Last ned

stafonytt
o rg a n fo r s t a fo
Ove Carstensen og STAFO
lederen på togtur
nr. 3 - 2014
STAFO jernbane ønsker
velkommen ombord
Fri og frank –
men med relativt
stor gjeld?
Skulle du være så uheldig å bli ufør, kan det bli vanskelig
å betjene gjelden din. Utbetalingene fra NAV kan
utgjøre så lite som halvparten av den opprinnelige
inntekten. I aller verste fall kan dette bety at du må
flytte fra hjemmet ditt, fordi det blir for dyrt å bo der.
Som STAFO-medlem kan du kjøpe rimelig uføreforsikring.
Denne forsikringen vil gi deg en engangsutbetaling
som kan brukes til å betale ned på gjeld. Kom innom
ditt nærmeste Gjensidige kontor, ring oss på 03100 eller
gå inn på gjensidige.no/ys for mer informasjon.
(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)
Løsning kryssord nr. 2-14
O V
E
I
E
O R
E
V
E
U B
J
E
L
L
F E
H
E
L
L
I
G
D
A
G
L
A
G
E
I
L
F L A
U
S
E
D
V
A
N
L
I
G
V
I
S
I
T
T
K
O
R
T
B
R
T
G E
V
O
U
N N
Å
D
L
T
R
E
J E
R
R
V
E
R Å
U
R
S
N N E
T Å
A
N E T
S
T
T V
E L L E N
L
E L I N
I N D
N E
G R E
G I
T
U
L
Y
K
K
S
A
L
I
G
B
O
K
H
Y
L
L
E
L
A
E
R
A
K T
T
P
Å
M
E
S
E
K
K
E
P
I
P
E
S
P
R
E
T
T
E
R
T
S K
E
D
E
T
T U
O
D
F Ø
R
T
E I
L L
D
N
L E
S
A
D
I
S
T
I
S
K
K
R
A
V
Å
R
E
I
S
E
F
Ø
R
E
R
1. premie – 10 flax-lodd
T
V
V
A
R
E
L
A
G
E
A R
K
A
A
R E R
O M A
S
B
S
I
E
S O S
R I K K E
I
S E
V I E R
2
Sissel Aadland
Hjellestadvn. 102
5258 Blomsterdalen
3 premier – 1 flax-lodd
Kristine Rogstad
Nordre Kjølstad
1400 Ski
Tove Moen
Hovsveien 134
1769 Halden
Ivar Hagen
Fjeldestveien 11
2406 Elverum
Innhold
Leder .................................................... 4
YS støtter forslaget om å heve
aldersgrensen til 72 år........................... 5
Studietur................................................ 6
World Day for Decent Work.................. 8
YS inn i nytt klimaråd............................ 9
Sammen er vi sterke.............................. 10
Likestillingspris...................................... 12
Nytt reiseregulativ................................. 13
«Gullrenta» glimrer ikke lenger.............. 14
- Gjennomgår den statlige
arbeidsgiverfunksjonen......................... 15
Arbeidslivsbarometeret for 2014........... 16
"Vetoretten" i AML................................. 17
Juss i hjemmet....................................... 19
Kryssord................................................ 20
stafonytt
O r g a n f o r S TA F O 8 8 . å r g a n g n r . 3 / 1 4
Partipolitisk uavhengig arbeidstaker­organisa­
sjon tilsluttet Yrkesorganisa­sjonenes Sentral­
forbund – YS
Besøksadresse:
Lakkegata 3, Oslo
Postadresse:
Postboks 9038, Grønland; 0133 OSLO
Telefon:
948 55 840
Internett:www.stafo.no
E-post:[email protected]
Formgiving, trykk og ekspedisjon:
Trykkpartner AS,TRONDHEIM
Forsidefoto: Shutterstock
Opplag 7000
Opplagskontroll:
Fagpressens Mediakontroll
Medlem av
Den Norske Fagpressens Forening
Ansvarlig redaktør:
Ingerid Bjercke
I redaksjonen:
Are Sand
Redaksjonelt
Redaksjonen avsluttet 1. desember 2014
Siste utgave av stafonytt 2014 er et
faktum. Nummer 2 og 3 kom litt tett
på hverandre, men som nevnt i for­
rige nummer – det hadde å gjøre med
samkjøring med Delta.
Sammenslåing med Delta ble ikke noe av. Det ble fastslått på
representantskapsmøte til STAFO 18.11.2014. For stafonytt
betyr det litt mer forutsigbarhet på utgivelsene i 2015.
Forhåpentligvis har denne sisteutgaven i 2014 litt og by på
for alle og enhver.
God jul og god lesing !
A.K.S
3
Annonsepriser 2013
Format
Sort
1/14 100
1/2
2 200
1/4
1 300
Sort + 1 f
4 900
2 700
1 600
4 farger
6 800
3 700
2 500
Andre format: Pris etter avtale.
Tillegg for utfallende format 10 %
Rabatter: Ved bindende bestilling av 3 eller
flere bestillinger i året: 10 %.
Faste og løse bilag: Pris på forespørsel.
Byråprovisjon: 3,5 %.
stafonytt - nr. 3 - 2014
Alle kan se noen
Det ble gjort et intenst arbeid gjen­
nom sommer og høst for å for­
berede en eventuell samorganiser­
ing med det største YS-forbundet
Delta.
