Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

“Mangt skal vi møte
- og mangt skal vi mestre”
Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner
til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger
Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen
Mailadresse: [email protected]
Telefon arbeid: 33 43 87 07. Mobil: 970 64 067
“Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre” er en linje fra visen “Vår beste dag”. Erik Byes tekst er
tonesatt av Signo kompetansesenter-lærer Jon Kirkebø Rosslund, og ble første gang framført under
Stiftelsen Signos 100-årsjubileum i 1998.
1
“Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre”
Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn
med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger.
Innledning
Gruppa hørselshemmede med flere funksjonshemninger er mangeartet. Denne
prosjektsøknaden omhandler et tilbud rettet mot et utvalg av denne gruppa, hvor barna det
gjelder fungerer på et førspråklig nivå og de fleste har omfattende hjelpebehov.
Prosjektsøknadens avsender er Signo kompetansesenter som eies av den ideelle stiftelsen
Signo, og som ut 2012 er en del av Statped. Etter 1. august 2012 vil vi hete Signo skole- og
kompetansesenter, som da vil bestå av Signo grunn- og videregående skole AS og Signo
kompetansesenter. Det skal være tett samarbeid mellom de to virksomhetene.
Fra 1.1.2013 skal Signo kompetansesenter ut av Statped. Senteret skal ha et tett faglig
samarbeid med Statped og opprettholde alle dagens tjenester.
Signo kompetansesenter gir et landsdekkende tilbud til hørselshemmede med
tilleggsfunksjonshemninger og døvblinde. Senteret tilbyr rådgivning og oppfølging til elever
på hjemmeskole, til kommuner og fylkeskommuner, kurs til fagpersoner og foresatte,
voksenopplæring og deltidsopplæring til barn og unge. Signo kompetansesenter ligger i
Andebu kommune i Vestfold.
Bakgrunn
Prosjektets målgruppe, er barn med kombinerte sansetap og kombinasjon av ulike
funksjonshemninger, deres foreldre og deres nærpersoner1. Vi vil starte med en
situasjonsbeskrivelse som tar for seg de utfordringer og behov målgruppa opplever, for
deretter å gjøre rede for prosjektansvarlig sin kompetanse.
Om målgruppa
Barn med kombinasjonen av kombinerte sansetap og ulike funksjonshemninger er ekstra
sårbare i forhold til sin utvikling av kommunikasjon og kontakt med omverdenen.
Funksjonshemningene er ofte omfattende og sammensatte og kan i noen tilfelle skyldes
sjeldne diagnoser. For mange innebærer tilstanden motoriske vansker, sansetap som gjelder
både syn og hørsel, og for mange også en kognitiv svikt.
Når disse barna kommer til verden er de ofte svært syke. De første leveårene kan være
preget av lange sykehusopphold, med mye smerter og behov for livreddende behandling.
Barn som får en slik traumatisk start på livet er ekstremt sårbare. Det er ikke alltid at alle
vanskeområder avdekkes og utredes samtidig, og det kan derfor gå flere år før barnet blir
ferdig utredet. Barna det her er snakk om får ikke de samme erfaringene som vanlige barn.
1
Med nærpersoner mener vi familie, venner, støttekontakter, personell i avlastningsboliger, barneboliger o.l.
2
De fleste har en kropp de ikke kan kontrollere, bevege og “gripe” verden med. Barna kan ha
nedsatt syn og hørsel, eller vansker med å tolke syns- og hørselsinntrykk. Det er mange barn
som også har skader i hjernen og som gjør det ekstra vanskelig å inngå i naturlige samspill
med sine foreldre og nærpersoner. Fordi skadene virker sammen og forsterker hverandre
skaper dette store kommunikasjonsvansker og problemer med å mestre seg selv og forstå
omverdenen. Noen av disse barna har fått cochleaimplantat (CI), men så vidt kjent har ingen
av dem utviklet et talespråk. For noen av barna synes CI å være en hjelp til å kunne
orientere seg og i større grad rette oppmerksomheten mot kjente stemmer i det nære
samspillet. I tilrettelagte omgivelser kan CI i så tilfelle være støttende for å etablere kontakt
og opprettholde et samspill i tillegg til den kroppslige og taktile kontakten.
