Les artikkelen - Advokatfirmaet Berngaard / Sandbek

SLUTTOPPGJØR – EN RYDDIG AVSLUTNING PÅ
ENTREPRISEPROSJEKTET
ADVOKAT MARIE HOVSTEIN HAUGEN
[email protected]
ADVOKAT ANDERS MJAALAND
[email protected]
Behovet for en ryddig og korrekt avslutning av et byggeprosjekt gjør det nødvendig med klare regler
om sluttoppgjør. Dette er en generell veiledning til sluttoppgjørsreglene i entreprisekontrakter der
Norsk Standard er avtalt. Veiledningen er forsøkt tilpasset de mest brukte standardene i 34- og 84serien.
1
Avtale som avviker fra Norsk
Standard
Det er svært viktig å foreta en grundig
gjennomgang av avtalen og
standardbetingelsene både før du signerer
kontrakten og før du skal sende sluttoppgjøret.
Din konkrete avtale kan inneholde
bestemmelser som avviker fra Norsk Standard.
Flere oppdragsgivere har de siste årene lagt inn
bestemmelser i standardbetingelsene der
fristen for oversendelse av sluttoppgjør
strammes inn og egne betalingsfrister
forlenges. Det er også vanlig å presisere at
sluttoppgjøret ikke kan endres dersom det
allerede er sendt eller at alle krav som ikke er
tatt med i sluttoppstillingen tapes.
2
Når skal sluttoppgjøret sendes?
Etter 84-serien skal sluttoppstilling med
sluttfaktura oversendes til oppdragsgiver innen
en frist på to måneder fra overtakelse.
Fristen regnes fra overtakelsesbefaringen er
avsluttet, ikke fra overtakelsesprotokoll
mottas. Når overtakelse har funnet sted inntrer
også retten for entreprenøren til å sende
sluttoppgjøret.
Etter 34-serien er reglene mer kompliserte.
Fristen varierer fra 28 dager opp til 70 dager,
avhengig av varigheten på prosjektet.
Vær oppmerksom på at mange oppdragsgivere
har standardbetingelser der fristen er kuttet
ned til to eller fire uker.
3
Hva skal sluttoppgjøret inneholde?
Sluttoppgjøret skal inneholde en
sluttoppstilling med en tilhørende sluttfaktura.
Sluttoppstillingen skal være en komplett
oversikt over partenes mellomværende i
prosjektet. Følgende poster skal være med:
 Alle fakturerte og betalte krav
 Alle fakturerte krav som ikke er betalt,
uansett om de er forfalt eller ikke
 Alle krav som oppdragsgiver har
avvist, men som entreprenøren
opprettholder
ADRESSE
EPOST
NETT
TLF
Beddingen 8, 0250 OSLO
[email protected]
www.berngaardsandbek.no
(+47) 22 94 18 00

Alle andre krav entreprenøren mener å
ha som ennå ikke er fakturert,
herunder innestående, samt forbehold
om endringer av sluttoppstillingen for
arbeid der grunnlaget for å beregne
kavet ikke foreligger i tide.
Entreprenøren kan ta forbehold om senere
endring av sluttoppstillingen dersom
grunnlaget for beregning av et krav ikke har
foreligget i tide. Forbeholdene må vise til
konkrete arbeider eller forhold. Helt generelle
forbehold er ikke tilstrekkelig!
Sluttoppstillingen skal vise hvor mye
oppdragsgiver har betalt og det skal fremgå
hvor mye entreprenøren krever utbetalt ved
sluttoppgjøret.
Sluttfakturaen skal inneholde alle krav som
gjenstår å fakturere på kontraktsarbeidet og
ufakturert endringsarbeid med mer.
4 Kan sluttoppgjøret korrigeres etter
at det er mottatt av oppdragsgiver?
Svaret på dette spørsmålet varierer ut i fra
hvilken standard som er brukt i
avtaleforholdet. Etter 34-serien er det tvilsomt
om entreprenøren kan korrigere sluttoppgjøret
etter at oppdragsgiver har mottatt dette. Etter
de fleste standardene i 84-serien kan
entreprenøren korrigere sluttoppstillingen helt
frem til 2-månedersfristens utløp. I NS 8407
har man ikke denne muligheten. I denne
standarden følger det klart: «krav som ikke er
medtatt i sluttoppstillingen, kan ikke fremmes
senere».
serien. Krav som er bragt inn for oppmann,
voldgift eller domstol vil heller ikke tapes.
Selv om det foreligger en del unntak, er den
klare anbefalingen at alle krav tas med i
sluttoppstillingen. I praksis vil eldre krav som
regel være vanskeligere å inndrive enn ferske
krav. Uansett vil krav foreldes etter 3 år, og det
er heller ikke utenkelig at krav kan tapes på
bakgrunn av passivitet før foreldelse inntrer.
6 Oversittelse av fristen for å sende
sluttoppgjør
For sent fremsatt sluttoppgjør behøver ikke
medføre tap av krav. Entreprenøren må
imidlertid være svært oppmerksom i
situasjoner der sluttoppgjørsfristen er
oversittet:
Etter 84-serien kan oppdragsgiver
sette en endelig frist (på minimum 14
dager) for innsendelse av sluttoppgjør.
Oversittes denne fristen, tapes
ALLE krav i forbindelse med
kontrakten som ikke allerede er
betalt.
Etter 34-serien kan oppdragsgiver
sette en endelig frist for oversendelse
av sluttoppgjør og samtidig ta
forbehold om å selv sette opp
sluttoppgjøret.
For praktisk veiledning, gå inn på vår
hjemmeside og se filmen «Hvordan sette opp
en sluttoppstilling».
5
Krav som ikke tas med i
sluttoppstillingen tapes!
Det klare utgangspunktet etter alle
standardene er at krav som ikke er tatt med i
sluttoppstillingen går tapt.
Fra dette utgangspunktet foreligger det en del
mer eller mindre klare unntak. Fakturerte krav
som er betalt vil ikke påvirkes av om de
uteglemmes i sluttoppstillingen. Krav på
innestående vil heller ikke tapes selv om det
ikke tas med i sluttoppstillingen. Krav på
indeksregulering tapes heller ikke iht 84serien, mens spørsmålet er uklart etter 34-
2|Side