OTF nytt 2-11 - Oslo Tannlegeforening

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening
Nr 2 2011
Årgang 21
Innhold
3 Lederen har ordet
5 Medlemsmøte
25. januar 2011
8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar
9 Invitasjon honnør
klubben
11 Personalia
Medlemsmøte 15. mars kl 17:00
Stig Ottesen
Hva vet tannleger om smerte?
Neste medlemsmøte
Tirsdag 12. april
Ivar Espelid; Emaljen - kan
vi tenke oss et liv uten?
OTF medlemsmøter
15.03. 2011
12.04. 2011
24.05. 2011
30.08. 2011
27.09. 2011
08.11. 2011 (generalfors.)
11.11. 2011 (heldagskurs)
06.12. 2011
TSE 2011 Modul 5
4.-5. april
Oslo Tannlegeforening
Niels Juels gate 24
0272 Oslo
Tlf.:
22 43 64 50
SMS:
48 48 21 50
Faks:
22 43 65 30
E-post: [email protected]
Web:
www.oslotann.no
Hvor?
Håndverkeren Kurs og konferansesenter,
Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo
(inngang fra Kristian IV’s gate vis à vis hotell Bristol)
OTF nytt 2-11 side
OTF nytt 2-11 side 2
Lederen har ordet
andre part. Jeg har ikke inntrykk av at
spesialistene knurrer mindre enn allmennpraktikerne, la det være sagt, men
Stadig vekk finner jeg reklame på nye
denne unødvendige og lite konstruktive
dentale materialer i postkassen. Ny og
forbedret, mer effektiv, forbedret estetikk holdningen har i mange allmennpraktiserende kretser ført til innstillingen at spesieller styrke… Det er mye å ta stilling til
skal en henge med i dansen. Slik er det i alistene, de må vi passe oss for! Helt inn
i NTFs organer ser denne holdningen
vårt fag. Vi kan ikke akkurat kalles konservative på den fronten, de fleste kolle- utrolig nok til å ha satt seg. Jeg har selv
merket det på Forum for tillitsvalgte, Reger jeg kjenner tar nye ting raskt i bruk,
prøver ut selv. Jeg legger sjeldent merke presentantskap og liknende. Men er det
til en konservativ holdning av typen: ”Jeg norsk Jantelov som har satt seg eller er
det en eller annen misunnelse fordi
avventer, det er ikke gjort noe upartisk
mange spesialister har høye omsetningforskning på dette enda.” Man kan vel
er og inntekter? Kanskje er det fordi entrygt si at standen ikke kan betegnes
kelte spesialister (sorry, det må sies)
som konservativ på denne fronten.
inntar en unødvendig arrogant holdning
Annerledes er det når man møtes i fore- overfor allmennpraktikerne? De fleste av
oss burde være såpass oppegående at
ningens organer og skal ta beslutninger
som kanskje påvirker vår yrkesutøvelse. de burde skyve alle slike holdninger tilside, da de er uhyre lite konstruktive i det
Dette til tross for at vi ser at tannlegestanden også forandrer seg: Prosentan- avhengighetsforholdet spesialister og
allmennpraktikere befinner seg i. Men,
delen av spesialister stiger, på landsbasis består standen av ca 13 % spesialis- hvorfor er denne skepsis og nesten negative ”dere må ikke komme her og komter. Vi har syv spesialiteter og kommer
me her”-innstillingen likevel til å ta og
trolig til å få en åttende om ikke lenge.
