vedlegg

Fortsatt Foreldre
Kontakt
Dersom du vil vite mer om kurset eller du tror dette kan være et tilbud du
og din familie kan ha nytte av,
Et kurstilbud for deg som ønsker å skape et
GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner
etter samlivsbrudd – til beste for barna
ta kontakt med:
Enerhaugen familievernkontor
Kurset passer for deg som ønsker:
v/ Kirsti Foss ([email protected]) eller
Helge Eliassen ([email protected])
Smedgata 49. 0651 Oslo
Tlf. 66 61 70 10

Faglige innspill og støtte til å skape et GODT NOK foreldresamarbeid
med ekspartner

Å møte konflikter som oppstår rundt samarbeid om felles barn på en
konstruktiv og løsningsorientert måte

Å legge samlivsbruddet bak deg, og se fremover i livet
Formålet med Fortsatt Foreldre-kurset:

At barna skal få oppleve at foreldrene klarer å samarbeide og
kommunisere på en god måte etter bruddet

At voksne får økt fokus på hva som er best for barnet/ barna


Temaøkt 3
Å se barnets livssituasjon
Bidra til å styrke foreldres evne til å møte barnas behov for å bli sett, hørt
og forstått slik at oppmerksomhet rettes mot hvordan barna opplever sin
situasjon.
At foreldre kan få innspill fra andre foreldre som kan være nyttig i
den nye livssituasjonen
Temaøkt 4
Foreldresamarbeid
At foreldre blir bevisst egne ønsker, forventninger og håp for
fremtiden
Bidra til at foreldre får et klarere bilde av hva et godt nok
foreldresamarbeid med ekspartner innebærer.
Et Fortsatt Foreldre-kurs
Består av fem temaøkter (fordelt på fem kurskvelder):
Temaøkt 1
Bruddprosessen
Gjennom å reflektere over bruddprosessen skal deltakerne få innspill til å
forstå sine egne og barnas reaksjoner. Det presenteres fagkunnskap
omkring krisereaksjoner og mestringsstrategier i forbindelse med
samlivsbrudd.
Temaøkt 2
Kommunikasjon, konflikt og samspill
Frykt og fortvilelse kan være drivkrefter i konflikter. Gjennom kunnskap
om effekter av kommunikasjonsstiler kan deltakerne jobbe med å bryte
negative mønstre.
Temaøkt 5
Veien videre
Jobbe med å finne gode og realistiske mål for livet etter samlivsbruddet,
for eks. når en eller begge skal etablere nye familier. Ulike måter å forstå
nyfamiliens utfordringer og muligheter.
Noen kursdeltakere om Fortsatt Foreldre-kurset:
«Jeg har blitt mye roligere etter Fortsatt Foreldre-kurset, og det syns jeg
også barnet mitt har også. Hun sover bedre nå. Jeg tror det er en
sammenheng». Mor
«Min ekskone gikk på forrige kurs, og jeg merker forskjell på henne etter
det. Vi samarbeider bedre allerede. Jeg har også hatt stort utbytte av
kurset og tror samarbeidet vårt vil bedre seg enda mer nå». Far
«Jeg har lært mer enn jeg trodde var mulig da kurset begynte. For meg har
dette ført til en stor endring som pågår enda». Far