Foreldre til sårbare barn blir selv lett sårbare. De kan få en omsorgspraksis som er
annerledes enn om barnet ikke var sårbart. Når barnet er “annerledes” og ikke viser den
sosiale interesse og kompetanse for å inngå i naturlig samspill med sine foreldre, skaper
dette usikkerhet hos foreldrene. Den naturlige kontakten og samspillet kommer ikke i gang,
og foreldrene føler ofte usikkerhet og fortvilelse/sorg fordi barnets atferd og signaler er så
utydelige og ukjente for dem. De kan ikke “lese” barnet sitt, og de er usikre på hvordan de
skal utvikle et samspill på en naturlig og positiv måte.
Å få et barn med sansetap og andre funksjonshemninger i tillegg, medfører ofte en stor
belastning for familien. Foruten sorgen og alle følelser som følger med den, blir fokuset lett
satt på alle funksjonsnedsettelsene og utredningene av disse. Dette er barn som ofte er
avhengig av hjelp hele døgnet. Barna utgjør en marginal gruppe med store individuelle
forskjeller. Det er vanskelig for foreldrene å finne andre i tilsvarende situasjon, og de føler
seg ofte alene.
Foreldrene kan trenge hjelp til “å se” barnet sitt, bli kjent med barnets personlighet og
muligheter til å kommunisere med det. Kommunikasjon er grunnleggende for det å være
menneske. All kommunikasjon går ut på å skape mening sammen. Å forstå og bli forstått er
avgjørende for hver og en av oss, og påvirker alle sider av barnets utvikling. Slik er det også
for barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger.
I vårt arbeid ved Signo kompetansesenter har vi gjennom mange år erfart at dette er en
foreldregruppe som trenger noe mer enn opplæring i tegnspråk. De har behov for faglig
oppfølging og bistand til å se mulighetene til å kommunisere med barnet sitt som er på et
førspråklig nivå eller i den tidlige språkutvikling. Foreldrene har et behov for å møte andre i
tilsvarende situasjon hvor de kan få tid og muligheter til å utveksle erfaringer og hvor de
lærer av hverandre.
Foreldregruppen som dette prosjektet retter seg mot utgjør en mindre del av den totale
målgruppen for Signo. Per i dag gjelder dette prosjektets målgruppe cirka 14 familier som
får tjenester ved Signo kompetansesenter. Selv om målgruppen ikke er så stor i antall,
består den av personer som har betydelige behov som dette prosjektet søker å
imøtekomme. Derfor ønsker vi å skape gode, faglige forutsetninger for en nasjonal
møteplass som kan gi foreldrene og andre nærpersoner den kunnskap og de erfaringer de
trenger for bedre å kunne mestre hverdagen og kommunikasjonen med barna det gjelder.
3
Om Signo kompetansesenter
Signo kompetansesenter er per i dag en del av Statped, og er et landsdekkende
spesialpedagogisk senter for hørselshemmede og døvblinde med ulike funksjonshemninger.
Tegnspråkopplæringen “Se mitt språk” har pågått siden 1996, som et tilbud for foreldre i vår
målgruppe. Dette opplæringsprogrammet består av 40 moduler og gis som et tilbud så snart
barnets hørselshemning er oppdaget og frem til barnet fyller 16 år. Tegnspråket er et visuelt
språk med egen grammatikk. Språket betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet
og fungerer uavhengig av lyd og berøring. Vi har lang erfaring med å tilpasse disse modulene
til vår målgruppe og har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldrene.
I forbindelse med tegnspråkopplæringen har Signo kompetansesenter gitt et spesielt
tilpasset undervisningstilbud for foreldre til barn med flere funksjonshemninger i en særskilt
modul kalt “På vei mot et språk”. Ingen av de andre kompetansesentrene innenfor Statped
gir et tilsvarende tilbud til denne gruppen. Dermed har Signo kompetansesenter vært et
naturlig nasjonalt møtepunkt for både foreldre og søsken til barna det gjelder.
Foreldre som har deltatt på denne modulen har ytret behov for og ønske om videre
oppfølging med flere moduler. De har særlig gitt uttrykk for utbyttet av å kunne være ved
senteret som en familie og nytten av å møte andre familier i samme situasjon.
Dette er grunnlaget for vår søknad om midler til kommunikasjonsopplæring som vil
gjennomføres i form av 4 moduler over 2 år. Prosjektet henvender seg til foreldre som har
barn som trolig ikke vil tilegne seg verken tale- eller tegnspråk. Disse foreldrene trenger noe
mer enn “På vei mot et språk”. De trenger et opplæringstilbud rettet mot alternativ og
kroppslig basert kommunikasjon.