føle på når man er på de ovennevnte
Det er den veien standen har gått de
møter i moderforeningen? Det kan være
siste tyve årene, flere spesialiteter og
at håret reiser seg og protestene ligger
langt flere spesialister. Tannlegefaget
rommer mer og mer, og jeg ser på dette på tungespissen når dette eventuelt lesom en naturlig utvikling. De mest sjeld- ses av allmennpraktiserende kolleger
som er aktive i NTFs systemer. Jeg skal
ne kasus, som vi kanskje ikke viet nok
forsøke å forklare hva jeg mener. Spesiinteresse noen tiår tilbake, eller som vi
alistforeningene har i noen tid, i det seikke hadde utstyr eller materialer til å
nere gjennom sin paraplyorganisasjon,
behandle, blir i dag ofte behandlet av
fremlagt forslag om direkte valg (fra egne
spesialister. Spesialistene får henvist
slike spesielle kasus, noen ganger også rekker av spesialister) av en spesialistrepresentant til Representantskapet. Motde mer alminnelige kasus og behandler
argumentene har antallsmessig haglet,
disse for sine allmennpraktiserende kolleger på servicebasis. Jeg ser det slik at men lyder stort sett som følger: Spesiaspesialistene er der for å støtte allmenn- listene kan la seg velge inn som representanter fra lokalforeningene, da kan jo
praktikeren i hans/hennes hverdag.
Spesialistene tar seg av behandling som langt flere enn én spesialist være med
som representant. Jeg synes ikke dette
allmennpraktikeren av en eller annen
er noe godt argument, for lar jeg meg
grunn ikke ser seg i stand til å utføre
selv. Ofte er dette kasus av høy sjelden- velge av lokalforeningens medlemmer så
er det dem jeg skal representere og arhetsgrad, som for en allmennpraktiker
gumentere for. Er jeg en valgt represenderfor fremstår som langt vanskeligere
tant for spesialistene er mitt mandat å
enn for spesialisten, som gjennom uttale spesialistenes sak, sørge for at spedanningen har skaffet seg mengdetresialistenes meninger i alt det som berøning i nettopp sjeldne kasus. Selv om
rer dem er tydelig for forsamlingen. På
spesialister og allmennpraktikere lever
av og i et slikt avhengighetsforhold hører den måten kan jeg kanskje påvirke forjeg dessverre altfor ofte knurring mot den samlingen til å ta beslutninger som gag-
Spesialister i blant oss
OTF nytt
Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening.
Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen.
Nina Orskaug (permisjon)
[email protected]
Mobil: 952 529 85
Midlertidig ansvarlig redaktør:
Informasjonssekretær:
Anne Beate Sønju Clasen
[email protected]
Mobil: 905 30 482
Marianne Horgen
[email protected]
Mobil: 901 38 368
Redaksjonskomité:
Webredaktør:
Håkon V. Rukke
[email protected]
Mobil: 951 606 97
Flemming Christenson
[email protected]
Mobil: 950 40 410
ner spesialistene på en spesiell måte.
Jeg tror at en valgt spesialistrepresentant ville lyttes til på en annen måte av
forsamlingen ganske enkelt på grunn av
sin likeverd i status. Slik det er i dag,
med spesialister som observatører, gjør
man over ti prosent av standen til statister i mange sammenheng. Og mange
argumenterer for at slik skal det være,
slik skal det forbli. Hvorfor i all verden
denne konservatismen? Hvorfor tilpasser
vi oss ikke forandringene i tannlegestanden? Hva har vi å tape på det? Hva er
det som er så farlig med det at vi med
nebb og klør må holde på gamle ordninger? Jeg forstår det ikke, jeg forstår
verken redselen, skepsisen eller organisasjonens iboende seighet i denne saken. I en såpass stor forsamling som det
Representantskapet er, vil én valgt representant ikke representere noen fare
for allmennpraktikernes beslutningsdyktighet. Jeg mener vi har mye å vinne ved
å ta inn over oss at standen har forandret sammensetning og at NTF derfor har
flere behov å dekke nå enn før. La oss
henge med i dansen slik vi gjør det på
andre områder!
