Se vårt felles rådgivningshefte for godt inneklima

Råd og tips
for et godt
inneklima
– for et bedre inneklima
Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet
om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig
inneklima.
Gjennom god arealutnyttelse, gode tekniske løsninger og
bevisst materialbruk har vi lagt forholdene til rette for et
godt og helsevennlig inneklima i din bolig.
Dette har vi fått til bl.a. ved å velge:
• Gjennomtenkte ventilasjonsløsninger med tanke på
funksjon og vedlikehold
• Helsevennlige, materialer med minst mulig avgassing
• Løsninger som gir enkelt vedlikehold og rengjøring, dvs
flater som er lette å rengjøre, takhøye skap og tørkenisje
på badet
• Oppvarmingsløsninger som er gunstige for inneklimaet,
dvs. lukkede panelovner som ikke brenner støv
• Allergivennlig beplantning på uteområder
I tillegg er det lagt vekt på kontroll av fukt og støv i
byggeprosessen.
Inneklima påvirkes i høy grad også av hvordan vi bruker
boligen til daglig og hvordan vi vedlikeholder boligen.
Dette heftet gir deg som beboer informasjon om hvordan
du kan bidra til å opprettholde et helsevennlig og godt
inneklima for deg og din familie i årene som kommer.
Riktig og godt renhold gir godt inneklima
Renhold fjerner støv og andre forurensninger fra overflatene og har stor
betydning for innemiljøet og helsen.
Støvpartikler i inneluften vil kunne
irritere og gi betennelser i slimhinne
i nese, hals og luftrør. Noen vil få
tørrhetsfølelse i slimhinner, mens andre
får slimproduksjon, tett, irritert nese og
hoste. Støvet vil kunne inneholde
kjemikalier fra inventar og rengjøringsmidler eller allergener fra dyr eller
pollen. Dette kan føre til allergiske anfall
som høysnue eller astmaanfall. Normalt
godt og riktig renhold er helt
avgjørende for å opprettholde et godt
inneklima i hjemmet ditt.
GODE RÅD
Gammeldags rengjøring med bruk av
bøtte, vaskeklut og såpe gir dårlig
rengjøring. Best rengjøring – og raskest
og lettest- oppnår du med tørre eller
lett fuktige rengjøringsmetoder. Dette
innebærer bruk av moderne moppesystemer for tørr og fuktig rengjøring
av golv, og tørre inventarmopper og
mikrofiberkluter til rengjøring av innredning og inventar. Utstyr til slikt renhold
kan kjøpes i de fleste dagligvareforretninger og fargehandlere. I tillegg bør
man investere i en god støvsuger med
sterk sugeevne og god filtrering (HEPAfilter). Ved bruk av moderne rengjøringsmetoder har man i liten grad behov for
rengjøringsmidler. Vann og mikrofiberklut/mopp gir effektiv og god rengjøring
i mesteparten av boligen. Et unntak er
rengjøring av badene. Her bør man
bruke miljøvennlige rengjøringsprodukter (unngå klorholdige produkter) for
rengjøring av toalett.
Håndvasker, speil og andre harde flater kan
rengjøres helt uten bruk av rengjøringsmidler ved
hjelp av en mikrofiberklut.
Antibakterielle vaskemidler kan være
farlige både for helse og miljø, og kan
også gjøre bakterier motstandsdyktige
mot antibiotika. Slike stoffer gjør ikke
vaskemidlene mer effektive.
http://www.miljostatus.no/tema/
Kjemikalier/Produkter/Vaske-ogrengjoringsmidler/#A
Tørkenisjen på badet er utformet med
tanke på praktisk oppbevaring av
rengjøringsutstyr til moderne boligrenhold. Moppeutstyret kan f.eks. henges
på innsiden av døren og kluter og
mopper kan henges til tørk inne i nisjen.
Sprutekanne til vann og det lille som
trengs av rengjøringsmidler kan settes i
servantskapet. Det er ikke behov for
bøtte til vanlig rengjøring i boligen, og
den kan evt settes inn i boden og tas
fram til f.eks utvendig vindusvask.
Innvendig vindusvask kan gjøres enkelt
med en våt mikrofiblerklut, etterfulgt av
en tørr, glatt klut.
1. Rengjør boligen godt minst en gang i uka og foreta nedvask av boligen minst
en gang i året.
2. Bruk minst mulig rengjøringskjemikalier. Det gir bedre rengjøring, bedre inneklima
og mindre utslipp av kjemikalier i naturen.
