25 FEB. 198~2b - Sv

ROMERIKE HISTORIELAG
Ov..e Romerike tiq'bok l.
25 FEB. 198~2b
'fl
·1.
19/7 16.)8 åstedssak pl
Lagrett:
~§et
&l&S!x211.
Thosten Hoel, Oluf Aas, Guader tynes, Berger
Føssum, Laurits Habberstad, Oluf Ostby, Laur1ts Klend,
Jens Dorr. Torgeir '.PCjru:;ager, Hans HCjncH':l'n, Jeppe Doknes og
Oluf Komrnelsrud
(~.nr.
56 Kommesrud?).
Truls Nilsen, sogneprest i Chra. ved ful1m. Nils
Pedersen stevnet Osten og
hu.gst 1 sameleskol;.
HaDS
It'rilset for ulovl1g tommer-
h'er41agt bes1ktigelse p!i skosen.
Sogneprest Mads Gram motte og påDeropte 'se& vidnert
Sigrl aoen, Mogens Rud, Gull., Homle, Barbroe Horien (Horaen).
l b.
Retten bega seg så til tijmmeret som ligger nedenfor sondre
Frl1setved elven og er 406 tylvter svært tOJmner, vurdert
tl1 l 1/2 m•.' !rk t,ylvten der det nl 11gger eller i alt til
17 dl. l mark.
Osten og Hans ~Tl1set har forbrudt tommeret, halvdelen til mr. Truls Nilsen og halvdelen til hr. Mads frem.
Avsagt:
"Dog at eragtes ()sten og Hans forbeholden av samme avkortes
tl1 fiak og salt efter ligninga tilhold."
Anglende hr.
Mads Grams pAøtanc om at Erik Frilaet har fornugget og
gjort mere skade pl skogen enn hans landbijad•• Osten og
Hans, da vedkommer ikke det denne sak, mon hr. Mads Gram
ml stevne sln sak.
2.
Odal
28/7 1656 ting pl
Lagrett:
M~~stro.
1 Qdal.
Sifren Sand, Gunder
oen,
Foged Jens
f~ng.
Thorsten Svenneby, Oluf
Sundby, Tjostel Du&sp Oluf Moen, Gu.der Rud, Ingebret a8j,
Ohrf. Troyten, Chrf. Lekvam, Svend Lille
~ule
(lulle?),
Hans nedre otset.
Den fra
22/~
oppsatte sak hvorved fogden har stevnet
AlUlnd ltJaberg (se 8••1'. 6, uade1" Odal. verk) for et 8'9'1.
80m Chrt. Rud skal ha mistet og 13 daser ettal' er taane.
Arve The.el (Taul), IageIJret Grimeland og
ho a A_ud.
Datind Holtj (Bolt?) er vidner.
2 lit.
Avsagt:
Da det er tYll em at Amund er u.-,ldlg, er ha.
forelagt etter tingf&rebolken kap. 5 at han skal
laus~.r.
se aeg selv 12. til fdrstetll'lg.
pa. tlqet
ladt
115m
Fogden har her
tl1nevne , maan og skal han selv vmre den ott.nde:
Mogens Kjole.t. Hane 5vre Ols.t, Rasmus Nyhu3, Oluf Grtlnnerud, Peder Scherud (1). Gulbr. Greaker og Elul Gr.aker.
Oluf Linder betalte fogden 9 mark for han. hustru kom
I
tor tidlig.
Gullik Olsen Trijsl var stevnet tor hans hustru kom
tor tidlig.
,.
Mltte ikke.
Betaler l mark solv.
Hans Ullern stevnet Chrf. TrBsl for l skpd. rugmel m.m.
han skylder ham. Skal betale.
Gulbr. Schuistad stevnet Halvor Helgedagsrud for no.
hS1 h,f,ns hustru har tatt.
ble
t~ltt o~
Han skal levere hO'yet hvor det
biJte :3 merkersolv.
Skatterestansene ble gjennomg&tt.
En del av almuG.
mente de burde ha noe avkortet fordi de har underholdt en.
del ryttere da de var innkvartert 1 sognet.
Avsagt:
De
skal betale restansene til togden, og bar de aoe l kreve
tor rytterhQl(l, da si.Hv;rr de det ved
etten$ hjelp "pA s1ne
tilbUrl1se steder"_
3 lit.
Na:.m.estad
2/8 1658 ting pA lhil!it ,J:"J~ayei!~a~=
Lagrett:
Qul~L11c
Lyshaug,
1"1101'
E4J:, Nils Hannl (H7JI,ae) ,
Thore Luake, Chrf. Eagelatad, Knut Grani.
Kongens skattabrev 'ble leat, da't. 1/7 1658, 0& brev
om .'lt bestor igjen kan utforea, likeså et brev "meldeade
om tiende dellera avalft, dat. Kbh. 5/6 1658, eg betaling
~
om beseglede papirer, dnt. 19/6 58.
Lest stattholderens befalillg tj.1 fogden om at skatter
og rettigheter nv Dagene skal leveres til borgerm. Nila
Laurltoen
Chra •• og en befaling om 4 levere never t11
i
festningen, dnt. Aker3hus 26/7 58.
Lest statthclderens befaling om melets noverttsr••l
tro Vingerg leir", sammen med
fogdene skrivelse (om)
vets
s~ld
or fritatt
st,stth.
~t b~ndene p~
tr~
resolusjon imot
ffedmark tor den lange
tage (kj6re) mel pA (fra) Vla-
ger leir, men b()ndene p& Romerike skal motta det.
Svaret
fra stattholderen er dat. 2/7 58.
Leet betalingen o~ levering av slakt til slottet,
nemlig
la
dette fogder1
fr~
bøkker og 20 gnmle sauer.
ll"logden bar atevnet Knut IIarstad to,;:, hans gArd som
han
m~~ncr
e1~lver
,/7
ar tullgård.
80rell-
sal. Sofren Eriksene og 6 menns besiktigelse, dat.
1&~5.
hvoretter
8:3 s1;1rHJ.sen fikI.;;:
4 b.
Knut Harstad fremltt forrige
a~rdon
tlllt~s..,1dne
er satt for halv gård.
Claus
ph dette.
Fogden stevnet Laurlta pa Moen for 1/2 rd. forlng.
Laurlts sier at han bor p& en rydningsplass som for kort
tid siden er l,',gt 1 l fj. landskyld.
betale foring.
Derfor kan han ikke
Almuen bevldnet dette, og fogden fikk
tlngsvidne.
Chrt. og Olut Aamodt bruker en ltten plass tl1 tehavn
under dE'rres gård.
betlllf? ]. rd.
Sokes
81'
C_eden
Ilom
mener at 4e økal
Ped.er Witler M('5tte sønl derE\S fullmekt'. og
aler de aldri har gitt
storr~
rettighet enn 1/2 rd.
loa4en
fikk: thtgsvldne på det.
De
SOA
n1ngen Akal
ø t{ir til rest med tommerlevElranlle t11 testb~te
4 mark solv og
lev~re to~neret.
• 4 •
Fogden stevnet Lllurlt. Kringler fordi. fogden $_er
h:al1S gArd er fullg.lrd.
Fremla.gt !().rrli3e 30renskrlver
Siitren ErUtsens Og 6 11'lEUU1S
Almuen 81er det
tAr tlngmrldne.
h,~
,
vurdering.
Amund LBken
b.
~lltid
har vært halv&Ard.
Beta.ler innen 14 dager
med dem som øK.,vlder akatt for 1657.
Like
Chr!. ovre Nordby fOr gjeld 5 dl.
stovn~t
SOllnen Oluf' Ohx'i :Jtoffersen lnnrb'mIner gj elden.
innen 14
dat~er.
Fogden
End.el alrnue stevnet av fogden tor 1kke A
levert tlen<len 1 'W"'lnger-lelren.
ell(~r
som viser at den
Gulbrand Nordby vokes :for~ttt(")let av full-
er halvgår<'1.
gård.
bGsl1ttigel~~e
I~ikesli
Skal betale
Anne [101 ter som skylder 10 dl.
'.!:11 stattholdertJns ordre om neverlt.!veranso til Akersh*s
Sil
almufm at det ikke var n.ever Il fl:. 1 N8.rmcatad.
Fogd,on ver ikke tilfreds med deres nlose
langt(;, ilt 6
lagrett(~SI!lenn
okulle
avl(~ge;e
t~lett
og for-
ed pA det.
Disse .rz.vla E)(len:Bj lirn H.ust!ld, Hans EC. OCfuen (Odin?)
lAv Elg , Baard EDet, 'rhosten Kjmratad og .Paul Disen (1).
6.
Eidsvoll
4/8 1658 ting på MlEet •
Lagrett:
El~;vol1.
Lensm. Chrf. Mork.
Hans RonsEm, ['eder t!onsakor, Halvor OltOG (Aas?),
Gunder Lynes, !Phorl1d Doklæn og Laur! to Habberstad.
Kongens og stattholderens brever ble lest som på
de ovrige ting.
landskyltl.
Chr!.
Fogden stevnet Rast,lUS ÅJ:l.sgaard tor 13 lpd.
;,10l"k forkli~rer
på hans vegne at d.et har
vært fru G;rl'vhl1ds gods, men or solgt fra kront'3n til Poder
Christensen på Follo 9 lispd. og l fjerding til lagmannen.
Fuglerud skylder ikke mere enn 5 tj.,
;2
aV gArden og l fj.
av fosseR.
IChr1sten
A~lsrud
plass skylder til kongen 2 11spd. og
bønden eler .elv 2 1180(1.
6 b.
l{Ollien råder bYl!SeleJl.
Chrlsten 1 Vollen stevnet for kougeslgt
e
~rtuger
I
I
- 5 -
13 ••
tor Ikke å ha mtltt etter s.evnlng.
s~lv
Ikke 1 sOk-.net, og almuen
slf~r
Han er ni
h8n er en ultlbe knekt'. som
lk:)<.o ei or klærne på kropnen.
1!'og,len stevnet Erik Habberstad. Olut Gjtidlng, Laurl tø
og Olus
Bjornl~3stnj
ford! de ikke har
deres tiende tor de 2 s1ste år.
~neitt
og levert
Bondene sa de hadde levert
tienden til sognepresten hr. Mads Gr'l!"l.