Sentralstyret mener at med de ut­
fordringer vi står foran i arbeidslivet
fremover, og de endringer som skjer
i YS, trenger våre medlemmer større
trygghet og påvirkningskraft enn
det dagens STAFO er i stand til å
yte. Forhandlinger med Delta gjorde
det klart at organisasjonene kunne
fortsette som selvstendige organ­
isasjoner etter sammenslåingen, og
det ble lagt opp til en ny kontin­
gentordning, mer i samsvar med det
vi har i dag. Det ble også avtalt et
prøveår, slik at man kunne omb­
estemme seg uten konsekvenser
etter ett år.
Men for å gjennomføre den tenkte
endringen krevde det 2/3 flertall i
representantskapet, og det manglet
tre stemmer på det.
Derfor blir det ingen samorganiser­
ing, og STAFO skal fortsette som
eget YS-forbund. Representants­
kapet vedtok at sentralstyret skal
igangsette et prosjekt for å utrede
best mulig drift av STAFO i årene
fremover. Sentralstyret vil igang­
sette dette arbeidet i sitt møte den
10. desember.
Det skjer litt endringer i YS for
tiden. Negotia og Parat har vedtatt
intensjonsavtale for sammenslåing
om et år, og Norske Meieristers
Landsforbund har meldt seg ut.
Det nye hovedstyret, med 29
medlemmer,har sitt første møte i
desember, og så skal en ny arbeids­
form, der ledertrioen skal styre
mellom ikke så hyppige styremøter,
sette seg.
Leder Ingerid Bjercke
Det er adventstid og høysesong
for sosiale aktiviteter. Det har i
høst vært fokusert på mobbing,
både blant skolebarn, men også på
arbeidsplassene. Oppfordringen
herfra må være at vi alle prøver å
se kollegene rundt oss, se dem som
verdifulle medmennesker og gjøre
vårt for å inkludere. Alle kan ikke se
alle, men alle kan se noen som ikke
har det bra, og kanskje bidra til å
gjøre tiden lysere for flere.
Jeg ønsker dere alle en lysere
adventstid, juletid og overgang til 2015!
Ingerid
Moderne familie med
«mine, dine og våre barn»?
Ved uførhet kan det bli vanskelig å betjene gjeld. Ved død
må den gjenlevende betale ut straksarv til den avdødes
egne barn, i tillegg til at det mangler en inntekt til å betale
ned på gjeld.
Med YS Dødsfallsforsikring kan du sikre deg en engangsutbetaling helt opp til 2 millioner kroner ved død. Og ikke er
det dyrt: Du betaler fra 718 kroner i året for å være sikret en
utbetaling på 2 millioner kroner ved dødsfall.
STAFO-medlemmer kan også kjøpe rimelig uføreforsikring.
Kom innom ditt nærmeste Gjensidige kontor, ring oss på
03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys for mer informasjon.
(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)
4
stafonytt - nr. 3 - 2014
YS støtter forslaget om å
heve aldersgrensen til 72 år
YS støtter forslaget fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson om å gi flere mulighet til
å stå lenger i jobb. - Å legge vekt på alder fremfor kvalifikasjoner er diskriminerende,
sier YS-leder Jorunn Berland.
YS foreslo i sin høringsuttalelse å
heve aldersgrensen i arbeidsmiljølo­
ven til 75 år. Eriksson har nå varslet
at han vil drøfte en videre utvikling i
aldersgrensen utover 72 år med par­
tene i arbeidslivet.YS støtter denne
fremgangsmåten.
YS-leder Jorunn Berland peker på at
det er viktig at pensjonsalderen på 67
år blir stående.
- Få ønsker å arbeide utover denne
grensen, men det er viktig at de som
vil arbeide lenger ikke blir tvangspen­
sjonert, sier Berland.
Alt for mange faller ut av arbeidslivet
før de når ordinær pensjonsalder.
5
- YS har varslet at vi vil gå mot
Regjeringens forslag om endringer
i arbeidsmiljøloven som kan føre til
tøffere og lengre arbeidshverdager.
Det er ingen motsetning mellom å få
flere 62-67 åringer til å stå lenger i
jobb og å åpne opp for å heve alders­
grensen, påpeker Berland.
stafonytt - nr. 3 - 2014
-Du trenger kanskje noe
annet å tenke på, vil du bli
med meg på jobb?
Spørsmålet kom en veldig grå novemberdag fra leder i STAFO Jernbane, Ove Carstensen,
og var akkurat det en litt utkjørt STAFO-leder trengte.
Tekst og foto: Ingerid Bjercke
Kl 1334 var det avgang fra Oslo S og
jeg var sammen med 258 andre vel
ombord i toget til Lillehammer.
Jeg ble plassert på klappstolen i det
halvannen kvadratmeter lille konduk­
tørkontoret, fikk en kopp kaffe og en
flaske vann, og så var vi på vei.
To konduktører må til for å ta unna
kontrollen med alle som skulle til
Lillestrøm og til Gardermoen, men
fra Eidsvoll var det bare Ove, og så
assistenten, da.......
Ove Carstensen og STAFO lederen på
togtur.
For etterhvert ble jeg jo med på et
par runder gjennom toget og obser­
verte hvilken virkning konduktøren
har på passasjerene. Noen hadde ikke
fått kjøpt billett før de kom ombord.
De fikk raskt hjelp og hyggelig infor­
masjon om de mange mulighetene
det finnes for å forhåndskjøpe, hvil­
ket er billigere... Selv har jeg naturlig­
vis en NSB-app som fungerer aldeles
utmerket. (Men denne dagen slapp
jeg å betale.)
