Brukerveiledning - Kontroll Elektro AS

Euro-50TE Mini
Brukerveiledning
15.12.2011
INNHOLD
GENERELT ................................................................................................... 4
Strømforsyning .............................................................................................. 4
Start ............................................................................................................... 4
Brukerstillinger ............................................................................................... 4
Menyoversikt ................................................................................................. 5
Papirbytte ...................................................................................................... 6
SD-minnekort ................................................................................................ 7
Tilkoblinger .................................................................................................... 7
Justering av displaykontrast ......................................................................... 7
SALG ............................................................................................................. 8
Innlogging ekspeditør .................................................................................... 8
Papirmatning ................................................................................................. 8
Feiltasting ...................................................................................................... 8
Priser ............................................................................................................. 8
Salg med fast pris .......................................................................................... 9
Salg med åpen pris ........................................................................................ 9
Salg med innslag av mottatt betaling ............................................................. 9
Salg med oppdeling av betaling ..................................................................... 9
Salg med flere like varer ................................................................................ 9
Salg med %-rabatt ....................................................................................... 10
Salg med Kr-rabatt ...................................................................................... 10
Bytte av valuta ............................................................................................. 10
Feil/korreksjon siste varelinje ...................................................................... 11
Feil/korreksjon flere innslåtte varer .............................................................. 11
Annullering av innslåtte varer ....................................................................... 11
Retur ........................................................................................................... 11
Innbetaling til kasse ..................................................................................... 12
Utbetaling fra kasse ..................................................................................... 12
RAPPORTER .............................................................................................. 13
E-JOURNAL ................................................................................................ 14
Papirutskrift ................................................................................................. 14
Lagring på SD-minnekort ............................................................................. 14
Automatisk eksport til SD-minnekort ........................................................... 15
B-JOURNAL ................................................................................................ 16
Lagring ........................................................................................................ 16
Eksport til SD-minnekort .............................................................................. 16
Automatisk eksport til SD-minnekort ........................................................... 16
2
PROGRAMMERING .................................................................................... 17
Ekspeditører ................................................................................................ 17
Topptekst ..................................................................................................... 18
Bunntekst .................................................................................................... 18
Mva-satser ................................................................................................... 19
Grafisk logo ................................................................................................. 19
Varegrupper ................................................................................................. 19
PLU-varer .................................................................................................... 20
Hurtigprogrammering av PLU-priser ............................................................ 21
Påslag og rabatter ....................................................................................... 21
Valuta .......................................................................................................... 22
Eksterne enheter ......................................................................................... 22
Skanner ...................................................................................................... 22
Vekt ........................................................................................................... 22
Betalingsterminal ....................................................................................... 23
PC ............................................................................................................. 23
PROGRAMMERINGSVERKTØY EURO2A ................................................. 24
Installasjon .................................................................................................. 24
Programmering ............................................................................................ 25
Rapporter .................................................................................................... 27
3
GENERELT
Takk for att du har valgt Euro-50TE Mini kasseapparat. Denne brukerveiledningen beskriver kasseapparatets hovedfunksjoner for den daglige bruk.
For ytterligere informasjon, les den medfølgende engelske manualen.
Strømforsyning
Euro-50TE Mini kan strømforsynes med:
z 230V via medfølgende strømadapter
z Innebygd batteri (1800mAh/7,4V)
z 12V lighterkabel (ikke inkludert)
Start
Trykk
on/off-tasten for å slå på/av kasseapparatet. On/off-tasten er ikke
en vanlig brytertast som starter kasseapparatet momentant, så hold derfor
tasten nede noen sekunder til du hører en pipetone.
Brukerstillinger
For å komme i kasseapparatets meny, trykk 2 x
og naviger deretter med
piltastene
.
Menyen er oppdelt i fem undermenyer:
R-mode Salgs-/registreringsstilling. Alle finansielle transaksjoner lagres
når du arbeider i registreringsstilling og kan ikke slettes.
X-mode Alle X-rapporter skrives uten å nullstille salgstallene.
Z-mode Z-rapportene nullstiller og sletter salgstallene.
P-mode Programmeringsstilling
T-mode Øvelsesstilling
Tips: Dersom en tast har to funksjoner, velges den øverste funksjonen (oransje) ved først å trykke
.
Tips: Ved navigering i kasseapparatets meny, trykk
trykk
for å gå tilbake.
4
for å bekrefte og
Menyoversikt
Figuren viser en forenklet menyoversikt.
5
Papirbytte
Euro-50TE Mini bruker termopapir med bredde 57mm.
1. Ta opp dekselet
4. Legg ned frigjøringsspaken og
trykk den på plass.
2. Trykk ned frigjøringsspaken og
løft opp fremmatningsarmen.
5. Trykk
papiret.
