HoB 3-2013 - Borgestad menighet

N r. 3
s o m m e r e n 2 013 4 5 . årgan g
G u d stj e n e st e r i B o r g e sta d
02. juni 2. sønd. i treenighetstiden kl.11.00 Joh.3.1-13. Folkemusikkmesse m/dåp. Kirkekaffe.
09. juni 3. sønd. i treenighetstiden kl.11.00 Markus 10.13-16. Nattverd.
16. juni 4. sønd. i treenighetstiden kl.11.00 Salme 22. 8-12. Dåp.
23. juni 5. sønd. i treenighetstiden kl.11.00 Matt. 18.12-18. Nattv.
30. juni 6. sønd. i tr./Aposteldagen kl.11.00 Mark. 3.13-19. Dåp.
07. juli
7. sønd. i treenighetstiden kl.11.00 Mark. 5.25-34. Nattv.
14. juli 8. sønd. i treeningetstiden kl.11.00 Mark. 12.28-34. Fellesgudstjeneste i Gjerpen kirke.
21. juli
9. sønd. i treenighetstiden kl.11.00 Luk. 6.36-42. Dåp.
28. juli 10. sønd. i treenighetstiden kl.11.00 Mark.11.25-26. Fellesgudstjeneste i Gjerpen kirke.
04. august 11. sønd. i treenighetstiden Kl.11.00 1. Mos. 21. 9-13. Nattv.
11. august 12. sønd. i treenighetstiden Kl.11.00 Joh. 4.27-30.39-43. Dåp.
18. august 13. sønd. i treenighetstiden Kl.11.00 Joh. 15.13-17. Nattv.
25. august 14. sønd. i tr./Vingårdss.
Kl.11.00 Matt. 19.27-30. Dåp.
01. sept. 15. sønd. i treenighetstiden Kl.11.00 Rut 1.7-11.16-19a. Nattv.
08. sept. 16. sønd. i treenighetstiden Kl.11.00 Matt. 11.16-19. Konfirmantpresentasjon. Dåp.
15. sept. 17. sønd. i treenighetstiden Kl.11.00 Mark. 5.35-43. Nattv.
kirkeskyss
I avisenes gudstjenesteliste vil det hver søndag bli oppgitt et telefonnummer for kirkeskyss. Det
er til kontaktpersonen den søndagen. Denne har en liste med navn på personer som også har sagt
seg villig til å kjøre til kirken. Det er derfor mange som står klare til å kjøre. For ordens skyld gjør
vi oppmerksom på at kontaktpersonen ikke er bundet hjemme totalt fra fredag til søndag. Om du
derfor ikke får svar – ring igjen! Skyssen koster kr. 20 frem og tilbake, kr. 10 for en vei. Og husk:
Vi ønsker å se deg i kirken. Så du er ikke til bry om du ringer, men til glede!
VealøsKapellet kl 12.00
Borgestad menighet står som medeier av Vealøs­kapellet. En
frisk tur til kapellet gjør godt både for kropp og sjel. Beregn 45
minutter på turen fra Lensmannsetra ovenfor Sneltvedt. Her er
gode parkeringsmuligheter. I kapellet selges det vafler, sjokolade, kaffe og mineralvann før og etter gudstjenesten. Guds­
tjenestelista for sommeren ser slik ut:
Forsidebilde fra årets konfirmasjon
er tatt av Guri Veel Svendsen.
2. juni Liv Joran Høgseth
9. juni Terje Hærås
16. juni Ole Ragnar Helgen
I SKOLEN FERIE ER KAPELLET STENGT.
Sportsgudstjenestene starter opp igjen første søndag
etter skolestart: 25. august.
Ikke helt A4
Alt i ett hus – idé, design, trykk og ferdiggjøring. Vi lager
det aller meste innen reklamemateriell og trykte produkter.
Telefon 35 51 64 10 www.wera.no
2
Helg over Borgestad nr. 3/2013
Gud er
kjærlighet
Andakt v/ Geir Bekkevold over 1 Joh 4, 10 - 16
Hovedmotivet for alle søndager etter påske er å
vise hvordan det nye livet, påskelivet skal leves
ut i en ny sammenheng.
Hvordan skal vi leve, leve med hverandre,
vi som har fått del i dette nye livet, er det
spørsmålet som på mange måter holder tiden
etter påske sammen.
Og svaret et like enkelt som det er vanskelig:
"Dere skal elske hverandre som jeg har elsket
dere", slik Jesus uttrykker det i Joh. 15, v 12.