Jeg lærte at alle steder der tog kan
passere hverandre kalles stasjoner,
men at toget ikke stopper for pas­
sasjerer på alle stasjoner. Men når vi
gjorde det var konduktøren raskt ute
og så at alle kom seg vel av og på.
Hele togsette var nærmere 90 meter,
så det er litt å holde oppsyn med. Vi
har vært vant til å høre fløyta og se
6
det grønne flagget når alt var klart,
men slik er det ikke lenger....
Nå ringes det opp til togføreren med
en egen mobiltelefon når alt er klart.
(Men på returen på Lillestrøm fikk
jeg lov å blåse i fløyta likevel, og det
ringer i ørene ennå....)
Etter Hamar traff vi på en ung gutt i
Jernbaneverkets arbeidsklær. Det viste
seg å være lærling Henrik Haugen,
som er medlem i Signal og teletekni­
kernes Forening. Han pendler til jobb
fra Kapp på andre siden av Mjøsa, med
bil til Moelv og tog derfra til Hamar.
Hyggelig møte med nok et medlem!
På returen fra Lillehammer var det litt
roligere, og Ove og jeg fikk en god
prat om forholdene for medlemmene
i STAFO Jernbane. Organisasjonen
samler forskjellige yrkesgrupper i
NSB med datterselskaper og Jernba­
neverket, og har ca 180 yrkesaktive
medlemmer. Sammen med Norsk
Toglederforening og STF danner de
en sterk og tydelig STAFO gruppering
i jernbanesektoren.
Jeg tror jeg blir en bedre leder ved å
vite mer om hva medlemmene gjør
i det daglige. Denne turen var en av
mange slike fine opplevelser jeg har
hatt gjennom årene, så takk for invita­
sjonen, Ove!
stafonytt - nr. 3 - 2014
Togføreren klar til retur
Konduktør Ove Carstensen ønsker velkommen
7
stafonytt - nr. 3 - 2014
World Day for
Decent Work
Tirsdag 7. oktober markerte fagforeninger over hele verden den internasjonale dagen for
anstendig arbeid, eller World Day for Decent Work.
- Verden er på en uholdbar kurs og
et stort antall arbeidstakere opplever
usikkerhet i jobbene sine. Halvpar­
ten av verdens arbeiderfamilier har
opplevd arbeidsledighet eller redu­
sert arbeidstid de siste to årene, mens
hele 1,2 milliarder mennesker fortsatt
lever i ekstrem fattigdom, fortel­
ler Sharan Burrow, generalsekretær
i ITUC (International Trade Union
Confederation).
Verdensdagen for anstendig arbeid
er først og fremst en markering som
skal minne oss om at vi alle må bidra
i kampen for et anstendig arbeidsliv.
- Også her i Norge har vi våre utfor­
dringer i blant annet transportsekto­
ren, med utenlandske aktører både i
landtransport og i lufttransport, som
opererer i Norge med andre stan­
darder enn det vi har, sier YS-leder
Jorunn Berland.
Verdensdagen for anstendig arbeid
er i år særlig viet klimaendringer og
bærekraftig utvikling.
- Alt for mange regjeringer unnlater
å skape en bærekraftig fremtid for
kommende generasjoner. Ekstrem­
vær og naturkatastrofer forårsaket av
klimaendringer tar liv og ødelegger
levebrødet for mange mennesker,
men likevel har ikke politiske ledere
mot nok til å inngå en global klimaav­
tale, understreker Burrow.
YS-leder Jorunn Berland deler Bur­
rows bekymring, og mener mye mer
må gjøres.
har lenge vært opptatt av en god
global klimaavtale som sørger for
en rettferdig omstilling og ansten­
dig arbeid. Et viktig bidrag til dette
er grønnere arbeidsplasser. Dette
er arbeidsplasser som har fokus på
effektiv verdiskaping innenfor en
økologisk bærekraftig ramme. Alle
arbeidsplasser kan i utgangspunktet
bli grønnere, fremhever YS-lederen.
- Den internasjonale fagbevegelsen
STAFO fortsetter på egen hånd
Et demokratisk mindretall på 49 av 139 stemmer bestemte tirs­
dag 18.11.2014 at STAFO ikke skal slå seg sammen med Delta,
men fortsette videre som eget YS forbund.
Videre bestemte representantskapet at STAFOs sentralstyre frem
til neste representantskapsmøte skal se på egen struktur, drift, og
rutiner, med henblikk på å optimalisere organisasjonene i forhold
til fremtidige utfordringer, og drift.
8
stafonytt - nr. 3 - 2014
YS inn i nytt klimaråd
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppretter nytt klimaråd. Statsråden inviterer
YS-leder Jorunn Berland til å delta som fast medlem.
Under Regjeringens klimakonferanse
i vår varslet statsråd Tine Sundtoft at
hun ville opprette et slikt klimaråd.
Rådet skal diskutere utviklingen av
Norges klimapolitikk.
- Klimarådet vil få i oppgave å gi
råd og innspill til hvordan klimafor­
liket kan forsterkes og Norge settes
på sporet av lavutslippssamfunnet i
2050, uttaler klima- og miljøministe­
ren.
Rådet skal møtes to ganger i året og
består av 25 faste medlemmer, deri­
blant YS-leder Jorunn Berland. Det al­
ler første møtet holdes 16. desember.
- Det er bra at YS får fast plass i
Regjeringens klimaråd.YS har jobbet
hardt med klima- og miljøspørsmål i
mange år, og har blant annet vært en
forkjemper for å gjøre norske arbeids­
plasser grønnere. Vi har mye å bidra
med, sier Jorunn Berland.