3. Ta ut den tomme rullen og sett
inn hylsen i den nye papirrullen.
Sett ned den nye rullen og trykk
den på plass.
6. Lukk igjen dekselet.
6
for å mate fram
SD-minnekort
Euro-50TE Mini har mulighet for innsetting av SD-minnekort 2GB for lagring
av elektronisk journal (E-journal) og import/eksport av PLU-varer.
SD-minnekortet plasseres i batterirommet bak batteriet, se figuren nedenfor.
Husk! Slå av kasseapparatet før dekslet til batterirommet åpnes.
Tilkoblinger
Euro-50TE Mini er utstyrt med 2 x COM-porter og 1 x USB-port.
COM1 tilkobles skanner med serial tilkobling (RS232). COM1 gir 5V strømforsyning slik at skanneren ikke trenger ekstern strømforsyning. Spesialkabel må benyttes. COM1 må konfigureres i P-mode under Eksterne enheter.
COM2 tilkobles betalingsterminaler som benytter protokollen Sofie Ny.
Spesialkabel må benyttes. COM2 må konfigureres i P-mode under Eksterne
enheter.
USB
Tilkobling til PC via medfølgende USB-kabel
Justering av displaykontrast
Trykk
+
for å øke intensiteten eller
en i kontrasten.
7
+
for å redusere intensitet-
SALG
Innlogging ekspeditør
Inntil 10 ekspeditører kan programmeres med navn og kode, og hver ekspeditør kan tildeles ulike tilganger/bruksområder. Ved bytte av ekspeditør,
må man først logge seg ut.
1. Trykk 2 x
2. Trykk
inntil HOVEDMENY R-mode vises i displayet.
. Displayet viser Utlogget og deretter Velg bruker.
for å velge ekspeditør og trykk
3. Bruk piltastene
4. Displayet viser Passord. Tast passord og trykk
.
.
Papirmatning
Trykk
for å mate fram papiret.
Feiltasting
Ved feiltasting slik at bl.a Ulovlig operasjon vises i displayet, trykk
(CLEAR).
Strekkoder
Dersom PLU-varer er programmert med strekkodenummer (EAN) og skanner ikke er tilgjengelig. kan strekkodenummeret for varen tastes inn og deretter trykke
. Varen bli nå registrert.
Priser
Alle PLU-varer kan forhåndsprogrammeres med to prisalternativer:
z Fast pris (forhåndsprogrammert pris)
z Åpen og fast pris (fast pris brukes hvis prisen ikke endres)
Bruk av integrert betalingsterminal
For tilkobling/innstillinger, se side 23. Ved valg av bank (betalingsterminal)
som betalingsmåte, trykkes
. Beløpet overføres automatisk til betalingsterminalen og i kasseapparatets display vises Kontroll av kort.
Dersom betalingen ikke skal gjennomføres av ulike årsaker, må kunden
trykke STOP evt. Cancel på betalingsterminalen. I kasseapparatets display
vises Avbrutt av operatør. Trykk
og Subtotal vises igjen. Gjør ønskede
endringer og trykk
igjen eller trykk
(KONTANT) for å avslutte
salget.
8
Salg med fast pris
1. Tast PLU-nummer og trykk
.
2. Gjenta pkt. 1 for hver ny vare.
3. Trykk
. Totalbeløpet vises i displayet.
4. Trykk
(KONTANT),
(BANK) eller
Salg med åpen pris
1. Tast først varens pris med 2 desimaler (bruk
2. Tast PLU-nummer og trykk
.
3. Gjenta pkt. 1 for hver ny vare.
4. Trykk
. Totalbeløpet vises i displayet.
5. Trykk
(KONTANT),
(BANK) eller
(KUPONG).
), og trykk
.
(KUPONG).
Salg med innslag av mottatt betaling
1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris.
2. Trykk
. Totalbeløpet vises i displayet.
3. Tast inn mottatt beløp.
4. Trykk
(KONTANT),
(BANK) eller
(KUPONG).
5. Tilbake vises i displayet sammen med beløpet som skal betales tilbake
til kunden.
Salg med oppdeling av betaling
1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris.
2. Trykk
. Totalbeløpet vises i displayet.
3. Tast inn mottatt beløp (mindre enn SUBTOTAL-beløpet).
4. Trykk
(KONTANT),
(BANK) eller
(KUPONG).
5. Rest å betale vises i displayet sammen med restbeløpet som skal
betales med et annet betalingsmiddel.
6. Trykk
(KONTANT),
(BANK) eller
(KUPONG).
Salg med flere like varer
Dersom kunden kjøper flere like varer, kan man registrere dette på to måter:
Repetere
Trykk PLU for å gjenta sist innslåtte PLU-vare.