Ohrl"
~1ork SOlrJ
fullmektig for prestel1.tremla ha.ns sval.' som er nalt for
vitl()ttig hel' inn at fl5re n (og det) gj15res ikke tOI'1lCSden.
Foe;den. mener at de1"soya presten vil ha bonden tri (tor li
allt;1 tlE:Y4den til fogden), da bor han (prl?stHn) ltde samme
fortole:nin.g og lide ,ien dow bonden 1l!':'1" forår;)aket.
SnkGD.
ut::m.tt ..
7.
,11''1'00 stub hal' stf:nrnet hele almuen fordl den lk.l1.e
t3 korn 1 nrovlanthuset 0,3
at Jacob 3tub ikke har
l:lØt
m~tle
forl.~gt
det til t.l1131.
av dem
~t
Almuen
vil
~;ler
do skal ta kor-
og male det, rneu de llfJltter ikke d ha 110rt toedens
akrlvel::;e
ogslt at
SOTtl
~mdre
melder om at da akal male...
li.lmuen hevder
bygde.a almuehar bet;;:.lt 1I1a11ngen.
S.:lke1'l
utsatt.
]'ogdøn stevnet Lauritz 06 Sverkel Armeli (Almell"r)
tor
slagsmål p& ]ft.!ld,s Gr'lms sdgfflester,
Oluf 1 klokl<erstuEtn.
80mde hecr slått IllG" kJ epr"ler utent'or hans rEget :hus.
Boter
:5 1"<1.
Almuen ble oålagt å løvære never til
lohel L~ken l
UllelJ.saker, men den svarte at det ikke var noe DeVel' A tå
1 Eidsvoll, da skogen er uthugget til bruk for verkene.
'.l'ln.g13vldne.
7 b.
Nes
7/8 1658 ting på
Lagretit
Y2~stad
i Nei.
Lensm. Chrlsten Fenstad.
Erland Berg, Nils Aurstad. Halvor Rud, Oluf veset
4
Sebjorn Tvedthaug og sten Aamodt.
f 10 g cien
er
Silt
stevnet Gulbrnnd Klosboddlng to I> tullglrd..
t til h,"\lvgård 7/9 161+1.
Oluf Skollerud (Skaalerud) og Chrt. Herbera
.om
bru-
ker Leer-engen. er stevaet tor å besleG når den ble ayAlmuen vidner at engen lå 6de i , år
satt l fjerding.
fordi 1n.gen v'5.11e bruke den.
Dertor er den en. fjerding
2kylti avtatt i HannltJal Seh.estedts tid.
Tlnssvl41ne.
Engnlbret og Gunder Drognes er stevnet tor A. bevise
8.
hvor
lll(~g(lt
(eres part 1 Leer-ensen sk.tlder.
•• av hans gård til konsen.
Hans D18selsedde1
v1ser at gården ikke skylder noe til kongen.
VI13rt f n (iyrvhl1da
mot
~
Jacob 101kerson Skolen utevnet tor 15 lpd.
te 1/2 sklppd.
lands!'~yld
Alnea svar-
gods,
Ulon
Det har
er bor'bI't'tet til hospltalet
v€~II(?rla&.
~nild ~~ssum
som er.. fullgård.
stevnet for
Det
Cl"
land8~ld
1/2 gård.
av hans gArd
'I'lngsvldne.
stoffer Stt!hnug stkes tor engarbe1d8penger.
i\l"iktlge brever" at intet gives,
Chr!-
Bevist ma.
-
'l1ngs~ldne•
.
Guri Holter sokøs tor skatt.
Så t
a
b.
t
tra
'll'V
~
Al_en sier hull er
og gj eld etter sin avdode IlUIlJUl.
Tlngsvldne.
Oluf Eriksen Eidsvoll er stevnet for lelermål "med et
lost kvinnfolk'"
Betaler 12 rd.
Ghrt. Ouli hal" tereAket KAren Andersdtr. på
oa
(Ya)
og vil glfte ses med henne, betaler 9 mark.
OU1s Wllensaker hadde stevnet GulbrandPedersen Rotnes fordl
hf~n
har tatt hans tjener Anders Olufsen.
motta ikke. men hans tar aler at han or syk.
Han
Saken utsatt.
Andere Rust!'id og OUlore.nd SandÆiker stevnet for 4 år.
år og 2 skilling degn.penger.
De sa
~
det bare var bdegård, men fogdens jordebok vlser det er
halv gard.
Skal betale.
Clemet Gulbrandsen let tinglese et skjtste pA l skpd.
odelsgods 1 Ihls, dat. 4/4 1651.
Erik
Penst~ad
hun har slaktet.
taler kost og
Ulla8aker
stevnet Maren Blegstad for en klrkeko
Avsagt:
HUn skaffer en ko igjen og be-
i~lng.
9/8 1658 ting pA Hauger 1 tJllen!l)akfltr..
Frogner.
Lagrett:
Lensm. Halvor
Chrf. Ormest"ld, (".under Raadlty, Halvor
Romsås. Erik Vogated, Anders Julset
0B
rlenrik Willersrud.
Johannes Nordby stevnet av fogden for en htine i ret-
tighet.
hane.
Det er en lllen bd.gArd og hAr Aldrl gitt noen
Hans sraaner Ghrlsten Haug og
vidnet dette.
4) b.
1~orsten
Gløstl be.
Tlngsvidne.
Fogden stevnet Jon
Lund~
Gulbral'la Furuset og "de
menn" nå Ltiken for lkke i hA angitt og levert tienden.
Han har fAtt antegnelse for at de ikke nmå. tri lade8".
Michel L6ken motte met skriftlig tull$akt tra mr. Kjøld
stub hvori det hevdes at de Innstevnte er hans tri tlendebonter og har angitt dere. tiende for ham og levert den
der. og han er derfor som deres prest
o~
hjemmelsmann.
ikke dette ting, men
Saken vedkommer
hell~r
må stevnes på hijyere steder hvor
....t påtalt.
landherre deres
pr~sten8
brever ikke har
Saken utsatt tl1 neste tlng,da mr. Kjeld
har tilbudt seg å erklære seg og nu skylder 'Ol at det er
aafred.
10.
Olbjora Tveter stevnet tor resterende rettighet av
gArden.
Laurlts Sijr.m, lensmann i Gjerdrum, motte
pA
haas vepe og !"rant. StldstSnns innlegg ble fremlagt.
Heri
hevdes det at TYeter alltid har v.ært fri togedIArd tl1
•
j
Det ble ogsl fremlagt en.
Nonneklosterets foged m,m.
su-nnJ.lk.9t;jon til
}C1nfJl~ren
fri, dat.
2~.
juli 1648.
Bom bevilger gården
Avsagt a Frants Stld$oan
st,~ttholderen
(klosterfogden) bor soke
og "torrige goden
sV/Jr:"
:N';solu~1jon d('.:t"nå
hr. Hann! bal Sehentcds
Tv~ter
h~ns
med
hr. Nl1s Trolle om
gårdens frihet, som hana formHnn hnr gjort og titt triheten, ttor rettlgh,etene).
10 b.
Saken utStJtt.
Thosten 'I/et,,! ,og BljrgeI' Skedsmo st€vnet fordi de ikke
htiI' iU2.g1 tt ti enden.
husmenn.
I.Slgrettf.:t on;>glr at det er to fattige
D0n ene sitter 1 huse pl F11ndern og den annen
1 et hus
Pro2~er
Halvor
bruker :.ikedaJJ1o og g1r tiende.
Gudmund SChrt!1er ( ) flr et1 fcJttte; husmann som sitter 1
huse p! 5tokst'.:..d ele og
fryser bort, d ertQ't' ikke
"1dIH~
tiderkÆul så lidt, hvilket
gi tiende.
KDl1
\Ill".
Oluf
Stok~t''ld Of,
Ouels 1111e
;:3('J
stevnet av prea-
forteller at de forlederl vår VBr tilsagt
avproøten til A påta Aeg vervet.
1 15. at'tikkel
~t
ansette kirkeverger.
h~nl
1."1"
Kjeld (stub) fordi de ikke 'vil pilt:) seg ktrkeve:rse-
bestillingen.
77
.i!'ogden fikk tings-
p.å dette.
G.3\ml~
tell
BOmr.ti€
prost, prest og etlftakriveren skal
StlftskriveroDs fullmAkt viser at
har befullmektiget mr. Kjel"
Avsa,gt:
NA meleer reø8ssen side
~.ltu.b
til
a Gjore
det.
Oluf StokEltari og Oluf Ihl(-;, slG;;l påte seg omblldet,
hvi s de ikke kom :få ovrlghfr.ltE:llS fri tagels€r for det.
11.
Oluf
St()k~lt,H1
er aga:
sin tiende ti-l nrosten.
~tevl1et
for ikke li ha levert
Han tilstl.T at de,t er sA.
brydelBe for foran lnntorta sakers akyld,
dl.lmr:HHl
etter dette ;;ltevnemål.
d~
Dømt
kan det ikke
Vil sakl,tHteren påtale det,
-
<) -
da må det D:1 stevning til. u Lensmannen sier også ~lt han
Udte h,tr otevn.ct h.arn for
h;JJ1S
gårds forbr:rtelse.
Ouels (undertiden skrevet Otl'lels) lhle stevnet av
prestens !ullr.t.
Mlch~l Ldt:t1U
l'or hel11,;brddc og "den for-
arg€:lsc 1 eIe stoluteder hans hustru og hennes folk uvedkonmH.mde n , dertil for 12 skilLing Ouels skal hn lagt 1
prestens vindu.
med
SVl1r
derpå,
Det ble fremlHgt 1 retten ;? beskikkelser
SQm
er "u.1 t for vi tlottlg n t i l ! inni'ores,
d.essuten fremlagt prostell:J v1 tloftige innlegg, dat. 9/8 58.
Saken utsatt til neste ting "eftersom Ouels Ihle formente
in&en urett 1l. hel gjort lur. KjeldIll mell sådan hiSlns tiltale
skj Cl' mere av hat og avind enn. av noen rett og b111ig årsak,
hvilke sagde og formodet slikt engang måtte bll neddempet.
Og k<lU det ikJ:.:.e ok,1& and(.:rl€!des (eDA ved stevning). da ba
han
li b.
OUl
oppsettelse til sin saks forsv:'U:', hyl1ket er bevilget.