3. Unngå bruk av vaskesprayer da de gir unødvendig eksponering av kjemikalier som
kan være skadelig for helsen
4. På badet bør toalett vaskes med miljøvennlige rengjøringsprodukter (ikke klorholdige
rengjøringsmidler). Speil, servant og badekar kan rengjøres med vann og mikrofiberklut.
5. Innred boligen slik at den er lett å rengjøre, f.eks. velg lukkede bokskap og skap som
går helt opp til taket, unngå faste tepper.
6. Unngå å dra skitt og fukt inn i boligen. Ha en god avskrapningsrist/matte utenfor
inngangsdøren og en god garderobeløsning til sko og yttertøy.
Tjue er bra for hue
Temperaturen har betydning for både
luftkvalitet og hvordan vi opplever innemiljøet. Høy innetemperatur gjør slimhinnene mer følsom for forurensninger
i luften (svevestøv og avgassinger).
Årsaken er at høy temperatur bidrar til å
tørke ut tårevæsken i øynene, noe som
kan gi smerter og betennelser i øynene.
Mennesker som bruker linser på øynene
vil være spesielt sårbare for høye
temperaturer inne i boligen. For høye
temperaturer i boligen kan også gi helseplager som nedsatt konsentrasjon,
trøtthet og hodepine.
Avgassingen fra materialer øker med
temperaturen. Det samme gjelder ev.
kjemiske reaksjoner og formeringsevnen
og aktiviteten hos midd og mikroorganismer.
Derfor er det lurt å holde lufttemperaturen lav og heller kle seg deretter.
VÅR ANBEFALING
• Hold innetemperaturen på 20–22 ºC i
fyringssesongen – gjerne lavere på soverom
om natten
• Tilpass påkledningen til aktivitetsnivå og
temperatur
Sørg for lav luftfuktighet
Høy luftfuktighet gir grobunn for vekst av
mikrobiologiske organismer som sopp,
midd og bakterier som kan medføre
alvorlige helseplager fra slimhinner i nese,
hals og lunger. Fukt og muggsoppskader
kan gi økt forekomst av astma, flere og
verre luftveisinfeksjoner og generelle
plager som hodepine, unormalt tretthet
og nedsatt arbeidsevne. Høy luftfuktighet
inne i boligen er hovedsakelig et problem
om vinteren (fyringssesongen) fordi det
kan resultere i kondensering på kalde
yttervegger.
GODE RÅD
Det er derfor viktig å holde luftfuktigheten i boligen på et lavt nivå ved å
sørge for god ventilasjon i rom med høy
fuktproduksjon (bad, vaskerom og
lignende). Boligen din er utstyrt med et
godt ventilasjonsanlegg som effektivt
fjerner fuktig og forurenset luft. Likevel
skal man være bevisst på hva som gir
økt fuktproduksjon og hvordan man kan
hindre at dette gir for høy luftfuktighet
i boligen.
• Hold relativ luftfuktighet i boligen mellom
20–40% i fyringssesongen. Om sommeren
kan den relative luftfuktigheten være noe
høyere, men bør ikke være over 60%
• Tørk klær i bade-/vaskerommet, eventuelt
ute når det er mulig
• Bruk alltid kjøkkenvifte ved matlaging
• Unngå bruk av luftfukter
Dagligdagse aktiviteter som bidrar til økt
fuktproduksjon inne:
• En stor klesvask som tørkes i stua gir
2 til 3 liter vann.
• Dusjing med åpen dør til badet kan gi
1 til 3 liter vann til innelufta.
• Vanning av planter gir også fukt til lufta,
like mye som vi bruker til vanningen.
• Gammeldags gulvvask (bøtte med
vann) tilfører 1 til 2 liter vann.
For å unngå at tørking av klær gir for høy
luftfuktighet i boligen din har vi laget
gode tørkemuligheter i den kombinerte
bade- og vaskeromsløsningen. Bruk tørkenisjen eller tørketrommelen og unngå å
tørke klær i boligens øvrige rom.
Tørk gjerne klær ute når det er mulig
(bortsett fra pollensesongen for de som
har pollenallergi).
Volumhette er anbefalt på kjøkkenet for
å gi et godt avtrekk ved matlaging og
effektivt fjerne stekeos og fuktig luft som
dannes ved matlaging.
Ventilasjonsanlegget
Hensikten med ventilasjon/utlufting er
å fjerne luftfuktighet og forurensninger
i inneluften og tilføre frisk, ren luft.
Dette er svært viktig for vår helse.