Bjørn Jarle Åmlid er årets tillitsvalgt
Bjørn Jarle representerer Redningstjenestens Personalforening.
Foreningen har bekymring rundt endringer i Redningstjenesten
som kan påvirke ikke bare medlemmer og arbeidstakere, men
kan forskyve dugnadsånden i hele kjedene av frivillig, offentlige
etater og private aktører redningstjenesten er avhengige av. Det
Bjørn Jarle nå brenner for er å selge inn ny Kongelig Resolusjon
som ble vedtatt av forrige regjering, men som enda ikke er iverk­
satt av sittende Justisminister. Bjørn Jarle har hatt utallige møter
med politikere på alle nivåer, fått innpass i media, på alle nivåer,
og i det hele tatt rollen som tillitsvalgt på stort alvor. STAFO er
stolte av å ha Bjørn Jarle Åmlid som årets tillitsvalgt.
9
stafonytt - nr. 3 - 2014
- Sammen
er vi sterke
10
stafonytt - nr. 3 - 2014
YS-leder Jorunn Berland la vekt på å styrke fagbevegelsen i et
arbeidsliv i stadig endring da hun gjestet AVYOs landsmøte
denne uken.
Tekst og foto: Margarethe Standberg
YS Arbeidslivsbarometer viser at fagbe­
vegelsen står under press, og for å ha
et godt trepartssamarbeid er det som
kjent viktig med høy organisering.
- Med svakt synkende organisasjons­
grad i Norge må vi jobbe hardt for
å være relevante og attraktive for
arbeidstakere. At arbeidsgivere lokalt
ikke ser betydningen av tillitsvalgtes
medbestemmelse for virksomhetens
resultater, er et problem, sier Jorunn
Berland.
Jorunn Berland
Ifølge YS-lederen er det svært viktig at YS og forbundene styrker sin evne til å
være og å framstå som et førstevalg og en premissleverandør.
- YS forbundene har fokus på å finne de beste løsningene for medlemmene,
og det gleder meg at målet for AVYO er et YS- forbund i Nav og i HELFO. Det
er å sloss for medlemmene og ikke om medlemmene. Da jeg var på et møte
i Stavanger nylig, ga jeg en utfordring om at hvis alle vervet et nytt medlem,
ville det virke stort inn på medlemsmassen. En av de tillitsvalgte her i dag har
etter dette vervet fem nye medlemmer. Det er verdt å løfte fram, understreket
Berland.
Oppmerksomheten rundt viktigheten av trepartssamarbeidet har økt, blant
annet i sammenheng med at regjeringen i regjeringsplattformen varslet end­
ringer i arbeidsmiljøloven. Regjeringen har også foreslått endringer i arbeids­
tidsreglene og har nedsatt et arbeidstidsutvalg.
- Utvalget har gjort sine utredninger før forslaget til endringer kommer. Det er
ikke slik vi vil at ting skal skje. Det illustrerer et poeng. Regjeringen har mye
å gå på når det gjelder gode prosesser for dialog og samarbeid med partene.
Dette er et stort skritt i feil retning som fører til dårligere vern for arbeidsta­
kerne. Dette vil vi sloss mot, sier Berland.
Særlig aktuelt i det siste har vært regjeringens forslag om å doble inntektsgren­
sen for å få sykelønn.YS, LO og Unio sendte et brev til statsministeren om at
regjeringen ville bryte IA-avtalen dersom forslaget ble iverksatt, og regjeringen
trakk forslaget.
Jorunn Berland trakk fram YS er ikke i mot endring, men at organisasjonene
skal være med å påvirke de endringene som skjer, og at endringer skal skje i et
samarbeid og i dialog. 11
stafonytt - nr. 3 - 2014
Overrakte
Likestillingspris
- Solidaritet er arbeidstakernes sterkeste redskap, sa Eteri Matureli og Gocha Aleksandria fra
GTUC da de tok imot YS’ likestillingspris tirsdag.
Tekst Siv M. Bjelland
- Dette har jeg sett fram til, sa YSleder Jorunn Berland da hun delte
likestillingsprisen.
- Statistikken og fakta er mangel­
fulle. Det som er tilgjengelig viser
at kvinner er de første til å bli sagt
opp. De tjener 60 prosent av menns
inntekter og tar ofte jobber under sitt
utdanningsnivå, sa Berland.
YS har gjennom sitt solidaritetsfond
gitt prosjektmidler til GTUC ved to
anledninger. Begge gangene har for­
målet vært å styrke kvinners stilling i
arbeidsmarkedet.
Sårbare kvinner uten rettigheter
Det ene av prosjektene var rettet mot
kvinner i uformell sektor, som utgjør
en stor del av Georgias yrkesaktive
kvinner. Kvinnene i uformell sektor
er spesielt sårbare, står uten sosiale
rettigheter i stor grad og er utsatt for
seksuell trakassering.
Det andre prosjektet har hatt som
formål å styrke kvinners stilling i
arbeidslivet. GTUC har tatt initiativ til,
planlagt og gjennomført prosjektene.
GTUC tar kvinners situasjon på
største alvor
- GTUC har vist at de tar georgiske
kvinners situasjon i arbeidsmarkedet
Foto: Erik Norrud
på største alvor. Det er ingen selvføl­
ge i de tidligere Sovjet-republikkene.
Når YS deler ut årets likestillingspris
til GTUC er dette ment som en støt­
teerklæring til arbeidet med å bedre
forholdene for kvinner i arbeidslivet,
både i Georgia og i andre land i områ­
det, sa Berland ved overrekkelsen.