I 1. Joh. brev får vi del i dette store kjærlig­
hetsprosjektet, Guds store kjærlighets­prosjekt.
Gud er kjærlighet, vi som er elsket av ham
oppfordres til å elske hverandre, ja, vi skylder
hverandre det, får vi vite.
Den amerikanske filmen "Pay it forward"
handler litt om dette, det er en skoleklasse som
får i hjemmeoppgave å finne en måte å gjøre
verden bedre på. En gutt får ideen å starte en
slags grasrotbevegelse, der alle som opplever
at noen gjør noe godt mot dem, skal "betale"
tilbake ved å gjøre noe godt mot tre andre
mennesker. Kanskje ikke verdens beste film,
men ideen er god, ikke sant?
Jeg tenker at Gud må tenke omtrent slik - det
er hans store prosjekt; å elske oss så høyt, at vi
ikke kommer utenom å elske hverandre.
Men hvordan svarer vi, hvordan gjenspeiler vi
denne kjærligheten?
Sannheten er vel at vi ofte svarer med å gjøre
det motsatte. Jorden gjør vi vårt beste med å
utarme, livet er vi slett ikke så ivrige etter å
verne, friheten vi er så heldige å kunne feire, kan
de fleste i verden se langt etter, og demokratiet
er truet av metthet og likegyldighet.
H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 3 / 2 0 1 3
"Ja, men jeg er jo glad i deg", sa mannen.
"Men det er så vanskelig å skjønne når jeg ikke
opplever det i vår praktiske hverdag", svarte
kona.
De to var kommet til samtale om samlivet sitt
som ikke var så enkelt.
Dere, kjærlighet kan ikke reduseres til en teori,
den må leves ut i hverdagen. Den må komme
til syne i våre daglige liv, gjennom oppofring,
ved at vi gir av oss selv, gjennom arbeid og
prioriteringer - ikke minst innad i en familie er
dette viktig.
Bygdebøker er ofte spennende lesning. Vi kan
lese om gårdshistorier hvordan gårder har gått
i arv fra far til barn - til barnebarn og oldebarn.
Og jeg vet at det er dette som har hatt mest å si
for en bonde, at livsverket har blitt videreført
av nye generasjoner i slekta. De færreste av
oss finner den største glede i å leve for oss selv,
heldigvis.
Vers 12 i teksten jeg har tatt utgangspunkt i
ender med noen merkelige ord; "Det er i oss
Guds kjærlighet skal fullendes".
Jeg forstår dette slik - at Guds kjærlighet
eksisterer ikke for Guds skyld, Guds kjærlighet
har heller ikke kommet fullt ut til sin rett ved å
bli vist og praktisert av Sønnen Jesus Kristus.
Men Guds kjærlighet har først nådd sitt mål den
dagen alle Guds barn elsker hverandre.
Den dagen har vi overtatt arven, og målet ved
Guds store prosjekt er nådd.
En dag vil det skje, imens kan vi øve oss - for dere
- verden trenger i sannhet mer nestekjærlighet!
3
Forbønnstjenesten
Vi ber spesielt for mennesker som trenger forbønn.
Ta kontakt med forbønnstjenesten:
Henvendelse menighetskontoret telefon 35 50 63 40 eller legg en konvolutt
merket ”Forbønnstjenesten” i postkassa utenfor kirkekontoret.
Vi er nå 13 personer i bønnetjenesten som har vakter mandag og tirsdag.
LA OSS B E
Forbønnsemner
Juni ber vi for misjonsarbeidet i menigheten
vår. For misjonsprosjektet på Madagskar og
for alt misjonsarbeid som drives rundt om i
verden. Vi ber for de foreninger som har sitt
virke i Borgestad.
August ber vi for menighetens musikkliv; for
Jentekor og kirkekor, Fredheimkameratene
og Menstad og Borgestad Musikkorps og
for Leikarringen på Furuheim. Vi takker for
alt det vakre og all den glede som sang og
musikk skaper.
Sommerens tur
går til Tvedestrand torsdag 13. juni med
bl.a. besøk på Nes Jernverk og omvisning
i Dypvåg kirke. Les mer om påmelding på
side 8.
Jesusbønnen
Bønn er noe langt mer enn å komme med
en kort eller lang ønskeliste til Gud. Gud er
en person. Kristen tro er en jeg-du relasjon.