Prosjektets mål
Foreldre og nærpersoner som vi retter oss mot, har barn som ikke uten videre vil kunne
utvikle et visuelt språk og/eller talespråk. På grunn av barnets funksjon har ikke foreldrene
nok utbytte av å følge det ordinære tilbudet om tegnspråkopplæring over tid. Foreldrene
trenger hjelp til å opprette samspill med barna sine som er stimulerende for dem begge og
som utvikler kommunikasjonen mellom dem. Foreldre og nærpersoner trenger hjelp til å
lære det nære og kroppslige språket som i stor grad er basert på bevegelse, berøring og
huden som er det største sanseapparatet vårt (den taktile sansen). Den taktile sansen
fungerer ofte som en støtte til å orientere seg etter lyd og som en hjelp til å etablere kontakt
og opprettholde oppmerksomhet i samspill og kommunikasjon. Vi har erfart at det er viktig å
gi foreldrene muligheter til å møtes, slik at de får tid til å dele og utveksle erfaringer.
Signo kompetansesenter ønsker å bygge opp et tilbud om en kommunikasjonsopplæring
som i stor grad tilpasses foreldrenes behov. Vi ønsker å sette fokus på mange av de
utfordringene foreldrene møter og mulighetene til å mestre kommunikasjon med barnet sitt,
gjennom å tilby foreldregruppen modulbasert opplæring i alternativ og taktil
kommunikasjon. Disse modulene faller utenfor det formaliserte opplæringstilbudet i
tegnspråk “Se mitt språk” (som var et ledd i Regjeringens handlingsplan for
funksjonshemmede 1994 – 1997). Vi vil etablere og gjennomføre en
kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner som har barn med kombinerte
4
sansetap og flere funksjonshemninger. Dette er et pilotprosjekt på 4 moduler á 1 uke som
skal gjennomføres over 2 år og foregå på et nasjonalt plan.
Prosjektets overordnede målsetting er å gi denne gruppen foreldre et tilbud
som vil:
 Sette foreldrene bedre i stand til å kommunisere med sitt barn.
 Gi foreldre til barn i målgruppen en anledning til å utveksle erfaringer.
 Legge til rette for målrettet fagutvikling og kunnskapsspredning innen dette fagfeltet.
Prosjektperioden har en tredelt resultatmålsetting:
1. Gjennomføre modulene og prøve ut undervisningsopplegget. Hver modul evalueres
fortløpende ved at deltakerne svarer på et skjema som skal måle prosess- og
læringsresultater. Evalueringen sammenfattes i en rapport fra hver modul, og
danner grunnlaget for planlegging av innhold og tema på neste modul. Antallet på
cirka 14 familier er et foreløpig tall. Vi vil kartlegge det potensielle omfanget
deltakere på landsbasis ved å innhente informasjon fra samarbeidende virksomheter
som betjener samme målgruppe.
2. Dokumentere og spre kunnskap om de erfaringene vi har gjort oss i form av:
- Rapport og/eller fagartikkel
- Foredrag på relevante konferanser og kurs, internt og eksternt underveis i
prosjektet, og etter at de planlagte modulene er gjennomført.
- Utvikling av informasjonsmateriell om opplæringstilbudet. Materialet vil legges ut
på Signo og Eikholt sine hjemmesider, samt andre relevante nettsider for
nedlasting, og vil ellers bli trykket opp og distribuert til sentrale
samarbeidspartnere. Materialet vil også bli publisert i Statped sitt fagblad “Rom
for læring”
3. Gjennomføre en sluttevaluering som er brukerrettet og prosessorientert, med vekt
på å vurdere om prosjektets overordnede mål har blitt oppfylt. Evalueringen skal gi
svar på i hvilken grad foreldre og nærpersoner er myndiggjort ved å ha styrket sin
mestringsevne til å kommunisere med barna sine og bedre kunne ivareta deres
spesielle behov for omsorg. Videre skal sluttevalueringen gi svar på i hvilken grad
foreldrene og nærpersonene har hatt utbytte av å danne nettverk og utveksle
erfaringer med andre i samme situasjon.
Dersom pilotprosjektet viser god måloppnåelse, er intensjonen å gjøre dette til et varig
tilbud.
