Praktisk seminar - jan-15 - Matrikkel

Matrikkel
Praktisk seminar 14. januar 2015
Even Skaarseth Enger
Matrikkel- og stedsnavnavdelingen
Innhold
• Melding til tinglysing
• Kommunereform – praktiske konsekvenser
• Innsyn/ Utlevering
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
1
Melding til tinglysing
Melding til tinglysing (1)
•
•
•
Kommunen skal sende særskilt melding til tinglysing for hver
enkelt forretning (som krever tinglysing).
Etter føring av en forretning skal kommunen generere
rapporten ”melding til tinglysing”.
• Produseres i matrikkelsystemet
Melding til tinglysing må skrives ut og sendes til tinglysingen
med eventuelle vedlegg per post.
• Hvilke vedlegg som skal følge med de ulike sakstypene
følger av Veileder for ”Melding til tinglysing”.
• Link til dette dokumentet finnes både i føringsinstruksen og
ligger også på Kartverkets nettsider under ”Matrikkelloven
med tilhørende rettskilder”.
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
2
Melding til tinglysing (2)
Melding til tinglysing (3)
•
•
•
Matrikkelloven § 24
Matrikkelforskriftens § 8
Veileder for melding til tinglysing
• Hvilke vedlegg som skal følge med de ulike sakstypene
følger av dette dokumentet.
• Kapittel 3.7
• Prinsipputtalelse, 22.06.2012
•
Rundskriv for tinglysing, 14.1
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
3
Melding til tinglysing (4)
•
Det er tinglysingsplikt for oppretting av nye matrikkelenheter,
arealoverføring, ommatrikulering, sammenslåing,
matrikkelenhet utgår, reseksjonering mv.
•
«Så snart oppretting av ny matrikkeleining, samanslåing,
endring av eigarseksjon eller arealoverføring er ført i
matrikkelen, skal kommunen sende melding om dette til
tinglysing.»
Melding til tinglysing (5)
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
4
Melding til tinglysing (6)
•
•
Sak som gjelder grunn til offentlig veg eller jernbane
• Stat, fylkeskommune og kommune kan i sak som gjelder
arealoverføring eller oppretting av ny matrikkelenhet
stedfeste eiendomsretten ved egenerklæring.
• For bortfall av pant i areal som inngår i grunn til offentlig
veg eller jernbane gjelder reglene i pantelova § 1-11 fjerde
ledd.
Sak som gjelder matrikulering av umatrikulert grunneiendom
eller umatrikulert festegrunn etter ML § 13
• Tinglysing skal bare skje når det er krevd særskilt
Kommunereform –
praktiske konsekvenser
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
5
Innhold
1.
2.
Litt om
kommunesammenslåing
Eksempler på behov for
nasjonale avklaringer
3.
Kommunereform –
utfordringer for et digitalt
samfunn
4.
Nødvendig kvalitetsheving
i matrikkel, grunnbok –
og evt. hos andre
5.
Kommunes interne
systemer – forskjellige
utfordringer?
6.
Hva gjør Kartverket?
Del 1
Litt om
kommunesammenslåing
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
6
Utvikling i
kommunestrukturen
Utvikling i kommunestrukturen
Skjermdump fra Wikipedia
5.januar 2015
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
7
Litt om kommunereform/
kommunesammenslåing
•Inndelingsloven regulerer fastsetting og endring av
kommunegrenser
•KMD anbefaler at det går 18 mnd fra vedtak til sammenslåingen
trer i kraft ved nyttårsskifter
•Meldingsdel -i kommuneproposisjonen 2015 prop. 95 S sier
ingenting om IKT
•De fleste, dersom det går slik regjeringen vil tre i kraft ved
årsskiftene 2017/2018-2019/2020
•Dersom reduksjon til 100? 200 kommuner mye arbeid framover for
mange
Del 2
Eksempler på behov
for nasjonale
avklaringer
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
8
Hva skal fremtidens
matrikkelnummerering
være?
Siden 1994 har vi i praksis bare håndtert endringer mellom
to og to kommuner. Siden den gangen er også Norge
”betydelig digitalisert”.
Et viktig spørsmål med en ny kommunereform nå er hvordan
vi skal håndtere fremtidig matrikkelnummerering, når f.eks.
6 kommuner slår seg sammen. Hvem av de 6 med gnr 1,
bnr. 1 får beholde dette, og hvordan reagerer de 5 andre?
Kan vi ”fryse” dagens matrikkelnummerering?
Hvor mange Storgata kan
det være i samme
kommune?