Bønnen er vår måte å leve i relasjon til Gud
på. Bønn er derfor ”Å tale enkelt med Gud
i sitt hjerte..” Bønn er også å lytte; Jeg taler
med Gud og gir tid for stillhet slik at Gud kan
få tale til meg.
Vi finner ikke alltid de rette ordene. Da har
østkirken gitt oss en enkel bønn som vi kaller
”Jesusbønnen”. ”Jesus Kristus Guds sønn
frelseren, miskunne deg over meg en synder”
eller bare: ”Jesus Kristus, miskunne deg over
meg.” Bønnen kan bes i takt med åndedraget,
på innpust og utpust. Mange har erfaring med
at den kan gjentas flere ganger.
4
Helg over Borgestad nr. 3/2013
Knut Birger Olsen:
25 år som bladbud
på Borgestad
Da broren Øivind for 25 år siden flyttet til
Sandefjord, overtok Knut Birger bladruten hans
på Borgestad. Han fortsatte å gå etter å ha flyttet
til Klyve, rundt 2000, men ikke bare det, nå
kunne han i tillegg få en dobbelt så stor rute på
Klyve.
Knut Birger Olsen har hatt mange verv og
tjenester i Borgestad menighet bl.a. 25 år
som bladbud på en av de lengste rutene
våre.
Knut Birger bodde i Tollamoveien 14 under
oppveksten, sammen med besteforeldre, foreldre og søsken. Nærmeste nabo var Borgestad
skole. Der gikk broren, men så ble skolen nedlagt og Knut Birger fikk i stedet 7 år på Menstad
skole.
Like i nærheten av der han bodde lå Borgestad
bedehus hvor det var ”Yngres”. Knut Birger
begynte lenge før fastsatt aldersgrense og var i
mange år trofast deltaker.
Han tok realskoleeksamen i Porsgrunn, senere
yrkesskole for handel og kontor på Brekkeby.
Samtidig bodde han hjemme og da foreldrene
ble gamle, var det han som passet dem.
H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 3 / 2 0 1 3
Knut Birger forteller at når han er ute med
menighetsbladene er det hyggelig å treffe
kjennsfolk, og ikke sjelden har han stukket
innom noen og slått av en prat. Som lokalkjent
vet han om snarveier som ikke folk flest vet om
og når han har krysset en eller annen hage har
han han av og til hørt godmodige kommentarer
som ” denne stien det er bare du Knut Birger
som bruker”. Normalt har det tatt om lag 1 ½
time å få ut bladene, mer om vinteren dersom
det var dårlig vær.
Han har trivdes med å gå med menighetsbladet,
men har nå bedt om avløsning etter at han i
vinter falt på holka og skadet seg.
Tro likevel ikke ikke at han er ”gjerandslaus”.
Han sitter i Gjemsø og Nenset menighetsråd,
er kirkevert, leverer stoff til dagsaviser, deltar
aktivt i IOGT hvor han er sekretær og i Skien
Filatelistklubb. I tillegg har han stor glede over
å være kasserer i Mental helse i Skien og er
frivillig på allaktivitetshuset ”Villa Aktiv”, et
rent lavterskeltilbud i Skien.
Redaksjonen i ”Helg over Borgestad” sender en
varm takk til Knut Birger for 25 års strålende
innsats.
5
H en dt si den sist…
Småprat med to av
vårens konfirmanter
Det har skjedd mye i menigheten i vår. Noe av det største har vært årets konfirmasjoner.
Lørdag 3. og søndag 4. mai ble det avholdt 3 flotte konfirmasjonsgudstjenester i en
fullsatt kirke. Kateket Håvar Norendal har hatt ansvaret for konfirmanttiden. Like før den
store dagen slo han av en prat med to av vårens konfirmanter; Karoline Høiseth og Ola
Kråketo, og stilt dem noen spørsmål.
Aller først: Kan dere si noen ord om dere selv?
Karoline: Jo er 15 år og kommer fra Skien. Jeg
går på Menstad Ungdomsskole i 9. klasse og
trives der.
Ola: Jeg er 15 år og går også på Menstad
ungdomsskole.
Hva liker dere å drive på med på fritiden?
Karoline: Jeg driver med ridning og har egen
hest, så mye av tiden går til stell og trening av
han. Ellers er jeg veldig glad i å shoppe, dra på
6
kafé og være med vennene mine.
Ola: Jeg er glad i å fiske, jakte, være i skogen,
spille og være med venner.
Hvorfor valgte dere å bli konfirmanter?
Karoline: Jeg valgte å bli konfirmant fordi det
er en fortsettelse av dåpen, samtidig som det er
en tradisjon i familien.
Ola: Jeg tenker på det som en mulighet man
bare har en gang i livet.
Helg over Borgestad nr. 3/2013
Hva er det dere kommer til å huske aller best
fra konfirmasjonstiden?
Karoline: Hm, kanskje konfirmantleiren? Det
var kjempekoselig og sosialt.
Ola: Konfirmasjonsdagen…!?
Hva har dere lært gjennom konfirmasjons­
tiden?
Karoline: Jeg har jo så klart lært mye om
kristendommen, og fått et større innblikk i de
kristnes syn og hva det går ut på.
Ola: Litt om hva det vil si å være konfirmant.
Har dere fått noen nye venner eller blitt bedre
kjent med noen gjennom konfirmasjonstiden?
Karoline: Ja, det har jeg absolutt!
Ola: Ja, det har jeg også.
Har dere blitt noe bedre kjent med hvem Gud
er, og hvem Jesus er?
Karoline: Jeg føler jeg har fått en større for­
ståelse av dem.
Ola: Ja, det har jeg også.
Gleder dere deg til den store konfirmasjonsdagen?
Karoline: Ja, det gjør jeg jo! Det har vært mye
forberedelser og planlegging, så at det snart
er ferdig gjør jo til at en gleder seg litt ekstra.
Samtidig som det blir godt å se hele familien
samlet igjen, og å spise god mat og mimre.
Ola: Ja, jeg gleder meg til den gode maten og
alle gavene.
Om 50 år får du invitasjon til å være gullkonfirmant. Hvordan tror dere det blir å møte
igjen de andre da?
Karoline: Å, det blir nok utrolig gøy! Treffe
igjen gamle kjente og se tilbake på hva vi gjorde
som konfirmanter. Haha, det blir nok veldig
spennende, men sikkert utrolig flaut også.
Ola: Det kommer sikkert til å bli gøy!
Takk til Karoline og Ola som stilte opp til
intervju. Vi ønsker dem Guds velsignelse og
alt godt for livet og fremtiden. Også våger vi
å tro at konfirmasjonsdagen ble en god og fin
opplevelse for dem begge.
Håvar Norendal
H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 3 / 2 0 1 3
Viktig melding til
neste års konfirmanter:
18. juni kl. 14-16. Konfirmantinnskriving
i Borgestad kirkestue for høstens
konfirmanter. Alle nye konfirmanter
får et brev i posten om info om året.
De konfirmanter som ikke er medlem
i vår menighet, men som ønsker å stå
i Borgestad må selv ta kontakt med
menighetskontoret for å få denne infor­
masjonen.
7
M ENI G H ETS K ALENDEREN
Folkemusikkgudstjeneste 2. juni
Forbønnstjenesten
Mandag og tirsdag fra kl. 17.00-19.00 i
dåpssakristiet i kirken.
Babytrall
Babytrall med Judith Omland, startet opp
igjen til høsten på fredager med to kurs;
1) 10 uker-7/8 mnd. 2) 7/8 mnd.-ca.1,5 år.
For nærmere informasjon om høstens
kurs, ring 922 85 052 eller send mail til:
[email protected]
Dato for oppstart blir kunngjort i neste
nummer av menighetsbladet.
Dessertklubben «Sprell levende»
Søndagsskole på hverdager. Vi samles
annenhver tirsdag kl. 17.30-19.00
i Kirkestua og er for barn i søndags­
skolealder (3-4 år og oppover). Mindre
søsken kan gjerne være med. Voksne
kan være med spesielt for de minste.
For spørsmål: kontakt kateket Karin Fjose
Olsen 922 85 052 eller 35 50 63 43.
Jentekoret «Sangsvalene»
For jenter fra 6 år og oppover. Øver
i kirkestua og kirken hver onsdag
kl. 17.30-18.30. Nye medlemmer er
velkommen.
Kontakt organist Hildegun Haukenæs
35 50 03 65.
Kirkekoret
Øver hver onsdag kl. 19.00-21.00 i
Kirkestua. Nye medlemmer ønskes
velkommen.
Åpen Kafé
Hver tirsdag kl. 11.00-13.00 i Kirke­
stua. Kaffe og nystekte vafler. Hyggelig
prat rundt bordene. Siste samling før
sommeren blir 28. mai. Oppstart igjen i
august/september.