Prosjektets målgrupper
Prosjektets primærmålgruppe er foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap
og flere funksjonshemninger. Vi har erfart at noen få barn flytter hjemmefra i tidlig
småbarnsalder og får botilbud i barnebolig eller avlastningsbolig av ulike årsaker. Det betyr
ikke at foreldrene er fratatt omsorgsansvaret, men at personer som arbeider i disse
botilbudene også får en nær tilknytning til det enkelte barn og blir av stor betydning for
5
barnets oppvekstmiljø og utvikling. Vi ønsker derfor å inkludere disse nærpersoner i
barneboliger og utvidede avlastningstilbud i vår målgruppe. Nytteverdien av prosjektet vil
komme hele familiene til gode, og de vil føle større trygghet gjennom oppfølging over tid og
etablering av kontakt med andre familier i tilsvarende situasjoner.
Prosjektets sekundærmålgruppe er de ulike fagmiljøene vi når gjennom publisering av våre
erfaringer fra pilotprosjektet (rapporter/artikler) og gjennom foredrag på konferanser og
kurs. Fagmiljøene består av ulike kompetansesentra, habiliteringstjenester, PP tjenester,
barnehager og skoler, helsestasjoner, sykehus, utdanningstilbud og lignende. Prosjektet vil
tilføre disse fagmiljøene mer kunnskap om barna det gjelder, deres sammensatte vansker og
hvilken betydning det har for foreldrene å få en økt kompetanse som gjør at de kan
kommunisere bedre med barna sine og ivareta deres spesielle behov for omsorg og
behandling.
Prosjektets organisering
Prosjekteier:
Prosjektansvarlig:
Prosjektgruppe:
Hørselshemmedes landsforbund (HLF)
Signo kompetansesenter v/direktør Aud Bergerud
Anni Lise Ellefsen, prosjektleder 70 %
Kari Schjøll Brede v/Eikholt nasjonalt ressurssenter for
døvblinde 50 %. Ekstern prosjektmedarbeider som bidrar med
planlegging av innhold, organisering, gjennomføring og
etterarbeid.
Prosjektmedarbeider 20 % som i kortere perioder planlegger og
organiserer botilbud, søskentilbud, barnetilsyn o.l.
Styringsgruppe:
Aud Bergerud, direktør ved Signo kompetansesenter.
Leif Th Lund, avdelingsleder for utadrettede tjenester ved Signo
kompetansesenter.
Roar Meland, direktør ved Eikholt nasjonalt ressurssenter for
døvblinde.
Referansegruppe:
Skådalen kompetansesenter v/ psykolog spesialist Anne
Nafstad.
Torshov kompetansesenter v/ psykologspesialist Knut Slåtta.
Oslo universitetssykehus. Senter for sjeldne diagnoser v/Solveig
Ervig.
Foreldreforeningen Norges Døvblinde (FNDB), avd. foreldre og
søsken. Foreldrerepresentant v/Torill Gullhaug.
Det er inngått en intensjonsavtale mellom Signo kompetansesenter og deltakerne i
referansegruppen. Referansegruppen skal sikre faglig utvikling og kvalitet i prosjektet.
Gruppen består av representanter fra kompetansesenter for hørselshemmede og døvblinde,
kompetansesenter for store sammensatte lærevansker, Oslo universitetssykehus og FNDB.
Skådalen og Torshov innehar en særlig kompetanse innenfor feltet døvblindhet og
multifunksjonshemning, som vil komme prosjektet til nytte og på den måten styrke tilbudet
6
om foreldreopplæring. Således vil også et felles nasjonalt møtepunkt for denne
foreldregruppen bli sikret.
Evaluering
Ved valg av evalueringsmetodikk har vi vært opptatt av å velge en metodikk som er i samsvar
med prosjektets overordnede mål. Vi har besluttet å benytte en design som representerer
en kombinasjon av prosessorientert og brukerorientert evalueringsmetodikk 2.
Gjennom prosessorienteringen er oppmerksomheten på i hvilken grad prosjektet legger til
rette for innsikt, forståelse og læring i en prosess. Derfor har vi valgt å foreta fortløpende
delevalueringer etter gjennomføring av hver modul. Prosessevalueringen gir rom for
kontinuerlig tilpasning dersom brukernes tilbakemelding tilsier at det er aspekter ved
organisering og gjennomføring som ikke gir optimale lærings- og samhandlingsforhold.
