Web Manual Doro Liberto 810 no v23 (r13161)

®
Doro Liberto 810
Norsk
1
2
3
4
10
5
11
9
6
7
8
12
Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke
nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.
Norsk
1. På/av-knapp
2. Ladekontakt
3. Hodesettkontakt
4. Frontkamera/
nærhetssensorer
5. Høreelement
6. Menytast
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Hjem-tast
Tilbake-tast
Volumregulering
Blits
Kameralinse
Høyttaler
Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken
programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys
av din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale
Doro-forhandleren. Det medfølgende tilbehøret fungerer best med din
telefon.
Norsk
Innhold
Gratulerer med anskaffelsen ....................................................................... 1
Komme i gang................................................................................................ 1
Sette inn minnekort, SIM-kort og batteri ............................................. 1
Lade telefonen....................................................................................... 3
Slå telefonen på og av .......................................................................... 3
Skjermlås ............................................................................................... 4
Oppstartsveiledning .............................................................................. 4
Hjelpefunksjoner ................................................................................... 4
Bli kjent med telefonen................................................................................. 4
Håndtere telefonen
........................................................................ 4
Bruke telefontastene............................................................................. 6
Startskjermbilde.................................................................................... 6
Låseskjermen ........................................................................................ 7
Applikasjonsliste.................................................................................... 7
Status og varslinger .............................................................................. 8
Skrive inn tekst
............................................................................... 9
Telefoninnstillinger ..............................................................................11
Trådløse nettverk (Wi-Fi) .....................................................................13
Programvareoppdatering .................................................................... 14
Batteriytelse.........................................................................................15
Doro Experience .........................................................................................15
Velkommen til Doro Experience ........................................................15
Synkronisering ..................................................................................... 16
App Selection....................................................................................... 17
Google ........................................................................................................ 17
Google Play.........................................................................................18
Anrop ............................................................................................................19
Foreta et anrop....................................................................................19
Ringe opp fra kontakter ......................................................................19
Besvare et anrop .................................................................................20
Anropsalternativer ...............................................................................20
Anropslogg ........................................................................................... 21
Talepostkasse......................................................................................22
Nødanrop .............................................................................................22
Kontakter .....................................................................................................22
Legg til ny kontakt ...............................................................................22
®
®
™
™
Norsk
Importere kontakter ............................................................................23
ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller)
................................ 24
Meldinger ..................................................................................................... 24
Tekst- og bildemeldinger.....................................................................25
E-post ...................................................................................................26
Kamera ........................................................................................................28
Ta bilder ...............................................................................................28
Ta opp video.........................................................................................29
Innstillinger ..........................................................................................29
Galleri ...................................................................................................29
Tilkobling ...................................................................................................... 31
Nettverkstjenester og priser ............................................................... 31
Datatilkobling....................................................................................... 31
Bluetooth ............................................................................................32
Nettverksinnstillinger ..........................................................................33
Flymodus..............................................................................................34
Stedstjenester .....................................................................................34
Koble telefonen til en datamaskin .....................................................35
Nettleser ......................................................................................................35
Bruke nettleseren................................................................................36
Flere applikasjoner...................................................................................... 37
Google-apper ....................................................................................... 37
Musikk.................................................................................................. 37
FM Radio..............................................................................................38
Alarm ....................................................................................................38
Kalender ..............................................................................................39
Notater .................................................................................................39
Lykt .......................................................................................................40
Tidtaker ................................................................................................40
Kalkulator.............................................................................................40
Lydopptaker .........................................................................................40
Kodesafe.............................................................................................. 41
Nyheter.................................................................................................42
Statusikoner ........................................................................................42
Sikkerhetsinstruksjoner..............................................................................44
Nettverkstjenester og priser ...............................................................44
Betjeningsmiljø....................................................................................44
Medisinsk utstyr ..................................................................................44
®
Norsk
Områder med eksplosjonsfare...........................................................45
Li-ion-batteri.........................................................................................45
Beskytt hørselen..................................................................................45
Nødsamtaler ........................................................................................46
Kjøretøy................................................................................................46
Pleie og vedlikehold ....................................................................................46
Garanti ......................................................................................................... 47
Spesifikasjoner............................................................................................ 47
Copyright og andre merknader...........................................................48
Strålingsverdi (SAR).............................................................................48
Samsvarserklæring .............................................................................49
Norsk
Gratulerer med anskaffelsen
®
Nyt opplevelsen av en enkel smarttelefon. Doro Liberto 810 er den perfekte smarttelefonen for begynnere, full av praktiske funksjoner for å
kommunisere og bruke e-post og internett. Du finner mer informasjon om
tilbehør og andre Doro-produkter på www.doro.com.
Komme i gang
VIKTIG
Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet.
Sette inn minnekort, SIM-kort og batteri
GB
Fjerne og sette på igjen batteridekselet
S IM
S IM
2
3
1
Sette inn minnekortet
VIKTIG
Bruk kun kompatible minnekort til dette apparatet. Kompatibel
korttype: microSD, microSDHC.
Inkompatible kort kan skade kortet og apparatet, og ødelegge data
som er lagret på kortet. Enkelte telefoner kan ha et forhåndsinstallert
minnekort, avhengig av markedet.
1
Norsk
2
1
GB
GB
4
3
Tips: Vær forsiktig, slik at du ikke skraper opp eller bøyer kontaktene på
minnekortet eller SIM-kortet når de settes inn i kortholderne.
Se Endre lagringssted, s.13 for mer informasjon.
Sette inn batteriet
2
1
2
1
SI M
FORSIKTIG
Denne enheten godtar mini
SIM eller 2FF SIM-kort. Bruk av
inkompatible SIM-kort kan
skade kortet eller enheten, og
kan ødelegge data som er
lagret på kortet.
SI M
Sette inn SIM-kortet
2
Norsk
Lade telefonen
FORSIKTIG
Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med
akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det
medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir
ugyldig.
Når batterinivået blir lavt, vises
1.
, og en varseltone høres.
Koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten.
vises når telefonen er helt oppladet.
2.
Telefonen lades selv om den er avslått under lading. Trykk på 1 På/avtasten for å vise ladestatus.
Spar strøm
Koble laderen fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet og enheten
er koblet fra laderen.
Merk! Displayet låses etter en stund for å spare strøm. Trykk på 1 På/
av-tasten for å aktivere skjermen.
Slå telefonen på og av
Slå på telefonen
1. Hold inne 1 På/av-tasten øverst på telefonen til telefonen vibrerer.
2. Tast SIM-kortets PIN-kode hvis du blir bedt om det, og velg
for å
bekrefte. Velg for å slette tegn.
3. Vent til telefonen starter.
Merk! Når du slår på telefonen, kan det være at de installerte
applikasjonene må oppdateres. Dette kan ta noen minutter, avhengig av
internettforbindelsen. Dette krever dessuten en internettforbindelse.
Bruk helst en Wi-Fi-forbindelse, for å redusere datakostnadene.
Hvis feil PIN-kode tastes flere ganger, vises Angi PUK og du må taste
PUK-koden (Personal Unblocking Key). Kontakt teleoperatøren hvis du
ønsker mer informasjon om PIN-kode og PUK-kode.
Se Endre PIN-kode, s.12 for informasjon om hvordan du endrer PINkoden.
3
Norsk
Slå av telefonen
1. Hold inne 1 På/av-tasten til valgmenyen åpnes.
2. Velg Slå av
OK i valgmenyen.
Skjermlås
Skjermlåsen hindrer uønsket aktivering av berøringsskjermen når du ikke
bruker telefonen. Skjermen låses etter et bestemt tidsrom uten bruk, avhengig av innstilt tidsavbrudd for skjermen.
Aktivere og låse opp skjermen
1. Trykk kort på 1 På/av-tasten.
2.
Dra
til høyre (
) for å låse opp.
Låse skjermen manuelt
• Trykk kort på 1 På/av-tasten.
Oppstartsveiledning
Første gang du slår på telefonen, åpnes Oppstartsveiledning. Følg instruksjonene for å starte personlig tilpasning av din nye Doro Liberto
810.
®
Tips: Bruk applikasjonen Oppdag meg til å få hjelp og nyttige tips for å bli
kjent med den nye telefonen. Se Oppdag meg, s.13.
Hjelpefunksjoner
Bruk symbolene nedenfor til å veilede deg gjennom avsnittene i
bruksanvisningen.
Syn
Håndtering
Hørsel
Sikkerhet
Bli kjent med telefonen
Håndtere telefonen
FORSIKTIG
Unngå å ripe opp berøringsskjermen, berøre den med skarpe
gjenstander eller la den komme i kontakt med vann. Ikke berør
skjermen hvis glasset er sprukket eller knust.
4
Norsk
Velge/åpne element
• Berør et element for å åpne det
Merke alternativer eller fjerne merking
• Merk av for (tapp) ønsket boks eller
listealternativ.
Bla
•
Dra eller beveg fingeren på skjermen i
den retningen du vil bla.