Fått til positive endringer ved
hjelp av YS
- Jeg er svært takknemlig for å kom­
me hit og motta prisen. Jeg er glad for
å komme til dette vakre landet, hvor
frihet, likhet og sosialdemokratiske
verdier står sterkt, sa visepresident og
leder for GTUCs kvinnekomité, Eteri
Makureli.
Hun tok imot prisen sammen med
GTUCs visepresendent, Gocha Alek­
sandria.
- Ved hjelp fra YS’ solidaritetsfond
har vi oppnådd endringer for geor­
giske kvinner. Forandringene som er
oppnådd sikrer kvinnene, slik at de
kan komme tilbake på jobb etter å ha
født barn, sa Matureli.
Fortsatt lang vei å gå for georgiske kvinner i arbeidslivet
- Kvinners forhold blir i større grad
inkludert i kollektive avtaler. Bidrage­
ne fra YS har vært viktige for å oppnå
dette, sa hun.
12
YS-leder Jorunn Berland (til høyre)
overrakte Likestillingsprisen 2014 til
den georgiske fagorganisasjonen GTUC,
ved Eteri Makureli (midten) og Gocha
Aleksandria.
- Vi skal fortsette arbeidet for å
bedre forholdene for georgiske kvin­
ner i arbeidslivet. Mange kvinner skju­
ler fortsatt sin ekteskapelige status i
redsel for å miste jobben, sa Matureli.
- Vold både i samfunnet og i fami­
lien er et stort problem i Georgia.
Regjeringens utilstrekkelighet bidrar
dessverre til å opprettholde kvinne­
nes vanskelige situasjon.
- Kjære dere, tusen takk. Solidaritet
er arbeidstakernes sterkeste redskap,
sa Matureli.
stafonytt - nr. 3 - 2014
Nytt reiseregulativ fra
1. januar 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om
en ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, med virkning fra
1. januar 2015.
Av: Seniorrådgiver Paul Pedersen
For reiser med overnatting dekkes en ulegitimert sats på
kr 710,-
Avtalen innebærer en sammenslåing av nåværende Særav­
tale for reiser innenlands for statens regning og Særavtale
om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteopp­
drag uten overnatting.
Utgifter til overnatting på hotell eller lignende, dekkes
med inntil kr 1.800,- pr døgn.
De viktigste endringene er at denne avtalen erstatter
de tidligere avtalene Særavtale for reiser innenlands for
statens regning og Særavtale om kostgodtgjørelse ved
rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting.
Ansatte som reiser på rutinemessig faste oppdrag, trenger
ikke lenger å ta vare på kvitteringene. I stedet innføres det
faste satser for kostgodtgjørelse uten overnatting innen­
lands.
Dersom det ikke er utgifter til overnatting på hotell eller
lignende, og arbeidsgiver ikke sørger for annen overnat­
ting, utbetales et ulegitimert tillegg på kr 430,- pr døgn.
Ved bruk av egen bil er satsen for kilometergodtgjørelse
endret til kr 4,10 pr km ( inntil 10.000 km i kalenderåret).
Bruk av motorsykkel over 125 ccm: kr 2,95 pr. km
Departementet har også utarbeidet et ”avtalespeil” som
viser hvilke bestemmelser som har falt bort, blitt endret
eller videføres.
Det vil nå bli tre satser å forholde seg til:
For reiser mellom seks og 12 timer dekkes en ulegitimert
sats på kr 280,-
Innenlandsreiser foretatt til og med 31. desember 2014
skal følge enten Særavtale for reiser innenlands for statens
regning eller Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutine­
messige faste tjenesteoppdrag uten overnatting. Reiser
foretatt fra 1. januar 2015 skal følge den nye avtalen.
For reiser utover 12 timer dekkes en ulegitimert sats på
kr 520,-
13
«Gullrenta»
glimrer ikke lenger
YS Stat er kritisk til at statens incentivordninger stadig forringes.
Det siste er at normrenta, som fastsettes av Finansdepartementet, økes ytterligere.
Økningen er nå på 0,40%, mens
økningen fra 2013 har vært på til
sammen 1,15%. Normrenta er den
laveste renten arbeidsgiver kan gi
lån til ansatte uten at det blir be­
skattet som lønn. Dette inkluderer
renta på boliglån i Statens Pensjons­
kasse. Mens andre boliglånskunder
opplever en generell rentenedgang,
opplever statsansatte at den fordelen
vi har hatt som statsansatte nå på det
nærmeste er nullet ut.
-Vi opplever et stadig økende
fokus og press på både våre oppar­
beidede rettigheter og fordeler som
statsansatte, påpeker Arnesen. - At
ikke staten som arbeidsgiver vurderer
denne ordningen som positiv for sine
ansatte finner jeg merkelig, sier YS
Stat leder Pål N Arnesen i en kom­
mentar.
Det er summen av lønn- og arbeids­
vilkår som er viktig for enhver
14
statsansatt. Når arbeidsgiver sier
klart og utvetydig at staten ikke skal
konkurrere på lønn – og de andre for­
delene stadig forringes, så fortsetter
utfordringene i å kunne rekruttere og
beholde ansatte i statens tjeneste.
-Svaret på utfordringene er høyere
lønn til alle, for det er jo ikke bare de
med boliglån som etter hvert kom­
mer dårligere ut, avslutter Arnesen.
stafonytt - nr. 3 - 2014
- Gjennomgår den statlige
arbeidsgiverfunksjonen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD)
sender nå ut en forespørsel
om et utredningsoppdrag.