Fo~den
lot forbyde, etter mr. Kjelde anmodalng, at
Ingen skulle bane på hE1ns eiendom. ettersom derpå er anket.
Nes
lO/a 1658 på ya,l§1iad 1 l~f)'h hos Ingebret Valstad •
Laerett:
Haa&en Ihlang. Arne Eggum, Nils Aurstad, Oluf
Grint, Joen Wogstad, Oluf Veset, Erik
i~ud,
Oluf aollerud,
Tjostel Rolstad, lrlk li'onstad, Chriutoffer l"1nstad og 1\ruad
Finstad.
Engebret Valstad fremla vår gunstige blYe ijvrlg-
hets cltatlon (stevning), dat. Akershus 24. mai 1658.
t.1ogena Rud i ilJes mlnneo 50 år.
Han forklarte at
Ingebret Li hadd.e sin 9 eter uer h.vor det nå tvistes om 1
6 år. OG horte aldri omtalt at han leide den av noen.
Oluf Imgebretsen aj 01'110 al 1 Eidsvoll fQrl:larer at
han hCSrte omtal t l t hans tnr Ingel'bret Li
stl
han hAdde
seter on;Je ved Hud seter. :nen kan ikke Jnl!Ules hvor leace
12.
han ha1de det.
-
.... 10 -
Oluf Vedset fremla en besklkkelse tl1 JtsraJl Ntladatter under I-L8.1vor;->oftuelsens hJind og et btJlllerke.
( u.
" ~.&,l.
',....... lr.:?
'':'lgl'r·
... r .. d' i
. ";>i'"
~
',(,j;,,"~
'!r''',
Det
"l~'sv"'ll'?)
u'
u
, . ,
.t;.;.
Ingel'bret Wallstad
m~71te
han bor beholde sin seter
etter disse vldneebyrd.
Herlmot at svarø mutte
Chr • og hans landbonde Arne Ihle.
l~r.
tjente .hcl1t h,tm i et
be:t'g
Det torøte Anders Li kom til J..l
'\Yid.nt~r:
Th011lrnøs Hex-1g
(stal\:kllber~il)
Han fbrte diase vidner:
lUi
brul<;te han bå.de Li og Stokke-
skal Vll:tre gAtt inn u.nder nordre Ihle)
lmdf'lr fm bygsel, og da hadde Anders Li også sln andel 1
lhle
l':~eter.
Gl-ulbrrmd A.ntl0:t"tH'Jrt Sko.arer vldllct Sih mors, Kirstl
.'~t
S}uv,u'a!'s t ord
hUll
~ldrl
h9r hc;rt nnnetermat den
seter kalles Ihle-aeterøn.
'l'ho:rd Uoxu,:z; vidnet sin vermor, Handi Ullensakers
12 b.
Geter av ei er-
ord.
De. hun bodd e pl1. Ull en mllc er, ha-ad e hun
ne
11:.1e, nmnli& Knut Ulla, og gn ham en voksen sau hvert
AV
år l seterle1e.
trell bun vi søte ikke hvem eld.ø økogen.
11un v1estc dog ~\t Knut 'brukte:> tyri-verk der.
HUn
.lane.
50 år tilbnke •
.t\.VS;)gt:
E:tter de forte vidner kunne vi ikke frakjen-
ne .,!\.rn,:;:· Ihle 1l:,n8 seter.
Og ikke helt er kuU6 vl fra-
kjemH' Ingel'!:JI'et y;pilstc·,da landbonde, Laurlts Li av
men )Åan
holdHvla.
h~
skogen,
sin seterbod samt hugst oG havn, enhvQt'
De Lng€'lbl"ot Walstad
,~\
1'01'-
DTgge aeg pl 81n land...
bondøs vegne seterbod som er bedre egnet.
Dog skal
cl.'
pluases "å at skogen ikke hugges tll u'p11kt imot leve...
-
- lID ..
13.
Q.~er4rum
1:'/8 1658 ting 1 ijE~1'!"!.
Lagrett:
Lensm. L~urtts S~rum.
Oluf N1tteberg, Gulbr. Rogstad, Oluf Rud,
Erik eg Sijren A'1modt
a~
Asbjorn Kogstad.
Gunder Frogner (lensmann 1 S6rum?) mlJtte tor rette.
Gulbr~nd
med en fange,
Thoresen,
nes 1 GuttIn (Frogner) og forklarer:
SOl\1
er 6. juni,
5t:>ndag etteX" pin.• e,
GUlbrand Thorsen pli Ftdsvoll i Fros-
't'~r
Og deretter melJ,om den 8. 0l 9. juni "ar
Ilerl testeta.
han
pl tidecårdea Sork-
f~dt
pa Semmerud
2.
Frogner, hvetl" Tborvel Fladeby og hans
etsnn Peder og en gutt han ikKe kjente skal ha. VtBl'"t lied
F(tn(.~en
ham.
e~ftonr
og dl!l
fortel,ler t::t han gikk tl1 Torvald en 14:5rd&&
Torv:r~ld.
SenlIi1ertld, hvor han
13 b.
spurte, tortfllte han at hflD. kOlJl fra
t j ente
1. uh :11vtj eneste".
Thorvald
spurtt) deretter bl. fl. om de var selv hjelll11le d.er og ..oen
Han aV,'lrte at Hlll.vOI' Semrnerud og bans
8'9' deres tolk.
jenter var l seter og ingen annen hjemmG enn hans hustru
Anne, en liten b.arne.mlke og 2 små b/u'n.
Thorvald _purt.
om han visstE.' hvor pengene var, og Gulbrand a'9'artc:
nrotfuer$... skapn (Ro- eller
~'horvald
f;lA
l 1'1attstuen.
s& at han visste at han hadde penger, fordi
han hadde solgt
l.....
bjornesk~n?)
I et
h~Atert
og han og haRs 90nn spurte om han
vj.lle
f~lge
dem dit o.a.v.
disse
~tter
at de hadde snlst ble mfld ham til Semmerud Ol
Fanee. forklarer så hyordaa
hvordan tyveriet skal ha foreg&.tt.
bar de ned til homlehaven, her
t~tt,
tok
lru~tl
En
kl8t~
~r~t
do skal ha
de den opp og
seg det sem var 1 den.
~'horvald
!"18teby eg hans Stam Pede1" tiirer di sse vld-
..er:
Oluf UkestAd (l Nannestad) vidner at Thorvald Flnte...
'7 Og
h~%ua
sonn Peder kom til Ukkestad tor l hugge ved.
sond~g ~tter ~lnse
og hugg kaøteved 1 skogen deromkrlns
- 12 mandag, tirsdag, onsda.g og toesdag deretter.
~':jt"ld ~"irllle't
det
(;l:cunJllC og :lt
de hadd(/altt 1"1sji hos heulle.
S{'U;'1i!lG.
det
Karen Ukest:':ld forls:li!il'er også
Ukest
loft1G ekr.,,:unlnasj on
Fredag gikk.
h;r~ver
Sorea Iversen
• "Dernest etter v1t-
den sk:inder og fange gangen til
lPord1 h.an ikke ville økj amme ut
øn nr.d (::11 bel::.j ondelf,;';('lu.
sin egen blodsforvandt har han brukt det m1ddel (l skylde
pli. Tllornllc: li'lateby
15.
Of:~
h':'ins sonn).
tLan tilstår så at
hall og hnns bfi'stC":fl:æ ,ilc,rten KjUB 1 Skedsmo sogn har
tyvfJTlet og båre't tytrekostenE:: til Kjus.
sln kiste.
Gjerdrum
l~lldel
oegAtt
av det ble
Det var 40 d21or.
14/8 1658 S:iket11:1,g i G;j erdrum.
Lagrett:
Oluf Sletner, Gulbrand Rogstad, Oluf Rud, Aør;'tnd,;'ou:fel lj"hori og Ha.lvor 'l'houshAUg.
bjorl1
Hans 1>'j elst d stevnet sin stesonn Olaf Hansen for avkall for haiH~ farsarv fJtter ek1ftebl'Er'1C't, 6 1/2 rd. Ei ak.
1 lo
•
nlng til hans !nrn.
i',led odølsgodset er 01u1' torbeholden.
,.e:,.
15 b.
og har (:)1\n1i
ll~ko;
råd til
r:
skatte.
lvo:t' Sandem l;,~n halv8årdsffiAM fikk bevldnelse for
Ulleasaker
20/8 1656 å3tedos
Le,grett:
Haugen On;;-ru(\, Oluf Uns'Ud,. Botel Nesten, Lav.-
-
- 13 ...
set" 'l'hore BOI'a. Gulll}/.: }'1.adeby, C,ulbrand Rud., Thomas
Eollum, HaLigen
Kr'O{~9:rud.
TilstedE.' foged Claus Br..utiauseZ1s fullmektig Elias
.Pedersen.
Arne Hansen }'llndern fremla
Det
~tevr.tlngell1.
"jelder omtvistet skog og eiendom mellom :icongens g&..d
Of; p;c(.lll1tf.)bord~ts
Fllnd.l'UlU på den em€:;
gård
/dlS
på den !innen.
[,i1eliel LtHce;n. trernlB. mr. Kj elde Bvar Od. stevningen.
hvoretter h.:Ul
z·t~d
las gikk ogu!.
fr el stedet hV'or retten 1101dtes.
Halvor
Ferdl mr. KJeld Ikke vil svare til stev...
nlr,gfill .1'0:1."01 dErt akal være 1 an:f'reden, er heller ikke alle
vldn~1r
mott:.
He-llfi::.l' ikke . l ohu>. (",'3'll'manå eller hano tullm.
De utebllveude Thron Vogstad 1 Nes skal bote sin sigt tl1
16 b.
Kongen og cuukostnlngEl'l" til /'rnE:: f'11:ndrunl.
24/9 1658.
Grensetv1 st
YJ.'aSfik~~.
by, Halvor
RomS*l':.lli,
reder Holum,
brSe1 i 2<i,r!6m og ,h&e
I~
Chrllaten stan.ger, H3.na lf,afstad,
L!igret t:
Ingelbret Nafstad,
I116110nl
lvor Sdroy, Terger Lund, Gullik Flate-
f-J
Gulbrand
LHurlt~;
HOmSLt:H:J,
Gulbrand Lystad,
Bogstad og Lr:mrlb, Hilton.
"på en omtv1atende sted" imellom Ihle-g!rdenepå den
ene side og Artei-bUlldene 1 Sorum sogn. på den annea side.
~og~d
Clauo Bast1anaens
fulll~ekt16,
Jens Andersen, tremla
s1n :l'ulll111lkt dat. Ryt;iJn ;::4/9 1658.
~r.
fullmakt.
Kjøld Stuba fullmektig, Knut Jacobsen, fremla sln
Gunder F'ogner U10J1Smand ud! Gu toen", fullmek-
tig for Guader Artet fremla. sln fullmakt dat. 21/9 1658.
BIskoppen er landherre til godset, hans fUl1m. Laurlt.
Christensen.
J8119
Andersen fremla en forklaring om delet,
dat. Chr,':l. 13/6 1658, fra Catrlna, sild. Hans Bankes.
11.
Oluf Flaen 1 Stirum, en blind mann,
v1dIU~t
at delet
mellom sondre Ih18 og Artet er 1 Bjornemrren og llke ned
- 14 ..
i en bru k;illes lmvlebna, og felger så den beltl{ som
'broen ligger o'ver ned ti l Ihlebekken.
Borger Knutsiin
vidner:
filt'
onpfdd.t på Ihl~ og var der i
28 Ar,
Delet mellom Ihle- og ,ll.rte1gårdene be.gynder 1
Bj ornewyre.t1 og g.!lr som forrigellidne forkla,rer.
Houftuene (Degne?) stenersijn, forrige bonde på Ihle
0ti
nå boende pl.
Holum (Hoi..,,), forklarer at lian hugg
dea
bråte som rt:,ttens,l t ter 1 og sti-dde Ilbådtl rog og koren der"
og brukte der et tyrlverk til en lest tja-Ire.
ikke armet enn at brAten
11~ger
Han vet
til Ihle.
Auøn ( ) Holur:~V'l dr.let a t den plaav som vi nå
pL-,
~:;h:o.l
altter
11g60 til I'hlo, OG hans formann har f:llltld brukt
her.
Gulbr~nd
Lauten vidner at han var 1 huse på Ihle og
da h(jatfJt han bråten
dem
30m
'n(~d
dem pEl Ihle uten motstand fra
da brukte Artel.
Guder .}:'rognex' vil foreA.sklld Sullerud og j\rne D••• -
17 b.
errud (7) som vldner.
Åstedssaken 11J~~m-Aa~ '1 Yllenoaker (forts.)
27/9 1658.
Lngre·tt:
Saken utsett.
Havgen OnsJ:'ud, Hlula Ons;rud, Erik Rol::..tad, Lau-
ri ta; St6verr.l., Eil.l'vor V/et,:.! 1 ~ imdera
Ali'r1m~
Anders Julsot f
'l11or ,U{;rtj;, Gullil\. l?latHoy, Gulbr. H.ud t lJ.')lora1s Holum og
Hagen l..J:'O gfJ:t'ud •
Hans
LI~uteI)'
ain i1111mr~1;t.
fremlll mr. Kj elds oval' pli stevningen og
Heren t (?) JeIUH.m svarer t11 saken på
st'1itakr. ,Johan
GfH~rm:nna
vegllf:.
Jians fullmektig Manderup
Hansen.
18.
ajern
fbdt på
Rolbst
$.
i tJllensH3ker minnes 44 år og er 0PP-
Delet )ilclloi!l ]'li:ndrul'll og
Ad s
'begynner 'V'$d.
A/Slell og gir n€:d. 1 en helle som det f<,r gikk vel øver og
•
- 15 til Lund.
Ved hellen stod en grind o g derfra gikk gjerde
like ostover, .venter et kvernhus som ligger pA Fllndrum
eie, si over veien eller stien og fllger det gamle gjerde-
stoe ned mot en stor brite, sa derfra ned 1 en stor dal 1
den sCSndre
b~edd
ltiper flammen, og
på dalen og ne4 :I. bekltett, d.er de to bekker
li.,,..
eik.!." delegj eI'det uti ..
Ingelbret KjerTismo fra Nes .dnet:
Han tjente på
Flindrum hos en m.,\nn som het Ohr19to ttftr Fl1ndrum i 8 Ar tor
ca. 50 .li!" slde'l'l.l1tdnet tiet samme om delet mellonl gårdene.
Wilum Wetal vidnet at han tjente
tor omtrent 30 år siden.
D~
pA Flindrum hos Oluf
gjerdet hAn Rammen med sln
h'l.ls'bond over Vogstad8tlen som de andre vidnet ODl.
Tron
VO.9t~d
vidnet at han bodde på Flindrum i 16 Ar
og H91vorA. s gikk ikke over det foran omtalte dele 1 den
18 b.
tid.
~~eden
forrige gang.
ham det.
spurte Tren Vogstad hvorfor han ikke motte
Denne svarte at Jon Vogstad hadde forbudt
Ranl1 (Ragall),
~ran9
Stokstada (hustru) vidnet
at der ved hellen stod en grind og der var lllmuevo1en 1
gammel tid.
Halvor Aas hadde ingen yl6aer å ftlra.
Fogden eller de Fllndrums besiddere h,"lr b. stevne
AVf3agt:
Halvor og Bjtlrn Ilaa til det ftlrst mulig og lovlig til
19.
111ensaker
Hauger
tlne~tue.
28/9 165a.
hoper.
gåeg så hvis rett er.
Ting p,:). na1!,.I\,!:t'.l U+~f!R-.!!~.
Lagrett t
Lensln .. Halvor
ErikV'ogstact, Olu:f Onsrud. Anders.
Juleet. 1.1;>t1:rits ,BGgstad, lJ:'rygg K1CU:i og Chrt. Ormntad.
Den opnsPl.tte sak mellom mr. Kjeld Stub og Ouels
Ihle.
Ingen m6tte oå
mr. Kjelda vegne.
Saken utsatt.
Torste:tl. G1€:sti hadde stevnet lensm. Halvor Frogner
og hana
s~nn
Hans m.!l. fordi de har vært hos ham og ran-
saket etter en tyv t Gulbraa4 Thoresons tillegg.
-
- 16 -
Halvor Cjesti og
ham hos hans 'bror Ener Eg i
til li.am
Olm
tN:" v
':)1"
med h,~lm pil 3el1'J1Uerud for J. stj eie.
byon
Ot11 ltv~;lJ.€n
som l.å
20.
,,:tt har;. hqr
at hen 211(11"1 har
Sl)
S fltt
og h'.dde Jl!fird
SE.'l;":
C-re Sab2:i2 o': natte'"
011
Oluf Komfr~l
en jente, Dørte
LO~l stad,
Oluf og tyven tole hver
'1'Qrk11d Nordl>:I' sl-:ulle gj {)re noe hvit vadmel
HOP
tU
stromer u for tyven, man Oluf skrd hH tatt det fra. TorTyven skylder nll 'fore Grasa-kar for
}'11d og beholdt det •
sin ulykke, ti ha..'l s;'.al hH 12vot ham stn datter, og gå-x-den
stj eie aamelea med ham.
Gjerdrum.
:50/9 1658 ting i G.J 6EdtU1rl;-
Lagrtjtt:
Jon bOIlt:en,
JSUE
Leru:ul'l. LI:mrt te
Sorum.
Eud, Gulbl"end Fossum, Jaoob
20 b.
laaneatad
Lensm. Jost I.Laga.
LngrHtt:.
Ja(;ob Bjel.'tnes,
HmH~ F;{~.
Chrt. Hegel1, Jon
Homlf;;, IUlu Onelr:rud (Aanaaarud ) og Chrt. Engelstad.
Llogeua Bl"tlte i
Ander::HJll,
rlo11~eT 1'logn hadde
t il.h(')lden.d6 V€(1
(·H.... {~OnO
1. Sked emo.
lyst 81tt forfall v'et! Ellins l'e(lel'sen
n5., 'akjbnt hr'i.n
op'l)h~lder
H(lS
stevnet Elluff
oe
Han ha.r ttJr
motte heller ikke
1 bygdøn, ved Krokfosø.
1'11....
dhmtå 'bote tll !t.1l1. foget! over nedre Romerike, JeDS Po-
valsen.
a
ortuger og 13 merker og 2 daler 1 omkostnlnger
tl1 MOsens BrAte.
\
..
- 17 21.
Siver LAv.rud (?) har stevnet Chrf. Olufsen Gresaker
tor 4 •• slått hans hustru Barbro Låverud.
Foged på nedre
Romerik41 .rens Povelsen lot 17se hans forfall.
Eldevoll
Saken utsatt.
13/10 1658 ting på _rer i Eidsvoll.
Lagrett:
Lensm. Chrt. Mork.
a
Jens Dorr, Thorild Dokken, OUnder Lynes, Laurlts
Roise, Hans lonseD og Oluf I\as.
De som skylder skatt skal betale innaal4 dager.
Jacob Stub stevnet almuen fordi den etter statthol-
21 b.
derens ordre ikke ville ta kornet i provianthusetog male
mel av det.
Jon Lovegmotte pA almuens vegne og freIl11a
et skriftlig innlegg.
Avsagt:
Enhver ttalmueu som Jacob
stub kan bevise han har malt for, betqler ham for malingen for hver tonne 13 sk. - er almuen herom forlikt med
Jacob Stub å el ham 8 sk. for hver full gård.
Jacob Stub
tremla også en fortegnelse på dem som ikke vllle bake
melet til brod, sA han har bakt for dem.
22.
Nannestad
ham
ti
tor han 8 umak og baknlng for
De skal betale
cl emtt •
6/10 1658 åstedssak mellom trOgstQs! 26 EEpeg te 4
sogn.
Retten motte etter
st~ttholderens
&Uolk!.
stevning.
Nils Hansen, ttvel,ltlgte k:\rl n , motte pl sin far Hans
Madsen (Stalsberg)'s vegne, men hadde lngen fullmakt.
Peder Andersen Fossum fra Blaker motte og fremla en
seddel "som skal være en fullmakt pA ustemplet pa,nir".
Da ingen av dem har lovlig fullmakt, er saken utsatt.
Guttorm Lystad (Sorumsand) og Uans Stalsberg skal gl
citanten Peder Andersen på hana prinsipals vegne l 1/2 rd.
1 omkostninger.
Lagrettet var:
'l'orkll Nordb7, Hans Elton,
Chri stoffer 1'; set, Chrf. nedre Nor.b7 J Harel Homle, Gudrlll1Dd
Laagerud, Bj orn Rustad, Nl1a IH:Snal, Jon Homle, Erik:
Nannestad (7), Erik Rud (7) og Chrt. Hegli.
•
- 18 22 b.
Ne.
'/10 1658 ting pl Voaetad 1 Nei.
Lagrett:
Lensm. Christen Fenstad.
Erik BCSler, Gulbr. Brlluter, Hasen Ihlan. Halvor
Rud, Tor U.es og Amund Nordby.
Gudmund Poftutlson, komm:"uldant ved Mangen field, kom
i retten og begjmrte atwalmuen etter forrige begjæring
,,,?-",.,
,
at han måtte ha noe for hans tjeneste, som han gjl:Sr natt
og dag ved bemelte fjell
med
almuen.
Hvortil svarte
almuen at de ville bevilge ham to gårder tri her i sognet,
hvilke de ville tore wagter (1) eller vagte.
De som skylder skatter eller rettigheter ba fogden om
lengere dag, men dette nektet han.
Skal betale innen 14
dager eller tåle vurdering.
Fogden stevnet Bjorn Fenstad for etterst4ende skatter
tor 2 år l' 1/2 rd. l ak. 23 øk.
settelse, som fogden nektet.
dager eller -.rdering.
Bjijrn Fenstad ba om ut-
Avsagt:
Betaler innen 14
Gudmuad Potfelsen
st~net
Ingel-
bret Kjen.mo og Laurits Togsta4 Bom ml:Stte og tilstod at
de ikke va* pl vakt.
Er
tild~mt
A bote
2 mark B~lv.
De
andre som ikke motte, nemlig Gunder Frogner (?), Oluf Loveg, Halvor Farsedt, Anders Skaare*, Laurits Borhaug,
Oluf Fulerud, Anders Rustad, Hans Fossum, Karl Revold og
Oluf Christoffersen Aull bater for uteblivelse av retten
l mark 8($lv.
23 b.
z
Christen Christoffersen (fra Valstad nedrø) stevnet
Gu1brand Mordre for 15 tvt. tommer han har solgt ham for
14 rd.
Saken utsa.tt.
Erik Huser var til ••st til å fore (drive?) kongens
slakt og gjorde det ikke.
04411
BOter l rd.
28/10 1658 lstedssBk mellom lueerud 0i Bers i
04a.,
Lensmann Oluf Hansstin (Ullern?).
Lagrett:
Haagen Ellingsrud, Peder Sk'"irVenes ('f), 'l'hosten
- 19 •
Nuet, Laurlts Nuet og Harll Kolstad.
Gudmund Kuserud tremla stevnlngen.
24.
Alle loddselere
1 Berg er lkke atevnet, dessuten vl1 BOrier Berg tore
Gulllk S36rrud i Solor, Taosten Svenneby, Poul •• , Thr7g
Rud som vidner.
Odal
8/11 1658 tiag
stevnes påD7.
pa
.Glltra.
i Qdal.
Bangs tulla. Jens \'(111&480n.
Lagrett:
Foged Jens Jaoobse.
Lensmann Oluf (Hansen) Ullern.
Thore Kalset, Haagne Ellingsrud, Anders Mangeet,
Oluf Kjelshol, Amund Slorstad ('?) og Knut Valstad.
Jon Froaner 1 Nea stevnet Laurlts og Peder Holt for
24 b.
landsk7ld.
De b 8 om utsettelse, men Jon nektet dette.
Betaler landak,ylden og har forbrudt (bygselen pA) sln gård.
Fogdens fullmektlg stevnet Gunder Rud, Borger Grlmsland og Hans Ovre 01set for at
de
ikke vl1 fremfore deres
.tlegs- soffuer n (legg-sauer).
De aier
de
leverte sauene
tll leggsmannen Jon Seter, men han vll1e lkke ta lmot dem
fordi de var kllppet, da tok •• dem med hjem, og mener
de ikke har gjort aoen urett.
Foge4tullmektlgen torlana-
te at de skUlle betale bot og levere saueae.
Avsagt:
ne
bBter hver 4 mark solv 1 brevbrudd + omkostninger tl1
stevneren og leverer deres legga-sauer.
De.suten stevnet fogedfullmektigen Hans nedre 61'set t
Knut Krokarud, Thor Kolaet, Jon GlomsAs, Oluf MArud, Oluf
Schulstad, Amund Klaberg og Rasmus Moen fordi de ikke var
pA arbeld da de var tilsagt tl1 ar'.ld på berget ved
25.
Wlnger eltanse.
De lnnstevnte ba om at de for denne gaag
mltte slippe ti ot, men togedtullmektlgen gikk lkke med pl
det.
Enhver boter 2 mark solv.
Peder Oytaer stevnet for skyssferdsforstlmme1se.
Bot 2 mrk. solv.
- 20 -
Ull...saker
18/11 1658 tiendeangivelsesting pA Hauger 1 Ullensaker.
Tilstede foged Claus Bastiansen, mr. Kjeld Stubs tullm.
hr. Hans Feldermann, stift skriverens ful1m. Hans Tommesen.
Lagrett.
Gulbr. Rote4s, Halyor Romsås, Hans Lautl, Erik
Vogstad, Anders Julset og CUlllk Fladeb,r.
Ingen saker
behandlet.
19/11 1658 fortsatte tinget på Hauger.
Lagrett.
Halvor RomsAs, Hans Lautl, Anders Julset, Tho-
mas Holum, GUlbrand Rud, og Henrik Villersrud.
Mr. Kjeld Stub forb,rr all hugst ay tijmmer 1 preste-
25 b.
sArdSDs skog og især 1 Nordb1skogen 1 et Ar.
stattholderens ordre om A tilsette flere postbijnder,
dat. 11/11 58 ble lest.
Fogden tilsatte sA Halvor Ingjer,
Jens BOrgen og Thorgeir og Jon Lund som sksl fijre post ja
fra og til Winger leir.
Halvor Jon (?) Langeland og
Gunder Lijken fijrer posten til Peder Risbro og han med
sine to
~degArder
tar til (med) seg Chrlsten Elstad og
fijrer posten til DijBDum 1 Eidsvoll.
Peder Jijrgensen, Morten Laurltsen rAdmann 1 Oslo
26.
og Arne Thootensen overformynder sammesteds stevnet Hans
'ommesen forrige eorenskrlver pl
~yre
Romerike samt de 12
lagrettesmenn Ingelbret Stokker, CUlbr. Stokker, Saxe
Maastad, Thorgeir Lund, QUlllk Fla4eb7, CUlbr. RomsAs,
Hagen Hillern, Ingelbret Nafstad, Laurlts Olstad, Oluf
Ihle, Haagen Krogsrud og Erik Vogstad for en dom mellom
dem pA den ene side og Karen Trijgatad.
Krokfoas mijtte med tullmakt dat. 16/10.
m~tte
26 b.
Oluf Halvorsen
Hans Tommesen
pA egne og de 12 lagrettesmenns vegne og sier han
ikke svarer til stevningen fijr Halvor Is som har arvet
sin aijBD, Haagen Hillern, og salig Oluf Ihles arvinger,
•
- 21 -
aeml1g lagel Bogstad bl1r stevnet.
20/11 1658 Uag 1
Lagrett.
ljJ
Saken utsatt.
erdl'W!!.
Olut N1teberg, Jens Rud, Halvor Thosu, Haao
Braate, Clemet Hijns1 og W111um Aok.
T1endeaag1velse,
1agea saker behandlet.
HoUer
22/11 1658 ved !!2l1s aDDeks ble Uenden aagltt.
Prutea
Thomes Trulsen var t11atede.
Lagrett.
Thore Laake, Outten Lives, Halvor DIllen, Br)'Jllld
Kr1ngler, Ener Eg og Halvor Aaa.
2~/11
tortaatte t1ngot på Htlter.
Lagrett,
KnDt.80vold,
Theot.. Ejeratad, Ask11d Jahr, Chrt. Edset, Kaut Harstad
og U1chel Holter.
Olut Greasker har stevnet en rekke v1dner,
N11s
Solg4rd 1 Chra. har ekrevet på stevn1ngen at ten er lest
tor ham og vet 1kke sanet 4 v1dne
eDD
at Olut Greoaker
den 7. eller 8. JUD1 slote sommer kjijpte l kvartel s11d
og l kvartel salt p4 bordkjijrsel 1 Kra.
Jens Clausen Juel v1dnet han 1kke m1DDes at han k"
etter, 04 ellsr talte med Olut Greasker.
28.
Laur1ts Halvoraen Erokvold v1dner st han kom etter
Olut Greoaker 1 Tberes (?) (Tberud?)-bakkea 1 Skedsmo en
t1rsdag atten og fulgte ham t11 Platnerhavnen 1 bakken
11tt sODDentor Korset 1 Gjerdrum sogn.
hv11e og oolen var ikke da mere.
Der v111e Olut
Laur1ts glkk da tra ham.
Olut Olstad tra Gjerdrum v1daet.
t1rsdag etter tre-
told1ghets sijadag var haa 1 Skeda.. og re1ste hjem ved
atteaslij1te, da 04 han at Olut Greoaker hv11te 1 ea bakke
1 Platnerhavnen og det var nære mot atten, og han hadde
et kv1DDtolk med seg.
OUlbr. Jonsen Hijns1 1 Gjerdrum mijtte en msan og ea
- 22 -
De kj~rte
kvlnne ved Awk30rdet.
en kjerre med eeg og det
var 1 mtlrknlngen om attenen, men han kjente dem lkke, heller ikke hvad dag det var.
Dorte Halvorodtr. Lovotod vld-
ner at Oluf Greoaker lelde henne med oeg tll bren med et
3ernlaeo og de hadde 3 hester og den ene hest dro en k3erre, og hun fUlgte ham tll bren og h3ea 193en da hens tjenestegutt .Gulbrand Thoreoon oom nu er tfY, lkke var h3emme,
da de dro tll bren.
De relste en mandag og kom tll bren
tlrodag morgen og leverte straks 3ernet.
Oluf glkk sl l
bren for l k3.pe flak og salt, deretter relste de fra bren
19jen.
nHvad loelde n (loltel) det var, vet hun lkke, men
Oluf Greoaker sler det ver ved mlddagetlder.
I Llndbergv
havnen hvllte de forste gong og dro sl over loen tll
Fletnerhavnen.
mat.
I delen der hvllte de annen gang og flkk
Og Oluf glkk l okogen etter vldjer.
Han vllle ogs4
hvlle der om natten, men hun oa nel, o, ol relGte de
vldere.
De kom h3em Om natt.. der (ved den tld) fUglene
begynte A kvldre.
De oelet av hestene og olapp dem 1
hsvnon, glkk lnn og varmet oeg og flkk ol mst.
04 ut, men hvorhen vet hun lkke.
~.
Oluf glkk
RUn la eog tll l Gove
pA krakkea 1 "stegerbuset", og 14 der til oa morgenen, noe
ut pl dagen.
Mens hun li, kom tfYen, Gulbrsnd, lnn om
onsdag pl dagen og spurte Olufe huotru. Thore Gresaker,
hvad han &kulle gjore.
En etund etter glkk hun hjem.
Bortel (?) tllhold..de pl Aok-ele vldner at hun
mendag ga Oluf Gresaker penger tll l k30pe 5 merker homle
da han relste tll byen mandag.
Da han kom 19jen tlrsdag
aften noe på kvellen, banket han pl doren og leverte homlen.
Oluf Rotneo 1 Bjor-sogn vldnet at hsn dro til byen
tlrodag med 3ern.
Da
m~tte
han Oluf Greeaker og et kvlnn-
- 23 tolk lltt pA deane slde av Hlttesund omtrent 2 tlmer
t~r
solen glkk ne4, ved varen (varden?).
Olut Gresaker har pantsatt hele sln tormue, lost og
29 b.
tast, tll togden Claus Bastlansen som slkkerhet tor at
han lkke skal
r~_e.
Slver Laaverud stevnet Chrt. Olufsen Gresaker tor A
ha
slAtt hans hDstru.
tortall.
NA
k~tte
t~r
Saken er
han lkke.
utsatt da Chrt. Lyste
Avsagt.
Han boter 8
~rtuger
l} merker Ul kongen og "bllllg kost og t ....lng" t11 Siver
}O.
1141T01l
Laaverud.
26/11 1658 tlendeanglvelse
Kads Gram tllstsde.
Mork 1 EldSyoA1.
Lagrett.
Presten
Halvor og Glut Aas, Olut
Ausby, Olut Vllberg, Halvor Enger og Mads Sandholt.
Postb~ndene
Halvor og Laurltz Rolse er etter statt.
holderene ordre tlllagt Chrt. Hoel.
Laurlts Ulven og
Laurlts Ovrl er tlllagt Peder
Ulven, Baer og Nlls
Korslund og Jon Orbek som er 4
s~ndre
~deglrdam8DD.
Mlehel
DODDum er tlllagt Thore og Oluf DODDum.
29/10 1658 er tlenden angltt pA tlng 1 Ne., pA Vosstad
tlngstue.
}O b.
Lagrstt.
J~rgen
Tj~stel
klokker
.~ter
so. sogneprestsns tull.ektll
Rolstad, Tore Unee, Even Rotnes, Gulbr.
Vogstad, Bjorn renstad og Erlk aenaug.
30/10 tortsatte tinget pA F.e,ta4 i Nes.
Lagrett.
Erlk Hsnoug, Thore Unee, OUlbr. Vogstad, Olut
Kjus. Halyor Rotnes og Jon Dragnes.
Fogden e urte
skyld og
hvor~
Sk~iene
beslddere hve. de bet.ler land-
de 15 llspd. er kammen fra kronen.
Jakob
Skoien svarer at det er bortbyttet i hr. Hannibal Seheeteds tid til hospltalet, men han vleste ikke hvad kongen
har
tAtt isteden.
- 24 -
lae Chrfs.dtr. SundgArden etevnet for leiermål.
m6tte og
88
HUn
det ikke vedkom dette ting, men kloetertinget.
TinGevidne.
Postbondsn Oluf Rolstad fAr etter stattholderens
ordre Erik Henaug til
Jon Pr0Bner får Erik Opaker
h~elp.
t11 hjelp.
Christen Chriatoffersen har stevnet Gulbrand Mordre
for 15 tvt. t6mmer.
Han motte og forklarer at han har
-edt ham se på tommeret ved Bingen lense f6rst.
han
kom di t, v ør ikke
Br~11
Orderud i Blaker
hans hustru sa hun visete intet om tø.._ret.
"51 b.
Christen tll Nordre og
le~erte
pengsne.
Men de
h~ ellllle,
og
Så reiste
Gulbrand skal be-
tale pengene tilbake og s6ke erstatnin. hos den han har
}2.
Ull.saker
levert tommeret til.
17/1 1659 kl.stertlgg på Gi.lsvold i U!lensaker.
Tilstede. Kaaeleren. tlllmaktig, foged Prants Steds6n,
lensmannen Laurits ... S6rua.
Lagrett.
B~srke,
B~6rn
Olstad, Gander Rud, Kj6l
Amund Haretad og Ener
B~erke,
Laurits
K~ua.
Jon Laugve. er forlikt med sin bror Thou Eletad om
en trette mellom dem.
Thoue akal betale Jon 10 rd.
Oluf Grinder er stevnet for }
bokker~
Iden den som
.tevnet motte ikke, haller ikka Oluf.
Nils Gislevold at evnet Even Gialevold for sn
aom er
}2 ••
at~ålst
fra hem på vei t11 1I7sn f6r
fant han
~ul.
~arnstang
Dø. han
kom
h~am,
Hen
tok aå aed seg Rasmus Gi.levold og Rasmus L6ken aom
~ern.tangen
i Evene etall-blTgQlv.
vidner på at den var der.
Evsn Gislevold sier han fant
~srnatangsn
sftenen etter at Nil. var reiat til 1I7en.
i anoen
Saksn utaettes.
- 25 -
Even Glelevold økal lnntll laken kan 1011 avgjort økatte
eeg "vlsen og lottuen" (kauajon?) sller ogaA eelv borse
l kongens jern" (sltte l arrest).
Frants Stldeon og Nlls Kolby stevnet Oluf Wlgsten
tor et knlvstlkk tllflYet Nlls Kol~.
Han botsr 8 ortuser
13 merker tll kansleren og glr hana tullm. Frants Stldson
33.
l rd. 1 omkoetnlnger.
Deasuten økal han betale Nlls
Kol~
utlagt "baeoher lon" • rd. utbetalt t11 Even Loegs (kan
være Laegs. Laaveg?) kVlnne og dessuten betale Nlls l rd.
1 omkostnlnger.
Svend Elstad er stevnet av Oluf Homelsrud tor ! hore
pA vldner.
Motte lkke.
BOter tll kaneleren 8 ortuger
13 merker og l rd. l omkostnlnger tll Oluf.
Odal
28/2 1659 tlng pa Melstrom 1 Odal.
Lagrett.
RalllllUS Aull, Oluf Sundby, Nlls Hsrnes, Knut
Valstad, Poul Aaa og Thosten Nlost.
AmuDd tiyre Seter stevnet tor skyssferdaforstimmelse.
Boter 2 mk. solv.
Arve Touel og Oluf Oppen Tar ateYnet ay fogden, men
bnre Olut mot te, da Arvs var 1 byen.
33 b.
Stevnlngen gjelder
..tusnde Ellensdyr (elgsdyr?) de haftor slaget oek teldt l
urette tld, ...xkaxxtkkex.e. som laugen forbyder n •
Olut
aler dyrene er akutt l lovllg tld, men har lkke med aeg
DOen vldnsr.
leneaker
Saken uteatt.
18/3 1659 Ung pA 1ll!Hger l YUØRl!I!kllf.
Frogner.
Lagrett.
Lensmann Halvor
Even Hoege (Haug? eller Haege), Erlk
Roletad, Laurlts Olstad, Andsrs Julset, Trouels Blonnlngstad
og Gulbrand Rud.
Fogden stevnet Jon Lund, Raamus Lauten og Gulbr. Furu,.
eet fordl de lkke pl 3 ura tld har vlllst angl deres tlende
- 26 -
pA ixlza ti4get etter resessen og ikke ville kjore den
til kesteboen.
De motte og sa at de hadde angitt tienden til sognepresten og levsrt den der.
prest Kjeld stubs skrivelse.
Jon Lund. sonn freala sogne"De etterdi bemelte hllTl....de
mand erbyder sig med snareste leilighed at vil den gunstige
hllTe llftuerighed om bemelts besllge, derfor er sagen optagen (utsatt) til fllrste tlå&.n
• Kjeld har ved lenmoannens stevnemdl stevnet Jens
BOrgen forleden onsdag den 16. mars nfor adskillig han
hever hem tl1 at tale".
Jens Bllrgen mlltts og sa at når hen ble lovlig stevnet,
skulle han svare på tiltalen, dsrfor har mr. Kjeld lovlig
4 steVJle.
Tinget fortsatte 19. mars:
nOg ettersom mesten I1lJllUger
her aV sognet er innsttvnet for sdscheligt paabud eftsr
vs.res gunstige hllie llvrigheds befal er paabuden at levore og ikke efterkomme ville, er derfor av k.m.'ø foged
Claus Bastiansen lens.anden i Gjerdrum sogn Laurits Sllrum
tilskreven at han ldag med 6 uvillige mend her pA tinget
moter, den alDNe imellem at; kjende og domme."
Lagrett (tra Gjerdrum). Gullik HIasi, Clemet HlDse, Oulbrand Smestad, Hans Fjeldstad og Brllnil Hval.
Foret tiltaler fogden nll.esten almugen" 1 UlloDsaker
for det pAbudte hOT,eom de ikke vil erlegge til rytterne.
op hold, ved festningen Akershus A levere, hvorpd adskillige brever fra hr. ststtholder er fremlagt i retten,
med en supplikasjon og svar pA den, hvilket alt i vAr avsigt og dom sksl bll meningen innfort.
Almuen motte og sa at den ikke hadde hlly A levere,
- 2? -
etter befalingen, men tilbBd seg å leyere enten penger
eller havre isteden.
Dette ville ikke fogden
till~te,
men forlengte dom.
35.
For retten eveagt at alle de resterende skal tl1forpllkt
være eamme lees hBy å leyers innen 14 dags dag he. .tter,
og dersom det lkke skjer, da .kal enhver bote sin sl"
etter loven 4 merker solvog enda dessuten etterkomme yar
sunst1ge hoye ovrlghets befallng, unntagen vår gunstige
hoye ovrlghet det Ikke annerledes vl1 bevl1ge.
Deretter betjente dlsse lagrettesmenn fra Ullensaker retten:
Even Låke, Erlk Holatad, Leurltz Olatad,
Anders Julset, Trouels BjBrnlngstad og Gulbrand Rud.
Fogden
~11taler
endel almue for resterende rettlghet,
eåsom skatter, tiende og annen pålBpende
ssgt:
~e'tlghet.
Av-
De skal yde og levere det de okylder på påbudte
steder lnnen 14 dager, ellers bllr det å sBke ved nem og
vurderlD3 av deres bo.
35 b.
Mlehel Jenson, prokurator her i Ullensakor sogn, på
en fattig kvinna fra Gudbrandsdalen, Mari Jensdattera
vegne, har etevnet Thorsten Gjeetad for
vldner.
a
hBre på endel
Jon Langeland vidnet at Daued TrogstOds dreng
Sorkued kjorte Marl Jensdtr. fra TrBgstad opptl1 ham,og
da hun kom dlt, lå hun der 1 to netter og var
~k
Og da
hun kom lnn 1 stuen, leide Jons pike henne, da så han at
hun hadde en bylt av "Vlalmol", og det var noe tB;r 1 den
ene ende, hvad det var, visste hsn ikke.
Da hun relste
derfra 3. dags morgen, leide Jons plke henne ut og bar
byHen ut på sleden.
Jon kJorte henne selY til OBlen,
der lånte Jon plken på
~len,
Botil Andersdatter, ain
heat, og hun kjorte Mari Jensdtr. til Gjestad.
•
- 28 -
Bot1l Andersdatter pA Dijlen torklarsr at da Mar1
36.
Jensdatter kom t1l Gjestad, stottet hun seg t1l veggen
og g1kk 1nn.
Bot1l bar så tijyet tra sleden, og det var
noe tungt 1 den ene end..
Hun _atte det
A &Arden, og
Tho_ten Gjestads hustru Ellen bar det 1nn 1 svalen.
Gul11k Johansen tjener t1l halvt hos Thosten Gjestad
og hans tar.
Han torklarer st han er 15 Ar.
toyet 1 svalen og bor det 1nn 1 stuen.
Han tok
Han var 1 stuen
t11 hans matmor Ellen Gj esU "sprenk1 t- bylten op
og
bAde Maren og Ellon rJkket noe blAtt klede ut av bylten,
da sA han st der var en lang BYart pung 1 kledst.
droges Ellen og Maren om pungen.
matmor
h.~
knapper.
36 b.
Da Gul11k spurte _1n
det var 1 pungen, sa hun det var _ten og glass-
Mens han Tar 1 stuen, kom Tosten lnn og ba ham
re1se 1 engladen etter hoy.
gryn.
Da
Han sto da 1 stusn og sellet
Da han kom hjem med hijyet,
'a Thosten ham kjore
Maren t1l Haug, og da vsr bylten baret ut 1 sleden.
kjorte henna t11 Ljogodt.
Gul11k
pA Ljogodt la de henne pA en
aDDeD slede, ms. hvor de kjtlrte henne, visste han ikke.
Dagen etter lovte hans matmor Ellen ham en lerret_skjorte
hv1s han v11le la være A tale om (tortelle noen om) hvad
han sA 1 stuen (dagen for).
Jens Borgen
og Gulbrand
Puruset torklarer at gutten for har fortalt dem det samme.
Dlrette
godts
Ott~sdatter
pA Hev1n v1dner at HAgen Ljo-
1ke kjorte Maren Jensdtr. d1t.
Marsn Jensdtr.
kjente henne pA ordens (pA stemmen?) og sa, Kjære DArte,
hjelp meg for de otf1serer som s1tter hsr og dr1kker.
DArte svarte at det ikke var aoen offlserer der.
nA syk og er rovet 1 en gArd her
-? -
Jeg er
1 bygden, men
sa hun skulle holde det -dalt" hos seg selv.
HAgen Ljij-
- 29 god~plke kj~rte
henne eå tll neste gård, Thore Hovln.
Thore Hovin vidner at Maren Jensdtr. kom til ham om aftenen
l skumrlngen og ba om hua, som hun tlkk.
Da hun sto opp
Om morgenen, satte hun seg ved skorstenen.
seg llde og sa hun var
r~vet
Her bar hun
den 4. gård dertra.
Da han
spurte, torklarte hun at der var en gam.nel kvlnne og et
lIte barn gikk pA aulvet.
~
(hAkken
hvem) gjorde det, og da sa hun at "kvlnnen.. på
gården gjorde det.
37 b.
Thore spurte henne nhookenn
Da Thore Hovin spurte hvor mange pen-
ger det var, svarte hun 65 rd. og annet
knapper og annet.
HUD
småt~y,
både
var hos ham til ndumols tid" om
morgenen, da kjlrte han henne tll
L~yte
(Lautin?).
Gudmund Hovln og Laurlts Nordby har etter Thosten
Gjestis anmodning vært på
X~
dtr. da var, tor i
om hun vedstod det hun hadde be-
sp~rre
Furulund, hvor Maren Jene-
skyldt ham og hans hustru tor.
de så
~
svarte
Nee
Hertil svarte hun ja.
spurte hvor mange penger hun mistet pA Gjesti,
65 rd.
hUll
21/3 1659 ting pA fenstad l Nes.
Lagrett.
Da
Lensm. Christen Fenstad.
?renne (Arne?) Eggum, Olut Veset, Thorsten Hovln,
Even Rotneo, Halvor Rotnes og Thor Unee.
Fogden stevnet meetedelen av almuen tor den påbudte
hByleveren'e tll Vlnger lelr etter Bvrlghetens ordre.
Almuen sa den ikke hadde noe
langte dom.
h~y
å levere.
Fogden tOr-
Avsagt. "Da etterdi det lenge sl den er pA-
bBden da almuen hadde hBy og tBret var godt, de det ikke
ville etter påbud levere, da er avsatt at enhver resterende
skal ennu levere deres hBy innen 14 dege.
Og der.om det
ikke skje' til bemeldte tid, sksl enhver resterende bBte
tll k.m. deree slgt etter loven 4 merker eBlv.
udeD samme hl::Sy levere."
Og dertor-
- 30 Fogden hadde stevnet endelalmue tor reoterende
langt~mmerleveranse tor
De skal
b~te
1657 og IleS til testningen.
i brevbrudd 4 merker
e~lv
og betale tor det
tijmmer de ikke har løyert.
38 b.
22/3 1659 tinget tortsatte.
Jacob Aeak i Skedsmo stevnet Gudmund Poulsen i Nes
for JO rd.
AvsagtJ
De har med hverandre 4. "parrere".
Han stevnet ham ogeA tor en Blbel som Gudmund akal ha
tAtt tro Skedsmo prestagArd "og klerken vedkom".
Gud-
mund svarte at Jacob Aaok burde bevise etter Torger Tomte
39.
angivende at han har mottatt noen Bibel.
Deesuten mener
han at alle hans msdarvinger burde vært stevnet.
Gudmund tort eller videre at han metter A ha sett et
regnskap hvoretter Karen Tomt skal ha avkortet (trukk8t)
ealig hr. Laurits
Avsagt:
aulsen 10 rd. tor denne Bibel.
Bemeldte poeter
b~r
pA en av sidene bevises.
De som sk71der skatt skal betale denne innen 14 dager.
39 b.
Eidsvoll
24/3 1659 ting pA '#trer 1 Elt.voll.
Lagrett.
Laurita
Lensm. Chrt. Mork.
Thorer Opperud, Peder Finstad. Laurits aoise.
R~srud, Asbj~rn Lj~dal
arte
og Amund Doknes.
aulsdattor t1lholdeDAa hos 81n sBnn pA Bleg-
stad, stevnet Marte Solsrud og beskTIte heane tor A ha
etjAlet tro seg.
Endel
t~7
regnes opp.
Fra
erte
aul..
datters datter, Lisbet Laurltedatter er det også stjAlet
endel klær.
Hennes mann Peder
sler at hun har
kj~pt
Thors~n.
Marte Solsrud
kleme av Lisbet Lauritsdtr. tor 2 rd.
sOm denne skTldte honne.
Peder
40.
Thors~n
er tilholdende hos Ingelbret Melb7
og Marte Solsrud boskTlder ham tor A ha stjAlet endel
.m~r
som Chrlstotter Mork har mistet i sin seter torleden
- 31 -
ooamer.
Han okal oga4 ha stjålet noe 1 en Hadelandoaeter
og 1 Smestedeeteren.
Som vldner oppg1r hUD Borger timerk,
Ingebret Melby, som er
erte SolsrudB soskenbarn, og et
kvlnnfolk 1 HadelendBssterne (?).
Truls Nl1sen,
rost 1 Chra., stevnet
~sten
og H§AB ostre
Prl1set for DOe tommer de her tatt tra ham, som han er
tl1domt.
Hans fullmektlg Nlels Peder(sen?).
Hr. Mads
Gram Bom landherre tl1 ostre Frl1set sa atevnlngen lkke
Yar lest for ham.
Utsatt.
Erlk Frl1set aVBonet med fogden ford 1 han lkke har
oppgltt sln tlende rlktlg.
41.
sogneprest
do
Han betalte fogden 40 rd.
Gram hadde et evnet endel vldner eom
han v111e fore mot Er1k Fr11eet om delet mellom ootre og
vestre Frilset.
ae
1l0g
ettersom provene var innstevnet til
eden ostre Pr11Bet at Bkulde tageB t11 forhor den 4.
februar, hvor da almuen var opbpden tl1 rlgeno defen010n,
hyorfor jeg mln fulmegtlge haver o Bklkket Baame oag at
forflotte t11 hjemt1ng t11 forete Baget1ng efter bemelte
dagB dato."
Utsatt.
I anledn1ng det pAbudne hoy Bom bandene lkke hadde
4l b.
levert, var lensm. 1 Nes Kristen
~enstad
med 6 lagrettea-
menn t11kalt, nemllg: Ingelbret Valstad, LBurlto Ll, Mogeno
Rud, Er1k FenBtad, Gulbr. Ihle og Laur1tB Rud.
den ikke hadde råd t11 4 levert hoyet.
har
AlmDen Be
Enhver som 1kke
levert hoy t11dommeB å bote 4 Bk. solY 1 breYbrudd og
straks levere hoyet "om vAr gunst1ge hoye ovrlghet det lkke
anderledee v11 bevl1ge".
42
Eldnoll
26/3 1659 tlng pA Myrer l Eidgvoll.
La
ett.
Thorer Opperud, Peder FlnBtad, L urlts Rosserud,
Asbjorn Ljodal, Je pe DokneB og ElIlng Tonsaker.
- 32 •
Fogden stevnet alsuen tor resterende akatter.- De
sk71d1ge ba om utsettelse, men togden nektet dette.
SKal betale innen 14dager.
De
Fogden stevnet Erik Habberstad,
Olut Gjod1ng, Olut og Laur1ts Bjorn1ngstad tor tienden som
ikke er angitt de siste 3 år eller levert
å Kasteboea.
De matte og sa de hadde angitt og levert sin tiende til
preaten.
42 It.
Saken utsatt, da prewten vil soke ovrigheten herom
Fogden stevnet endel almue tor resterende langtommerleveranse til testningen;
De skal levere tommeret
oa
bote 4 mrk; solv.
BOrger Fossums hus er brendt tor jul "ved hellemesetlder"_
Gjerdrum.
'l'lngsvldne.
11/4 1659 ting 1 Gjerdrum;
Tilstede tOGed Olaus Baat1-
ansens sijnn og tullm. Jene Clausen. lenem. Laurlts Stirum.
Lsgrett.
Amund Smestad, Erik Ask, Hans Kogetad, Gullik
Honsi, Sotren Aamodt og Hans Brodal.
Fogden hadde stevnet Gulbr. Rogstad, Jon Lille Flatner
tor ikke A ha oppgitt og levert tiende.
De øør at tien-
den er angitt og levert til sognepresten "SOll att arUds
Ud "ehret hattar".
Fremlagt sogneprest Olut Evensena
skriftlige svar og at han er derea hjemmelsmann.
Saken
utsatt.
Hans Bråte har stevnet Jens Rud tor å ha tatt tra ha..
en tylvt tommer.
Avsagt:
J~s
skal tore 'ommeret pA
åstedet igjen og dessuten beteIe k.m. 3 merker solv.
43 b.
NlUlDestad
12/4 1659 ting på Holter l Naøneeted.
Tilstede k.m.
toged veltorstand1ge mann Olaus Bastiansen, hans sonn og
fullmektig Jens Olsusen JUel, lensm, Jost 84ga.
Lagrett.
Jacob Bjertnes, Thoroten Kicrstad, Poul Haugsrud,
Jon Hamla, Nils Unelsrud eg Thosten Laske.
- 33 AmuDd Loken stevnet av togden tor ikke A ha angitt
tienden på tinget.
Hans sonn Olut Amundeen motte og ea
de har levert tienden til presten, sal. avgangne Jens
Mourltzen.
Saken utsatt.
Jacob Stub ved ein tullm. Elies Pedersen stevnet
Jacob Bru.tad, Peder Foss, Tron Elton, Gulbr. Enger tor
ikke å ville ta melet hos Jacob Stub etter påbud og bake
44.
det til bred.
tor bakingen).
"Er torlikt og har klargjort (d.v.s. betalt
Gulbr. Enger, Eling Hetager, Peder Volaug,
Gudmund Engelstad, Peder Foss har ikke etter påbud malt
korn til mel og betalte nu togedtullmoktigen tor
Gjerdrum
18/4 1659 ting i Gjerdrum'
Lagrett.
~lingen.
Lensm. Laurits Sorum.
Amund Smestad, Erik Aek, Hane Koestad, Gullik
Honsi, Sotrsn Aamodt og Hans Brodal.
Sakene mot Gulbrand Rogstad og Jon lille Flatner ang.
tlendeleverausen atter fore.
So
eprest Oluf Evensen er-
klmrer eeg også nå villig til å vsrs deree hjBDmslsmaan
tor tienden aom er angitt og levert til ham.
Fogden på-
stod at han isåtall straka personlig "stande i
SllJlllll"
sted,
og det etter hoylovlle k. Kristian 3. reseas 12. kap.".
Fogden fremla sin (tlende)angivelse tor 2 Ar tor 1651 og
1656.
Deretter fremla hen Knut Frantsen slotesskrivers
o
brov meldende om samme trigdrder. Avaagt. De laaetevnede
bond er skal betale teres tiende til togden eller den skal
aijkes med vurdering av deres bo - o. det ikke 8Dnerledea
vil bevilges.
Olut Aarstad også stevnet tor ikke å ha angitt og
45.
betalt tiende.
Sogne rest Olut Evensens tullm. Bjorn Ol-
stad motte og tremla kongens mandat og bevilgning oa presteenkenes trigårder, dat. Akershus 29/8 1648.
Dernest tremla
Bjern Olstad enkens (presteenkens?) Karen Christenadattere
----------1
-
}4 -
innlegg, dat. Gjerdrum 18/4 1659.
Avoagt:
B~ndene
Fogden begjærte dom.
på Aarstad har å rette aeg etter otatt-
holderens betaling, og enken Karen Christensdtr. etter
h.k.m.'s nådigste utgitte bevilgning.
Fogden stevnet almuen tordi den ikke etter betallng
har levert
br~d,
kj~tt
og ost til Vinger-leiren.
Almuen
svarer at den ikke har "!!liddel og råd til å utgi det pl
grunn av den store innkvartering av r7ttere de nål.r, men
tilb~d
seg A betale det etter stattholderens betaling, av
hver tull gård 4 rd. og de andre torholdsvis:' Fogden tok
tingsvidne her å.
45 b.
Nelinestad
19/4 1659 ting pA Holter i Nannestad.
Harald Edsedt.
Lagrett.
Claus
I lensmannens sted
Kj~nstad, Br~n11
Kringler,
Knut Groni, Ener Eg, Paul Hoegerrud (Haugerud) og Otfven
Saken mot Amund
tienden atter tore.
L~ken
for angivelse og leveranse av
Amund
L~ken
sa han hadde levert
tienden til sal. sogneprest Jens
s~nn
Christotter Jensen,
&YØ4St:
Amund
m~tte
suritss~n.
og sa dette var riktig.
skal levere den reeterende 'iende
L~ken
til togden, hvis ikke
~vrigheten
tillater det annerledes.
Gulbr. og Odin Aanums hus er brendt.
46.
.Dennes
FABden tok
tlngsvidne.
Lillbet Christotfersdtr., salig hr. Jens Mauritsene,
(hennes) kjmre
s~nn
Chrt. Jensen stevnet Oluf Thostensen
og David Paulsen Wolaug, samt Peder Lille Wollau tor 12 tvt.
t~
er som de har tilegnet seg.
dtr. beholder de 12 tvt.
t~mmer
Forlikt:
Lisbet Chrf.s-
og så skal de siden hugge i
skogen det deres lodd kan tAle.
Truls og Oluf
Bj~rningsted
stevnet Gullik L1shaug
- 35 for resterende landskyld som han skal skylde etter deres
nbyttlngsbrev n (skifte?).
Qullik eler han har leyer' de'
til Anno Holter.
Gullik ekal betale
Avsagt:
br~drene
(Truls og Oluf) det de med rette eier og dsssuten gi dem
julemark for hvert år.
FOgden stevnet almuen fOrdi den ikke hadde levert
46 b.
det. ringeste proviant i leiren.
Avsagt.
De skal levere
ved Vinger leir innen 14 dager eller betale de' med penger.
lI:idllYoll
22/41659 ting.på Mork i Eidsyoll.
Lagrett.
Lenam. Chrf.
Oluf Amundsen Aas, Oluf Ostby, Jacob
ork.
R~khol',
der Finstad. GuDder tyDes og Peder Ttlnsaker.
Erik Habberstad, Oluf
Gj~ding,
Oluf og Lauri's
ningstad •• **.~ stevnet ay fogden for ikke
og lever' 'ienden.
Engebret
vegne, Oluf og Laurits
A ha angi"
Gj~dingen m~tte
Bj~rningstad
Erik Habberstad var fraværende.
De
Bj~r­
pA ein grannes
RØtte personlig, men
sier de har angitt og
løyert tienden til sognepresten Bom det .taft gammelt vatret
hayer n •
dom.
Mads Grum fremla sitt innl"[email protected];.
Avsagt:
De skal angi tienden pA
Fogden forlanate
tilb~rlige
betale det de rester 'il fogden, hvie ikke
eteder og
~vrigheten
vil
bevilge det anderledss, som (det) tilforn vmret haver.
Peder r o har avsonet med fogden utor en rlnee for-
seelsen med sin tlendes angivelse.
Sklll betale
a
I"d. til
kongen.
47 b.
Peder Seter, en husmann, bnr avsonet med togden
for leiormål i sitt ekteskap.
Nes
Skal betale 8 rd.
26/4 1659 ting på Fenstad i Nes.
Lagratt:
Lensm. Christen Penstad.
Peder Unelstad, Halvor Rud, Oluf Vese'. Oluf
Blegstad, Erik Rud og Hans Kjus.
Fogden stevnet Anders Huser, Anders YD og Hans Preste-
- 37 Fogden at evnet en del av almuen tor manglende leverlng av det pdbudne brBd, kjtitt og ost tl1 Vlneerlelren.
De hevder at de lkke har råd tl1 å levere mer enn de
allerede har levert på grunn av den store lnnkvarterlng
de har hatt og ennA har, og tl1bijd seg
etter taksten.
Avsagt:
a
betale med penger
De skal levere provianten straks
eller også betale med penger.
50.
Tlnget tort satt o på Lauten 28/4.
De samme lagrette.menn.
Gulbrand Haug avsonet tor sln sBnn Rasmus, som har begått
lelerm&l med Kleretl Antlnsdtr. eom tjente
å Haug.
Han
bet,lte 12 rd.
(Slutt på tlnabok 3.)
Tlngbokene autoriaasjon av stattholder Nlels Trolle.
det. Akershus 9/7 1658.
og Odal, Rasmus Jensen.
Sorenskriver over OTre Romerike