Boliger/bygg med dårlig ventilasjon kan
gi helseplager som trøtthet, hodepine,
nedsatt konsentrasjon, øket irritasjon i
slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner.
Boligen din er utstyrt med et balansert
ventilasjonsanlegg som skal sikre et
godt luftskifte i boligen din. For at ventilasjonsanlegget skal fungere optimalt er
det viktig at det driftes og vedlikeholdes
riktig. Veidekke har tegnet en serviceavtale som omfatter en årlig inspeksjon av
fagfolk. Avtalen er tegnet for ett år og
det anbefalers at avtalen videreføres for
å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av
anlegget.
Avtalen innebærer blant annet.:
• Sjekk av at luftinntaket lokalt i
ventilasjonsaggregatet er rent og tørt
• Rengjøring av ventilasjonsaggregat
innvendig med mild såpe og vann
• Skifte av filter. (Helst på høsten etter
at pollensesongen er over)
• Sjekk av lager og rem på roterende
gjenvinner.
I avtrekkskanaler fra kjøkkenhetter i
boliger vil det avleire seg fett. Det er viktig å rengjøre fettfilter i kjøkkenhette og
kanalen nærmest hetten regelmessig:
• Hver måned: Fettfilteret tas ut og
rengjøres med vann og oppvaskmiddel/settes i oppvaskmaskinen
(sjekk bruksanvisning).
• Hver 4. til 6. måned: Rengjøring av
de flater man kommer til i kjøkkenhetten.
• Hvert 5-7. år: Avtrekkskanal og
kjøkkenvifte etterses og eventuelt
rengjøres. Dette anbefales gjort for
hele sameiet under ett da det blir dyrt
å be om dette for en enkelt leilighet.
Materialvalg
Et utall kjemiske stoffer brukes til fremstilling av materialer og varer vi omgir
oss med. Dette gjelder alt fra bygningsmaterialer, møbler og tekstiler til barneleker og rengjøringsmidler. Mange
av disse kjemiske stoffene kan gå over
i gassform og bidra til å forurense
inneluften.
GODE RÅD
Kjemikalier i inneluften vil kunne påvirke
slimhinnene og gi helseplager. Samtidig
kommer stadig nye kjemikalier/materialer på markedet der helseeffekter er
lite dokumentert/kjent. Mange kjemiske
stoffer i inneluften vil også kunne
reagere med oksygen i lufta og danne
mer irriterende stoffer.
Veidekke har, i samarbeid med Astmaog Allergiforbundet, så langt det er
mulig valgt materialer som er miljø- og
helsevennlige. Men det er like viktig at
man er bevisst på hva man tar inn i
boligen etter at man er flyttet inn.
Be derfor gjerne om dokumentasjon
på helse og miljøskadelige stoffer når
dere går til innkjøp av møbler,
gardiner, klær og lignende.
Boligen din er malt med Jotun Sens som
er den mest helsevennlige malingen på
markedet. Ved oppussing anbefaler vi
at denne malingen brukes da den har
meget lav og ”snill” avgassing. Maler
man med Jotun Sens kan man kan trygt
bo i huset mens det males innvendig.
• Velg møbler, tekstiler o.l som har lav avgassing. Be gjerne om dokumentasjon på
helse- og miljøskadelige stoffer og avgassing.
• Unngå duftsprayer og lignende
• Lukt på produktet. Vær skeptisk hvis det lukter mye eller rart. Produkter som lukter vondt
eller sterkt kan gjerne vitne om høye avgassingsnivåer eller etterbehandlingsmidler.
Kan produktet vaskes før bruk så gjør gjerne det.
• Velg materialer/produkter som anbefales av NAAF der dette finnes.
Velg eventuelt Svanemerkede produkter eller produkter som er godkjent/anbefalt
av Dansk Indeklimamærket.
Har du spørsmål knyttet til inneklima?
Astma- og Allergiforbundet (NAAF) gir deg personlig råd
og veiledning gjennom forbundets rådgivningstelefon
(sentralbord 23353535) og på e-post, [email protected]
Normalt er deler av tjenesten forbeholdt forbundets
medlemmer, men som et ledd i samarbeidet mellom NAAF
og Veidekke gis kjøpere av Veidekkes boliger full tilgang
på alle deler av NAAFs rådgivningstjeneste.
Rådgivningstjenesten betjenes av fagpersoner innen inneklima, samt tre spesialsykepleiere med lang erfaring innen
astma-, allergi- og andre overfølsomhetssykdommer.
Fakta om inneklima kan du finne på www.naaf.no
– for et bedre inneklima
www.veidekke.no