ÅRSPLAN - Akasia

ÅRSPLAN
Nygård menighetsbarnehage
2012/2013
”Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste.
Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger
for å lykkes her i verden. Vår viktigste oppgave i barnehagen
er å finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike
rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk.
Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den
og være åpen for det vi måtte finne der!” (Pape)
Merknad:
Henvisninger i årsplanen til Lov om barnehager og Rammeplan for barnehage står i kursiv.
Profileringsmål:
BKF Barnehager ivaretar barndommens egenverdi og legger grunnlag for livslang læring
gjennom samspill i lek - der initiativ, fantasi og engasjement er fremtredende.
Hovedsatsningsområde dette året:
Fortellerglede
Fokusområde:
Nærmiljø
Bakgrunn for Nygård menighetsbarnehage sin årsplan:
”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode vilkår for utvikling og
aktiviteter i nær forståelse og samarbeid med hjemmet”.
Årsplanen har flere funksjoner:
Gi informasjon om det pedagogiske arbeidet i barnehagen til eiere, politikere,
kommunen, barnehagen sine samarbeidspartnere og andre interesserte.
Være et arbeidsredskap for barnehagepersonalet.
Være utgangspunkt for foreldrene til å påvirke innholdet i barnehagen.
Være grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen.
1.0 Pedagogisk plattform:
I kapittel 1.0 viser vi hvordan vi jobber for å gi barna gode vilkår for utvikling og aktivitet ut
fra vårt verdisyn. Vi setter videre fokus på punkt som rammeplanen setter krav til skal være
med i barnehagens årsplan.
1.1 Omsorg – Vis at du bryr deg
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk
forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. En omsorgsfull relasjon
er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill.
Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom de voksne og barna, og barna imellom.
Omsorg er en viktig forutsetning for barnas trygghet, utvikling og læring. Den omsorg et ban
blir møtt med, og får lov å vise, er med på å danne grunnlag for barnets utvikling av empati,
respekt og toleranse. Det gir en forpliktelse til oss voksne i Nygård menighetsbarnehage til å
vise åpenhet og oppmerksomhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og i gruppen for
øvrig.
For å ivareta barnas behov for trygghet og omsorg har vi etablert gode rutiner knyttet til
oppstart i barnehagen. Vi er til stede for barn og foreldre ved å lytte aktivt, ved å være
deltakende i aktivitet og i samtaler med både barn og foreldre. Vi er bevisst at vi er
rollemodeller og handler omsorgsfullt overfor hverandre og barna.
1.2 Danning – Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli.
Danningsprosessen til det enkelte barn forstås som kontinuerlige prosesser, der barna
formes gjennom deltakelse i aktiviteter og utforsking av innhold som er gjort tilgjengelig for
dem.
Vi er bevisst på at vi som voksne møter barna med respekt og en åpen holdning. Vi bruker
samspillmetoden Dialog og er bevisst kvaliteten på vårt samspill med barn og foreldre.
Personalet er tilstede for barna ved å lytte, oppmuntre og veilede dem til gode
handlingsalternativer.
1.3 Lek – Lek er lekens eget mål.
Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har stor egenverdi og er
en viktig side ved barnekulturen. Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for
variert lek.
Leken er en grunnleggende livs– og læringsform som barna utrykker seg gjennom. I Nygård
menighetsbarnehage legger vi til rette for lek med varierte uttrykksformer og lek på tvers av
avdelingene. Vi legger vekt på innelek, utelek, frilek og tilrettelagt lek. Vi drar på turer til
steder som gir spennende muligheter for frilek. I barnehagen vår organiseres dagen slik at
relativt lange perioder er avsatt til lek der barnas ønsker og behov danner grunnlaget for hva
de holder på med. Som personalet er vi tilgjengelig for barna ved å oppmuntre, inspirere og
støtte barna i leken deres.
1.4 Læring – Lærdom er en skatt som følger sin eier overalt.
Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært
sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn kan lære gjennom alt de opplever og
erfarer på alle områder.
Barnehagens oppgave er blant annet å styrke barns læring i formelle og uformelle
læringssituasjoner. Læring skjer i samspill med andre, på ulike arenaer gjennom hele livet.
Som voksne i barnehagen er vi tilgjengelig for barna og bevisst på de læringsprosesser som
skjer i møte med andre mennesker og med miljøet. Vi gir barna varierte opplevelser og
erfaringer og viser interesse for barnas initiativ, undrer oss sammen med dem og gir mening
til deres opplevelser.