Zoome/knipe sammen
•
•
Sett to fingre på skjermen og
knip sammen for å zoome ut, eller spre dem for å zoome inn.
Denne funksjonen er ikke alltid
tilgjengelig.
Hvis funksjonen er tilgjengelig,
for å zoome inn elvelger du
for å zoome ut.
ler
5
@
@
Norsk
Sensorer
Enheten har sensorer som registrerer lys og
nærhet. Sensorene justerer skjermens lysstyrke hvis den er innstilt på automatisk. Den
slår også av berøringsskjermen under taleanrop når øret er nær skjermen, for å hindre utilsiktet aktivering av andre funksjoner.
Bruke telefontastene
Menytast
• Åpne alternativer / meny som er tilgjengelig i gjeldende skjermbilde
eller applikasjon.
Hjem-tast
• Tilbake til startskjermbildet
• Hold inne for å gå til Google søk.
™
VIKTIG
Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det
anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å
redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å
få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer
dette.
Tilbake-tast
• Gå tilbake til forrige skjermbilde. Når du har gått tilbake til startskjermbildet, kan du ikke gå lenger tilbake.
Merk! For å lukke applikasjoner helt, kan det være nødvendig å
og velge Lukk eller lignende i den aktuelle applikasjonen.
trykke
Startskjermbilde
®
Startskjermbildet er åpningsskjermbildet på din Doro Liberto 810. Bruk
et favorittbilde som skjermbakgrunn og legg til dine favorittkontakter for
rask tilgang. Bruk Google -søkelinjen til å søke raskt etter det du leter
etter.
™
6
Norsk
Gå til startskjermbildet
•
Trykk
.
Legge til favorittkontakter
1.
2.
Velg
i startskjermbildet.
Velg en lagret kontakt i Kontakter. Se Legg til ny kontakt, s.22.
Endre skjermbakgrunn
1.
2.
3.
4.
Velg
i startskjermbildet for å åpne listen med applikasjoner.
Bakgrunn
Endre (under Startskjerm).
Velg Innstill.
Velg et bilde fra Galleri.
Velg
Lagre når du er ferdig.
Låseskjermen
Låseskjermen er skjermbildet som vises når telefonen vekkes fra skjermlås. Skjermen viser klokkeslett og dato, samt om du har mottatt noen
varslinger om tapte anrop eller meldinger.
Endre skjermbakgrunn
1.
2.
3.
4.
i startskjermbildet for å åpne listen med applikasjoner.
Velg
Velg Innstill.
Bakgrunn
Endre (under Låseskjerm).
Velg et bilde fra Galleri.
Lagre når du er ferdig.
Velg
Applikasjonsliste
Applikasjonslisten inneholder applikasjonene som er forhåndsinstallert
på din Doro Liberto 810, samt alle applikasjoner du installerer. Applikasjonslisten er større enn den vanlige skjermbredden, så du må bla til venstre eller høyre for å se alt innholdet. Tallene nederst på skjermen viser
hvilken del av applikasjonslisten som vises.
®
Åpne applikasjonslisten
•
Velg
i startskjermbildet.
Lukke applikasjonslisten
•
Velg
.
• Trykk
eller .
Se App Selection, s.17 og Google Play, s.18 for å installere applikasjoner.
™
7
Norsk
Status og varslinger
Statuslinjen øverst på skjermen viser signalstyrke, aktive og nye applikasjoner, samt batteristatus. Du blir varslet når noe nytt skjer, for eksempel
en ny melding eller et tapt anrop. Varslingspanelet inneholder mer informasjon, og herfra kan du se varslinger om applikasjoner eller aktivere
hurtiginnstillinger for telefonen, for eksempel Wi-Fi eller Flymodus. Du
kan også åpne Innstillinger-menyen ved å velge .
Åpne varslingspanelet
1.
Dra statuslinjen nedover:
• Velg applikasjonen i listen Varslinger for
å vise oppdateringer eller informasjon
om en applikasjon.
• Velg X for å tømme listen.
• Velg Wi-Fi, Bluetooth, GPS eller Flymodus i toppmenyen for å aktivere eller deaktivere tilkoblingsstatus.
8
Norsk
Lukk varslingspanelet
•
Dra bunnen av statuslinjen oppover.
•
Trykk
.
Skrive inn tekst
Du kan skrive inn tekst, tall og andre tegn med skjermtastaturet. Velg et
tekstfelt for å åpne skjermtastaturet.
Aktivere tastaturet
• Velg tekstfeltet.
Velg tegn
• Velg ønsket tegn.
Spesialtegn og tall
1. Velg 123 for å se en liste med spesialtegn.
2. Velg ønsket tegn eller velg {&= for å vise flere tegn.
3. Velg abc for å gå tilbake.
Bevege markøren i teksten
• Velg i teksten for å flytte markøren.
Store og små bokstaver
•
Velg
•
Hvis du vil skrive inn bare store bokstaver, velger du
slåtte ordene vises med store bokstaver.
i nedre venstre hjørne for å angi store eller små bokstaver.
Smilefjes
•
Hold på
for å vise en liste med smilefjes.
9
til de fore-
Norsk
Endre inntastingsspråk
1.
2.
Hold på 123
Språk og layouter og merk av for ønsket språk for å
aktivere det.
for å lagre og gå tilbake.
Trykk
Skrive tekst med stavestøtte
Når du begynner å skrive tekst, foreslår ordboken ord basert på tastene
du har valgt. Stavestøtte er aktivert som standard.
Aktivere stavestøtte
1. Velg tekstfeltet.
Predictions og merk av i boksen.
2. Hold på 123
3.
Trykk
for å lagre og gå tilbake.
Skrive inn tekst
1. Hvis du vil skrive ordet «Doro», velger du D, o, r, o.
2. Velg det foreslåtte ordet i listen.
Alternativt kan du velge mellomromstasten for å beholde det valgte
ordet og fortsette med neste ord.
Velge handling når du berører mellomromstasten
•
Hold inne 123
alternativ.
Predictions
Mellomromstasten... og velg et
Skifte tastatur
Du kan velge mellom QWERTY og AZERTY-tastatur ved inntasting av
tekst, avhengig av valgt språk.
1.
2.
Aktiver tastaturet ved å velge et tekstfelt.
Hold på 123
Språk og layouter.
3.
4.
Velg tastaturikonet
ved siden av det valgte språket, hvis det er
tilgjengelig.
Bla i listen og velg QWERTY eller AZERTY.
5.
Trykk
for å lagre og gå tilbake.
Merk! Hvis flere språk brukes, må alle språkene støtte det ønskede
tastaturet.
10
Norsk
Telefoninnstillinger
Visning
Skriftstørrelse
1.
2.
3.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Visning
Velg Flere innstillinger
Stor.
Velg
Lagre når du er ferdig.
Innstill..
Skriftstørrelse
Middels/
Lysstyrke
Du kan justere lysstyrken på displayet.
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
2.
3.
Velg Lysstyrke og sett Automatisk til
.
Dra glideknappen for å justere lysstyrken på skjermen. Jo høyere verdi, jo bedre kontrast.
Velg
Lagre når du er ferdig.
4.
Innstill..
Tips: Sett Lysstyrke på skjermen til Automatisk hvis du vil spare batteri.
Lyd
Merk! Varslingstypen kan ikke settes til stille for å endre
lydinnstillingene.
Lydoppsett
Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre telefonen i støyende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydinnstillinger.
1.
2.
3.
4.
Innstill..
Åpne applikasjonslisten, og velg
Lydoppsett.
Velg Lyd & Volum
Velg et alternativ:
• Normal for normal hørsel i normale omgivelser.
• Middels for noe svekket hørsel eller bruk i støyende omgivelser.
• Høy for moderat svekket hørsel eller bruk i svært støyende
omgivelser.
Velg
Lagre når du er ferdig.
11
Norsk
Ringetone
1.
2.
3.
4.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Ringetone.
Velg Lyd & Volum
Velg en melodi i listen.
Velg
Lagre når du er ferdig.
Innstill..
Volum
1.
2.
3.
4.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Innstill..
Volum.
Velg Lyd & Volum
Trykk volumtastene eller dra glideknappen for å justere tonevolumet.
Velg
Lagre når du er ferdig.
Tips: Du kan også trykke volumtastene for å justere volumet.
Ringetype
1.
2.
3.
4.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Ringetype.
Velg Lyd & Volum
Velg et alternativ.
Velg
Lagre når du er ferdig.
Innstill..
Tips: Du kan også aktivere stille modus ved å hold inne 1 På/av-tasten
og deretter velge Stillemodus i popup-vinduet.
Endre PIN-kode
1.
2.
3.
4.
5.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Innstill..
Sikkerhet
Angi passord
Velg Flere innstillinger
Lagre.
Tast den gamle PIN-koden og velg
Tast den nye PIN-koden og gjenta den.
Velg
Lagre når du er ferdig.
PIN.