Multiplisere Tast inn antallet, trykk
og deretter trykk PLU-vare på vanlig måte.For varer med åpen pris, trykk først antallet, deretter
prisen og til slutt PLU-varen, se ovenfor.
9
Salg med %-rabatt
1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris.
2. Trykk
. Totalbeløpet vises i displayet.
3. Trykk
for forhåndsprogrammert %-rabatt eller tast en annen %-sats
uten desimal og trykk deretter
.
4. Trykk
. Nytt totalbeløp vises i displayet.
5. Trykk
KONTANT,
BANK eller
KUPONG.
Tips: %-rabatt kan gis for hver enkelt varelinje før SUBTOTAL eller for hele
salget etter SUBTOTAL.
Salg med Kr-rabatt
1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris.
2. Trykk
. Totalbeløpet vises i displayet.
3. Tast krone-rabatten med desimal (trykk
), og trykk
.
4. Trykk
KONTANT,
BANK eller
KUPONG.
Tips: Kr-rabatt kan gis for hver enkelt varelinje før SUBTOTAL eller for hele
salget etter SUBTOTAL.
Bytte av valuta
Kasseapparatet har en alternativ valuta. Ved betaling med utenlandsk
valuta, kan man kun bruke sedler og få tilbake veksel i norske kroner.
1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris.
2. Trykk
. Totalbeløpet vises i displayet.
3. Trykk
. Prisen vises nå i utenlandsk valuta.
4. Tast inn beløpet som skal betales i utenlandsk valuta og trykk
5. Tilbake vises i displayet sammen med beløpet i norske kroner som skal
betales tilbake til kunden. Dersom ikke hele beløpet ble betalt i utenlandsk valuta, vises restbeløpet som skal betales. Trykk
igjen for å
vise restbeløpet i norske kroner.
6. Trykk
KONTANT.
Euro-50 Mini leveres med EUR som standard tilleggsvaluta.
10
Feil/korreksjon siste varelinje (før SUBTOTAL)
1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris.
2. Trykk
. Feil vises i displayet sammen med negativ pris.
3. Slå inn ny vare.
4. Trykk
. Totalbeløpet vises i displayet.
5. Trykk
KONTANT,
BANK eller
KUPONG.
Feil/korreksjon ved flere innslåtte varer (før/etter SUBTOTAL)
Hvis du har slått inn feil vare eller kunden ombestemmer seg midt i salget,
bruk piltastene
og
for å bla i registeret over de solgte varene til du
finner varen som skal korrigeres. Trykk deretter
.
Annullering av innslåtte varer (etter SUBTOTAL)
1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris.
2. Trykk
. Totalbeløpet vises i displayet.
3. Trykk
. Annullert vises i displayet sammen med negativt beløp.
Salget er annullert og kvittering skrives ut.
4. Slå eventuelt inn nytt salg på vanlig måte.
Retur
Hvis en kunde vil levere tilbake en vare etter avsluttet salg, må dette gjøres
som en separat handling.
1. Trykk
.
2. Trykk
til Retur vises i rad 2 og trykk deretter
.
3. Vareretur vises i displayet. Slå inn på vanlig måte varen(e) som skal
returneres og trykk
.
4. Displayet viser beløpet som skal tilbakebetales kunden.
11
Innbetaling til kasse
Innbetaling til kasse registreres ikke som salg, men øker kontantbeholdningen i kassen. Brukes bl.a til registrering av veksel i kassen. Funksjonen gir
mulighet til å skrive inn navn og årsak til innbetalingen.
1. Trykk
.
2. Trykk
til Innbet. kasse vises i rad 2 og trykk deretter
.
3. Beløp vises i displayet. Slå inn beløpet som skal innbetales og trykk
.
4. Navn vises i displayet. Skriv inn navn og trykk
.
5. Årsak vises i displayet. Skriv inn årsak og trykk
.
6. Kvittering med eget felt for signatur skrives ut.
Funksjonen kan avbrytes ved å trykke
.
Utbetaling fra kasse
Utbetaling fra kasse gir mulighet for å registrere uttak av kontanter fra kassen som ikke gjøres i forbindelse med et salg. Funksjonen kan brukes f.eks
ved overføring av kontanter til et annet kasseapparat, ved ekspeditørbytte,
eller for å redusere kontantbeholdningen i kassen. Funksjonen gir mulighet
til å skrive inn navn og årsak til utbetalingen.
1. Trykk
.
2. Trykk
til Utbet. kasse vises i rad 2 og trykk deretter
.
3. Trykk
eller
for å velge Kontant - Kontant valuta - Kupong og
trykk deretter
.
4. Beløp vises i displayet. Slå inn beløpet som skal utbetales og trykk
.
5. Navn vises i displayet. Skriv inn navn og trykk
.