Anne Beate Sønju Clasen
Layout:
Oslo Tannlegeforening
Niels Juels gate 24
0272 Oslo
www.oslotann.no
[email protected]
Telefon 22 43 64 50
SMS
48 48 21 50
Telefaks 22 43 65 30
OTF nytt 2-11 side 3
OTF nytt 2-11 side 4
Medlemsmøte 25. januar 2011
Referat fra medlemsmøte
25.januar: Røntgen ved Bjørn
Bamse Mork-Knutsen
Røntgen selv ville kalle stålene for Xstråler. Tyskland og Skandinavia har
kalt strålene for Røntgen- stråler etter
forslag fra Wilhelm Conrad Röntgens
samtidige.
Thyroideaskjerm bør brukes for å
redusere stråling mot glandulae
thyroidea.
Røntgen-us skal være optimalisert slik
at de utføres med lavest mulig stråledose for pasientene, ALARA prinsippet
skal følges “as low as reasonable
achieveable.
Røntgenstrålene har bølgelengde
rundt diameteren på et atom, strålene
Etter håndsopprekning ble det bestemt kalles for ioniserende. Spenningen er
at heldagskurset som arrangeres i no- høy, over 65.0000V i de rørene vi bru- Vekselstrømapparatene gir jevnere
ker, men strømstyrken er lav. Røntgen stråling. Rektangulær collumator /
vember skal avholdes på fredag 11.
stråler ingen masse, de er bare energi. blender reduserer strålefeltet på pasinovember fra kl.12:00 til18:00.
ent med ca. 60 % v/ bytte av blender
Det ble informert om at OTF nytt trengfra rund til rektangulær. (rund diameter
er en ny redaktør, så medlemmene ble Doseberegning:
gir mer spredt stråling. Røntgenopptak
oppfordret til å melde seg. Oppgaven
Ekvivalent dose (H) = absorbert dose x
med rektangulær blender er vanskelisom redaktør er ikke en altfor omfaten vektningsfaktor (WR) for strålingstygere å innstille).
tende jobb, da layout og redigering
pen. Måleenhet SV (Sivert) etter Rolf
gjøres av kontorleder. Interesserte ble Sivert.
bedt om å ta kontakt med Tine i sekreGjennomsnittstråling for en Skandina- Opptaksteknikker
tariatet.
ver:
Toril Leirskar Baumann fra fagnemnda
Radon ca. 2mSV
BW:
ønsket kveldens foredragsholder Bjørn
Tannlege Røntgen. ca 0.01 mSV
Gode BW opptak skal gi et bilde som
Bamse Mork-Knutsen velkommen.
omfatter distale del av hjørnetann og til
Diagnostisk radiologi 0,7 mSV
Kveldens tema var: Den berettigede
distalflate på 7-ere.
og optimale røntgenundersøkelsen.
Naturlig stråling 1mSV
Bruk stabile filmholdere sett den indre
Andre kilder 0.3 mSV
kanten av filmplaten parallelt med 7 Bamse var ferdigutdannet tannlege i
ere i ukj eller tenk at tannaksen er pa1983, og er utdannet spesialist i kjeve
rallell med filmplanet.
Berettigelse og optimalisering:
og ansiktsradiologi. Han arbeider nå
For informasjon om lovgivningen rundt
som universitetslektor ved UiO ved
bruk av røntgen ble det vist til stråleIntraoral og periapikal under
avdeling for kjeve og ansiktsradiologi.
vernsforskriften kapittel VII, som omsøkelse:
Ved avdeling for kjeve- og ansiktsradihandler medisinsk strålebruk. Se særStørst mulig avstand fra strålekilde til
ologi har de nå fått CT-scanner numlig paragraf 29 berettigelse og paragraf
objekt(tann), men ved lave stråledoser
mer to. Da de fikk den første på 9030 optimalisering.
har avstanden konus/plate stor betydtallet var de den første odontologiske
Angående gravide ble det formidlet at
ning for resultatet.
institusjon i Europa som hadde CTforventet dose til foster var tilnærmet
skanner.