Rapport skal foreligge innen
utgangen av februar 2015.
Kommunal- og moderniseringsde­
partementet (KMD) har ansvaret for
den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i
staten. De sender nå ut en forespørsel
med statsråd Jan Tore Sanner i spis­
sen om å utrede organiseringen av
arbeidsgiverfunksjonen.
Statsråden påpeker i pressemeldin­
gen viktigheten av hvordan staten
kan fornye, forenkle og forbedre både
organisering og måten det jobbes på.
Hovedsammenslutningene og andre
relevante samarbeidspartnere vil bli
involvert i utredningsarbeidet.
Statsråd i KMD Jan Tore Sanner
Ung og nyforelsket
– med stor gjeld?
Blir du ufør, kan det bli vanskelig å betjene gjeld.
Utbetalingene fra NAV utgjør ofte halvparten av opprinnelig inntekt. Ved dødsfall forsvinner inntekten helt.
YS Dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling
som kan brukes til å betale ned på gjeld. Du kan velge
mellom en engangsutbetaling på 1 eller 2 millioner kroner
ved dødsfall. Og det er ikke dyrt: Du betaler fra 718 kroner
i året for å være sikret en utbetaling på 2 millioner kroner
ved dødsfall.
STAFO-medlemmer kan også kjøpe rimelig uføreforsikring. Kom innom ditt nærmeste Gjensidige kontor,
ring oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys for
mer informasjon.
(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)
15
stafonytt - nr. 3 - 2014
Arbeidslivsbarometeret for 2014:
Intensiteten i arbeidslivet
øker
Utviklingen for likestilling og likestilt deltagelse i arbeidslivet går i riktig retning, viser Arbeidslivsbarometeret for 2014 som ble offentliggjort i dag.
- Forklaringen er at enda flere kvinner og menn deler
husarbeidet. Enda flere mødre og fedre deler ansvaret
når barna blir syke. Dessuten har lønnsforskjellene blitt
noe mindre blant de som er omfattet av vår undersøkelse.
Men vi har fortsatt et stykke vei å gå, sier YS-leder Jorunn
Berland.
dig øker tidspresset. Noen flere enn før opplever arbeidet
som stressende.
- Dette er et viktig signal. Ikke minst nå som vi jobber
aktivt med å forebygge sykefravær gjennom avtalen om et
mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), minner Berland
om.
Også i år viser YS Arbeidslivsbarometer at mange oppfat­
ter arbeidslivet som godt. med høy mestring og trygghet.
Samtidig opplever en del økt intensitet og tidspress på
jobb.
Ledelse, måling og kontroll er plukket ut som spesialtema
i YS Arbeidslivsbarometer for 2014. Arbeidslivsbarome­
teret for 2014 viser at målstyring i mange tilfeller kan
lede til lengre arbeidsdager, høyere arbeidskrav og skape
ubalanse mellom arbeid og fritid.
Fagforeningenes legitimitet står fortsatt sterkt, men færre
medlemmer enn før ønsker å være tillitsvalgt. Det er en
tydelig trend også i Arbeidslivsbarometeret for 2014.
- Samtidig kan måling være motiverende for mange. Da
må målingen oppleves som rettferdig. Det må være god
medvirkning og høy forståelse for målene som er satt, sier
YS-lederen.
- Samtidig er stor aksept for fagforeningers rolle i lønns­
dannelsen, både blant organiserte og uorganiserte, sier
Berland.
Arbeidsvilkårene når det gjelder stress og mestring er noe
bedre sammenlignet med tidligere år. Det henger sammen
med at færre har fysisk hardt eller risikofylt arbeid. Samti­
Vilde Hoff Bernstrøm, Arild H. Steen og Ann Cesilie Bergene
la i dag (14.10.2014 red.anm) frem resultatene i
YS Arbeidslivsbarometer for 2014. Foto: Erik Norrud
16
stafonytt - nr. 3 - 2014
"Vetoretten" i AML
Arbeidsministeren varsler at regjeringen vil fjerne den såkalte "vetoretten" knyttet til
arbeidsmiljøloven. Hvilke konsekvenser får det for deg?
Det var i et utspill i VG tirsdag 2. desember arbeidsminis­
teren bekjentgjorde at regjeringen vil foreslå å fjerne den
såkalte "vetoretten" knyttet til arbeidsmiljøloven.
tillitsvalgte risikere å bli stående alene i konflikt med
arbeidsgiveren sin.
Hva betyr dette for deg som er ansatt?
• Det kan bli større press på arbeidstakerne i et fra før hektisk arbeidsliv der mange ikke orker å henge med.
• Ved å gjøre arbeidshverdagen enda tøffere vil flere kunne bli presset ut av arbeidslivet.
• Useriøse arbeidsgivere kan drive rovdrift på
arbeidstakere.
• Lengre arbeidsdager øker risikoen for å gjøre feil.
• Balansen mellom arbeidsliv, familieliv og sosialt liv vil kunne svekkes.
I dag kan organisasjoner på arbeidstakersiden med mer
enn ti tusen medlemmer godkjenne arbeidstidsordnin­
ger som avviker fra bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
Ofte handler dette om søknader om å jobbe lange vakter,
mange søndager og helligdager på rad, Nordsjøturnus, el­
ler medlever-turnuser i for eksempel barnevernet. .