1.5 Barns medvirkning.
Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og
barnehagens fellesliv. Det enkelte barn må ha innflytelse både på det som skal skje og
hvordan dette skal gjøres.
For å sikre barns medvirkning er det viktig for oss i Nygård menighetsbarnehage å møte
barna der de er. Vi jobber for å være tilgjengelige og åpne for deres innspill, interesser og
initiativ. Det er viktig at vi voksne er deltakende sammen med barna og samtaler med dem
om det de er opptatt av. Det barna er opptatt av er av betydning, det er med å forme
barnehagens innhold. Barna er selv med på å vurdere prosesser. Vi legger opp til at barna får
mulighet til å ta initiativ til ulike aktiviteter ved å ha materiale/utstyr lett tilgjengelig. Vi
vektlegger å fokusere på prosessene som foregår, mer enn det ferdige produktet.
1.6 Inkluderende fellesskap.
Alle barn uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn skal få oppleve at de selv og
alle i gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet.
Vi legger vekt på at barnehagen er et inkluderende
fellesskap for store og små. Alle voksne har et ansvar for
alle barn. Vi hjelper barn med å ta naturlig del i det
sosiale fellesskapet – og hjelper barn som strever med å
komme inn i lek og aktiviteter. Dette kommer til syne i
blant annet lekegrupper på tvers av avdelingene og i det
daglige samarbeidet mellom avdelingene. Vi trenger ikke
være like, men alle er en del av fellesskapet.
Barnehagens innhold tilrettelegges til det enkelte
barn ut fra barnets kompetanse og behov. Vi jobber
med å tilrettelegge med nødvendige hjelpemidler
for barn og voksne som trenger det.
2.0 Pedagogiske satsingsområder:
Nygård menighetsbarnehage velger å jobbe med følgende pedagogiske satsingsområde for
året 2012 – 2013:
•
Fortellerglede
Fokusområde blir:
•
Nærmiljø
Vi inkluderer rammeplanens fagområder i arbeidet med satsnings- og fokusområder, og
målet vårt er at barna får bli kjent med, og får erfaringer og opplevelser innenfor hvert av de
syv fagområdene i løpet av barnehageåret.
Rammeplanens 7 fagområder:
Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknikk
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og form
Arbeidet med fagområdene og de pedagogiske satsnings- og fokusområdene tilpasses
barnas alder, interesser og barnegruppens sammensetning.
Hver avdeling lager sine periodevise planer der det beskrives hvilke tema, mål og
arbeidsmetoder avdelingene jobber med ut fra fag og satsnings/fokusområder.
2.1 Satsingsområde – Fortellerglede.
I småbarnsalderen skjer det en rivende språklig
utvikling, der barna eksperimenterer og leker med
språkets muligheter sammen med hverandre. Gjennom
samtale og fortelling kommer vi tett innpå hverandre,
det vi forteller betyr noe for andre, og det andre
forteller betyr noe for oss. Å fortelle og lytte til
fortellinger bidrar til livsglede og samhørighet.
Dersom vi som voksne viser at vi er glade i å fortelle, og
vi hører etter når barn forteller, vil dette være med å
Vet du ka…?
vedlikeholde fortellertradisjonen vår. Vi “smitter” barna med vår egen fortellerglede. Å
fortelle og lytte til fortellinger gir livsglede og samhørighet.
Gjennom å fortelle styrkes barnas evne til å uttrykke seg ved hjelp av språket. De styrkes i sin
evne til å uttrykke tanker, følelser, kunnskap, opplevelser, vurderinger og innsikt. Det er godt
å fortelle når vi synes at vi får det til, og ikke minst når vi opplever at de vi forteller for, synes
det er viktig og lytter oppmerksomt. Barn som opplever at de blir hørt på, får glede av å
fortelle.
Muntlig fortelling etterfulgt av samtale, tegning og barnas egne fortellinger, baner veien for
en lystfylt og naturlig tilgang til trening av nye ord, begrep og fortellemønstre. Det styrker
barnets språklige bevissthet og selvtillit.
Mål: Barna skaper, lytter og deler fortellinger med hverandre
Hvordan
• Hverdagsfortellinger/praksisfortellinger
• Eventyr/fabler (Bukkene Bruse, resten av
trollverden)
• Billedbøker
• Fantasihistorier
• Rim, regler, ellinger, sanger
• Fotografier fra f. eks en tur
• Et kunstbilde
• En fellesopplevelse
• Fortellerkrok
• Vitser
Gode situasjoner for fortellinger:
–
–
–
–
–
–
Måltidet
Bordaktiviteter
På turer
I smågrupper/språkgrupper
Fortellerkrok
Her og nå
Dette krever at vi voksne:
–
–
–
–
–
–
Er oppmerksom på at barn lærer raskere i trygge omgivelser
Bevisstgjør oss på hvordan vi opptrer i språklig samhandling med barn
Reflekterer over: hvordan være en attraktiv samtalepartner?
