Wintershall. Et innblikk. 2014 | 2015

Wintershall.
Et innblikk.
2014 | 2015
2014.
«Vi HoldEr sTø kUrs. mEd VEllykkET
lETing, godT ParTnErskaP og
TEknisk EksPErTisE.»
Rainer Seele
Styreleder
Kjære leser
Det blir stadig flere mennesker på jorda, og vi er
avhengige av olje og gass. Fossile råstoffer danner grunnlaget for velstand og vekst. Uten olje
hadde man verken hatt medisiner, vindmøller
eller iPad-er. Utfordringen er at behovet i verden øker samtidig som reservene er begrenset.
Med innovativ teknologi kan de konvensjonelle
lagringsstedene utnyttes stadig mer effektivt. I
tillegg kan vi forsynes med råstoff på lang sikt
hvis vi samtidig tar i bruk ukonvensjonelle forekomster av f.eks. skifergass og -olje.
Vi leter, akkvirerer, inngår gode partnerskap og
innehar teknisk kompetanse. Derfor planlegger
vi å øke produksjonen i de områdene vi vet mest
om, dvs. våre kjerneområder Europa, Russland,
Nord-Afrika og Sør-Amerika samt i økende grad
også Midtøsten.
I mer enn 20 år har vi samarbeidet med russiske
Gazprom. Sammen er vi i avgjørende grad med
på å forsyne Europa med energi. Vi utvider partnerskapet med Statoil og har overtatt produksjonsplattformen Brage og andeler av andre
felter fra dem, bl.a. utviklingsprosjektet Aasta
Hansteen. I 2015 skal vi overta operatørskapet
for produksjonsfeltet Vega. Alt i alt kommer vi til
å bygge ut produksjonen i Nordsjøen betraktelig.
laget for kontinuerlig innovasjon. For øyeblikket
vekker vi global oppmerksomhet i Nord-Tyskland,
hvor vi tester biopolymeren schizophyllan.
Vår teknologiske kompetanse står dessuten
høyt i kurs når vi inngår internasjonale energipartnerskap. Mesteparten av den nye og retningsgivende teknologien har vi utviklet hjemme i Tyskland i mer enn 80 år. De sammensatte geologiske
betingelsene i hjemlandet gjør utvinningen av
olje og gass ekstra utfordrende. På denne måten har produksjonen i Tyskland dannet grunn-
Vi skaper fremtiden.
Suksessen vi har hatt i året som har gått, beviser
for meg at vi har riktige målsetninger for selskapet
vårt. Vi kommer fortsatt til å konsentrere oss om
kjerneområdene våre, utvide strategiske partnerskap og utvikle og bruke innovativ teknologi.
om oss.
Wintershall er Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent og har mer enn 120 års boreerfaring.
I mer enn 80 år har vi aktivt lett etter og utvunnet olje og gass. Selskapet har på verdensbasis rundt 2400
ansatte fra 40 nasjoner. www.wintershall.no/company
Vi konsentrerer oss bevisst om utvalgte kjerneområder. Vår utstrakte regionale og teknologiske ekspertise gjør at vi nyter høy troverdighet
på disse områdene. Vi er teknologidrevne E&Pspesialister, og Tyskland er for oss senteret for
innovasjon og forskning. Våre innovasjoner gjør
at vi står høyt i kurs i hele verden og kan inngå
internasjonale partnerskap.
Vi investerer konsekvent i utviklingen av nye funn
og utbyggingen av eksisterende felt. Hele tiden
stiller vi like høye krav til helse, miljøvern og arbeidssikkerhet som til økonomiske interesser.
Vår historie
Wintershall ble grunnlagt i 1894 som et selskap som skulle utvinne
kaliumsalter. Firmanavnet er satt sammen av etternavnet til grunn­
leggeren Carl Julius Winter og det germanske ordet hall for salt.
Siden 1930 har vi utvunnet hydrokarboner og siden 1970 har vi helt
og holdent konsentrert oss om olje og gass.