Eriksson argumenterer med at han vil overføre mer makt
fra de sentrale fagforeningene til de lokalt tillitsvalgte og
de ansatte, slik at de selv kan være med på å lage sin egen
turnus. Han legger ikke skjul på at det vil frata fagbevegel­
sen makt.
YS mener at:
• Vernehensyn bør tillegges større vekt, ikke mindre. Det er ikke moderne, fleksibelt eller familievennlig at folk skal jobbe slik at de sliter seg ut.
• Normalarbeidsdagen må være retningsgivende for arbeidstakernes behov for vern.
YS vil verne lokale tillitsvalgte mot utilbørlig press fra
arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven har hittil gitt oss mulighe­
ten til å stoppe turnusregler som går lenger enn det loven
tillater. Denne «vetoretten» benyttes ikke ofte, men bidrar
til balanse og forsvarlig fleksibilitet i arbeidslivet. Når
vetoretten fjernes svekkes også en av bærebjelkene for
maktbalansen i trepartssamarbeidet.
Hvorfor er trepartssamarbeidet så viktig?
Trepartssamarbeidet er en viktig bærebjelke for samfunns­
utviklingen. Det bidrar til ansvarlig lønnsvekst, lav arbeids­
ledighet og at sosiale reformer kan innføres uten store
konflikter. Ansvarligheten forutsetter maktbalanse mel­
lom de tre partene: Uten balanse, intet trepartssamarbeid.
Hva er «vetoretten»?
Stortinget har vedtatt regler i arbeidsmiljøloven som ver­
ner arbeidstakerne mot belastende arbeidstidsordninger.
I blant er det behov for å gjøre unntak fra reglene og da
er det hjemmel for at partene på den enkelte arbeidsplass
kan gjøre noen mindre unntak. Stortinget har videre be­
stemt at bare fagforeninger med mer enn 10 000 medlem­
mer kan gjøre vesentlige unntak fra arbeidstidsreglene.
Det antas at store fagforeninger har nødvendig kompe­
tanse til å vurdere om unntakene er forsvarlige. Det er
denne ordningen Robert Eriksson noe misvisende kaller
vetoretten.
Uten trepartssamarbeidet hadde vi i større grad opplevd
de samme problemene som man har i mange andre land.
I Norge har vi sammen skapt et velferdssamfunn, og det
skal vi bevare.
Regjeringen viser nå med sin politikk at de ikke forstår
dette. De vil ha fordelene av trepartssamarbeidet uten
å innse at de også må gi noe. Dette kan i sin ytterste
konsekvens true hele samarbeidet. Før valget i fjor snak­
ket regjeringspartiene varmt om viktigheten av treparts­
samarbeidet. De skrev om det i regjeringserklæringen, og
de sier det i ulike møter. I praksis gjør de imidlertid det
stikk motsatte. Skal vi møte fremtidens utfordringer på en
konstruktiv måte, må dette skje i samspill mellom de tre
partene, og ikke i en konflikt der den ene partens rolle
systematisk reduseres.
Hva betyr dette for deg som er tillitsvalgt?
Det er stor skjevhet i maktforholdet mellom de lokale til­
litsvalgte og deres arbeidsgivere.
Når YS ønsker å beholde «vetoretten» skyldes dette beho­
vet for å verne lokale tillitsvalgte mot utilbørlig press fra
arbeidsgiver.
Dagens ordning bidrar til forsvarlig fleksibilitet og et
nødvendig vern. Når vetoretten fjernes, vil våre lokale
17
stafonytt - nr. 3 - 2014
Snart Pensjonist?
Mange ønsker å fortsette sitt medlemskap
i STAFO også etter at de har gått av med
pensjon. Noen av medlemsorganisasjonene
har medlemskap for pensjonistene mens
andre ikke har det. Det er uansett muligheter
for fortsatt medlemskap gjennom STAFOs
pensjonistforening. Det kan skje via egen
organisasjon der det er mulig, eller direkte i
pensjonistforeningen. Du er samtidig medlem av
STAFO og beholder de fordeler STAFO og YS har
forhandlet frem.
For mer informasjon ta kontakt med
pensjonistforeningens leder
Jan Erik Gulbrandsen på telefon 928 694 89,
eller [email protected]
Et hjem å vokse opp i
Skulle en av dere foreldre bli ufør, kan utbetalingene fra NAV
utgjøre så lite som halvparten av opprinnelig inntekt.
Ved dødsfall forsvinner inntekten helt. I verste fall kan det
bli for dyrt å bli boende i barnas barndomshjem.
YS Dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling som kan
brukes til å betale ned på gjeld. Du kan velge mellom en
engangsutbetaling på 1 eller 2 millioner kroner ved dødsfall.
Og det er ikke dyrt: Du betaler fra 718 kroner i året for å
være sikret en utbetaling på 2 millioner kroner ved dødsfall.
STAFO-medlemmer kan også kjøpe rimelig uføreforsikring.
Kom innom ditt nærmeste Gjensidige kontor, ring oss på
03100 eller gå inn på gjensidige.no/ys for mer informasjon.
(Pris og forsikringssummer er per 15. april 2014.)
18
stafonytt - nr. 3 - 2014
Juss i hjemmet
Advokat Strømberg treffes på mobiltelefon
951 68 448 eller på e-post: [email protected]
Husk å oppgi at du er medlem i STAFO!
Carl Terje Strømberg svarer på spørsmål.
Spørsmål:
Mine foreldre har flere eiendommer
med odelsrett. Jeg er eldst av søsknene. Kan jeg overta alle eiendommene på odel når den tid kommer?
