k2_14347762 - Trondheim parkering

Byplankontoret
Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant
ikke referansekilden.
Vår saksbehandler
Kristian Sandvik
Vår referanse
14/29540/ Q80
oppgis ved alle henvendelser
Deres referanse
Dato
19.06.2014
Strinda- og Bergområdet: Varsel om innføring av tidsbegrenset parkeringsforbud
Trondheim kommune informerer med dette om at politiet som skiltmyndighet vil fatte vedtak om
utvidelse av parkeringsforbudssonene rundt Berg og Strinda videregående skole. Det vedlagte
kartet viser eksisterende soner samt avgrensning av de nye sonene.
Begrunnelsen for innføringen av parkeringsforbudet, er at bilene som i dag parkerer langs vegene i
området er til hinder for vedlikeholdskjøretøy og utrykningskjøretøy, og at parkeringen gjør
vegene til dels uoversiktlige. Dette utgjør til sammen en trafikksikkerhetsfare for de som ferdes på
vegene, ikke minst elever på vei til skolen.
Ut fra observasjoner av situasjonen i området over tid, ser en stor del av parkeringen ut til å være
knyttet til arbeidsparkering. Da det ikke er ønskelig å gjøre situasjonen for beboerne langs vegen
vanskelig med tanke på blant annet besøksparkering på kveld og i helg/ helligdager, vil
parkeringsforbudet gjelde i perioden 07- 16 på hverdager.
I tillegg til å utvide parkeringsforbudssonene som vist, innføres strekningsvis parkeringsforbud i
følgende veger:
- Nordahl Bruns veg, på strekningen fra Blussuvollsbakken til Reidulvs gate
- Strindvegen, på strekningen fra Blussuvollsbakken til Wedels gate
- Motzfeldts gate, på strekningen fra Blussuvollsbakken til Wedels gate
- Overlege Kindts gate
Parkeringsforbudet i vegene vil vare fra kl 8- 16 på hverdager, slik som dagens parkeringsforbud i
Strindvegen. Innenfor de nye parkeringsforbudssonene vil det kunne være aktuelt å tillate
parkering på kortere strekk der forholdene ligger til rette for det. Disse strekningene vil skiltes
med parkeringsskilt. Parkeringsreguleringene planlegges innført fra skolestart høsten 2014. Vi
opplyser om at dette er et politivedtak uten klageadgang, men spørsmål knyttet til planen bes
Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Byplankontoret
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM
178283/14
Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14
Telefon:
+47 72542500
Telefaks:
+47 72542511
Organisasjonsnummer:
NO 989 091 409
E-postadresse: [email protected]
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no/byplan/
Side 2
TRONDHEIM KOMMUNE
Byplankontoret
Vår referanse
14/29540
Vår dato
19.06.2014
rettet til Trondheim kommune, byplankontoret, via e- post til adressen:
[email protected]
Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE
Hilde Bøkestad
Kristian Sandvik
byplansjef
saksbehandler
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
178283/14