Gjennom en brukerorientert evalueringsmetodikk settes prosjektets primærmålgruppe i
fokus. Vi ønsker altså å foreta en evaluering som er basert på primærmålgruppens vurdering
av om effekten av opplæringstilbudet er i overensstemmelse med prosjektets overordnede
mål. En slik effekt måles både ved fortløpende delevalueringer, og ved en avsluttende
sluttevaluering.
Sluttevalueringen bør ikke skje før tidligst noen måneder etter siste undervisningsmodul er
gjennomført, da vi er interessert i å måle en langsiktig effekt av prosjektet. Her vil det være
interessant å undersøke om det er forskjeller blant brukernes effektvurdering som kan
forklares med om foreldrene har deltatt med eller uten nærpersoner, og i hvilken grad
foreldrene har fortsatt sin erfaringsutveksling med andre foreldre i etterkant av at
utdanningstilbudet var avsluttet.
Gjennomføring
Prosjektet gjennomføres over en periode på 2 år og 6 måneder. Starten er satt til januar
2013 og prosjektet avsluttes i juni 2015.
Innsamling av data
I løpet av høsten 2012 vil vi kartlegge hvor mange foreldre og nærpersoner som på et
nasjonalt plan kan være aktuelle for opplæringstilbudet. Vi vil samarbeide om å innhente
data fra relevante virksomheter i hele landet. Det vil vi gjøre ved å presentere prosjektet for
virksomhetene og gjennom disse invitere aktuelle personer (foreldre og nærpersoner).
Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Torshov kompetansesenter, og de regionale
kompetansesentrene for døvblinde vil være aktuelle samarbeidspartnere. Det kan vise seg
å være flere barn som disse kompetansesentrene kjenner til som faller innenfor kategorien
barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger, og hvor det finnes foreldre
som kan ha stort utbytte av dette tilbudet.
Denne kartleggingsperioden vil danne grunnlaget for de videre fasene i prosjektet:
2
Sverdrup, Sissel (2002). Evaluering: faser, design og gjennomføring. Bergen: fagbokforlaget.
7
År 2013
Modul 1
Planleggingsfase for modul 1
Invitasjonsfase foreldre/nærpersoner
Detaljforberedelse modul 1
Gjennomføre modul 1 uke 17
Evaluering og rapport
Modul 2
Planleggingsfase for modul 2
Invitasjonsfase foreldre/nærpersoner
Detaljforberedelse modul 2
Gjennomføre modul 2 uke 46
Evaluering og rapport
År 2014
Modul 3
Planleggingsfase for modul 3
Invitasjonsfase foreldre/nærpersoner
Detaljforberedelse modul 3
Gjennomføre modul 3 uke 19
Evaluering og rapport
Modul 4
Planleggingsfase for modul 4
Invitasjonsfase foreldre/nærpersoner
Detaljforberedelser modul 4
Gjennomføre modul 4 uke 46
jan
jan
feb
feb
feb
mars april
mars
mars april
april
mai
aug
aug
jan
jan
aug
aug
År 2015
Sluttevaluering
jan
Skrive endelig sluttrapport/artikkel
Produsere informasjonsmateriell
jan
Foredrag/forelesninger internt og eksternt
sept
sept
sept
feb
feb
feb
sept
sept
sept
okt
okt
okt
juni
nov
nov
nov
nov
des
mars april
mars
mars april
april
okt
okt
okt
mai
juni
mai
mai
mai
juni
juni
nov
nov
nov
feb
feb
mars april
mars april
Det tas forbehold om at gjennomføringsplanen må justeres noe så man unngår kollisjon med
andre tilbud ved senteret. Litteraturstudier, konferanser og besøk som kan styrke prosjektet,
er gjennomgående i hele prosjektperioden for prosjektgruppa.
Kontaktperson
Rådgiver Anni Lise Ellefsen
Signo kompetansesenter, Molandveien 36, 3158 Andebu
Tlf. 33 43 87 07 / 97 06 40 67
[email protected]
8
Ressursbehov
Her følger en punktvis oversikt over anslått ressursbehov for prosjektet.
Budsjett for 30 måneders prosjekt "Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mester", mai 2012
Utgifter:
2013
2014
2 322 000
957 000
995 000
Lønn og sos. til assistenter/fagpersoner ifm modulene
382 000
188 000
194 000
Lønn merkantile tjenester (inkl. sos)
219 000
83 000
86 000
Honorarer forelesere på modulene
20 000
10 000
10 000
8 000
2 000
3 000
Kostnader Moduler (bo, reise ol)
296 000
148 000
148 000
Kostnader referansegruppen (tapt arb. inntekt, reise, bevertning ol)
210 000
84 000
84 000
42 000
Deltagelse for prosjektgruppa på kurs/konferanser
95 000
38 000
38 000
19 000
Brosjyre (inkl. distribusjon)
15 000
Lønn prosjektleder og -medarbeider (inkl. sos.avg.)