Undrer oss, fantaserer, tøyser og tuller sammen med barna
Snakker om hva vi gjør mens vi gjør det, snakker om hva vi skal gjøre og vi snakker
om hva vi har gjort
Forteller og lytter, lytter og gir innspill, lytter og anerkjenner
Fortelling gir glede.
Fortelling gir pågangsmot.
Fortelling gir ettertanke.
Fortelling gir ny innsikt.
Fortelling gir energi
2.2 Fokusområde – nærmiljø.
Nygård menighetsbarnehage ligger i kort avstand til turområder i skog og til ”fjelltopper”. I
tillegg ligger vi i nærheten av butikk, idrettshall, eldresenter, kirke og andre barnehager.
Gjennom arbeid med nærmiljø bidrar barnehagen til at barna får:
Utfordringer både motorisk og naturfaglig
Blir trygge i sitt nærmiljø og kan orientere seg i sitt nærmiljø
Utvikler forståelse for tradisjoner og levesett
Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljøet og levesett
Blir likestilt mellom kjønnene
For å arbeide i denne retning krever det at personalet:
Er oppdatert og opptatt av samfunnet og viser interesse for barnas bomiljø og
lokalmiljøets mange muligheter
Bruker nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset
barnas forutsetninger
Sørger for at barnehagen bidrar aktivt i nærmiljøet
Arbeider med likestilling
3.0 Kultur og tradisjoner:
Vi er med på ulike kulturhendelser gjennom året for barn i alderen 0-6 år. Vi går på teater,
besøker utstillinger og vi er spontane i forhold til andre aktuelle kulturbegivenheter både i
byen vår og i lokalmiljøet. Vi er ivrige brukere av bibliotekene sine kulturtilbud.
I Nygård menighetsbarnehage har vi også mange egne tradisjoner gjennom året.
Foreldremøte
Markering av bursdager
Markering av FN – dag
Luciafeiring
Nissefest
Julebord for barna
Kirkebesøk
Karneval
Påskekaffe
17 mai tog
Sommerfest
Overnattingstur for førskolebarna
Førskole dager
3.1 Overgangen barnehage – skole/SFO.
Nygård menighetsbarnehage har egen
førskolegruppe hver torsdag. Her får
førskolebarna bli kjent med hverandre og
vi jobber/leker med blant annet tall og
bokstaver. Videre legger vi vekt på
selvstendighetstrening med tanke på
overgangen barnehage – skole/SFO.
Vi har også lengre turer for
førskolegruppen, der de går med liten
sekk. Vi blir kjent med nærområdet, samt
opplever glede ved å ferdes i naturen.
Her har vi fokus på planter og dyreliv,
samt lek og utforskning i naturen.
Vi legger særlig vekt på å følge regler knyttet til trafikk. Selvstendighetstrening knyttet til
overgangen barnehage – skole/SFO bidrar til å trygge barna før de begynner på skolen.
Nygård menighetsbarnehage samarbeider også med andre barnehager i nærmiljøet og vi har
blant annet felles aktiviteter med førskolegruppene i disse barnehagene, da får barna
mulighet til å bli kjent med andre barn som skal begynne i samme skolekrets.
Vi har også samarbeid med skolene i kretsen for å sikre trygg overgang fra barnehage til
skole, blant annet kommer skolene på besøk til barnehagen. Barnehagen er også med på
førskoledagene som skolene arrangerer hver vår.
3.2 Samarbeid hjem – barnehage.
arnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær
forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Nygård menighetsbarnehage legger vekt på å få til et godt foreldresamarbeid. Vi tilstreber at
samarbeidet er preget av åpen og god kommunikasjon, samt bygger på gjensidig respekt og
forståelse. Vi legger til rette for et gods samarbeid gjennom å:
• ta imot barn og foreldre i garderoben når de kommer og formidle hva som har skjedd
i løpet av dagen gjennom samtaler.
• ha oppstartsamtale med nye foreldre i forkant av oppstart i barnehagen. Hvis det er
behov ordner barnehagen med tolk.
• gjennomføre foreldresamtaler høst og vår. Legge til rette for flere samtaler dersom
foreldrene ønsker dette.