6. Årsak vises i displayet. Skriv inn årsak og trykk
.
7. Kvittering med eget felt for signatur skrives ut.
Funksjonen kan avbrytes ved å trykke
.
Tips: Hvis du ønsker å ta ut alle pengene som finnes i kassen, må du skrive
0,00 som beløp.
12
RAPPORTER
Euro-50TE Mini har to rapportstillinger; X-mode og Z-mode.
X-rapport skrives ut uten at salgstallene nullstilles. X-rapportene brukes
for å få en salgsoversikt under dagen, f.eks ved ekspeditørbytte eller
lignende. X-rapport kan skrives ut så ofte man ønsker i løpet av dagen.
Z-rapport nullstiller salgstallene i registerets minne og skrives ut normalt
en gang pr. dag etter at alle salg er avsluttet.
Dagsrapport og månedsrapportinneholder grand totals, dvs. totalomsetning.
GT1 = Totalomsetning, brutto
GT2 = Totalomsetning, netto (GT1-GT3)
GT3 = Negativ omsetning (rabatter, returer)
Følgende rapporter er tilgjengelige:
Finansrapport
Inneholder dagsrapport/månedsrapport. Dagsrapporten skrives ut hver
dag etter at salget er avsluttet, mens månedsrapporten skrives ut etter
dagsrapporten ved månedslutt.
Ekspeditørrappport
Viser salget fordelt på ekspeditører, daglig/månedlig.
PLU rapport
Viser salg, antall og beløp pr. PLU-vare.
Flashrapport (kun i X-mode)
En enkel rapport som viser dagens omsetning direkte i displayet.
Kasserapport
Viser hvor mye penger som skal finnes i kasseskuffen fordelt på kontanter, kuponger, kort, utenlandsk valuta og eventuelle returer.
Kombinert rapport (kun i Z-mode)
Her kan man velge å kombinere flere av rapportene i samme utskrift.
Velg Konfigurasjon og bruk piltastene for å endre fra nei til ja på de
rapportene som skal skrives ut. Gå deretter tilbake med
og velg Utførelse for å skrive ut rapportene.
Bankavstemming (kun i Z-mode)
Brukes etter utført dagsrapport når integrert betalingsterminal er tilkoblet.
Rapportene skrives ut på følgende måte:
1. Trykk 2 x
og naviger deretter i Hovedmenyen med
eller
.
2. Velg X-mode eller Z-mode og bekreft med
.
3. Bruk piltastene
eller
og velg ønsket rapport. Trykk
.
13
E-JOURNAL (ELEKTRONISK JOURNAL)
Alle kvitteringer/transaksjoner som skrives ut, lagres i kasseapparatets minne
i E-journal (elektronisk journal). Denne journalen må arkiveres iht. loven og
skal kunne framvises.
Den elektroniske journalen kan inneholde 18.990 linjer (inkl. tomme linjer)
som tilsvarer ca. 450 kvitteringer for tre varer. Når journalens minne er 80%
fullt, vises dette i displayet når kasseapparatet slås på. Det anbefales at
journalen overføres snarest mulig til PC, SD-minnekort eller skrives ut på
papir via kasseapparatet. Dersom journalminnet blir fullt, kan kasseapparatet ikke brukes til salg før den elektroniske journalen er overført til PC, SDminnekort eller skrevet ut på papir og slettet.
Du kan lese hvor mye ledig plass det er i kasseapparatets minne ved å gå
inn i P-mode > E-journal > Journalinfo.
Før du starter en papirutskrift av E-journalen, må du passe på at du har nok
papir. Dersom journalen ikke blir skrevet ut ferdig på grunn av tomt papir, vil
kasseapparatet bli stående og vente til nytt papir er satt inn. Kasseapparatet
kan ikke benyttes til andre ting i mellomtiden.
Papirutskrift av E-journal
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
, og naviger deretter i
Hovedmenyen med
eller
til P-mode. Trykk
.
eller
og velg E-journal. Trykk
.
2. Bruk piltastene
3. Displayet viser Skriv ut journal. Bekreft med
.
4. Når utskriften er ferdig, må journalen slettes. Bruk piltastene
eller
og velg Slett journal. Trykk
.
5. Trykk
for å bekrefte sletting.
Dersom E-journalen ikke er skrevet ut, gis det melding i displayet at denne
må skrives ut før sletting kan utføres.
Lagring av E-journal på SD-minnekort
1. Følg pkt. 1-2 for papirutskrift, se over.
2. Displayet viser Skriv ut journal. Bruk piltastene
Eksport til SD. Bekreft med
.
14
eller
og velg
Automatisk eksport av E-journal
Det er også mulig å eksportere E-journalen automatisk til SD-minnekort etter utført dagsrapport. E-journalen blir samtidig slettet dersom overføringen
er vellykket.
