten med å


Lovkrav
Kundekrav
«Jeg ville gjøre mitt for
at ikke en slik ulykke
risiko
vurdere
skulle
skje igjen på
norsk sokkel»
Magne Ognedal intensjon etter
Alexander L. Kielland ulykken
 «Statisk risikovurdering» – la heller være?
System og Sikkerhet
 Et klart definert mål muliggjør en
reduksjon av risiko – Intensjon/drivkraft
4
Mål med risikovurdering
 Styre risikoforhold for å minimalisere
muligheten for avvik, hendelser, helseog miljøskader
System og Sikkerhet
5
Metoder og verktøy
System og Sikkerhet
6
Hvilke verktøy trenger jeg?
 Risikomatrise
 Manual/Prosess
 Sjekkliste/ mal
System og Sikkerhet
 Prosedyre
7
Riskomatrise
System og Sikkerhet
8
Mal risiko analyse - HIRA
System og Sikkerhet
9
Manual?
System og Sikkerhet
10
Risiko styrings prosess
System og Sikkerhet
ISO 9001
11
Risikovurdering
Samlet prosess som består av:
 Identifisering
 Evaluering
NS-ISO 31000:2009 § 2.14
System og Sikkerhet
 Analyse
12
Kartlegging/identifisering I
 Kartlegge farer og problemer og på
denne bakgrunn vurdere
risikoforholdene i virksomheten,
utarbeide planer og iverksette tiltak for å
redusere risikoen




Farer
Utfordringer
Problemer
Sårbarhet
AML § 3.1c – IK forskrift & 5.6
System og Sikkerhet
 Vi ser etter:
13
Kartlegging/identifisering II
Forutsetning for å lykkes
 Initiert og støttet av ledelsen
 Involvering av ansatte
System og Sikkerhet
14
Analyse
 Prosess for å forstå formen for risiko og
bestemme risikonivået
 Er analysen forståelig for
Verneombudet?
System og Sikkerhet
15
Tiltak/ Aksjoner
Risikorapport eller oversikt over tiltak må ha
et klart skille mellom
System og Sikkerhet
 Eksisterende tiltak (barrierer)
 Tiltak som er utestående
 Tiltak som må gjennomføres i tilfelle en
hendelse
 Tidsfrist og ansvarlig
16
Informasjon
Er alle involverte parter informert om:
System og Sikkerhet
 Risikobildet
 Tiltak som er utestående
 Tiltak som må gjennomføres i tilfelle en
hendelse
 Tidsfrist og ansvarlig
17
Oppsummering - Risikovurdering
System og Sikkerhet
 Må tilpasses den enkelte
bedrift/operasjon
 Sette/definere kriterier, verktøy og
omfang
 Analyse - forståelig for deltakere og
brukere
 Tydelige barrierer, tiltak og ansvar
 Kommuniseres til involverte
 Må gjentas jevnlig
18
Takk for oppmerksomheten!
System og Sikkerhet
God appetitt!
19