Vår eier
Siden 1969 har vi vært et heleid datterselskap av BASF.
Våre kjerneområder
•E
uropa
• Russland
• Nord-Afrika
• Sør-Amerika
• Midtøsten
Vår overbevisning
• Vi prioriterer hele tiden helse, miljøvern og arbeidssikkerhet like
høyt som økonomiske interesser.
• Vi utvikler utvinningsmetoder som gjør at vi kan utnytte ressursene
enda mer effektivt og minimere påvirkningen på miljøet.
• Internasjonale konvensjoner, lokal lovgivning og våre selvpålagte
høye standarder er vår rettesnor i virksomheten.
Våre verdier
• Vi er kreative og står ikke tilbake for å prøve ut nye ideer,
inngå verdiskapende partnerskap og være teknologisk innovative.
• Vi er åpne, verdsetter mangfold og fremmer dialog.
• Vi opptrer ansvarlig som samfunnsaktør og arbeider pålitelig
med sikkerhet som førsteprioritet.
• Vi agerer som entreprenør og utvikler løsninger som dekker
markedsbehov.
Våre mål
• Vi vil fortsette å vokse der energikildene finnes. Vi leter, akkvirerer,
inngår gode partnerskap og innehar teknisk kompetanse, f.eks.
innenfor EOR (Enhanced Oil Recovery).
• Fra 2018 har vi som målsetning å produsere 190 millioner
fat oljeekvivalenter (boe) i året.
• I tillegg vil vi investere rundt fire milliarder euro.
Våre KJERNEOMRÅD
I mer enn 80 år har vi lett etter og utvunnet olje og gass. Vi konsentrerer oss om utvalgte
kjerneområder. I tillegg til virksomheten i vårt hjemland Tyskland er vi først og fremst aktive
i Europa, Nord-Afrika, Sør-Amerika, Russland og i økende grad Midtøsten. Her innehar vi
betydelig regional og teknologisk ekspertise. www.wintershall.com/worldwide
Tyskland
I Tyskland har vi produsert olje siden 1931 og vi har utvunnet gass siden 1951. Vi opererer åtte oljefelt og åtte gassfelt samt den eneste gassutvinningsplattformen i den tyske
delen av Nordsjøen. I tillegg er vi inne med 50 % på Tysklands største oljefelt Mittelplate
som ligger ved den tyske nordsjøkysten. Produksjonen av olje og gass i Tyskland har
vanskelige geologiske og rettslige rammebetingelser. For oss danner den grunnlaget for
kontinuerlig innovasjon. Dette er innovasjoner som gjør at vi står høyt i kurs i hele verden
og kan inngå internasjonale partnerskap.
I 2014 brukte vi 3D-seismikk i nordtyske Barnstorf. Teknikken skal hjelpe oss til å utvinne mer olje som vi tror finnes på et av de eldste oljefeltene i regionen.
Sør-Amerika
Nord-Afrika
I Argentina har vi helt siden 1978 hatt stor
framgang med utvinning av Sør-Amerikas
mest betydelige gassforekomst. Konsesjonsrettigheter for olje- og gassfelt i Sentral-Argentina, langs Ildlandets kyst og i det nærtliggende Chile gjør at vi kan ta del i de
lovende reservene av hydrokarboner.
I begynnelsen av 2014 undertegnet vi et
samarbeidsprosjekt med Gas y Petróleo del
Neuquén. Avtalen går ut på å lete på blokken Aguada Federal og om mulig videreutvikle den.
Vi har lett etter og utvunnet olje i Libya, en av
Afrikas største oljeprodusenter, siden 1958.
Den største forekomsten er oljefeltet As Sarah
i nærheten av oasen Jakhira. Der opererer vi
dessuten et enestående anlegg som gjenvinner
assosiert gass fra feltene våre og produserer
gass og kondensat for videre salg langs kysten.
Vi opererer dessuten på offshore-plattformen
Al-Jurf.