1. Følg pkt. 1-2 for papirutskrift, se over.
2. Displayet viser Skriv ut journal. Bruk piltastene
Innstillinger. Bekreft med
.
3. Velg Etter Z-dagsrapport eller Ingen og trykk
.
15
eller
og velg
B-JOURNAL
B-journal er binær journal for PC. Den inneholder alle salgsdata lagret i elektronisk form (CSV-format) for overføring til PC via programmeringsverktøyet
Euro2A. B-journal er ikke nødvendig hverken å skrive ut eller å lagre, men
nyttig dersom du ønsker å bearbeide salgstallene.
Du må først under innstillinger velge om B-journalen skal lagres. Deretter
kan du velge om B-journalen skal eksporteres til SD-minnekort manuelt eller automatisk.
Lagring av B-journal
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
Hovedmenyen med
eller
, og naviger deretter i
til P-mode. Trykk
.
eller
og velg B-journal. Trykk
.
2. Bruk piltastene
3. Displayet viser Eksport til SD. Bruk piltasten
og velg Innstillinger.
Trykk
.
4. Displayet viser Lagre B-journal. Velg Ja og trykk
.
Eksport av B-journal på SD-minnekort
, og naviger deretter i
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
Hovedmenyen med
eller
til P-mode. Trykk
.
eller
og velg B-journal. Trykk
2. Bruk piltastene
3. Displayet viser Eksport til SD. Bekreft med
.
.
Automatisk eksport av B-journal
Euro-50 Mini har mulighet til å eksportere B-journal til SD-minnekortautomatisk etter utført Z-dagsrapport.
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
, og naviger deretter i
Hovedmenyen med
eller
til P-mode. Trykk
.
eller
og velg B-journal. Trykk
.
2. Bruk piltastene
3. Displayet viser Eksport til SD. Bruk piltasten
og velg Innstillinger.
Trykk
.
4. Displayet viser Autoeksp. B-journal. Velg Etter Z-dagsrap. og trykk
.
Du kan lese hvor mye ledig plass det er i kasseapparatets minne ved å gå
inn i P-mode > B-journal > Journalinfo.
For å slette B-journalen, velg P-mode > B-journal > Slett journal.
16
PROGRAMMERING
Programmering av Euro-50TE Mini kan utføres enten ved hjelp av
programmeringsverktøy Euro2A, se side 24, eller direkte på kasseapparatet via kasseapparatets taster.
Kasseapparatet må alltid stå i P-mode når det utføres programmering
direkte på kasseapparatet.
Ekspeditører
Euro-50TE Mini kan ha inntil 10 ekspeditører. Programmering av ekspeditører gjøres i tre trinn:
Navn - Passord - Tilgang
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
2.
3.
4.
5.
, og naviger deretter i
eller
til P-mode. Trykk
.
Hovedmenyen med
Bruk piltasten
og velg Ekspeditør. Trykk
.
Displayet viser Eksp. navn for første ekspeditør. Tast inn navn (maks. 10
tegn) og trykk
.
Displayet viser Eksp. passord. Tast inn passord (maks. 4 tall) og trykk
.
Displayet viser tilgang for Ekspeditør. Velg ja eller nei med
eller
for X-rapport, Z-rapport, P-rapport og T-rapport og trykk
.
Første ekspeditør må ha tilgang til P-mode.
Tips
Bruk piltasten
for å gå til neste valg dersom gjeldende verdi skal beholdes.
17
Topptekst
Euro-50TE Mini har mulighet til å skrive ni linjer topptekst. Blanke linjer skrives ikke ut. Trykk
for store bokstaver.
NB! Organisasjonsnummeret skal legges inn i linje 9.
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
, og naviger deretter i
Hovedmenyen med
eller
til P-mode. Trykk
.
2. Bruk piltasten
og velg Topptekst. Trykk
.
3. Displayet viser 1. Topptekst. Tast inn første linje (f.eks. firmanavn) og
trykk
.
4. Displayet viser 2. Topptekst. Tast inn andre linje (f.eks adresse), trykk
og eventuelt fortsett til linje 9.
5. I 9. linje viser displayet Org.nummer. Tast inn org.nummeret med 9 siffer
og deretter prefix MVA. For å legge inn MVA, trykk
og tast inn
bokstavene MVA. Trykk
for store bokstaver. Trykk
for å lagre
og avslutte.
NB! Org.nummeret må bestå av 12 karakterer. Dersom MVA ikke skal benyttes som prefix fordi organisasjonsnummeret ikke er meldt inn i mvaregisteret, legg inn 3 karakterer etter org.nummeret (f.eks 123456789...).