Svar:
Odelsloven bestemmer at den som
har best odelsrett blant søsken, ikke
har rett til å overta mer enn en eien­
dom på odel før alle andre søsken har
fått anledning til å nytte sin odelsrett
til en ledig eiendom. Har du allerede
fått en eiendom på odel, kan du med
andre ord ikke overta flere, selv om
dine foreldre skulle ha to eller flere
odelseiendommer.
Spørsmål:
Etter mine foreldres bortgang ble
det klart at det ikke var noe arv til
fordeling. De hadde tydeligvis gitt
bort, eller solgt alt de eide til mine
søsken. Er dette lovlig?
Svar:
Arvelovens regler om arv betyr ikke
at barn har krav på å arve. Ingen har
plikt til å etterlate seg noe verken til
barn eller ektefelle. Så lenge man er i
live, står man fritt til å gjøre hva man
vil med de verdiene man selv eier.
Spørsmål:
En venn av meg ønsker å selge en
eiendom til meg, og mener vi kan
bruke et blanko skjøte. Dette fordi
han mener dette vil bli mye billigere
for meg. Det er i dag ikke tinglyst
noen heftelser på eiendommen.
Svar:
Et blanko skjøte, er et skjøte hvor
noen felter står åpne for senere utfyl­
ling og tinglysing. En kjøper som får
et utinglyst blanko skjøte, har ikke
rettsvern for sitt eierskap og er derfor
ikke vernet mot selgers eventuelle
kreditorer. Dette kan i ytterste konse­
kvens føre til at eierskapet går tapt.
Bruk av blanko skjøter er derfor noe
alle fraråder.
Spørsmål:
Jeg har en eiendom hvor det er
tinglyst en gammel forkjøpsrett. Er
det mulig å få slettet denne uten at
jeg må ta det opp med de som har
denne retten?
Svar:
En forkjøpsrett, kan ikke gjelde for
mer enn 25 år. Dette følger av lov om
løysingsrettar § 6. Bestemmelsen er
ufravikelig, og gjelder for alle avtale­
baserte forkjøpsretter som er avtalt
etter loven trådte i kraft 1. juli 1995.
Bestemmelsen om lengste tid gjelder
også for tidligere avtalte forkjøps­
retter, men da slik at lengste tiden
tidligst utløper 20 år etter lovens
ikrafttredelse, det vil si tidligst 1. juli
2015. Dette følger av overgangsbe­
stemmelsen i loven.
19
Spørsmål:
Jeg har en leilighet jeg leier ut. Et
problem jeg ofte har, er at de som
flytter ut ofte etterlater seg ting. Hva
gjør jeg med det?
Svar:
Utgangspunktet er at leietaker plikter
å ta med seg de gjenstander som
tilhører ham ved utflytting. Videre
er husleielovens regel i § 10-4 er at
utleier har en plikt til å ta hånd om
leietakers løsøre, men at dette skjer
på leietakers regning. Bestemmelsen
gir et unntak fra denne plikten der­
som det etterlatte løsøre kan beteg­
nes som "rent skrot". Dersom denne
omsorgsplikten medfører arbeid for
utleier kan han kreve rimelig godtgjø­
relse for dette. Hvis leietaker kom­
mer for å hente løsøret kan utleier
holde dette tilbake inntil eventuelle
kostnader utleier er påført som følge
oppbevaringen blir dekket.
Utleieren kan selge løsøret for leie­
rens regning dersom kostnadene eller
ulempene med oppbevaringen blir
urimelige, eller dersom leieren venter
urimelig lenge med å betale kostna­
dene, eller med å overta løsøret.
Avsender:
STAFO
Postboks 9038, Grønland
0133 OSLO
HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING
STAFO-KRYSSORD 3 -14
Folkevalgt
Gåtefull
Konsta-
Losse
tere
Bekreft
Rime
Haste
-else
Brensel
Streife
Skral
Likeverdig
Mening
Svarord
Stats
Polit.-
bedrift
parti
Fartøy
Laban
Hermod
© 427 Utslått
10-2013
Boms
Nedbetale
Redsel
Selskap
Om
Tokt
Skjells
Ape
Blant
-ord
Person.
-else
Medisiner
Lege
fork.
Grønnsak
Hendig
Debatt
Flatemål
Bekreft
Teppe
pron.
Ur
Pike
navn
Vond
Pike
navn
ende
Hast
Kjøre
Hest
Drikk
Eske
Selvisk
Kave
Ly
Lauvtre
Mot
Søle
Kunstverk
Anfall
Nedbør
Lære
Slite
Artikkel
Overklasse
Tirre
Spotte
Rom
Skur
Tipp
Uflaks
Landskap
Kvarte
Leverte
Ødelegge
Bildel
Spill
Moderne
Retning
Oppskake
Himling
Bekjenne
Omtale
Redskap
Gutte
navn
Karantene
Misvis-
Ensidig
Tidligere
Vet
Behendig
Viser
Knark
Tulling
Kort
Kalium
Lever
Ikke
Avta
Insekt
Forsva-
rer
Hunndyr
Yttrium
Skjul
1. Premie: 10 FLAX-LODD
3 premier à ett FLAX-LODD
Fyll ut kupongen og send kryssordet til:
STAFO-nytt, postboks 9038, Grønland
0133 OSLO, innen 23. januar 2015.
[email protected]
Rett
Navn: ..........................................................................
Adresse: ......................................................................
Postnr. ................... .Sted: ............................................
STAFO-organisasjon: ..................................................