SELVSTENDIG - JobbAktiv kurs og konferanser

HABILITERINGSKONFERANSEN
2015
Foredragsholder, forfatter og
skuespillerinne.
Marte Wexelsen Goksøyr
!
SELVSTENDIG
D
de ba
a
l
g
n
e
ker!
I EGET LIV
Per Lorentzen
Psykolog, forfatter
Høgskolen i Oslo og Akershus
-ULIKE PRAKSISVINKLER FOR
ØKT SELVSTENDIGHET
!
oen
m
r
e
d
Gar
Juni
.
6
1
15.
JobbAk!v
ENDRER VEIEN VIDERE
!
!
Mimmi Kvisvik
Forbundsleder FO(forbehold om
gjenvalg)
!
!
Professor Karl E. Ellingsen
Leder NAKU
Velkommen til habiliteringskonferansen 2015
I en tid der nedskjæringer og dårlig
ressurstilgang setter sitt preg på
habiliteringsarbeidet, er det viktig å holde
fokus på hva vi som fagpersoner faktisk skal
gjøre.
!
Selvstendighet i eget liv for
utviklingshemmede og andre personer med
funksjonshemminger, burde være
hovedfokuset for alle som arbeider med
målgruppen. Dessverre er det ofte slik at
tidsnød, mangel på personell og kunnskap gjør
at den utviklingshemmede selv ikke får utført
egne oppgaver.
!
Vi har i samarbeid med sentrale fagpersoner
satt sammen en praktisk rettet konferanse der
nye muligheter, nye ideer og gode eksempler
settes på dagsorden.
!
Konferansen vil vise til ulike praksisvinkler på
området. Bruk av velferdsteknologi, arbeid,
kunst og kultur, kjærlighet og seksualitet,
samt relasjonskompetanse er sentrale tema. Vi
fokuserer også på den viktige overgangen fra å
bo under familiens tak, til å ta steget ut i en
selvstendig tilværelse.
!
Sett av tiden for å fylle på verktøykassen med
nye ideer.
DAG 1
kl. 10.25 - 10.30 Velkommen ved JobbAktiv
!kl. 10.30 - 10.45 Det er mitt liv. Marte Wexelsen Goksøyr.
Goksøyr er en norsk skuespillerinne og foredragsholder. Hun hadde hovedrollen i teaterstykket
"Askepott" ved torshovteatret 2006, samt en stor rolle i riksteatrets oppsetting av «Folk og
røvere i Kardemomme by». Goksøyr har laget en dokumentar om seg selv ved navn «Bare
Marte», og har mottatt livsvernprisen i 2012.
!
!
kl. 10.45 -11.30 Når habilitering lykkes. Professor Karl Elling Ellingsen, NAKU
Hvordan skaper vi en habiliterende innsats som sikrer at brukerens ressurser, potensialer og
behov er i sentrum. Ellingsen er professor i funksjonshemming og deltakelse, har doktorgrad i
helsevitenskap og sosial omsorg, bakgrunn som førstelektor i vernepleie og er utdannet
vernepleier. Han er professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling helse- og sosialfag, der
han er daglig leder av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.
!
Kl. 11.30 - 12.30 Lunsj
!
kl. 12.30 -13.30 Fra tilskuer til deltaker - Samhandling og kommunikajson med voksne
utviklingshemmede. Per Lorentzen psykolog, forfatter.
Fra tilskuer til deltaker, viser i praksis hvordan omsorgsytere kan fungere slik at de bidrar til at
den enkelte utviklingshemmede opplever dagliglivet så ubesværet som mulig. Per Lorentzen er
utdannet psykolog og ansatt ved avdeling for samfunnsfag, barnevernpedagogutdanningen,
Høgskolen i Oslo. Han har publisert flere fagbøker om forutsetninger for kommunikasjon og
språklighet hos barn og voksne med funksjonsnedsettelser
!
!
kl.13.45 - 14.30 Verdien av å selvstendigjøre utviklingshemmede innen kunst og kultur.
Kirsti Saxi, Nasjonalt senter for kunst og kultur har i mange år arbeidet med opplæring innen
fagfeltet kunst for alle. Forskning som viser at det å fokusere på uttrykk og kreativitet har stor
innvirkning på andre evneområder. Nasjonalt senter er invitert for å fortelle om hvordan man
praktisk kan legge tilrette for at utviklingshemmede utvikler sin egen identiet innen kunst og
kultur, og hvilke menneskelige konsekvenser dette får.
!
!
kl.14.45- 15.30 IKT som middel til mer selvstendighet. Marit Rødevand utdannet cand.med.
og arbeider som seniorrådgiver og prosjektleder i Karde AS. Karde arbeider med innovasjon
innen IKT. Gro Marit er opptatt av at IKT brukt på riktig måte i stor grad kan bidra til opplæring,
selvstendighet og god livskvalitet for personer med utviklingshemning. Hun er prosjektleder for
en rekke prosjekter hvor målgruppen er personer med utviklingshemning. Prosjektene dreier seg
om å bruke IKT i dagliglivet og på arbeid.
!
!
kl. 15.30 -16.30 Ta drømmene på alvor. Et praktisk innlegg om utviklingshemmedes egne
ønsker i arbeidslivet. Britt Erlandsen Villa med kollegaer.
Asker Produkter har gjennom lang tid, utviklet konsepter som eksempelvis «den glade baker», og
«ekte og enkelt» der utviklingshemmede driver et bakeri basert på egne visjoner og verdier. På
disse arbeidsplassene blir mytene om brukernes nedsatte funksjonsevne, gjort til skamme hver
eneste dag.
!
!!
!!