NB! Topptekst kan kun programmeres etter utført Z-dagsrapport og Zmånedsrapport.
Bunntekst
Euro-50TE Mini kan skrive 9 linjer bunntekst. Blanke linjer skrives ikke ut.
Trykk
for store bokstaver.
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
, og naviger deretter i
Hovedmenyen med
eller
til P-mode. Trykk
.
2. Bruk piltasten
og velg Bunntekst. Trykk
.
3. Displayet viser 1. Bunntekst. Tast inn første linje og trykk
.
4. Displayet viser 2. Bunntekst. Tast inn andre linje, trykk
og eventuelt fortsett til linje 9.
NB! Bunntekst kan kun programmeres etter utført Z-dagsrapport og Zmånedsrapport.
18
MVA-satser
Euro-50 Mini gir mulighet til å bruke fire MVA-satser. Både MVA-sats og
navn kan programmeres.
NB! MVA-satser kan kun programmeres etter utført Z-dagsrapport og Zmånedsrapport.
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
, og naviger deretter i
eller
til P-mode. Trykk
.
Hovedmenyen med
2. Bruk piltasten
og velg Mva-sats. Trykk
.
3. Tast inn 1. mva-sats (bruk 2 desimaler f.eks 25.00) og trykk
4. Bruk piltasten
for å gå til neste mva-sats og følg pkt. 3.
.
Grafisk logo
Euro-50 Mini kan skrive ut grafisk logo i topptekst. Grafisk logo kan kun
programmeres ved bruk av medfølgende programmeringsverktøy Euro2A.
Grafisk logo
Format
Oppløsning
Logo, topptekst:
BMP
360 x 240 piksler
I P-mode > Grafisk logo velges det om grafisk logo skal skrives ut på
kundekvitteringen eller ikke.
Varegrupper
Euro-50 Mini har 20 varegrupper.
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
, og naviger deretter i
Hovedmenyen med
eller
til P-mode. Trykk
.
2. Bruk piltasten
og velg VGR. Trykk
.
3. Tast inn navn på 1. varegruppe og trykk
.
4. Fortsett med å taste inn navn på neste varegruppe, trykk
og gå til
neste varegruppe.
19
PLU-varer
Euro-50 Mini har mulighet for å lagre inntil 2000 PLU-varer. For hver PLUvare kan følgende parametere programmeres:
1. Pris (maks. 8 siffer)
2. Navn (maks. 18 karakterer)
3. Strekkode (maks. 18 siffer).
Strekkoden (EAN-koden) kan tastes manuelt eller leses med strekkodeleser.
4. Mva-sats (4 mva-satser)
5. Varegruppe
Linkes til varen
6. Salgsenhet
7. Linket PLU
Brukes hvis en vare skal selges sammen med en annen vare.
8
Annen pris (fast + åpen pris)
Tillater manuell inntasting av annen pris enn den programmerte.
9. Beskrivende PLU
Linkes til en annen vare for å beskrive eller å gi tilleggsinformasjon til denne varen.
En beskrivende PLU er ikke en salgsvare.
10. PLU returpakning
Brukes for å linke en vare sammen med returpakning som f.eks flaskepant.
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
, og naviger deretter i
Hovedmenyen med
eller
til P-mode. Trykk
.
2. Bruk piltasten
og velg PLU. Trykk
.
3. Tast inn pris på 1. vare og trykk
.
4. Tast inn navn og trykk
.
5. Tast inn eventuell EAN-kode og trykk
.
6. Displayet viser nå PLU-flagg. Trykk
for å velge innstillinger.
7. Velg mva-sats ved å bruke piltastene
eller
og trykk
.
8. Velg varegruppe ved å bruke piltastene
eller
og trykk
.
9. Velg salgsenhet ved å bruke piltastene
eller
og trykk
.
10.Velg mva-sats ved å bruke piltastene
eller
og trykk
.
11.Tast inn eventuelt linket PLU og trykk
.
12.Velg ja/nei med piltastene
eller
for å tillate fast + åpen pris og
trykk
.
20
13.Velg ja/nei med piltastene
eller
.
14.Velg ja/nei med piltastene
eller
15.Fortsett fra pkt. 3 med neste vare.
for beskrivende PLU og trykk
for returpakning og trykk
.
NB! En vare uten navn eller uten valgt mva-sats blir registrert som inaktiv.
eller
kan du hoppe fram eller tilbake mellom
Tips: Ved å trykke
varene for samme parameter. Eksempel: Ved programmering av navn
for første vare, trykk
og du hopper automatisk til programmering av navn på neste vare. Ved programmering av priser, kan du gjøre
det samme ved å bruke
.
Hurtigprogrammering av PLU-pris
Dersom du bare trenger å endre prisen på en PLU-vare, kan dette gjøres
hurtig på følgende måte:
1. I PLU-stilling, tast varens PLU-nummer og trykk
.
2. Tast inn ny pris og trykk
.
Påslag og Rabatter
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
, og naviger deretter i
Hovedmenyen med
eller
til P-mode. Trykk
.
2. Bruk piltasten
og velg Påslag/Rabatt. Trykk
.
3. Tast inn programmert påslagsats (20%, tast 20,00) og trykk
. Den
valgte prosenten kan overskrives under salget ved å taste inn ny
påslagsprosent og trykke
.
4. Tast inn påslagsgrense og trykk
. Det betyr i praksis at en ekspeditør blir nektet å bruke høyre prosentsats enn den fastsatte.
5. Tast inn programmert rabattsats (20%, tast 20,00) og trykk
. Den
valgte prosenten kan overskrives under salget ved å taste inn ny
påslagsprosent og trykke
.
6. Tast inn rabattgrense og trykk
. Det betyr i praksis at en ekspeditør blir nektet å bruke høyre prosentsats enn den fastsatte.
Tips: Dersom du vil nekte ekspeditører å bruke påslag eller rabatter, må
påslagsgrense og rabattgrense settes til 0,00.
21
Valuta
Euro-50 Mini har mulighet for å bruke en alternativ valuta i tillegg til norske
kroner. Som standard leveres Euro-50 Mini med EUR som tilleggsvaluta.
Valuta og vekslingskurs programmeres på følgende måte:
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
, og naviger deretter i
eller
til P-mode. Trykk
.
Hovedmenyen med
2. Bruk piltasten
og velg Valuta. Trykk
.
3. Bruk piltasten
og velg Utenl. valuta-Na. EUR er standard. Tast inn
eventuell ny valuta og trykk
.
4. Bruk piltasten
og velg Utenl. valuta-Va. Tast inn ny valutakurs og
trykk
.
NB! Dagsrapport må utføres før du endrer valutakursen.
Eksterne enheter
Euro-50 Mini er utstyrt med 2 x Com-porter og 1 x USB-port som kan tilkobles skanner, vekt, betalingsterminal og PC.
1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x
, og naviger deretter i
Hovedmenyen med
eller
til P-mode. Trykk
.
2. Bruk piltasten
og velg Eksterne enheter. Trykk
.
Skanner
1. Bruk piltasten
og velg Skanner. Trykk
. Velg Suffix-innstilling
CRLF (standard), CR eller LF og trykk
.
2. Bruk piltasten
og velg Com-port. Velg COM1 og trykk
. COM1
skal alltid brukes til skanner
NB! Bruk alltid Skanner konfigurert for serial-port. Husk bestill spesialkabel.
Vekt
1. Bruk piltasten
og velg Vekt. Trykk
. Velg vekttype og trykk
. Dersom ikke du finner din vekt i oversikten. kontakt din forhandler.
2. Bruk piltasten
og velg Com-port. Velg COM2 og trykk
. COM2
skal alltid brukes til vekt.
22
Betalingsterminal
1. Bruk piltasten
og velg Bankterminal. Sofie Ny protokollen er standard. Dersom din betalingsterminal ikke støtter Sofie Ny, ta kontakt med
din forhandler.
2. Bruk piltasten
og velg Com-port. Velg COM2 og trykk
. COM2
skal alltid brukes til betalingsterminal.
NB! Husk å bestill spesialkabel for integrasjon.
PC
1. Bruk piltasten
og velg PC. Trykk
. USB-port er standard.
Euro-50 Mini kan tilkobles PC via medfølgende USB-kabel for bruk av medfølgende Euro2A programmeringsverktøy.
23
PROGRAMMERINGSVERKTØY EURO2A
Ved hjelp av PC-programmet Euro2A kan du programmere Euro-50TE Mini
og dessuten overføre journaler og rapporter til PC'en for lagring.
Installasjon
1. Last ned Euro2A_NO.zip fra hjemmesiden www.netsupply.no under
Support>Nedlastinger.
2. Lagre den komprimerte filen. Pakk ut filen og åpne .exe-filen. Fullfør
installasjonen.
3. Last ned USB-driver_euro50.zip fra hjemmesiden www.netsupply.no
under Support>Nedlastinger.
4. Lagre den komprimerte filen. Pakk ut filen og lagre mappen Elcom-cdc i
samme mappe som Euro2A.
5. Sett inn den medfølgende USB-kabelen mellom Euro-50 Mini og PC'en
og start deretter Euro-50 Mini.
6. Gå til Enhetsbehandling under Kontrollpanel (Kontrollpanel>System>
Maskinvare>Enhetsbehandling) og finn tildelt com-port som er angitt i
parentes, se figur under.