• arrangere foreldremøte, ett på høsten. Temasamling på våren.
• lage og utvikle nettsider for barnehagen, hvor vi presenterer både aktualiteter og
gjennomløpende innhold i barnehagen.
• samarbeide med foreldreutvalget og samarbeidsutvalget i forhold til barnehagens
innhold og prioriteringer. Møter høst og vår.
• formidle barnehagens innhold gjennom oppdatert dagtavle, bilder, månedsplan m.m
Foreldreråd og samarbeidsutvalget:
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Foreldrerådet skal
fremme felles interessene til foreldrene, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og kan uttale
seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet velger
representanter til FAU. FAU har møter et par ganger i året, og ellers når det er behov for det.
Barnehagens samarbeidsutvalg består av representanter for foreldre/foresatte,
representanter for ansatte og representanter fra eieren. Representanter fra foreldre velges
av foreldrerådet. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker
som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Utvalget
skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt
mellom barnehagen og lokalsamfunnet.
Andre samarbeidspartnere:
Instanser som barnehagen samarbeider med ved behov: Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
(PPT), Pedagogisk fagsenter, Helsestasjon, Barne-og ungdomspsykiatrien (BUP),
Barnevernstjenesten og Ergo- og fysioterapitjenesten.
3.3 Vurdering og dokumentasjon.
I Nygård menighetsbarnehage vurderer vi hele tiden de mål, innhold og oppgaver
barnehagen har. Vurdering er viktig for at barnehagen vår utvikler seg på en god måte. For å
utvikle og fornye barnehagen som læringsarena og organisasjon satser vi på:
Vurdering av praksis på ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter og
planleggingsdager. Bruk av møteskjema for å sikre at mål blir fulgt opp.
Foreldre og medarbeidere vurderer barnehagen gjennom bruker og
medarbeiderundersøkelser.
Utviklingssamtaler med assistenter: Pedagogisk leder har samtaler med
assistenter med fokus på det faglige arbeidet.
Utviklingssamtaler med pedagogiske ledere: Styrer har samtaler med
pedagogisk leder med fokus på det faglige arbeidet.
Planleggingsdager/personalmøter: En arena der hele personalet er samlet til å
vurdere innholdet i barnehagen
Evaluering sammen med barna: Evaluering av aktiviteter og arrangementer
sammen med barna i etterkant av gjennomføring.
Avdelingsvise månedsaviser med oppsummeringer, evaluering av det vi har
gjort og bakgrunn for nye mål vi jobber mot.
Foto av prosess/produkt, bruk av plakater, prosjektdokumentasjon og permer
til enkeltbarnet.
Vurderingsområde dette barnehageåret:
PERSONALET BRUKER TEGN TIL TALE I SAMLINGSSTUNDER I BARNEHAGEN
Bakgrunn for valg av vurderingsområde:
Vi legger vekt på hvordan vi kommuniserer med barna, med tegn til tale legger vi til rette for
å gi barnet muligheter for å kommunisere og lære språk gjennom bruk av flere sanser.
Tegn Til Tale som hjelp i kommunikasjon og som redskap for å stimulere språkutvikling
Tegn Til Tale (TTT) er et hjelpemiddel som kan brukes overfor mennesker som av ulike
årsaker har problemer med å kommunisere med omverdenen, for eksempel barn med taleog språkvansker eller med nedsatt hørsel. Tegn Til Tale er et supplement og ikke et alternativ
til talen der målet alltid vil være å utvikle talespråket. Dersom talen likevel ikke utvikles som
forventet, har vi samtidig sikret barnet en alternativ kommunikasjonsform.
Mål og kriterier:
1) Personalet bruker aktivt Tegn Til Tale i kommunikasjon med barna.
2) Personalet får økt kompetanse i Tegn Til Tale
Kriterier til mål personalet:
1) Personalet deltar på kurs i Tegn Til Tale
2) Personalet jobber aktivt med å bruke tegn og har tegn tilgjengelig på avdelingen.
Metoder for vurdering:
1) Observasjoner og observasjonsperioder
2) Bilder
3) Praksisfortellinger
Tegn til tale i samlingsstunden blir vurdert av personalgruppen der pedagogisk leder og
styrer har et særlig ansvar.
Vi evaluerer vårt arbeid jevnlig men setter hovedfokus på vurderingsområdet i november
2012 og i mai 2013.
Det blir utarbeidet en rapport fra vurderingsarbeidet som viser områder som fungerer etter
intensjonen og områder med rom for endring.
”Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å
lære!” (Pape)