Revisorhonorar
Litteratur
Totalbudsjett
2015
370 000
50 000
3 000
15 000
4 000
2 000
2 000
3 571 000
1 512 000
1 560 000
499 000
2 971 000
1 212 000
1 360 000
399 000
Stimuleringsmidler Stiftelsen Signo
100 000
100 000
Egne midler Signo kompetansesenter
500 000
200 000
200 000
100 000
3 571 000
1 512 000
1 560 000
499 000
Sum
Inntekter:
Søknad Exstra stiftelsen
Sum
Kommentar til budsjettet
Vi kan anslå et deltakerantall på 6 - 7 familier avhengig av størrelsen på familiene. Dette er
familier/nærpersoner som vil ha med seg sine funksjonshemmede barn og deres søsken. Til
sammen vil det utgjøre cirka 25 personer. Vi må begrense utvalget til cirka 6 familier ut fra
senterets kapasitet og daglige drift. For å vurdere nytteverdien av prosjektet, er det viktig at
vi gjør det praktisk mulig for familiene/nærpersonene å kunne delta på alle de fire
modulene. Av erfaring vet vi at det er vanskelig for familier å organisere arbeid, skole og
familieliv med flere lange opphold i løpet av et år. Gjennomføringen av modulene og
undervisningsopplegget skal være brukerrettet og prosessorientert. For å få en best mulig
rehabiliterende effekt, ser vi det som essensielt at prosjektet følger den planen for
gjennomføring som er beskrevet med 2 moduler i året.
Utvalget på cirka 6 familier er lite, og det blir lagt ned store ressurser. Innsamling av data og
kartlegging av det reelle behovet på landsbasis vil gi oss en større oversikt. Erfaringene fra
dette prosjektet vil danne grunnlaget for å gjøre dette til et varig tilbud.
Det er beregnet 15% merkantile tjenester som stammer fra tjenester relatert direkte til
prosjektet. Signo kompetansesenter synes dette prosjektet er viktig, og vil selv bidra ved å
stå for alle indirekte kostnader som husleie, strøm og indirekte personalkostnader som vask,
matlaging osv. under modulene. Likeledes vil heller ikke andre indirekte kostnader som
kontordrift eller områdekostnader bli kostnadsført i prosjektet.
9
Prosjektets nytteverdi
Prosjektet vil gi foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere
funksjonshemninger en mulighet til kommunikasjonsopplæring sammen med andre i
tilsvarende situasjon. Slik kan de settes bedre i stand til å kommunisere med barna sine og
ivareta deres spesielle behov for omsorg. Dette vil myndiggjøre og styrke den enkelte
familie.
Å få mulighet til å møte andre foreldre og nærpersoner på en felles arena, har i seg selv en
egenverdi. Når man møter andre som har lignende erfaringer og utfordringer, vil man
lettere få perspektiver på sin egen situasjon. På den måten kan man lære av hverandre.
Ved deltagelse over 4 moduler i løpet av to år, vil prosjektet etablere et felles møtepunkt på
et nasjonalt plan og en arena for å danne nettverk og knytte sterkere og mer varige
kontakter med andre. Foreldre har ved gjentatte anledninger etterspurt et opplæringstilbud
som kan tilpasses deres behov, og hvor familiene får muligheter til å møte hverandre.
Den fagutvikling som prosjektet innebærer vil bidra til å heve Signo sin kompetanse og styrke
opplæringstilbudet til foreldre i målgruppa vi gir tjenester til. Signo vil dermed også kunne gi
bedre bistand til ansvarlige instanser på hjemstedene i forhold til tilrettelegging, planlegging
og gjennomføring av tilbud til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger.
Kunnskapsspredning via foredrag på kurs og konferanser, publisering av rapport/artikkel og
produksjon av informasjonsmateriell, gir muligheter til å få spredd kompetansen ut til
fagfeltet samt pårørende og nettverk. Arbeidet med prosjektet vil styrke samarbeidet
mellom ulike kompetansesentre og bidra til at kunnskapen på fagfeltet kommer ulike
fagmiljøer til gode.
10