I desember 2014 måtte Wintershall igjen slutte
med oljeutvinningen i den libyske ørkenen etter
rundt tre måneder på grunn av den ustabile situasjonen i området.
DER.
EUROPA
Russland
Vi har utvunnet olje og gass i den nederlandske delen av Nordsjøen siden 1965. Vi har fått løfterike lisenser i britiske, danske og
norske territorialfarvann. På den norske kontinentalsokkelen øker
vi aktiviteten betraktelig og skaper ytterligere vekstpotensiale.
Vinteren 2014 fortsatte vi vår vekst i Norge. Den daglige produksjonen vår økte med 50 % til 60 000 boe fordi vi kjøpte ytterligere
andeler i produserende felter.
I mer enn 25 år har vi samarbeidet med Gazprom. Våre fellesprosjekter innenfor leting og
utvinning, Jusjno-Russkoje og Achimgaz, vil i
fremtiden gi et betydelig bidrag til sikringen av
gassforsyninger til Tyskland og resten av Europa.
I tillegg har vi gjennom et samarbeidsprosjekt
med russiske Lukoil utvunnet olje i Volgogradområdet i 20 år.
I 2014 økte Achimgaz produksjonen med mer
enn 40 % fra året før, til 3,4 milliarder kubikkmeter gass og 1,5 millioner tonn kondensat.
MidtØsten
Rundt 50 prosent av verdens olje- og gassreserver finnes i Midtøsten. Ingen annen region har like stort potensiale. Derfor utvider
Wintershall engasjementet i området. I 2010 åpnet vi en representasjon i Abu Dhabi, og i 2012 tok vi over som operatører for den
tekniske analysen av surgass- og kondensatfeltet Shuwaihat i De
forente arabiske emirater.
I 2014 begynte Wintershall å utforske Shuwaihat-feltet med den
egenopererte boringen SH-5.
Land som Wintershall leter
og/eller produserer i.
Vår strategi.
Vi trenger olje og gass også i fremtiden. Ikke bare til drivstoff og oppvarming, men også til kjemiske produkter som kunststoffer, vaskemiddel, lakk og legemidler. Derfor styrker vi tilstedeværelsen der energikildene finnes og utvikler stadig ny
teknologi for å kunne utvinne råstoffer enda bedre, mer effektivt og enda sikrere.
www.wintershall.com/strategy
Vi tar ansvar i alt vi gjør. Overalt hvor vi er
virksomme, prioriterer vi hele tiden helse,
miljøvern og arbeidssikkerhet like høyt som
økonomiske interesser. Vi vil fortsette å vokse der energikildene finnes. For å få til det
fokuserer vi på kjerneområdene våre, inngår
og utvider solide partnerskap med nasjonale
oljeselskaper og internasjonale E&P-selskaper, samt tilfører prosjekter teknisk kompetanse som vi stadig videreutvikler.
Vi er overbevist om at:
• det også i framtiden vil være behov for olje og gass.
•n
y og miljøvennlig teknologi er et konkurransefortrinn.
• langsiktige partnerskap fører til felles suksess.
Derfor konsentrerer
vi oss om:
• kjerneområdene og styrket tilstedeværelse der energikildene finnes.
• teknologisk ekspertise og tekniske innovasjoner.
• s tyrking av partnerskapene og utvalgte samarbeidsavtaler
(Gazprom, Statoil, ADNOC, Mubadala).
Våre satsningsområder
for fortsatt vekst:
• Europa: gå fra funn til produksjon, særlig i Norge
• Russland: bygge ut gass- og kondensatproduksjonen i Vest-Sibir
• Sør-Amerika: åpne ressurspotensialet i Argentina
•M
idtøsten: bruke teknologien og bygge ut og gjøre denne regionen
til kjerneområde
80 år
erfaring med leting
og produksjon
190 millioner
fat oljeekvivalenter (boe) har vi som
målsetning å produsere hvert år
fra 2018.