PIN-kodealternativer
1.
2.
Innstill..
Åpne applikasjonslisten, og velg
Sikkerhet
SIM-lås:
Velg Flere innstillinger
• På for å aktivere PIN-kode. Du må taste inn PIN-kode hver gang
telefonen blir slått på.
• Av for å deaktivere PIN-kode.
12
Norsk
ADVARSEL
Hvis du mister SIM-kortet, eller det blir stjålet, er det
ubeskyttet.
•
Automatisk for å starte telefonen uten PIN-koden. Telefonen
husker den automatisk, men hvis SIM-kortet flyttes til en annen
telefon (tapt/stjålet), må PIN-koden angis når telefonen slås på.
Aktiver ved å taste gjeldende PIN-kode og velge
Lagre.
Endre lagringssted
Hvis du setter inn et kompatibelt eksternt minne (micro SD card) i din Doro Liberto 810, anbefales det at du endrer standard lagringssted. Da
kan du lagre flere filer på enheten, for eksempel bilder og videoer.
®
1.
2.
3.
Innstill..
Åpne applikasjonslisten, og velg
Programmer
Lagring
Velg Flere innstillinger
SD-kort når du er ferdig.
Velg
SD-kort.
Merk! Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et kompatibelt eksternt
minne er satt inn i enheten.
Oppdag meg
Få veiledning og oppdag telefonens grunnleggende funksjoner.
•
Åpne listen over applikasjoner og velg
Oppdag meg.
Trådløse nettverk (Wi-Fi)
®
Du trenger tilgang til internett for å få mest mulig ut av din Doro Liberto
810. Det anbefales å bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å
redusere kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer
informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette.
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Wi-Fi.
Velg Wi-Fi & Bluetooth
3.
Velg
for å aktivere. Tilgjengelige nettverk vises i en liste. Nettverkene kan være åpne eller sikrede ( ).
Koble. Hvis nettverket er sikret, taster du
Velg et nettverk
passordet.
4.
13
Innstill..
Norsk
Kontakt administratoren for det aktuelle nettverket for flere
opplysninger.
5.
Det tilkoblede nettverket er uthevet med
.
Tips: Telefonen husker Wi-Fi-nettverkene du kobler til. Hvis Wi-Fi er slått
på, kobler telefonen automatisk til nettverket neste gang det er innen
rekkevidde.
Noen åpne nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang
til nettverket.
Se Datatilkobling, s.31 for oppsett av datakonto.
Programvareoppdatering
VIKTIG
Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å
bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere
kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer
informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette.
®
Programvaren for din Doro Liberto 810 kan oppdateres på flere måter.
Når ny programvare er tilgjengelig, vises en melding i statuslinjen. Velg
meldingen for å starte nedlastingen. Nedlastingshastigheten kan variere,
avhengig av internettforbindelsen.
Se etter programvareoppdateringer
1.
2.
3.
4.
Innstill..
Åpne applikasjonslisten, og velg
Om enheten
Systemoppdatering
Velg Flere innstillinger
Se etter oppdateringer.
Hvis en ny oppdatering er tilgjengelig, velger du Ja for å begynne å
laste ned installasjonen.
Hvis ingen programvareoppdatering er tilgjengelig, velger du Lukk.
Velg OK for å starte installasjonen.
Merk! Mens installasjonen pågår vil telefonen være midlertidig ute
av drift, også for nødanrop. Alle kontakter, bilder, innstillinger osv. er
trygt lagret i telefonen. Ikke avbryt installasjonen.
5.
Velg OK for å starte telefonen på nytt. Omstarten kan ta litt tid. Når
den er fullført, kan du bruke telefonen som vanlig.
14
Norsk
Batteriytelse
Informasjon om telefonen, som telefonstatus, batteribruk og databruk,
finnes i Om telefonen-menyen.
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Innstill..
Om telefonen.
Velg Flere innstillinger
Forbedre batteriytelsen
• Lad telefonen ofte, helst hver dag. Ladingen påvirker ikke batteriets
levetid.
• Nedlasting fra internett er strømkrevende, og bør deaktiveres når du
ikke laster ned data via mobilnettverket. Data sendes fortsatt over
trådløse nettverk.
• Slå av Bluetooth og Wi-Fi når de ikke er nødvendige. Bruk tilkoblingsstatusen i statuslinjen til å deaktivere funksjonene.
• Synkroniser applikasjonene dine, for eksempel e-post, kalender og
kontakter, manuelt.
• Bruk Batteri bruk-menyen på enheten til å se hvilke applikasjoner
som bruker mest strøm.
• Reduser lysstyrken på skjermen. Se Telefoninnstillinger, s.11.
• Slå av enheten eller aktiver Flymodus når du befinner deg i områder
uten dekning. Enheten skanner hele tiden etter tilgjengelige nettverk, noe som trekker strøm. Se Flymodus, s.34.
• Bruk originale Doro håndfrienheter når du hører på musikk. Håndfrienheter bruker mindre batteri enn høyttalerne på enheten.
• Lås skjermen når den ikke er i bruk, ved å trykke på 1 På/av-tasten
slik at displayet slukkes. Se Skjermlås, s.4.
®
Doro Experience
®
Velkommen til Doro Experience
Doro Experience Manager er en nettbasert tjeneste som brukes til å administrere telefonen enklere fra en datamaskin. Gå til
www.doroexperience.com og angi påloggingsopplysninger. Du kan gjøre
det selv, eller la en person du stoler på tilpasse din Doro Liberto -enhet.
Alle utførte valg foretas på 810-enheten.
®
15
Norsk
®
For å logge inn og få tilgang til din Doro Experience -konto uansett hvor
du er, må du angi dine Google -påloggingsopplysninger (Gmail-adresse
og passord), Google , s.17.
™
™
Navigasjon
Bruk hovedmenyen til å navigere:
Velkommen er startsiden.
Apper brukes til å ordne applikasjonsikonene etter eget ønske.
Kontakter brukes til å legge til, redigere eller fjerne kontakter.
Galleri brukes til å legge til eller fjerne bilder.
Profilinnstillinger viser dine personlige innstillinger.
®
Tips: Navnet på Doro Experience -kontoinnehaveren og alternativet Logg
ut er tilgjengelig øverst til høyre.
Synkronisering
VIKTIG
Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å
bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere
kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer
informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette.
®
Velg når synkronisering med din Doro Experience -konto skal tillates.
1.
2.
3.
Innstill..
Åpne applikasjonslisten, og velg
Velg Doro Experience og bla til Konto:
• Av
• Kun Wi-Fi
• Wi-Fi og 3G
Velg
Lagre når du er ferdig.
Tips: Velg Kun Wi-Fi for å redusere kostnadene.
16
Norsk
App Selection
VIKTIG
Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å
bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere
kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer
informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette.
Gjør telefonen personlig med applikasjoner som er valgt spesielt for deg.
Velg applikasjonen du vil laste ned og installere på telefonen.
1.
2.
App Selection.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Applikasjonene er inndelt slik:
Kategorier for å vise alle applikasjoner etter kategori.
Anbefalt for å vise alle utvalgte applikasjoner.
Ny for å vise de nyeste tilgjengelige applikasjonene.
Mine programmer for å vise alle applikasjoner som er installert
på telefonen.
Installere applikasjoner
1. Finn applikasjonen og velg den for å vise den og få mer informasjon.
2. Velg Installer. Applikasjonen finnes i listen med applikasjoner.
3. Første gang du bruker applikasjonen, må du eventuelt laste den ned
til telefonminnet eller minnekortet.
Avinstallere applikasjoner
1. Velg Mine programmer, og åpne applikasjonen.
2. Velg Avinstaller, og bekreft.
Tips: Applikasjonen kan installeres på nytt. Gjenta installasjonstrinnene.
™
Google
™
For å få mest mulig ut av telefonen trenger du en Google -konto. Det er
en praktisk måte å håndtere telefonens kontakter, kalender, påminnelser
og annet på. Du kan også sikkerhetskopiere dataene dine i tilfelle du
skulle miste telefonen.
17
Norsk
™
Google Play
VIKTIG
Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å
bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere
kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer
informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette.
™
Merk! Du må ha en Google -konto for å bruke Play Butikk.
Bla gjennom de tilgjengelige applikasjonene og spillene i ulike kategorier,
eller via lister som Beste betalte og Beste gratis. Du kan også søke etter
en bestemt applikasjon eller et spill.
Noen applikasjoner må kjøpes. Prisen vises i beskrivelsen av applikasjonen. Hvis den er gratis, vises det. Du betaler med Google Wallet, som
kan registreres når du setter opp en Google -konto eller første gang du
kjøper noe, eller ved å bruke en annen tilgjengelig betalingsmåte.
™
™
™
Opprett en Google -konto
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Play Butikk.
Velg Ny og følg instruksjonene. Hvis du allerede har en konto, velger
du Eksisterende.
Laste ned en applikasjon
1.