Minst mulig avstand fra objekt til
lik null ved orale røntgenopptak, men
phosphorplate/sensor.
det ble presisert at berettigelsespunkLitt historikk:
tet skal være oppfylt.
Parallellteknikk:
Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)
forsket i 3 uker og presenterte/beskrev
Sentralstrålen 90 grader på tannaksen.
Optimalisering:
røntgenstrålene. Etter dette tok det 11
Eggens holdere kan brukes men bruk
Røntgenapparat -Nytt-Gammelt år før noen andre forsket på røntgenda papp rundt phosphorplatene.
Vekselstrøm -Likestrøm -Rund kollustråling. Stråling er transmisjon av
mator -Rektangulær kollumator energi gjennom rom og substans.
Anne Beate Sønju Clasen ønsket velkommen til årets første medlemsmøte.
Fortsettelse side 7
OTF nytt 2-11 side 5
OTF nytt 2-11 side 6
Medlemsmøte 25. januar 2011
Fortsatt fra side 5
ble tatt dvs. man får et bra BW, neste
Parallellitet er viktig! Det kan være en
bilde blir ikke så bra.
fordel å gå mot midten av ganen.
Berettiger et ikke et godt bilde til et nytt
Fikser alltid mot den kjeven man arbei- bilde? Svaret er JA.
der i og plasser filmen litt mot midten
av munngulvet.
Røntgengranskning:
Bildebehandling og optimalisering:
Røntgen er et diagnostisk hjelpemiddel, røntgen gir oss ikke alltid konsise
svar. Det kan være lurt å invertere
røntgen-bildene og se på dem i positiv
modus.
Viktig å få mest mulig ut av røntgenstrålene, dette er optimalisering.
Digitalrøntgen gir muligheter til å forstørre, invertere, øke kontrast, kantforsterke og manipulere.
Kantforsterking, programmet gjør dette, husk å lese bruksanvisning da alle
programmer har forskjellige metoder
for å endre forholdet mellom mørke og
lyse pixler.
Gråtonefilter forsterker lyse gråtoner,
brukes i mørke områder. Sigma-filter
forsterker det lyseste i det lyse områdene og det mørkeste i de mørke områdene. Bamse oppfordret til å prøve
oss frem.
Dataskjerm på uniten letter kommunikasjon med pasienten, men er ikke
egnet til diagnostikk.
Lys fra vinduer gjør røntgengranskningen vanskeligere, skal diagnostikk gjøres i behandler rommet,
plasser skjermen i skyggen av f.eks. et
skap. Optimalt lys i rommet for granskning er 50 lux, lysflåte kan være rundt
6-7 000 Lux anslått av Bamse.
Røntgen er alltid usikkert, en røntgendiagnose er alltid pr. definisjon en tentativ diagnose.
Et negativt røntgen-svar fritar ikke henvisende / behandlende tannlege fra
videre undersøkelse
Referenter Anne Beate Sønju Clasen
og Liss Fongaard
Tilfeldige funn på røntgen forlanger
supplerende røntgen undersøkelse.
Dosen på OPG med moderne utstyr er
nå veldige lave.
CT:
Vi behandler tre-dimensjonale pasienter, derfor kan 3D-dignostikk være en
hjelp å bruke i gitte tilfeller.
For selv å benytte Cone-Beam CT må
alle brukere være stråleutdannet. (se
Strålevern- bestemmelser § 29 Beretti- Wilhelm Conrad Röntgen med røntgenbilde av sin
kones hånd (med ring)
gelse) Skal man ha et Cone-beam CT
På noen røntgenapparat kan mA stilles
må en knytte til seg en kjeve- og aninn. En kollega fikk levert et nytt røntsiktsradiolog! Dentoalveolære CB-CT
gen apparat og leverandøren hadde
Vi takker også våre utstillere for
kan tolkes av tannlege med relevant
innstilt apparatet på 4mA. Lav mA gir
kompetanse dersom tilknyttet radiolog deltakelsen:
mye støy. Det anbefales å innstille
godkjenner dette.
Dental Care , Dental Sør AS,
apparatet på i alle fall på 8 mA. Lukkertid kan være 0,16. Man kan prøve
seg litt frem med eksponeringstiden.
Noen gamle vekselstrømapparater har
vanskeligheter med å levere samme
spenning kort tid etter at forrige bilde
Dentalforum AS, Ivoclar Vivadent
Henvisning:
Nobel Biocare, Norsk Dental Depot,
Radiologer tar i mot henvisninger, men Tannlab Formidling og Unident
kan utføre andre røntgen-opptak enn
det som er angitt i henvisningen.
Vi minner om at medlemskontingenten for 2011 har forfalt til betaling. Kontingenten ble sendt ut med OTF nytt 1 2011. www.oslotann.no OTF nytt 2-11 side 7
Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2011
Det ble avholdt ekstraordinær
generalforsamling tirsdag
25. januar 2011 kl 16:30 på
Håndverkeren kurs og
konferansesenter
Innkallingen ble godkjent og den
ekstraordinære generalforsamlingen
ble lovlig satt og var beslutnings
dyktig.
Dagsorden:
1. Vedtektsendringer
2. Budsjett 2011
3. Eventuelt
honnørklubbens styre og
museumskomiteen foretas av
generalforsamlingen.
Foreligger det et tillitsvervforslag på
flere kandidater enn det antall som
skal velges, stemmes skriftlig. På
stemmeseddelen skal det stå så
mange forskjellige navn av de foreslåtte som det antallet som skal velges. Stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, forkastes.
Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning
inntekt og kompensasjon for fravær
fra praksis når tillitsmannsarbeid,
møter og lignende må skje i arbeidstiden. Vederlaget for kompensasjon i
privat praksis kan utgjøre inntil 1/10
G pr. dag. Kompensasjon til offentlig
ansatte og tillitsvalgte med deltid/
kombinasjonsstillinger følger NTFs
retningslinjer. Slik kompensasjon
skal ikke utgjøre mer enn 2 G pr. år
for alle tillitsvalgte til sammen.
Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning
2. Budsjett 2011
Gjennomgang ved leder Anne Beate
5. avsnitt i §11:
Vedtektsendringer
Sønju Clasen
Fagnemnda består av fire medlemmer, hvorav en leder. Etter innstilling
§ 9 Generalforsamling
fra valgkomiteen velges:
Budsjettet for 2011 enstemmig godGeneralforsamlingen har til oppgave:
kjent ved håndsopprekning
å velge styre, fagnemnd, informa1. To medlemmer for 2 år.
sjonssekretær med varamedlem,
2. Leder, for ett år, blant de fire med- Eventuelt
valgkomite og foreta andre valg hvor lemmene.
Ingen saker
særbestemmelser forlanger dette.
Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning
Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning
Ekstraordinær generalforsamling ble
avsluttet kl 17.30.
Referent Benedicte H. Jørgensen
§16 Vederlag for tillitsvalgtes
§11 Valg
tapte inntekt
Alle valg unntatt valg av represen- OTFs tillitsvalgte kan etter styrets
tanter til NTFs representantskap,
godkjenning få godgjort tapt arbeids-
OTF HELDAGSKURS Heldagskurset er flyttet til fredag 11. november kl 12:00 ‐ 18:00. Kurset arrangeres på Håndverke‐
ren kurs ‐og konferansesenter. Mer informasjon blir lagt ut på www.oslotann.no i løpet av våren. OTF nytt 2-11 side 8
Honnørklubben i OTF
Invitasjon til Honnørklubbens vårmøte! Det inviteres til vårmøte i OTFs Honnørklubb i OTFs lokaler, Niels Juels gate 24, onsdag 6. april kl 18.00. Fra sommermøte 2010
Styret planlegger en hyggelig sammenkomst i tradisjonell stil for seniorene i Oslo Tannlegeforening. Det blir noe å spise og noe å drikke; ost, kjeks og rødvin Det blir kåseri ved Kari Storhaug, avdelingssjef ved TAKO‐senteret, om tannbehandling for funksjonshemmede i dag. Medlemmer betaler kr 100,‐, kollegaer uten medlemskap kr 200,‐ Påmelding helst innen 1. april til: Odd Hensten Pettersen, telefon 22 55 49 77, mobil 41 41 23 20 eller e‐post o‐h‐[email protected] OTF nytt 2-11 side 9
OTF informasjon OTF styresammensetning 2011 Anne Beate Sønju Clasen, leder Benedicte Heireth Jørgensen, nestleder Ann Kristin Engen, styremedlem Kenneth Stenshol Hestvik, styremedlem Liss Fongaard, vara styremedlem Kristin Bratz, styremedlem, UTV Akershus Riaz Hussain Shah, styremedlem, UTV Oslo Flemming Christenson, web‐ansvarlig Marianne Horgen, informasjonssekretær Mette G. Hillestad, leder fagnemnd Ansvarlig redaktør OTF nytt (ikke oppnevnt da bladet gikk i trykken) Kontaktperson for annonsører —og utstillere: Tine Berg, OTFs sekretariat OTF nytt søker redaktør!! Vil du være med å gjøre medlemsbladet enda bedre? Ta kontakt med [email protected] eller sekretariatet på telefon 22 43 64 50 om dette høres spennende ut for deg! www.oslotann.no OTF nytt 2-11 side 10
Pe rs o n a l i a 50 år
Vigdal Rita H., 04.03.
Bågesund Mats Ander, 07.03.
Gloppestad Siri, 08.03.
Knudsen Irina, 12.03.
Helsingen Anne Lise, 25.04.
60 år
Dekke Ragnar, 11.03.
Coll Inger Randi, 12.03.
Oudenstad Amund, 20.03.
Ekerwald-Gadelius Susanna, 25.03.
Skaare Pål E., 28.03.
75 år
Skalpe Sissel, 07.03.
Dahle Bjørgulf, 10.03.
Kardel Knud Mikkel, 15.03.
Dal Johan, 23.03.
80 år
Hippe Bjørn, 23.03.
Nye medlemmer
3. januar - 21. februar 2011
Bjering Ragnar
Bunes Marius
Chen Yaozong
Dalen Emilie
Haugen Per
Idstad Charlotte
Jalali Golsa
Johansson Sofia
Kingsford Tor Berg
Nadeem Malik
Nguyen My - Loan Thi
Rusthen Shermin
Seljestad Nina
Thorvaldsen Camilla
Valen Ingrid
OT F a kt i v i tet s p l a n 2 0 1 1 Medlemsmøter og kurs:
15. mars
Stig Ottesen
Smerte
12. april
Ivar Espelid
Tannutviklingsforstyrrelser
24. mai
Standspolitisk møte
Inger Lise Mathiesen
og Nina Støveren Hals
30. august
Informasjon kommer senere
27. september
Informasjon kommer senere
8. november
Valg til representantskap
Generalforsamling
(ingen utstillere)
11. november NY dato!
Heldagskurset
Informasjon kommer senere
6. desember
Informasjon kommer senere
Styremøter:
8. mars
5. april
18. mai
23. august
20. september
1. november
29. november
TSE Modul 5 Protetikk
4.-5. april 2011.
Påmelding til NTF
Materiellfrist OTF nytt:
5. mars (3-11)
16. april (4-11)
27. juli (5-11)
20. august (6-11)
17. september (7-11)
28. oktober (8-11)
Redaksjonsmøter:
22. mars
3. mai
16. august
4. oktober
15. november
Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på www.oslotann.no
OTF nytt 2-11 side 11
OTF nytt 2-11 side 12