Tilføre mineralolje og tappe ut luft

SI-0116A-001-03
Tekniske serviceinstruksjoner
SI-0116A-001
5. Væskenivået inni trakten vil synke på dette tidspunktet, så fortsett å fylle trakten med olje for å
opprettholde væskenivået slik at luften ikke trekkes inn (at luft ikke kommer inn).
Tilføre mineralolje og tappe ut luft
Når du utfører lufteoperasjonen for kalipperen trenger du
SM-DISC (oljetrakt og oljestopper).
6. Når det ikke kommer fler luftbobler ut av nippelen skal du stenge av
luftenippelen midlertidig.
Luftenippel
Med avstandsstykket for tapping (gult)
fremdeles festet til kalipperne, skal du
plassere sykkelen i et sykkelstativ som
vist i illustrasjonen.
7. Med bremsehendelen trykket ned skal du åpne og lukke nippelen i
rask rekkefølge (i omtrent 0,5 sekunder hver gang) for å få ut alle
luftbobler som kan være i kalipperene. Gjenta denne prosedyren
2 til 3 ganger. Skru så igjen tappenippelen.
Slange
Kalippere
1. Sett bremsespaken slik at den er i kjøreposisjonen med 45 graders vinkel til
Strammingsmoment: 4 - 6 nm
bakken, og fjern deretter den øvre lufteskruen og O-ringen og sett inn
oljetrakten. Før ikke inn oljestopperen på dette tidspunktet.
8. Hvis bremsehendelen deretter trykkes inn vil luftbobler i systemet komme opp gjennom
Tappeskrue
Oljetrakt
åpningen inn i oljetrakten. Så snart boblene slutter å dukke opp skal du trykke inn
bremsehendelen så langt den går. Normalt er at hendelen er stram på dette tidspunktet.
O-ring
Bruk av hendel
Løs
Litt stram
Stram
2. Sett en 7 mm nøkkel på plass, fyll sprøyten med olje, tilkoble en slange til
luftenippelen, og løsne deretter luftenippelen med 1/8 omdreining for å åpne
den. Skyv sprøytens stempel for å tilføre olje. Oljen vil begynne å komme ut
av oljetrakten. Fortsett tilføring av olje til det ikke er flere luftbobler blandet
med oljen som kommer ut.
9. Still hendelenheten til horisontal posisjon som vist i
illustrasjonen og skråstill den i retning av 1 med 30 grader og
utfør deretter trinn 8 for å kontrollere at det ikke er noe luft
igjen. Deretter skal du skråstille hendelenheten 30 grader i
retningen av 2, og utføre trinn 8 igjen for å kontrollere at det
ikke er noe luft igjen. Hvis noen luftbobler vises, skal du
gjenta prosedyren over til de ikke vises mer.
Oljestopper
10. Plugg oljetrakten med oljestopperen slik at siden med
O-ringen festet vender nedover.
Luftenippel
O-ring
3. Når det ikke er flere luftbobler blandet med oljen, kan luftenippelen stenges
midlertidig.
Du skal ikke fortsette å trykke og
slippe bremsehendelen på dette
tidspunktet.
Hvis dette ikke etterfølges, kan luftbobler holdes
innblandet med olje inne i kalipperen, og det vil ta
lenger tid å tappe ut luften. (Hvis bremsehendelen blir
presset inn og sluppet ut flere ganger må du tappe ut
all oljen og så tilføre olje igjen.)
11. Fjern oljetrakten mens den fortsatt er tettet med
oljestopperen og fest deretter O-ringen til lufteskruene
og stram den inntil oljen flyter ut for å sikre at det ikke
finnes bobler igjen inni beholderen.* Bruk ikke
bremsehendelen på dette tidspunktet ellers kan luft
komme inni sylinderen.
4. Bruk en 7 mm fastnøkkel som vist i illustrasjonen og fest deretter posen til
slangen. Koble slangen til uttappingsnippelen og løsne deretter nippelen.
Etter en liten stund vil oljen og luften strømme naturlig fra nippelen inn i
slangen. På denne måten vil størstedelen av luften som fortsatt er inni
bremsesystemet enkelt kunne trekkes ut. På dette tidspunktet kan det hjelpe
å riste slangen lett eller banke lett på reservetanken eller kalipperen med et
skrujern, eller flytte kalipperposisjonen.
O-ring
Strammingsmoment:
0,3 - 0,5 nm
12. Tørk bort all olje som har strømmet ut.
Pose
Luft
* Serviceinstruksjoner på flere språk finnes på: http://techdocs.shimano.com
Merk: spesifikasjoner kan endres for forbedringer uten forvarsel. (Norwegian)