2.
3.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Play Butikk.
Finn et element du vil laste ned ved å bla gjennom kategorier eller
ved å bruke søkefunksjonen.
Tapp elementet for å vise detaljerte opplysninger, og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen/kjøpet.
Merk! Les nøye gjennom App-tillatelser før du godtar installasjonen.
Tips: Alle nedlastede applikasjoner finnes i Mine apper. I Play Butikk
trykker du på
og velger Mine apper.
Åpne en nedlastet applikasjon
1.
2.
og velger Mine apper.
I Play Butikk trykker du på
Velg den nedlastede applikasjonen. Velg om nødvendig Åpne.
18
Norsk
Tips: Du kan også vise nedlastede applikasjoner i listen med
applikasjoner.
Oppdatere en installert applikasjon
1.
2.
og velger Mine apper.
I Play Butikk trykker du på
Du kan velge å oppdatere alle applikasjoner som trenger oppdatering. Velg Oppdater alle, eller velg en applikasjon
Oppdater og
bekreft.
Slette en installert applikasjon
1.
2.
I Play Butikk trykker du på
og velger Mine apper.
Avinstaller og bekreft.
Velg den nedlastede applikasjonen
Avbryte abonnementet på en applikasjon
1.
2.
I Play Butikk trykker du på
og velger Mine apper.
Avbryt og bekreft.
Velg applikasjonen
Tilleggsinformasjon
1.
2.
og velger Hjelp
I Play Butikk trykker du på
Du videresendes til nettsiden for Google -støtte.
™
Anrop
Foreta et anrop
1.
2.
Velg
Telefon i startskjermbildet.
Tast telefonnummeret inkludert retningsnummer.
3.
4.
Velg
Velg
Anrop for å ringe opp.
Avslutt samtal for å avslutte eller avbryte.
Tips: For internasjonale anrop bruker du det internasjonale prefikset +
foran landskoden. Hold på 0 til + vises.
Ringe opp fra kontakter
1.
2.
Velg
Telefon
Kontakter i startskjermbildet.
Kontakter.
Du kan også åpne listen med applikasjoner og velge
Bla gjennom listen for å finne ønsket kontakt. Velg om nødvendig
nummeret som skal ringes.
19
Norsk
3.
Velg
Avslutt samtal for å avslutte.
Besvare et anrop
1.
2.
Velg
Velg
Svar eller dra
til høyre ( ).
Avslutt samtal for å avslutte.
Anropsalternativer
Volumregulering
• Bruk volumtastene til å justere lydstyrken under en samtale. Volumnivået vises på displayet.
Mikrofon av
1.
Velg
mens en samtale pågår.
2.
Velg
for å oppheve.
Oppringer (tonesending)
1.
2.
3.
Velg mens en samtale pågår.
Tast nummeret.
Velg for å lukke.
Høyttaler
1.
2.
3.
Velg mens en samtale pågår.
Snakk tydelig inn i mikrofonen fra en avstand på maksimalt 1 m.
Bruk + eller – til å justere høyttalervolumet.
Velg for å oppheve.
Hold
1.
Trykk
og velg
2.
Trykk
og velg
mens en samtale pågår. Parkert vises.
for å gå tilbake til samtalen.
Legg til samtale
2.
og velger . Den første samtalen
Under en samtale trykker du
settes på vent.
Tast et nummer eller velg en lagret kontakt fra Kontakter.
3.
Trykk
1.
og velg:
20
Norsk
•
4.
Bytt samtale for å gå tilbake til den første samtalen. Gjenta fra
trinn 3 for å bytte tilbake til den andre samtalen. Gjeldende
nummer/kontakt vises.
• Slå sammen for å starte en gruppesamtale. Gjenta fra trinn 1
for å legge til flere kontakter.
• Del (i en gruppesamtale) for å dele opp gruppesamtalen. Du
kan deretter bytte mellom samtalene.
Trykk Avslutt samtal for å avslutte alle aktive samtaler.
Send melding
1.
2.
Under en samtale trykker du på
og velger Melding.
Skriv meldingen, og legg til en mottaker. Se Opprette og sende meldinger, s.25.
3.
Trykk på
for å gå tilbake til samtalen.
Hodesett
• Koble et hodesett til hodesettkontakten. Den innebygde mikrofonen
i telefonen blir automatisk koblet ut.
FORSIKTIG
Høyt volum ved bruk av hodesett kan føre til hørselsskade. Husk å
justere lydstyrken når du bruker hodesett.
Anropslogg
1.
Velg
Telefon
Anropslogg i startskjermbildet.
2.
3.
Alle anrop vises i listen:
Tapte,
Utgående eller
Mottatte.
Velg et nummer for å: Anrop, Skriv, Detaljer eller Legg til nummer
og velg en eksisterende kontakt for oppdatering eller Legg til for å
legge til som en ny kontakt.
Slette numre
1.
Velg
2.
3.
4.
Trykk , og velg Slett.
Velg for elementene som skal slettes, eller Merk alt.
og bekreft.
Velg
Telefon
Anropslogg i startskjermbildet.
21
Norsk
Talepostkasse
Hvis telefonabonnementet har en svarertjeneste, kan oppringere legge
igjen en talemelding hvis du ikke kan besvare et anrop. Talepost er en
nettverkstjeneste, og det kan være at du må abonnere på den. Kontakt
tjenesteleverandøren for å få mer informasjon og for å få nummeret til
talepostkassen.
1.
2.
3.
4.
5.
Innstill..
Åpne applikasjonslisten, og velg
Anrop
Talepost
Legg til.
Velg Flere innstillinger
Tast navn og nummer.
Velg
Lagre når du er ferdig.
Alternativt kan du velge:
• Anrop for å ringe din talepostkasse.
• Endre for å redigere den angitte informasjonen.
• Slett og bekreft for å slette nummeret til talepostkassen.
Tips: Velg
Telefon
talepostkassen.
Talepost i startskjermbildet for å ringe opp
Nødanrop
Du kan alltid foreta nødanrop så lenge telefonen er slått på. Tast nødAnrop.
nummeret for stedet der du befinner deg, og velg
Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort. Kontakt
teleoperatøren hvis du vil vite mer.
Kontakter
Legg til ny kontakt
1.
2.
3.
4.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Kontakter.
Velg Legg til.
Angi navn, nummer/numre inkludert retningsnummer samt ønsket
tilleggsinformasjon. Se Skrive inn tekst
, s.9.
Velg Legg til bilde for å legge til et bilde:
• Bilde for å velge et eksisterende bilde.
• Kamera for å ta et bilde med kameraet.
22
Norsk
5.
Velg
Lagre når du er ferdig.
Redigere kontakt
1.
2.
3.
4.
5.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Åpne en eksisterende kontakt.
Velg Endre.
Angi oppdateringer:
Velg
Lagre når du er ferdig.
Kontakter.
Legge til favoritt
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Åpne en eksisterende kontakt.
3.
Velg
Kontakter.
Legg til som favoritt.
Tips: Gjenta trinn 1–3 og velg
Fjern favoritt for å fjerne som favoritt.
Sende kontaktopplysninger
Kontakter.
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Åpne en eksisterende kontakt.
3.
Trykk
og velg Del:
• Melding for å sende elementet i en bildemelding. Se Opprette
og sende meldinger, s.25.
• E-post for å sende elementet i en e-post. Se Lage og sende en
e-postmelding, s.27.
Slette kontakt
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
2.
3.
4.
Trykk , og velg Slett.
Velg for elementene som skal slettes, eller Merk alt.
og bekreft.
Velg
Kontakter.
Importere kontakter
Fra SIM-kort
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
2.
Trykk
, velg Importer og bekreft.
23
Kontakter.
Norsk
Tips: Du kan også bruke Doro Experience Manager til å administrere
kontaktene via en nettleser, ved å gå til www.doroexperience.com. Se
Velkommen til Doro Experience , s.15.
®
ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller)
I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så rask som
mulig for å øke offerets sjanse for å overleve. Legg til ICE-kontakt av hensyn til din egen sikkerhet. Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisiner og pårørende, fra offerets telefon i et
nødstilfelle. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis,
jo bedre.
1.
2.
3.
Kontakter
ICE.
Åpne listen med applikasjoner og velg
Velg Endre og angi medisinske opplysninger.
• Navn
• Fødsel Angi fødselsdatoen din.
• Lengde
• Vekt
• Språk Angi ditt foretrukne språk.
• Forsikring Angi forsikringsselskap og polisenummer.
• Kontakt 1 For å velge en kontakt og et nummer fra kontakter.
Legg om mulig til forholdet til ICE-kontaktene i kontakter, for eksempel «ICE hustru Mary Smith».
• Tilstand Angi eventuelle medisinske forhold/medisinsk utstyr (f.
eks. diabetes, pacemaker).
• Allergi Angi kjente allergier (for eksempel penicillin, bistikk).
• Blodtype
• Vaksinering Angi relevante vaksinasjoner.