2 millioner
tonn CO2-emisjon i året unngår
vi ved å bruke assosiert gass i
stedet for å fakle den.
Styret.
DR. RAINER SEELE
MARTIN BACHMANN
DR. TIES TIESSEN
Styreleder
Leting og produksjon
Europa og Midtøsten
Finans
Kjemiker, 54 år. Har siden 2009 ledet selskapet
fra hovedsetet i Kassel. Før han overtok ledelsen,
hadde han ulike stillinger i BASF, Wintershall og
WINGAS.
Geofysiker, 55 år. Har vært styremedlem siden
2009 og er ansvarlig for leting etter og utvinning
av olje og gass i Europa (Tyskland, Nederland,
Norge og Danmark) og Midtøsten-regionen.
Jurist, 57 år. Har vært i styret siden 2005. Han
har ansvar for finans, jus, IT, forsikring, materiell,
gassrør- og transitledninger og olje- og gasshandel (Wintershall).
DR. GERHARD KÖNIG
Mario Mehren
Gasshandel
Leting og produksjon
Russland, Nord-Afrika og Sør-Amerika
Samfunnsøkonom, 49 år. Har siden oktober 2009
vært ansvarlig for gasshandelen vi driver sammen
med Gazprom. Samtidig er han pressetalsmann
og daglig leder for WINGAS.
Bedriftsøkonom, 44 år. Er ansvarlig for leting og
produksjon i Russland, Sør-Amerika og NordAfrika.
Les mer om selskapet Wintershall på:
www.wintershall.com/company
2014 i tall.
Wintershall totalt
Nettoomsetning, tredjeparter
Investeringer og akkvisisjoner1
Driftsresultat (EBIT)
Antall ansatte 2
mill. €
mill. €
mill. €
pr. 31.12.
2014
2013
15.145
3.162
1.688
2.400
14.776
3.167
2.403
2.416
7
Leting og produksjon
Nettoomsetning, tredjeparter
Investeringer og akkvisisjoner 1
Utvinning av olje
Utvinning av gass 3
Driftsresultat (EBIT)
mill. €
mill. €
MMBOE4
MMBOE4
mill. €
2.938
3.092
30,6
105,2
1.305
2.929
2.945
31,9
100,1
1.569
mill. €
mill. €
mrd. kWh
mrd. kWh
mill. €
12.207
70
560,9
480,9
383
11.847
222
520,7
428,9
834
Gasshandel
Nettoomsetning, tredjeparter
Investeringer og akkvisisjoner 5
Salg av gass fellesforetak (100 %) 6
derav WINGAS 6
Driftsresultat (EBIT)
1
Anleggsmidler og immaterielle formuesverdier inkl. aktiverte leteboringer. 2 Uten midlertidig ansatte; deltidsansatte er beregnet andelsvis.
3
Omregningsfaktoren for gass i fat oljeekvivalenter er blitt tilpasset for å gjenspeile bedre den endrede sammensetningen av gasskvaliteter
i porteføljen. Verdiene for 2013 vises på sammenlignbar måte. 4 Millioner fat oljeekvivalenter. 5 Anleggsmidler og immaterielle formuesverdier.
6
Inkludert gass solgt til BASF. 7 Tilpassede verdier som følge av at asset swap-kontrakten ikke er fullbyrdet.
TITTELBILDE
F16-A er Winterhalls største gassproduksjonsplattform i den nederlandske delen av Nordsjøen. Her kan
det bearbeides inntil seks millioner
kubikkmeter gass hver dag.
ANSVARLIG FOR INNHOLDET
Wintershall Holding GmbH, Kassel
Hvis du vil vite mer om selskapet vårt,
har behov for mer informasjon eller
har spørsmål om Wintershall, svarer
vi deg gjerne.
Tlf.: + 49 561 301-0
Faks: + 49 561 301-1702
[email protected]
Wintershall Holding GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 160
34119 Kassel, Tyskland
www.wintershall.com
Også på: