NSFs lover v8 - Norges Styrkeløftforbund

Versjon
8
NORGES STYRKELØFTFORBUND
Lov for Norges Styrkeløftforbund
Stiftet 1974
Sist godkjent av NIF:X.X.2012
2
§1
FORMÅL................................................................................................................................................3
§2
ORGANISASJON ..............................................................................................................................3
§3
OPPGAVER OG KOMPETANSE................................................................................................3
§4
MEDLEMSKAP ...................................................................................................................................3
§5
KONTINGENT/AVGIFTER .............................................................................................................4
§6
TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE......................................................................................4
§7
INHABILITET .......................................................................................................................................4
§8
STRAFFESAKER ..............................................................................................................................4
§9
FORBUNDSTINGET.........................................................................................................................4
§ 10 REPRESENTASJON PÅ FORBUNDSTINGET .....................................................................5
§ 11 LEDELSE AV FORBUNDSTINGET ...........................................................................................5
§ 12 FORBUNDSTINGETS OPPGAVER...........................................................................................5
§ 13 STEMMEGIVNING PÅ FORBUNDSTINGET .........................................................................6
§ 14 EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING .................................................................................6
§ 15 STYRET .................................................................................................................................................7
§ 16 RETTIGHETER TIL IDRETTSARRANGEMENT ..................................................................7
§ 17 MEDIARETTIGHETER ....................................................................................................................7
§ 18 BESTEMMELSER OM KONKURRANSEFORBUD ............................................................8
§ 19 KOMITEER OG UTVALG ...............................................................................................................8
§ 20 LOVENDRING .....................................................................................................................................8
§ 21 OPPLØSNING .....................................................................................................................................8
Norges Styrkeløftforbund
LOVER
Revidert på forbundstinget 2011
3
§1
Formål
Norges Styrkeløftforbunds formål er å fremme styrkeløft og generell styrketrening i Norge. Herunder
også å bidra til samarbeide mellom lagene og representere idretten internasjonalt.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.
§2
Organisasjon
Norges Styrkeløftforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer styrkeløft idretten og
som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF). Lagene kan
organiseres i regioner.
Norges Styrkeløftforbund er medlem av NIF, Nordic Powerlifting Federation, European Powerlifting
Federation og International Powerlifting Federation, og er undergitt de til enhver tid gjeldende lover og
bestemmelser for disse.
Opptak av nye idrettsgrener i Norges Styrkeløftforbund må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse.
Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av
idrett. Ved avslag kan Norges Styrkeløftforbund fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på
det første ordinære Idrettsting.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 6, 11, 12, 13 og 14 gjelder Norges Styrkeløftforbund uavhengig av hva
som måtte stå i Norges Styrkeløftforbund egen lov.
§3
Oppgaver og kompetanse
Norges Styrkeløftforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det
imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.
Norges Styrkeløftforbund er den høyeste faglige myndighet for styrkeløftidretten i Norge. Med faglig
myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak:
a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.
b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.
c) Økonomisk kontroll i henhold til Nifs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at
særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner.
d) Internasjonal representasjon i henhold til Nifs lov § 4-4 bokstav j.
Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av
særforbundet.
Norges Styrkeløftforbund skal ha det helhetlige ansvar for styrkeløft, benkpress enkeltløft og
representasjonslag i styrkeløft for funksjonshemmede.
§4
Medlemskap
Alle klubber/lag som organiserer styrkeløft og er medlem av Norges Idrettsforbund har rett til å bli
medlem i forbundet. Søknad om medlemskap i Nsf sendes via idrettskretsen. Utmelding sendes Nsf.
Norges Styrkeløftforbund
LOVER
Revidert på forbundstinget 2011
4
Alle lag som er tilsluttet forbundet plikter å overholde Nifs og Nsfs lover, sikkerhetsforskrifter,
bestemmelser og vedtak.
§5
Kontingent/avgifter
§6
Tillitsvalgtes godtgjørelse
Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter. Skyldig kontingent /avgifter medfører tap av
stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent/avgifter
for mer enn ett år medlemskap i forbundet, og anbefale overfor Nif at laget fratas medlemskapet i Nif.
Reglene i Nifs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som
påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.
Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og
regnskap.
§ 7 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i
NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
§8
Inhabilitet
§9
Straffesaker
§ 10
Forbundstinget
For forbundets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder Nifs habilitetsregler,
jf. Nifs lov § 2-7.
For alle straffesaker gjelder Nifs lov kapittel 11 og 12.
Norges Styrkeløftforbunds høyeste myndighet er forbundstinget som må holdes annet hvert år innen
utgangen av november måned.
På de dager tinget avholdes skal det ikke foregå andre arrangementer som angår Nsf.
Forbundstinget innkalles av forbundsstyret med minst 2 måneders varsel., til de organisasjonsledd som
har representasjonsrett. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold
til Nifs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 4 uker før tinget.
Fullstendig saksliste med forslag må være utsendt av styret senest 2 uker før tinget.
Valgkomiteens innstilling til nytt styre skal være en del av forslagene.
Lovlig innkalt ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jf. NIFs lov § 2-5.
På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte sakslisten.
Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning
kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.
Norges Styrkeløftforbund
LOVER
Revidert på forbundstinget 2011
5
Alle tingvedtak gjelder fra dagen etter tingets avslutning dersom annet ikke bestemmes av tinget.
§ 11
Representasjon på forbundstinget
På forbundstinget møter med stemmerett:
a
Forbundsstyret
b
Representanter fra lagene etter følgende skala:
For medlemstall t.o.m. 30 medlemmer - 1 repr.
For medlemstall f.o.m. 31 medlemmer t.o.m. 60 medlemmer - 2 repr.
For medlemstall f.o.m. 61 medlemmer - 3 repr.
3 representanter er det høyeste antall representanter et lag kan ha. Med medlemstall menes
tallene som er oppgitt i Nifs idrettsregistrering.
c
2 representanter fra hver region.
Klubb- og regionrepresentantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting eller
oppnevnt av styret etter fullmakt.
Videre møter uten stemmerett:
a
Lederne i lovbestemte eller tingvalgte utvalg, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er
forhindret fra å møte.
b
Forbundsstyrets varamedlemmer.
c
Nsfs revisor
d
Landslagenes tillitsvalgte
e
Nsfs generalsekretær
Ved tinget benyttes reiseutgiftsfordeling med utgangspunkt i rimeligste reisealternativ pr. delegat.
Dokumenterte utgifter sendes forbundskontoret, innen 14 dager etter tinget, som administrerer
fordelingen. Forbundskontoret sender ut oversikt og innbetalingskort innen 3 uker.
§ 12 Ledelse av forbundstinget
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke være valgt representant.
§ 13 Forbundstingets oppgaver
Forbundstinget skal:
1.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
2.
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.
Velge dirigent(er), sekretær(er) og 2 representanter til å godkjenne og undertegne
protokollen.
4.
Behandle årsberetningen.
5.
Behandle forbundets regnskap i revidert stand.
6.
Behandle innkomne forslag og tildele norske mesterskap.
7.
Fastsette kontingent og avgifter.
8.
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9.
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap.
10.
Velge følgende tillitspersoner:
a) President og visepresident
b) 3 Styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
d) Sanksjons- og disiplinærutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
Norges Styrkeløftforbund
LOVER
Revidert på forbundstinget 2011
6
e) Lovutvalg med leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer
f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet
g) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet først og deretter
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik
at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn tre
medlemmer. I styre, råd uvalg m.v. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være
representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Valg skjer etter
bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er
ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som
får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende
stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet
samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for
styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv,
ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
§ 14 Stemmegivning på forbundstinget
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de
avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det
antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten
av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange
kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av
stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen
anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.
§ 15 Ekstraordinært forbundsting
Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av Idrettsstyret
b) Vedtak av forbundstinget
Norges Styrkeløftforbund
LOVER
Revidert på forbundstinget 2011
7
c) Vedtak av forbundsstyret
d) Krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte minst ¼ av de
stemmeberettigede representanter.
Ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om
innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.
§ 16 Styret
Forbundet ledes og forpliktes av styret som er Norges Styrkeløftforbunds høyeste myndighet i mellom
forbundstingene.
Styret skal:
1.
Iverksette forbundstinget og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2.
Forestå forbundets daglige ledelse, representere dette utad og utøve den faglige myndighet.
3.
Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner
påkrevd, samt utarbeide instruks og retningslinjer for disse.
4.
Sette opp terminliste.
Styret holder møte når presidenten bestemmer det eller et flertall styremedlemmene forlanger det.
Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt styrkeløftsforbunds styre når internasjonale
saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale styrkeløftforbundets styre
møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater
til internasjonale styrkeløftforbunds styre og underliggende komiteer.
I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, diskutere forbundets standpunkt i internasjonale
idrettspolitiske saker.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede.
Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møteleders
stemme dobbelt. Over styrets møter skal det føres protokoll.
§ 17 Rettigheter til idrettsarrangement
For bestemmelser om rettigheter til idrettsarrangement gjelder Nifs lov § 14-2, samt Nsfs særnorske
reglement kap 12, markeds- og rettighetsbestemmelser.
§ 18 Mediarettigheter
For bestemmelser om mediarettigheter gjelder Nifs lov § 14-2, samt Nsfs særnorske reglement kap 12,
markeds- og rettighetsbestemmelser.
Norges Styrkeløftforbund
LOVER
Revidert på forbundstinget 2011
8
§ 19 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og styret i Norges Styrkeløftforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom
deltakelse, medlemskap eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn.
Særforbundet fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse, jfr. Nifs § 14-3.
§ 20 Komiteer og utvalg
Norges Styrkeløftforbund skal ha følgende faste komiteer:
1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til Nifs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser.
2. Valgkomiteen velges på forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som
oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget.
Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 15 punkt 3.
Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. De møter
med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.
§ 21 Lovendring
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å ha vært oppført på
sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere
disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i Nifs lov.
Lovendringer gjort på Idrettstinget, som har konsekvenser for særforbundet, trer i kraft umiddelbart.
§ 22 Oppløsning
Forslag om oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsningen
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting 3 måneder senere.
For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av forbundet tilfaller forbundets midler Nif.
Norges Styrkeløftforbund
LOVER
Revidert på forbundstinget 2011