• Medisin Angi medisin som du blir behandlet med.
• Annen info Angi andre opplysninger (f.eks. organdonor, livstestamente, samtykke til behandling).
Velg
Lagre når du er ferdig.
Meldinger
Du trenger spesifikke innstillinger som tilbys av tjenesteleverandøren for
å sende og motta tekst- og bildemeldinger.
24
Norsk
Merk! Hvis du velger å legge til flere mottakere, blir du belastet for hver
mottaker (maksimalt 10).
Tekst- og bildemeldinger
Opprette og sende meldinger
1.
2.
Velg
Meldinger i startskjermbildet.
Velg Skriv og skriv meldingen.
3.
Velg
og velg kontakt fra Kontakter, eller velg Angi mottaker for å
legge til telefonnummeret manuelt.
Gjenta for å legge til flere kontakter.
4.
Du kan også trykke på
5.
Velg
og velge
for å legge til vedlegg.
Send melding når du er ferdig.
Tekstmeldinger
Tekstmeldinger krever et nummer til en meldingssentral. Dette nummeret stilles vanligvis inn automatisk i telefonen. Du får nummeret fra
teleoperatøren.
Nummer til meldingssenter
1.
2.
3.
4.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Innstill..
Tilkobling
Meldinger
Velg Flere innstillinger
Profilinnstilling.
Tapp om nødvendig for å endre nummeret.
Velg
Lagre når du er ferdig.
SMS
Bildemeldinger
Bildemeldinger krever en MMS-profil og at både du og mottakeren har
abonnement som støtter bildemeldinger. MMS-profilen er ofte forhåndsinstallert. Hvis ikke, kontakter du tjenesteleverandøren for å få
informasjon.
MMS-profil
1.
2.
Innstill..
Åpne applikasjonslisten, og velg
Tilkobling
Meldinger
Velg Flere innstillinger
MMS profil:
25
MMS
Norsk
•
3.
Hvis din teleoperatør vises i listen, velger du operatøren og oppdaterer innstillingene om nødvendig.
• Hvis teleoperatøren mangler i listen, velger du Legg til og angir
nødvendige innstillinger. Trykk på
og velg
Lagre
Lagre når du er ferdig.
Velg
Merk! For å få tilgang til internett og for å kunne sende og motta
bildemeldinger, trenger du riktige kontoinnstillinger fra
tjenesteleverandøren. For noen tjenesteleverandører må
kontoleverandøren velges manuelt. Se Datatilkobling, s.31.
E-post
VIKTIG
Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å
bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere
kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer
informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette.
Tips: Gmail er alltid tilgjengelig under
Google Apps.
Sette opp eksisterende e-postadresse.
Sette opp en eksisterende e-postkonto som støtter imap/pop3.
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
2.
Velg om nødvendig Eksisterende e-postadresse eller trykk
og
velg E-post innstillinger.
Angi eksisterende e-postadresse og passord.
Når du er ferdig, velger du OK.
Angi om nødvendig innstillingene manuelt, og velg
Lagre når du
er ferdig. Kontakt e-postleverandøren for mer informasjon.
3.
4.
E-post.
Sette opp flere e-postkontoer
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
2.
3.
4.
Trykk på
og velg Administrer kontoer
Legg til en konto.
Angi eksisterende e-postadresse og passord.
Når du er ferdig, velger du OK.
26
E-post.
Norsk
Angi om nødvendig innstillingene manuelt, og velg
Lagre når du
er ferdig. Kontakt e-postleverandøren for mer informasjon.
Skifte mellom kontoer
Hvis du oppretter mer enn én e-postkonto, kan du skifte mellom dem.
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
E-post.
Velg V øverst på skjermen, og velg ønsket konto.
Angi standard konto
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
E-post.
2.
Trykk på
og velg Innstillinger
konto.
Velg
Lagre når du er ferdig.
Standardkonto, og velg ønsket
3.
Lage og sende en e-postmelding
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
E-post.
Velg Skriv e-post og skriv meldingen.
3.
Velg
og velg en kontakt fra Kontakter, eller velg Angi mottaker
for å legge til e-postadressen manuelt.
Gjenta for å legge til flere kontakter.
4.
Velg eventuelt
5.
Velg
for å legge til vedlegg.
Send e-post når du er ferdig.
Innboks/Send/Kladd
1.
2.
3.
Åpne applikasjonslisten, og velg
E-post.
Velg V for å skifte til:
• Innboks
• Sendt
• Utkast
Velg om nødvendig
for å oppdatere boksen.
Synkronisering
Velg når synkronisering skal utføres for dine e-postkontoer.
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
27
E-post.
Norsk
2.
3.
Trykk på
og velg Innstillinger
post:
• Manuell
• Hvert 5. minutt
• Hvert 15. minutt
• Hvert 30. minutt
• Hver time
Velg
Lagre når du er ferdig.
Oppdateringsfrekvens for e-
Tips: Velg Manuell for å redusere datakostnadene og spare batteriet.
Laste ned vedlegg
Velg for å laste ned vedlegg automatisk.
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
E-post.
2.
Trykk på
Nedlasting av vedlegg.
3.
4.
Velg
Velg
og velg Innstillinger
for å aktivere.
Lagre når du er ferdig.
Signatur
®
Når du sender e-post fra din Doro Liberto 810, kan du velge å legge til
en automatisk signatur.
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
E-post.
2.
3.
Trykk på
og velg Innstillinger
Velg V og velg et alternativ.
Underskrift.
Tips: Hvis du vil legge til din egen signatur, velger du Tilpasset
signatur og skriver inn ønsket tekst.
4.
Velg
Lagre når du er ferdig.
Kamera
Bruk kameraet til å ta bilder eller ta opp video.
Ta bilder
1.
2.
Velg
Kamera i startskjermbildet.
Dra om nødvendig ikonet for kameramodus til venstre (
28
).
Norsk
3.
Velg
for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk.
Tips: Du kan også aktivere kameraet når skjermen låses opp. Dra
venstre ( ).
til
Ta opp video
1.
2.
Velg
Kamera i startskjermbildet.
Dra om nødvendig ikonet for kameramodus til høyre (
3.
Velg
4.
5.
Velg
for å stoppe opptaket.
Velg Ja for å lagre eller Nei for å forkaste.
).
for å starte opptaket.
Innstillinger
Innstilling
Kamera
Videokamera
Zoome
Tapp skjermen i kameramodus og dra glideknappen for
å zoome inn eller ut.
Ikke akt.
Trykk på
i kameramodus
og velg Blits. Velg et alternativ og deretter Lagre.
Trykk på
i videokameramodus og velg Lys. Velg et
alternativ og deretter Lagre.
I kameramodus trykker du
I videokameramodus tryk-
Blitsmodus
Kameraretning
Konfigurere
og velger Kameraretning. ker du
og velger KameGjenta for å bytte tilbake.
raretning. Gjenta for å bytte
tilbake.
I videokameramodus trykI kameramodus trykker du
og velger Konfigurer for
å vise flere alternativer.
ker du
og velger Konfigurer for å vise flere
alternativer.
Galleri
Alle bilder som tas av kameraet, samt bilder du mottar og innspilte videoer blir lagret i Galleriet.
29
Norsk
Merk! Alle bilder må lagres i en mappe med navnet Pictures, og alle
videofiler må lagres i en mappe med navnet Movies på minnekortet.
Opprett om nødvendig mappen ved hjelp av en datamaskin. Se Koble
telefonen til en datamaskin, s.35. Hvis minnekort er valgt som standard
lagringssted, blir alle bilder og videoer som er tatt med telefonen lagret i
mappen DCIM på minnekortet.
1.
2.
Galleri.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Velg bildet/videoen som skal vises / spilles av.
Tips: Du kan også åpne Galleri fra kameramodus ved å velge
miniatyrbildet nederst til venstre.
Dele bilde eller video
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Galleri.
Velg bildet/videoen som skal vises / spilles av.
3.
Trykk
og velg Del:
• Melding for å sende elementet i en bildemelding. Se Opprette
og sende meldinger, s.25.
• Bluetooth for å sende elementet med Bluetooth-teknologi. Tillat
om nødvendig at Bluetooth slås på. Se Bluetooth , s.32.
• E-post for å sende elementet i en e-post. Se Lage og sende en
e-postmelding, s.27.
• Mer for å sende med en kompatibel installert tjeneste.
®
Angi som
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Velg bildet.
3.
Trykk
og velg Angi som:
• Kontakter og velg en lagret kontakt i listen, eller legg til en ny.
Se Legg til ny kontakt, s.22.
• Bakgrunn for å angi elementet som bakgrunnsbilde i
startskjermbildet.
Galleri.
Slette bilde eller video
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
2.
Trykk
, og velg Slett.
30
Galleri.
Norsk
3.
4.
Velg
Velg
for elementene som skal slettes, eller Merk alt.
og bekreft.
Tilkobling
Nettverkstjenester og priser
Apparatet er godkjent for bruk i nettverkene på WCDMA 900/2100 MHz,
GSM 900/1800/1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.
Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkostnader. Noen produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på
dem.
Enkelte operasjoner og funksjoner er avhengige av SIM-kortet og/eller
nettverket, eller avhengige av kompatibiliteten til enheter og innholdsformatene som støttes. Enkelte tjenester kan endres separat.
Datatilkobling
Du kan velge å bruke en dataforbindelse (også kalt mobildata) på enheten når en internettforbindelse kreves. Kontakt teleoperatøren for å få
mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette. Forsikre deg om at tjenesteleverandøren er den samme som din teleoperatør for å bruke dataforbindelse.
Tips: Se Trådløse nettverk (Wi-Fi), s.13 for å koble til et Wi-Fi-nettverk.
Aktivere data
1.
2.
3.
Innstill..
Åpne applikasjonslisten, og velg
Tilkobling
Datakonto
Velg Flere innstillinger
På.
ring
Velg
Lagre når du er ferdig.
Dataaktive-
Kontoleverandør
For å få tilgang til internett og for å kunne sende og motta bildemeldinger, trenger du riktige kontoinnstillinger fra tjenesteleverandøren. For
noen tjenesteleverandører må kontoleverandøren velges manuelt.
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
31
Innstill..
Norsk
2.
3.
Velg Flere innstillinger
Tilkobling
Kontoleverandører.
Velg din kontoleverandør.
4.
Trykk på
og velg
Datakonto
Lagre.
Merk! Hvis kontoleverandøren ikke finnes i listen, trykker du , velger
Legg til og angir den nødvendige informasjonen. Når du er ferdig, trykker
og velger
Lagre. Kontakt kontoleverandøren for riktige
du
innstillinger.
Databruk
1.
2.
Innstill..
Databruk.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Innstill.
Velg Flere innstillinger
Tips: Du kan tilbakestille databruken hver måned for å holde oversikt
over datakostnadene.
Dataroaming
Det kan være dyrt å bruke datatjenester ved roaming. Kontakt teleoperatøren for å få informasjon om takstene for dataroaming før du bruker
dataroaming.
1.
2.
3.
Innstill..
Åpne applikasjonslisten, og velg
Tilkobling
Datakonto
Velg Flere innstillinger
Av.
ming
Velg
Lagre når du er ferdig.
Bluetooth
Dataroa-
®
®
Du kan koble trådløst til andre Bluetooth -kompatible enheter, som hodesett eller andre telefoner.
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Innstill..
Bluetooth.
Velg Wi-Fi & Bluetooth
3.
Velg
for å aktivere, og velg deretter:
• Søk enhet og velg en enhet å koble til i listen. Angi om nødvendig passordet for å fullføre paringen.
• Mine enheter for å vise lagrede enheter.
32
Norsk
•
•
Synlighet for å gjøre telefonen synlig eller usynlig for andre
enheter.
Enhetsnavn for å angi et navn som vises for andre Bluetooth enheter.
®
Nettverksinnstillinger
Telefonen velger automatisk hjemmenettverket (tjenesteleverandørens)
hvis det er innen rekkevidde. Hvis det ikke er innen rekkevidde, kan du
bruke et annet nettverk hvis nettverksoperatøren har en avtale som gjør
det mulig. Dette kalles roaming. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite
mer.
Merk! Det kan være dyrt å bruke datatjenester ved roaming. Kontakt
teleoperatøren for å få informasjon om takstene for dataroaming før du
bruker dataroaming. Se Dataroaming, s.32.
1.
2.
Innstill..
Åpne applikasjonslisten, og velg
Tilkobling
Nettverksinnstillinger
Velg Flere innstillinger
Velg nettverk:
• Nytt søk for å søke etter tilgjengelige nettverksleverandører hvis
du ikke befinner deg i hjemmenettverket eller hvis du vil bruke
roaming.
• Velg nettverk for å vise en liste med tilgjengelige nettverksoperatører (vises etter en kort stund).
• Nettverksmodus for å angi som automatisk eller manuell.
3.
4.
5.
6.
Trykk
for å gå tilbake til Nettverksinnstillinger-menyen.
Velg Tjenestevalg:
• Automatisk for å skifte automatisk mellom GSM og 3G for best
mulig dekning.
• GSM
• 3G
Velg
Lagre når du er ferdig.
Velg Nettverksinformasjon for å vise gjeldende nettverksinnstillinger.
7.
Trykk på
for å gå tilbake.
33
Norsk
Flymodus
Aktiver Flymodus for å slå av nettverks- og radiosendere og mottakere for
å hindre at de forstyrrer følsomt utstyr. Du kan fortsatt spille spill, høre
på musikk, se video og annet innhold, så lenge innholdet er lagret på
minnekortet eller i den interne lagringen.
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
2.
3.
Velg Flymodus og
for å aktiverer.
Lagre når du er ferdig.
Velg
Innstill..
Tips: Du kan også holde inne 1 På/av-tasten og deretter velge
Flymodus i menyen som åpnes.
Aktiver Flymodus når du befinner deg på steder uten dekning. Dette for å
spare batteriet, siden telefonen hele tiden søker etter tilgjengelige
nettverk, noe som trekker strøm. Du kan også bli varslet med alarmer
hvis alarmer er aktivert.
Stedstjenester
®
Din Doro Liberto 810 støtter bruk av GPS og trådløse nettverk for å finne
ut hvor du befinner deg. GPS bruker satellittsignaler til å beregne plasseringen din og gir mer presis posisjon, men krever klar sikt mot himmelen.
Trådløse nettverk gir en omtrentlig plassering, men er raskere. Du kan
aktivere begge alternativene samtidig for å sikre at plasseringen din blir
registrert.
1.
2.
Innstill..
Åpne applikasjonslisten, og velg
Plassering.
Velg Flere innstillinger
3.
Velg GPS, Trådløse nettverk og Plassering og Google Søk
aktivere.
Velg
Lagre når du er ferdig.
4.
for å
Tips: Det kan ta 5 til 10 minutter før plasseringen din blir registrert første
gang du bruker GPS. Forsikre deg om at du har klar sikt mot himmelen,
og stå stille. GPS-signalene går gjennom skyer og plast, men ikke
gjennom de fleste solide gjenstander, som bygninger eller fjell. Hvis
plasseringen din ikke blir registrert, flytter du deg til et annet sted.
34
Norsk
Koble telefonen til en datamaskin
Koble telefonen til en datamaskin og start overføring av bilder, musikk og
andre filtyper. Alt du trenger å gjøre er å koble en USB-kabel mellom telefonen og datamaskinen. Fra filutforskeren på datamaskinen kan du dra
og slippe innhold mellom telefonen og datamaskinen.
Merk! Det kan være at opphavsrettsbeskyttet materiale ikke kan
overføres.
Tips: Hvis minnekort er valgt som standard lagringssted, blir alle bilder
og videoer som er tatt med telefonen lagret i mappen DCIM på
minnekortet.
Dra og slipp innhold mellom telefonen og en datamaskin
1. Koble til telefonen med en USB-kabel.
2. Dra ned statuslinjen og velg USB tilkoblet
Slå på USB-lagring for
å aktivere tilgang til lagring.
3. Vent til telefonen/minnekortet vises som en ekstern disk i
filutforskeren.
4. Dra og slipp de valgte filene mellom telefonen og datamaskinen.
5. Velg Slå av USB-lagring for å deaktivere tilgang til lagring.
6. Når du er ferdig, bruker du funksjonen Trygt å fjerne maskinvare på
datamaskinen før du fjerner USB-kabelen.
Merk! Når telefonen/minnekortet er koblet til datamaskinen, har ikke
telefonen tilgang til minnekortet. Enkelte funksjoner og programmer i
telefonen, for eksempel kameraet, er kanskje ikke tilgjengelige. Du kan
overføre filer med en USB-kabel til de fleste enheter og operativsystemer
som støtter USB-masselagring.
Nettleser
VIKTIG
Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å
bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere
kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer
informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette.
35
Norsk
1.
2.
3.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Internett.
Velg Skriv inn søket øverst på skjermen, og tast inn en nettadresse
eller et søkeord.
Velg Søk.
Bruke nettleseren
Visning
Oversiktssiden vises som standard når du åpner nettleseren. Bruk toppmenyen til å skifte visning, og bla deretter gjennom listene og velg en miniatyr for å gå til nettsiden.
•
•
•
Oversikt for å vise nylig besøkte nettsider.
Sider for å vise en liste over åpne nettsider. Velg Ny side for å åpne flere.
Bokmerker for å vise lagrede bokmerker.
Tips: Trykk på
for å vise tilgjengelige alternativer.
Fullskjermmodus
Du kan velge å skjule menyen midlertidig og vise nettsidene i
fullskjermmodus.
•
Velg
for å skifte til fullskjermmodus.
•
Velg
for å avslutte fullskjermmodus.
Bokmerke
•
Legge til gjeldende side som bokmerke. Velg
men, og bekreft.
nederst på skjer-
Navigere
•
Velg eller
søkte sider.
nederst på skjermen for å navigere raskt til nylig be-
Oppdatere
•
øverst til høyre på skjermen for å oppdatere gjeldende
Velg
nettside.
36
Norsk
Dele
1.
2.
Trykk på
i nettleseren mens en nettside vises.
Velg Send:
• Melding for å sende elementet i en bildemelding. Se Opprette
og sende meldinger, s.25.
• E-post for å sende elementet i en e-post. Se Lage og sende en
e-postmelding, s.27.
Flere applikasjoner
Applikasjoner kan være programmer eller spill som du kan bruke på din
Doro Liberto 810. Avhengig av marked og teleoperatør kan de forhåndsinstallerte applikasjonene variere. Noen applikasjoner krever internettilgang. Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om
abonnementskostnader før du aktiverer dette. Noen applikasjoner må
kjøpes. Prisen vises i beskrivelsen av applikasjonen. Hvis den er gratis, vises det. Bruk av nedlastede og installerte applikasjoner koster ikke noe,
unntatt hvis en internettforbindelse kreves.
®
™
Bruk App Selection eller Google Play til å laste ned og installere alle applikasjoner du trenger.
Google-apper
VIKTIG
Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å
bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere
kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer
informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette.
™
Alle forhåndsinstallerte Google -applikasjoner finnes i Google Apps. De
forhåndsinstallerte applikasjonene kan variere avhengig av marked.
•
Åpne applikasjonslisten, og velg
Google Apps.
Musikk
Bruk musikkspilleren til å høre på musikk eller andre lydfiler.
Spille av musikk
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
37
Musikk.
Norsk
2.
Velg et spor i listen. Neste spor spilles av automatisk.
• Velg for å sette sporet på pause.
• Du kan velge å sortere etter Tittel, Artist eller Genre.
•
Trykk
for å gå tilbake til startskjermbildet. Musikken fortsetter å spille.
Merk! Alle lydfiler må være lagret i en mappe med navnet Music på
minnekortet eller det interne minnet. Opprett om nødvendig mappen ved
hjelp av en datamaskin. Se Koble telefonen til en datamaskin, s.35.
FM Radio
FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz.
Slå på radioen
1. Koble hodesettet til hodesettkontakten.
FM Radio.
2. Åpne applikasjonslisten, og velg
Radioen slås på. Den innstilte frekvensen vises.
3.
Velg
eller
for å skanne kanaler, og trykk
Dra velgeren for å stille inn frekvens manuelt.
Bruk sidetastene +/– til å justere volumet.
for å spille av.
Tips: Velg
for å lagre som en favorittkanal.
for å gå tilbake til startskjermbildet. Radioen fortsetter å spille.
Trykk
Alternativer
1.
Trykk
i Radio:
• Høyttaler: På for å spille av radio via høyttalerne.
Bruk sideknappene +/– til å justere lydvolumet.
• Lukk for å slå av radioen.
Tips: Trykk kort på 1 På/av-tasten for å sette telefonen i
hvilemodus for best mulig lydkvalitet.
Koble fra hodesettet for å slå av radioen.
Alarm
Telefonen må være slått på for at alarmen skal fungere som den skal.
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Velg Alarm.
38
Alarm.
Norsk
3.
4.
5.
6.
Angi alarmklokkeslett (TT:MM).
Velg eventuelt alarmlyd.
Velg eventuelt Gjenta og merk av for ønskede dager. Når du er ferdig, velger du Lagre.
Velg
Lagre når du er ferdig.
Tips: For å spare batteri og hindre innkommende anrop eller meldinger,
kan du slå Flymodus på for å beholde alarmfunksjonen. Se Flymodus,
s.34.
Redigere eller slette en alarm
1. Velg alarmen:
•
Angi oppdateringer og velg
•
Trykk
Lagre.
, og velg Slett.
Kalender
Legge til hendelse
1.
2.
3.
4.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Kalender.
Velg Legg til hendelse.
Angi nødvendig informasjon og still inn påminnelse.
Velg
Lagre når du er ferdig.
Tips: Hvis du vil redigere hendelsen, velger du hendelsen
hendelse.
Endre
Visningsmodus
• Velg Månedsvisning, Dagsvisning eller Listevisning øverst til venstre
i kalendermodus for å velge visningsmodus.
Navigere
•
Velg
eller
i kalendermodus for å endre måned eller dag.
Notater
Legg til notat
1.
2.
3.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Notater.
Velg Legg til Notat og skriv inn tekst.
Velg
Lagre når du er ferdig.
39
Norsk
Tips: Velg notatet og oppdater det for å redigere det.
Dele notat
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Velg og åpne notatet.
3.
4.
Trykk , og velg Send.
Skriv meldingen, og legg til en mottaker. Se Lage og sende en epostmelding, s.27.
5.
Velg
Notater.
Send e-post når du er ferdig.
Slette notat
Notater.
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
2.
3.
4.
Trykk , og velg Slett.
Velg for elementene som skal slettes, eller Merk alt.
og bekreft.
Velg
Lykt
•
Åpne applikasjonslisten, og velg
Hvis du vil slå av, velger du
Lommelykt.
for å deaktivere.
Tidtaker
1.
2.
3.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Tidtaker.
Bruk v og V til å stille inn minutter og sekunder.
Når du er ferdig, velger du Start.
Tips: Du kan bruke telefonen som vanlig mens tidsurapplikasjonen går,
så lenge telefonen er slått på.
Kalkulator
1.
2.
3.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Kalkulator.
Tast det første tallet, velg en operasjon (+, -, x, ÷) og tast neste tall.
Gjenta om nødvendig.
Velg = for å regne ut resultatet.
Lydopptaker
Bruk lydopptakeren til å ta opp notater og meldinger.
40
Norsk
Spille inn
Lydopptaker.
1.
Åpne applikasjonslisten, og velg
2.
Velg
-knappen for å starte opptaket.
3.
Velg
-knappen for å stoppe opptaket. Opptaket lagres automatisk.
Høre på opptaket
1.
2.
3.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Velg Liste over opptak.
Velg et opptak å høre på.
Tips: Du kan også velge
Lydopptaker.
rett etter opptaket.
Dele opptak
1.
2.
Lydopptaker.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Velg Liste over opptak og åpne opptaket.
3.
Trykk på , velg Send og velg opptakene. Velg deretter .
• Melding for å sende elementet i en bildemelding. Se Opprette
og sende meldinger, s.25.
• Bluetooth for å sende elementet med Bluetooth-teknologi. Tillat
om nødvendig at Bluetooth slås på. Se Bluetooth , s.32.
• E-post for å sende elementet i en e-post. Se Lage og sende en
e-postmelding, s.27.
• Mer for å sende med en kompatibel installert tjeneste.
®
Slette opptak
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Velg Liste over opptak.
3.
4.
5.
Trykk , og velg Slett.
Velg for elementene som skal slettes, eller Merk alt.
og bekreft.
Velg
Lydopptaker.
Kodesafe
1.
2.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Kode safe.
Tast den tresifrede koden for å komme i gang. Velg
ferdig.
41
når du er
Norsk
3.
4.
5.
Tast den samme tresifrede koden og drei håndtaket ned.
Velg Legg til.
Skriv inn notatet og velg
Lagre når du er ferdig.
• Hvis du vil redigere notatet, velger du notatet og redigerer det.
Lagre når du er ferdig.
Velg deretter
Slette sikkert notat
1.
2.
3.
Trykk , og velg Slett.
Velg for elementene som skal slettes, eller Merk alt.
og bekreft.
Velg
Nyheter
VIKTIG
Du må ha internettilgang for å bruke denne tjenesten. Det anbefales å
bruke Wi-Fi-forbindelse når det er tilgjengelig, for å redusere
kostnadene til datatrafikk. Kontakt teleoperatøren for å få mer
informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette.
Opprett RSS-feeder for å få den nyeste informasjonen fra internett raskt.
1.
2.
3.
4.
Nyheter.
Åpne applikasjonslisten, og velg
Velg temaene du er interessert i, og merk av for relevante kilder. Velg
Lagre når du er ferdig med hvert tema.
Velg
OK når du er ferdig.
De valgte feedene vises i listen. Dra om nødvendig til venstre eller
høyre for å vise alt innholdet.
Velg en feed for å se de siste oppføringene. Velg Detaljer for å vise
hele artikkelen.
Tips: Hvis du vil redigere oppføringer, trykker du
Nyhetsbehandler og gjentar trinn 2–3.
, velger
Statusikoner
Signalstyrke
2,5 G GPRS-data
Intet signal
EDGE-data
Roaming (utenfor
hjemmenettverk)
3G-data
42
Norsk
Vibreringsmodus
HSPA-data
Stille modus
Dataoverføring: data inn
data ut .