F.eks. fire kommuner som diskuterer sammenslåing har alle
Storgata og Kirkegata. Kanskje har flere forretninger i alle
disse kommunene navn som bygger på vegnavnet (noen
ganger også adressenummeret – f.eks. ”Storgata 10”).
Kan nye storkommuner ha flere like vegnavn? Hvis ikke,
hvilken beholder navnet sitt, og hvordan komme frem til det?
Vil det komme opp krav om økonomisk kompensasjon fra
forretninger som må skifte adresse?
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
9
Prinsipp for
kommunenummer
•SSB har delegert ansvar fra KMD
•Nytt kommunenummer/navn vedtatt i kongelig
resolusjon ….
Del 3
Kommunereform –
utfordringer for et
digitalt samfunn
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
10
Den digitale verden
1993
Matrikkelen en nasjonal
felleskomponent
SKATE: Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning
eit samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringa av offentleg sektor blir
samordna og gjev gevinstar for innbyggjarar, næringsliv og forvaltninga.
•Deltagere er direktørene :
Brønnøysundregistrene ,Skattedirektoratet ,
Kartverket ,Difi ,Nav ,Helsedirektoratet Politidirektoratet ,Lånekassen ,
Statistisk sentralbyrå ,KS /KommIT
•Nasjonale felleskomponenter:
•Matrikkelen,Enhetsregisteret, Folkeregisteret, ID-porten, AltInn.
•Veikart for nasjonale felleskomponenter
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
11
Samspill
Tinglysing
Grunnbok
Enhetsregisteret
Matrikkelregisteret
Folkeregisteret
Formidling
Del 4
Nødvendig
kvalitetsheving i
matrikkel, grunnbok
– og evt. hos andre
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
12
Eksempler på
kvalitetshevinger
• Man kan ikke ha pågående sammenslåinger av
matrikkelenheter
• Matrikkelnummer på aktive matrikkelenheter må
samsvare med grunnbok
• Oppfylle matrikkellovens forskrift § 51 i forhold til
entydig adressering
Del 5
Kommunes interne
systemer – forskjellige
utfordringer?
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
13
Sammenkoblingen
mellom løsningene er tett
Kommunestrukturen er en integrert del av
infrastrukturen i den enkelte etat og endringer i
kommunestrukturen medfører derfor behov for
endringer både teknisk / systemmessig og
administrativt
Kommunenummer i seg
selv en utfordring
Kommunenummer benyttes utstrakt som nøkkel
eller som identifikator i en rekke offentlige
registre, systemer og løsninger for å sammenstille
informasjon. Korrekt sammenstilt informasjon er
avgjørende for forvaltningen og publikums tillit til,
og bruk av, løsningene
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
14
En kommunesammenslåing vil
på IKT- området være svært
omfattende
•Det er ikke uvanlig med 180-200 forskjellige
systemer i hver kommune. De større kommunene
kan ha opptil 600.
• Dette vil bli mer utfordrende jo flere
kommunesammenslåinger som foregår parallelt.
•Hva med avtaler med forskjellige
systemleverandører?
Del 6
Hva gjør Kartverket?
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
15
Teknisk
• Utvikler en løsning som skal være i stand
til å takle mange parallelle og store
endringer
•Planlagt klar for testing april 2015
Arbeidsgruppe SKATE
høst 2013-vår 2014
NAV
Helsedirektoratet
Skatteetaten / Folkeregisteret
Brønnøysundregisteret/enhetsregisteret
KS/ KommIT
Difi
SSB
Posten
Kirkerådet
Kartverket
Forstudierapport oversendt KMD
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
16
Hovedmål:
• Avdekke avhengigheter
mellom offentligere registre
og tjenesteleverandører
• Registereiere og etater skal
være forberedt på hva en
større kommuneendring kan
innebære
• Anbefale tiltak
• Gjøre KMD oppmerksom på
utfordringer knyttet til
kommuneendringer
Forslag til løsninger
• Forprosjektet forslår at KMD
etablerer en nasjonalt
operativt program inklusive
finansiering for å koordinere
og samordne
prosjekter/løsninger innen
følgende fire områder samt
detaljert tidslinje for å
realisere reformen:
–
–
–
–
Prosesser og avhengigheter
Systemer og registre
Kommunene
Informasjon
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
17
Innsyn/ utlevering
Kartverkets rolle
•
•
Behandle
• Konkrete anmodninger om utlevering av
matrikkelinformasjon
Veilede
• Kommunene
• Veileder, hjemmesider, foredrag, fagartikler
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
18
Hjemmelsgrunnlag Oversikt
•
•
•
Personopplysningsloven
Offentlighetsloven
Matrikkelloven
•
•
Matrikkelforskriften
Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av
opplysninger fra grunnboken og matrikkelen
(utleveringsforskriften).
Hjemmelsgrunnlaget
•
Innsyn
• Matrikkellovens § 29
• Matrikkelforskriftens § 11
•
Utlevering
• Matrikkellovens § 30
• ”Utleveringsforskriften”
• Veileder (på trappene)
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
19
Utleveringsforskriften virkeområde
•
•
•
•
•
Tinglysingsmyndigheten
Matrikkelmyndighetene
Samt: virksomheters utlevering, viderebruk og annen
behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen
Virksomhet = ”Selskap, stiftelse, enkeltpersonforetak eller
offentlig organ registrert i enhetsregisteret”
Behandling = ”enhver bruk av opplysninger hentet fra
grunnboken og matrikkelen, som for eks. sammenstilling,
lagring, visning viderebruk og utlevering eller en kombinasjon
av slike bruksmåter.” jfr. § 2, bokstav e.
Forskriften gjelder ikke innsyn i
hva som er registrert om seg
selv
•
Matrikkelloven § 29 og matrikkelforskriften § 11
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
20
Innholdet i forskriften:
•
•
•
•
•
•
•
Regulerer utlevering av opplysninger fra grunnboken og
matrikkelen.
Gir private virksomheter tilgang til å etablere databaser og
registre.
Har bestemmelser som begrenser hvordan og til hvem
opplysningene kan utleveres fra både offentlige og private
virksomheter.
Har bestemmelser som gir begrensninger på viderebruk av noe
av informasjonen.
Har bestemmelser om betaling av informasjonen utlevert av
Kartverket, samt enkelte gebyrbestemmelser som gjelder både
kommune og Kartverket.
Bestemmelser om sanksjoner mot virksomheter som bryter
forskriften.
Har bestemmelser om klage på utlevering fra stat og
kommune.
§ 2. Definisjoner
a) grunnboken: statens offisielle register over tinglyste dokumenter som gjelder fast eiendom, samt
rettsstiftelser som gjelder borettslagsandeler, jf. tinglysingsforskriften § 10 første ledd
b) matrikkelen: statens offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og
adresser, jf. matrikkellova § 3 bokstav a)
c) registerenhet: enhet registrert i matrikkelen eller grunnboken med eget matrikkelnummer eller
egen andel i borettslag
d) virksomhet: selskap, stiftelse, enkeltpersonforetak eller offentlig organ registrert i
enhetsregisteret, unntatt Statens kartverk
e) behandling av opplysninger: enhver bruk av opplysninger hentet fra grunnboken og matrikkelen,
som f.eks. sammenstilling, lagring, visning, viderebruk og utlevering eller en kombinasjon av
slike bruksmåter
f) tilgangskontroll: et system for å identifisere og autentisere brukere
g) skjermingsverdige bygningstyper: kraftstasjon, transformatorstasjon, annen
energiforsyningsbygning eller bygning som har nær tilknytning til eller tjener slik bygning,
silobygning, telekommunikasjonsbygning, fengselsbygning eller bygning som har nær
tilknytning til eller tjener slik bygning, stasjon for radarovervåking av fly eller skipstrafikk,
tilfluktsrom eller bunker, annen beredskapsbygning eller bygning som har nær tilknytning til
eller tjener slik bygning.
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
21
Informasjon – fritt
tilgjengelig (1)
•
•
Fysisk informasjon om eiendommen kan fritt utleveres
• Matrikkelloven § 30, 3. ledd, jfr. utleveringsforskriften § 3
annet ledd:
Statens kartverk skal på forespørsel gi følgende opplysninger
fra matrikkelen om bestemte matrikkelenheter, adresser eller
bygninger:
a) matrikkelnummer, matrikkelenhetstype, areal, grenselinjer,
grensepunkt, kulturminner, forurensinger i grunnen,
b) bygningsnummer, næringsgruppe, bygningsstatus og
bygningstype med unntak av skjermingsverdige
bygningstyper,
c) vegadresse, adressetilleggsnavn, matrikkeladresse,
matrikkeladressenavn og opplysninger om grunnkrets,
valgkrets, kirkesokn, tettsted og postnummer,
d) tilhørende koordinater.
Informasjon – fritt
tilgjengelig (2)
•
•
Særregler for skjærmigsverdige bygningstyper
• Kraftstasjon, transformatorstasjon, annen
energiforsyningsbygning eller bygning som har nær
tilknytning til eller tjener slik bygning, silobygning,
telekommunikasjonsbygning, fengselsbygning eller
bygning som har nær tilknytning til eller tjener slik bygning,
stasjon for radarovervåkning av fly eller skipstrafikk,
tilfluktsrom eller bunker, annen beredskapsbygning eller
bygning som har nær tilknytning til eller tjener slik bygning.
Utleveringsforskriften § 5 niende ledd:
• Tilgang til opplysninger om skjermingsverdige
bygningstyper gis etter særskilt samtykke fra Statens
kartverk. Slikt samtykke kan bare gis dersom vitale
personlige eller offentlige interesser ikke blir skadelidende.
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
22
Se eiendom
•
•
Viser alle eiendommer i Norge, eiendomsgrenser og Gårds- og
bruksnummer.
Ubekreftet grunnboksutskrift.
§ 3. Retten til å få oppgitt hva
som er registrert i grunnbok og
matrikkel (1)
•
Statens kartverk skal gi den som har berettiget interesse
etter matrikkellova § 30 annet ledd følgende opplysninger fra
matrikkelen:
hvem som er registrert eier eller fester, avtale eller
vedtak om erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane,
framsatt krav om sak for jordskifteretten, bebygd areal, antall
etasjer og deres bruksareal, heis, bygningshistoriske opplysninger,
vannforsyning, avløp, energikilder og oppvarming, pålegg som
gjelder bruk av grunn eller bygninger, adresser til
matrikkelenheter, bygninger og bruksenheter, og sammenheng
mellom matrikkelenheter, adresser og bygninger.
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
23
Hva er berettiget
interesse?
•
Berettiget interesse: ”Vilkåret om berettiget interesse
innebærer at en virksomhet må oppgi hva opplysningene skal
brukes til. De fleste samfunnsformål knyttet til
eiendomsinteresser i Norge vil innebære en berettiget
interesse”
§ 3. Retten til å få oppgitt hva som
er registrert i grunnbok og
matrikkel (2)
•
5. ledd:
Opplysningene kan gis muntlig, skriftlig eller gjøres tilgjengelig
for søking eller visning på Internett med tilgangskontroll og
begrensninger i antall søk. Kommunen kan på tilsvarende
måte gi opplysninger som nevnt i annet til fjerde ledd.
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
24
§ 4. Elektronisk tilgang til
opplysninger fra grunnboken og
matrikkelen via maskinlesbart
grensesnitt (1)
•
•
1. ledd:
Statens kartverk skal gi virksomheter elektronisk tilgang til
opplysninger fra grunnboken og matrikkelen via et spesifisert
maskinlesbart grensesnitt for kommunikasjon mellom
programvarekomponenter. Grensesnittet skal gi mulighet for
søking i, visning av og nedlasting av hele eller deler av
innholdet i grunnboken og matrikkelen. Tilgang kan på
forespørsel fra virksomheten også gis i maskinlesbar form på
annet egnet distribusjonsmedium.
Diverse abonnementer som Kartverket kan tilby.
§ 4. Elektronisk tilgang til
opplysninger fra grunnboken og
matrikkelen via maskinlesbart
grensesnitt (2)
3. ledd:
Følgende virksomheter og virksomheter som videreformidler
opplysninger til disse, kan få elektronisk tilgang via et
maskinlesbart grensesnitt til alle opplysninger fra
grunnboken og matrikkelen, med mindre annet er bestemt i
denne forskrift:
a) advokater og personer med tillatelse fra Tilsynsrådet for
advokatvirksomhet til å drive rettshjelpsvirksomhet,
b) banker,
c) forsikringsselskap,
d) finansieringsforetak,
e) person eller foretak som driver inkassovirksomhet etter
inkassoloven § 4 første ledd,
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
25
§ 4. Elektronisk tilgang til
opplysninger fra grunnboken og
matrikkelen via maskinlesbart
grensesnitt (3)
f) kredittopplysningsforetak,
g) namsmyndighet,
h) staten, kommuner, fylkeskommuner,
i) eiendomsmeglerforetak,
j) statsautoriserte og registrerte revisorer,
k) domstoler,
l) presseorgan etter mediefridomslova § 2 første ledd for
bruk til journalistiske formål,
m) andre etter særskilt samtykke fra Statens kartverk.
§ 5. Fellesbestemmelser om
behandling av opplysninger fra
grunnboken og matrikkelen (1)
•
(1) Virksomhet som behandler opplysninger fra grunnboken og matrikkelen er
behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven § 2 nr. 4. Virksomheter
kan likevel avtale at den som mottar opplysninger skal være databehandler etter
personopplysningsloven § 2 nr. 5.
•
(2) Statens kartverk og virksomheter skal informere mottakeren av opplysninger
fra grunnboken og matrikkelen om at vedkommende er ansvarlig for at
behandling skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Opplysninger fra
grunnboken og matrikkelen, med unntak av opplysninger fra matrikkelen nevnt i
§ 3 annet ledd, kan bare gis elektronisk via maskinlesbart grensesnitt til
mottakere som skriftlig erklærer at de vil overholde gjeldende
personvernlovgivning. Virksomhet som får elektronisk tilgang til opplysninger fra
grunnboken og matrikkelen via maskinlesbart grensesnitt, må ha system for
internkontroll som sikrer at alle offentlige krav til behandling av opplysningene
ivaretas og etterleves, jf. personopplysningsloven § 14.
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
26
§ 5. Fellesbestemmelser om
behandling av opplysninger fra
grunnboken og matrikkelen (2)
•
(3) Opplysninger fra grunnboken og matrikkelen kan utleveres
og behandles når registrert eier eller registrert fester
har samtykket i dette. Ingen kan benytte opplysninger fra
grunnboken og matrikkelen til reklame- eller
markedsføringsformål uten etter samtykke fra den
opplysningene gjelder.
§ 5. Fellesbestemmelser om behandling
av opplysninger fra grunnboken og
matrikkelen (3)
•
(4) Fødselsnummer og D-nummer kan bare behandles når det er
saklig behov for sikker identifisering og dette er nødvendig for
å oppnå slik identifisering, jf. personopplysningsloven § 12.
•
(5) Behandling av matrikkelopplysninger kan ikke skje i et omfang
som er i strid med sikkerhetsloven.
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
27
§ 5. Fellesbestemmelser om
behandling av opplysninger fra
grunnboken og matrikkelen (4)
•
(6) Opplysningene kan kun gjøres tilgjengelig for søking eller
visning på Internett med tilgangskontroll og begrensninger
i antall søk. Krav om tilgangskontroll gjelder ikke opplysninger
fra grunnboken om hjemmelsovergang og opplysninger fra
matrikkelen som nevnt i § 3 annet ledd.
•
(7) Virksomheten skal holde personopplysninger fra
grunnboken og matrikkelen oppdaterte og ikke lagre disse
lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre
formålet med behandlingen, jf. personopplysningsloven §
28.
§ 5. Fellesbestemmelser om behandling
av opplysninger fra grunnboken og
matrikkelen (5)
•
(8) Enhver som får tilgang til opplysninger fra grunnboken og
matrikkelen om vitale personlige eller offentlige interesser, er
underlagt reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel
III.
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
28
§ 5. Fellesbestemmelser om
behandling av opplysninger fra
grunnboken og matrikkelen (6)
•
(9) Tilgang til opplysninger om skjermingsverdige
bygningstyper gis etter særskilt samtykke fra Statens
kartverk. Slikt samtykke kan bare gis dersom vitale personlige
eller offentlige interesser ikke blir skadelidende.
•
(10) Tilgang til opplysninger om registerenhet hvor person har
fortrolig eller strengt fortrolig adresse gis etter særskilt
samtykke fra Statens kartverk. Statens kartverk kan delegere
oppgaven til kommunen
§ 6. Stenging av tilgang til
opplysninger fra grunnbok
og matrikkel
•
(1) Statens kartverk og virksomheter kan stenge elektronisk
tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen via
maskinlesbart grensesnitt dersom virksomheten som mottar
opplysninger ikke overholder bestemmelsene i denne
forskriften. Det samme gjelder dersom Datatilsynet har
kommet til at virksomheten har overtrådt
personopplysningsloven. Når vilkårene som nevnt er til stede,
kan Kartverket pålegge en virksomhet å stenge tilgangen til
mottakeren.
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
29
Betaling, jf.
utleveringsforskriften § 8
•
Betaling, jf. § 8 andre ledd:
• (2) Elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnboken og
matrikkelen via maskinlesbart grensesnitt som nevnt i § 4
første ledd, gis mot betaling fastsatt av Statens kartverk.
Offentlig organ som fører opplysninger i matrikkelen
eller som benytter opplysninger fra grunnboken og
matrikkelen som ledd i sin myndighetsutøvelse, skal
gis slik tilgang fra Statens kartverk vederlagsfritt.
§ 9. Klage
•
(1) Følgende vedtak fattet av Statens kartverk, kan påklages til
departementet etter kapittel IV til VI i forvaltningsloven:
a) avslag på tilgang til opplysninger fra grunnboken og
matrikkelen etter § 3, § 4 og § 5,
b) stenging av tilgang til opplysninger etter § 6 og
c) fastsetting av betaling etter § 8 når betalingen ikke
framgår av regulativ godkjent av departementet.
•
(2) Klage gir ikke utsatt iverksetting av vedtaket.
Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015
30