!!
ag
M i dd
.00
k l 20
DAG 2
!
kl. 08.45 - 09.30 Rettighetsperspektiver i habiliteringsarbeidet. FO-leder Mimmi Kvisvik (med
forbehold om resultat av FO Ledervalg)
Hvor går grensene? Hvilke valg lar vi de utviklingshemmede selv ta, og på hvilke områder?
Kvisvik vil reise etiske refleksjoner rundt hvordan vi som hjelpe-og opplæringspersonell forholder
oss til de utviklingshemmedes rettigheter. Hun vil også se på konsekvensene av rettighetsfestingen
av BPA.
!!
kl. 09.45 -10.30 Kjærlighet og seksualitet. Nina Skauge
Unge/voksne med utviklingshemming trenger økt kunnskap om seg selv; om identitet, følelser,
vennskap og kjærlighet, kropp og seksualitet. Dette er vanskelige tema, som ofte blir
underkommunisert i denne gruppen. Å forstå komplekse sosiale relasjoner kan være vanskelig for
personer med utviklingshemming. Det kan også gjelde i parforhold. Hva vil jeg? hva vil min
partner? Hva er godt? Tør jeg si hva jeg vil?
Nina Skauge er mor til Bendik (24 år) med Downs syndrom, grafisk designer og byråleder pluss eier
av Skauge forlag. Hun har en bachelor i pedagogikk, med vekt på ungdom og kommunikasjon, og
har holdt mange foredrag over hele landet.
!!
kl.10.45 -11.30 Suksessfull samarbeid for rekruttering av utviklingshemmede til ordinært
arbeidsliv - Linda Green Baadsvik - opplæringssjef Prima As
Trondheim Kommune og Prima AS er opptatt at alle skal ha et reelt valg i fht valg av arbeidsplass,
og har gjennom sitt samarbeidet med Ny jobb! gitt over 50 personer med utviklingshemming,
psykiske lidelser eller autisme muligheten til å prøve seg i ordinært arbeidsliv, mange ved hjelp av
NAV sin VTAO – ordning (varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet).
Kl. 11.30 - 12.30 Lunsj
!!
kl.12.30- 13.15 God relasjonskompetanse, Lars Gunnar Lingås, dosent og forfatter.
I våre dager har ropet på «effektive verktøy» skapt et marked for instrumentelle oppskrifter for å
løse all verdens faglige utfordringer. «Ingen verktøy er bedre enn den handa som holder i det»,
heter det i et gammelt håndverkerordtak. I arbeid med habilitering er god relasjonskompetanse
en forutsetning for å dra nytte av alt som skjuler seg i de faglige «verktøykassene». Lars Gunnar
Lingås vil gi en innføring i hva relasjonskompetanse er og hvor viktig det er for deg som fagperson
å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen. Lingås er dosent i profesjonsetikk og veiledning ved
Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han har blant annet utgitt boka «Ansvar for likeverd – etikk i
tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. ! kl.13.30 – 14.15 En vellykket overgang fra familie/skole til voksenliv, Dag Balavoine
FRAMskolen - Vallersund Gård.
Framskolen er spesialister på overgang fra det å være under familiens tak til det å starte et liv
som selvstendig voksen. De driver et folkehøyskole-lignende tiltak som har fokus på denne viktige
overgangen. Her deler de sine råd og suksesshistorier.
!!
!kl.14.30 - 15.30 Det jeg kan - gjør jeg selv. ULF(utviklingshemmedes landsforbund i Danmark)
En av de mest vanlige fallgruver i habiliteringsarbeidet, er å overta oppgaver de
utviklingshemmede selv kan være i stand til å gjøre. ULF i Danmark, har gjennom mange år hatt
fokus på dette gjennom prosjektet «Det jeg kan - gjør jeg selv» Her deler prosjektleder og
brukerrepresentant sine erfaringer, og gir råd om hvordan man bevisstgjør personellet som
arbeider med habilitering.
!
Avslutning
Kl. 15.40
PÅMELDING
Pris
T.O.M 15.MARS
T.O.M 1.APRIL
ETTER 1.APRIL.
kr. 2590
kr.2790
kr.3190
I tillegg kommer obligatorisk dagpakkepris på kr. 630 (totalt
1260 for begge dager)
!
!
påmeldingsfrist:
!
!
!
!
!
!
!
15. april
!
!
Overnatting med 3 retters middag kan bestilles samtidig mot et
tillegg på kr. 1895 (inkl. vinpakke).
t
abat
r
k
s
Hu tidlig
ved lding!
på me
!
Programmet starter og slutter:
15. juni kl.10.25 - 16.30
16. juni kl. 9.00 - 15.40
Alle priser er eks.mva
Konferansen avholdes på Clarion Airport hotell Gardermoen
!
!
Påmeldingsregler
Påmelding gjøres pr. epost eller pr.
telefon, og er bindende.
Konferansen er avhengig av antall
påmeldte, og endelig bekreftelse fra
JobbAktiv, blir gitt pr. epost.
!
Betalte plasser kan fritt benyttes av
andre, men det må gis beskjed om
navneendring innen 2 dager før
konferansen starter.
Kurspåmelding pr. e-post skal inneholde:
!
•
•
•
•
•
Deltakers navn
Kontakttelefon
Epost
Fakturaadresse
Ønskes overnatting med helpensjon? ja eller nei.
!Du melder deg enklest på via våre nettsider; www.JobbAktiv.no
91 66 03 34
!
!
[email protected]
!
!
www.JobbAktiv.no
!
www.facebook.com/engasjement
!
!!
Faktura sendes ut med forfall før
konferansen.
JobbAktiv tar forbehold om forhold
utenfor vår kontroll som streik, sykdom
hos foreleser etc. Vi forbeholder oss også
retten til å forandre programmet
underveis.