Programvareoppdateringer
er tilgjengelig i Google Playbutikk
Google Play-butikken, oppdatering fullført
Wi-Fi AP tilkoblet
Bluetooth på
Ulest e-post
Koblet til datamaskin
Ny tekstmelding eller
multimediamelding
Alarm aktivert
Flymodus aktivert
Lader tilkoblet
En feil oppsto eller forsiktighet kreves
Batterinivå
Hodesett tilkoblet (uten
mikrofon)
Hodesett tilkoblet (med
mikrofon)
GPS aktivert
Tapt anrop
Samtale pågår
SIM-kort er ikke satt inn
Viderekobling på
Minnet er fullt
43
,
Norsk
Sikkerhetsinstruksjoner
FORSIKTIG
Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt utstyret må oppbevares
utilgjengelig for små barn.
Strømadapteren er utkoblingsenheten mellom produktet og strømforsyningen.
Strømuttaket må være plassert nær utstyret og være lett tilgjengelig.
Nettverkstjenester og priser
Apparatet er godkjent for bruk i nettverkene på WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/
1800/1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.
Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkostnader. Noen produktfunksjoner krever
støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på dem.
Betjeningsmiljø
Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold
alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes.
Dette apparatet samsvarer med retningslinjene for stråling når det brukes i vanlig stilling mot øret, eller når det er minst 1,5 cm fra kroppen. Hvis apparatet bæres tett inntil
kroppen i et etui, en belteveske eller annen type holder, bør disse holderne ikke inneholde metall, og produktet bør plasseres så langt fra kroppen som angitt over. Forsikre deg
om at avstandsinstruksen overholdes til overføringen er ferdig.
Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjenstander. Unngå
å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier nær apparatet. Det er fare for at
informasjonen som er lagret på dem, blir slettet.
Medisinsk utstyr
Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre
medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne
radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt ved helseinstitusjoner med anmodning om å slå av apparatet mens du er der, bør du følge denne instruksen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være
følsomt for eksterne radiosignaler.
Pacemakere
Health Industry Manufacturers Association anbefaler en minsteavstand på 15 cm mellom håndholdte trådløse telefoner og pacemakere for å unngå potensiell forstyrrelse av
pacemakeren. Personer med pacemakere:
•
Må alltid holde telefonen minst 15 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
44
Norsk
•
•
Må ikke bære telefonen i brystlommen.
Må bruke øret som er lengst borte fra pacemakeren, for å redusere faren for forstyrrelser til et minimum.
Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen
umiddelbart.
Områder med eksplosjonsfare
Slå alltid av apparatet når du befinner deg på steder der det er eksplosjonsfare. Følg alle skilter og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der du vanligvis
blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller
brann som kan føre til personskader eller dødsfall.
Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoffpumper, samt
på bilverksteder.
Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges
drivstoff, og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprengning.
Områder med eksplosjonsfare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder
også under dekk på skip; ved transport eller oppbevaring av kjemikalier; for kjøretøy
som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan); på områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.
Li-ion-batteri
Dette produktet inneholder et li-ion-batteri. Det er fare for brann og brannskader hvis
batteriet håndteres feilaktig.
ADVARSEL
Fare for eksplosjon hvis batteriet blir satt inn feil. For å redusere risikoen for brann
eller brannskader må du ikke demontere, knuse, kortslutte eksterne kontakter på,
eksponere for temperaturer over 60°C (140°F) eller kaste utstyret i ild eller vann.
Resirkuler eller kast brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser eller
referanseguiden som følger med produktet.
Beskytt hørselen
Denne enhet er testet for overholdelse av lydtrykknivået som er angitt i gjeldende EN
50332-1- og/eller EN 50332-2.
ADVARSEL
Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og
forårsake ulykker.
Lytt til hodetelefonene ved et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret
når høyttaleren er på.
45
Norsk
Nødsamtaler
VIKTIG
Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket, bakkenettverket og
brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr at forbindelse i alle situasjoner ikke kan
garanteres. Derfor må du aldri stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige
samtaler, for eksempel medisinske nødsituasjoner.
Kjøretøy
Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for eksempel elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABS-bremser, automatisk hastighetskontroll, kollisjonsputer)
som er feil montert, eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt produsenten eller
en representant for denne hvis du vil vite mer om din bil eller eventuelt tilleggsutstyr.
Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller eksplosiver sammen med apparatet eller tilbehøret. For biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles med luft med sterk kraft.
Unngå å plassere gjenstander i området over kollisjonsputen eller området der den blåses opp, inkludert fast eller flyttbart radioutstyr. Det kan føre til alvorlig skade hvis mobilutstyret er feilmontert og kollisjonsputen løses ut.
Det er forbudt å bruke apparatet mens du flyr. Slå av apparatet før du går ombord i fly.
Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr ombord i fly kan medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også være forbudt.
Pleie og vedlikehold
Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.
•
•
•
•
•
•
Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn/snø, fuktighet og alle typer væske kan
inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet
blir vått, fjerner du batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet
igjen.
Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir
skadet.
Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan redusere
levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte
plasttyper.
Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene.
Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er beskrevet her.
Unngå å miste apparatet i bakken. Unngå også å utsette det for støt eller rystelser.
Hvis det håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli ødelagt.
46
Norsk
• Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.
Rådene gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller en kopi av fakturaen.
Garanti
Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Hvis det skulle oppstå feil i løpet av denne perioden, kontakter du forhandleren. Garantiservice utføres kun mot forevisning av kjøpsbevis.
Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, eller skader, inntrenging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller
andre spenningsvariasjoner. Vi anbefaler å koble ut laderen i tordenvær.
Batterier er forbruksartikler, og er ikke dekket av noen garanti.
Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn originale DORObatterier.
Spesifikasjoner
Nettverk:
Wi-Fi:
WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900
MHz
WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth:
Mål:
Vekt:
4.0
126 mm x 66 mm x 12,5 mm
Batteri:
3.7 V / 1500 mAh Li-ion-batteri
Bildeformat:
BMP/GIF/JPG/PNG
Videoformat:
AVI/MP4/3GPP
Lydformat:
WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+
Kameraoppløsning
5 MP
Digital
kamerazoom:
Skjermoppløsning:
4x
Minne:
Omgivelsestemperatur ved bruk:
4 GB
Min: 0° C (32° F)
Maks: 40° C (104° F)
132 g (inkludert batteri)
800 x 480
47
Norsk
Omgivelsestemperatur ved lading:
Min: 0° C (32° F)
Maks: 40° C (104° F)
Oppbevaringstemperatur:
Min:–20° C (–4° F)
Maks: 60° C (140° F)
Copyright og andre merknader
®
Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc.
vCard er et varemerke for Internet Mail Consortium.
Wi-Fi er et varemerke eller registrert varemerke for Wi-Fi Alliance.
microSD er et varemerke for SD Card Association.
Java, J2ME og alle andre Java-baserte merker er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land.
Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, YouTube-logoen, Picasa og Android er varemerker eller registrerte varemerker for
Google, Inc.
Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 visual og AVC-patentporteføljelisenser for
personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med
MPEG-4-standarden ("MPEG-4 video") eller AVC-standarden ("AVC video") og/eller (ii) dekoding av MPEG- 4 eller AVC-video som er kodet av en forbruker i forbindelse med personlig og ikke-kommersiell aktivitet og/eller er innhentet fra en videoleverandør med
lisens fra MPEG LA for levering av MPEG-4 og/eller AVC-video. Det gis ingen lisens for
annen bruk. Tilleggsinformasjon, inkludert informasjon i forbindelse med markedsføringsbruk og lisensiering kan innhentes fra MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com.
MPEG Layer-3 lyd-dekodingsteknologi lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Andre produkter og foretaksnavn i dette dokumentet kan være varemerker for sine respektive eiere.
Alle rettigheter som ikke gis uttrykkelig i dette dokumentet er forbeholdt. Alle andre varemerker er de respektive eiernes eiendom.
Copyright på innhold
Uautorisert kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale strider mot opphavsrettslovene i USA og andre land. Denne enheten er kun ment for kopiering av ikke opphavsrettslig beskyttet materiale, materiale som du har opphavsrett til eller materiale som du
har autorisasjon eller tillatelse til å kopiere. Kontakt en juridisk rådgiver hvis du er usikker på om du har rett til å kopiere materiale.
Strålingsverdi (SAR)
Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot
radiobølger. Verdien for Doro Liberto 810 er 0,673 W/kg målt over 10 g vev.
®
Maks.-grensen i henhold til WHO er 2,0 W/kg (målt over 10 g vev).
48
Norsk
Samsvarserklæring
®
Doro erklærer at Doro Liberto 810 overholder alle vesentlige krav og andre relevante
bestemmelser i direktivene 1999/5/EF (R&TTE) og 2011/65/EF (RoHS). En kopi av
samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.doro.com/dofc
49
Norsk
50
®
Liberto 810 (1011)
Norwegian
Version 2.3
©2014 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com
0700
REV 13161 — STR 20140508