7. Start programmet Euro2A.
8. Opprett et nytt prosjekt under Arkiv, velg deretter ECR-type Euro-50TE
og lagre prosjektet med eget navn.
9. Velg Innstillinger>Serial Interface og velg com-porten som vist i pkt. 6.
24
Programmering
1. Velg Rediger>Last ned alt fra ECR for å laste ned alle forhåndsinnstilte
funksjoner fra kasseapparatet til PC'en.
2. Velg Rediger>Varegrupper og opprett ønskede varegrupper som vil bli
linket til PLU-varene. Ved endringer, trykk på knappen "Overfør til ECR"
3. Velg Rediger>MVA-sats og kontroller at satsene er korrekte. Ved endringer, trykk på knappen "Overfør til ECR".
4. Velg Rediger>PLU-varer og registrer dine varer.
z Huk av Tillater åpen pris dersom prisen er satt til kr. 0,00. Pris må da
slås inn før du velger vare i salgstilling.
z Dersom pris er lagt inn og i tillegg åpen pris er markert, er det tillatt å
gjøre prisendring eller bruke den programmerte prisen ved direkte valg
av varen.
z Ved bruk av skanner (strekkodeleser) skriver du inn varens strekkode.
z Velg varens MVA-sats, varegruppe og salgsenhet.
z Linket PLU gir mulighet for å linke to varer sammen, dvs. ved å slå inn
en vare i normal salgsstilling, vil automatisk den linkede varen bli valgt
samtidig.
z Beskrivende PLU er ikke en salgsvare. Du kan registrere en tekst som
kan linkes til en vare for å gi en ekstra opplysning/beskrivelse av varen
på kundekvitteringen.
z Returforpakning kan brukes til f.eks pant.
5. Velg Rediger>Topptekst og skriv inn dine firmaopplysninger som skal være
med i kundekvitteringen.
z På line 9 skrives kun organisasjonsnummeret evt. med MVA dersom du
er registrert i mva-registeret. På kvitteringen vil teksten Org.nummer:
bli skrevet automatisk foran nummeret.
Ved endringer, trykk på knappen "Overfør til ECR".
NB! Dersom det er registrert salg, må dagsrapport og månedsrapport
skrives ut før toppteksten kan overføres.
5
6. Velg Rediger>Bunntekst og skriv inn dine firmaopplysninger som skal
være med i kundekvitteringen.
Ved endringer, trykk på knappen "Overfør til ECR".
NB! Dersom det er registrert salg, må dagsrapport og månedsrapport
skrives ut før bunnteksten kan overføres.
7. Velg Rediger>Grafisk logo topp dersom du ønsker å benytte logo på
kundekvitteringen. Velg Fil>Åpne logo fil. (Filformat BMP, størrelse
360x240 piksler).
Ved endringer, trykk på knappen "Overfør til ECR".
8. Velg Rediger>Ekspeditørinnstillinger og skriv inn navn på eventuelle selgere. Legg inn passord og velg rettighet for hver selger.
NB! Selger 1 skal alltid ha alle rettigheter.
9. Velg Rediger>Systemflagg for å bestemme kasseapparatets funksjoner.
Viktige innstillinger:
z E-journal - Dersom du har satt inn SD-minnekort, kan du her velge å
lagre E-journalen automatisk på SD-kortet hver gang du utfører dagsrapport.
z B-journal - B-journal er nyttig dersom du ønsker å bearbeide rapporter
og journaler, men er ikke lovpålagt. Velg her om du ønsker å lagre Bjournalen og å lagre den automatisk på SD-kortet.
z Salgsinnstillinger - Subtotal må trykkes. Huk av.
z Eksterne enheter - Velg COM2 hvis du skal bruke integrert betalingsterminal og COM1 for strekkodeleser.
z Påslag/Rabatt - Her bestemmes maksimum påslag og rabatt og
forhåndsprogrammert verdi på tastene. Dersom det ikke tillates rabatter i det hele tatt, settes maksimum rabatt til 0. Den forhåndsprogrammerte verdien kan endres manuelt opp til maksimumverdien.
z Grafisk logo - Her velger du utskrift av logo på kundekvitteringen dersom du har overført grafisk logo.
z Valuta - Her velges valuta og valutakurs.
NB! Dagsrapport og månedsrapport må være utført for å kunne endre
valutakursen.
10. Husk å lagre prosjektet.
26
Rapporter
Alle rapporter og journaler kan overføres fra kasseapparatet. Velg ønsket
rapport eller journal og trykk knappen "Send data fra ECR".
Etter overføringen må rapportene og journalene slettes for at disse ikke
fortsatt skal være lagret og oppta plass i kasseapparatets minne.
27
Net Supply AS - Fornebuveien 37, 1366 LYSAKER
[email protected] - www.netsupply.no