8
2. juni er det folkemusikkgudstjeneste i
Borgestad kirke. Danserne må ta en pause i år,
men vi holder på tradisjonen med liturgien til
Harling og Bågenfeldt. Mange har blitt glad i
disse flotte messeleddene, der både tekster og
melodier passer så godt til årstida.
Kirkekoret og fiolinjentene Ingeborg Haugesag
Lie og Henriette Lindstad Pedersen deltar. På
kirkebakken koser vi oss med kirkekaffe og
deilige kaker som kirkekaffekomiteen byr på.
Sommerkonsert i juni
I år byr kirkekoret på en god times sommer­
konsert! De har øvd inn et program med både
norsk folkemusikk og vakker engelsk og irsk
kirkemusikk. Dato for konserten vil bli kunn­
gjort i pressen og gjennom oppslag.
Sommerens leirer på Fjordglimt:
• 14.-16. juni Minileir for barn fra 3-7 år
sammen med en voksen
• 24.-26. juni Agentleir for 2-4 klasse
• 26.-29. juni Tweensleir for 5-7 klasse
• 1.-7. juli Familiecamp for hele familien
med eget opplegg for barna og ungdommene
Påmelding og mer info www.nmsu.no/sor
Leirer på Oksøya i Breviksfjorden
• Alfleir 7.-9. juni
• Familieleir 14.-16. juni
• Ungdomsleir 19.-23. juni, ferdig med 7.-10. trinn
• Kids Camp 24.-26. juni
ferdig med 2.-4. trinn
• Besteforeldre & Barnebarnleir 27.-30. juni
• Ta Sjansen 22.-26. juli, ferdig med 4.-7. trinn
Påmelding og mer info www.acta.as
Torsdag 13. juni «Ut på tur»
Bussturen til Tvedestrand og Dypvåg har ennå
ledige plasser. Påmelding til 35 50 63 40 eller
413 27 128. Avreise fra kirken kl. 09.00
Kirkekontoret er ikke fast betjent
i uke 26, 29 og 30
Telefonen 35 50 63 40 vil bli betjent i hele
sommer.
Helg over Borgestad nr. 3/2013
Neste «Helg over Borgestad»
kommer i månedskiftet august/september. Frist
for innlevering av stoff: tirsdag 13. august.
Besøk vår hjemmeside:
www.borgestadkirke.no
Menighetsrådsvalg i Borgestad til høsten
Som vi skrev i forrige nr. av ”Helg
over Borgestad” er det duket for nytt
menighetsrådsvalg til høsten, samme
helg som Stortingsvalget; 15. og 16.
september.
4. Jan Erik Halvorsen
5. Agnethe Mjelland Hafskjold
6. Tone Christoffersen
7. Anna Marie Øvrum Ramberg
8. Tore Borgersen
9. Inge Solberg
Borgestad har vært med på en forsøksordning
med valg på halve rådet hvert 2. år. Det
betyr at de medlemmene som ble valgt for
4 år siden nå er på valg. I tillegg til de 4
som er på valg, må det også velges inn 5
vararepresentanter.
(Kandidatlisten undertegnet av: Arnold
Tullin Kverme, Liv L. Løberg, Sinny Ous,
Presentasjon
av
kandidater
til
menighetsrådsvalget
i
Borges
Svanhild Løberg, Andreas Søli, Ole J.
SKIEN
PROSTI
Lindøe, Finn Gunnar Tønnessen, Nils Alfred
Helvin, Ivar Slettebakken,
Knut Bratlie) Erfaringen med valg hvert 2. år er delte.
Et menighetsrådsvalg er en omstendelig
affære og det er et krevende arbeid å skaffe
kandidater. Borgestad menighetsråd har
derfor søkt om å få tre ut av forsøksordningen
og har fått søknaden innvilget. Da kommer
vi tilbake til den ordningen som er brukt i
de aller, aller fleste menigheter; valg hvert
4. år og til samme tid som kommune- og
fylkestingsvalg.
Vi presenterer en liste på 9 kandidater der
4 blir faste medlemmer og 5 blir vara­med­
lemmer. De skal velges for 2 år.
Følgende medlemmer av menighetsrådet
er ikke på valg:
Bjørn Sørli
Elin Margrehte Hanssen
Anette Dorholt Buer
Knut Willy Olsen
Kandidater til valget 2013:
1. Gerd Solbjørg Meling Lindøe
2. Tormod Øvrum
3. Helen Elise Kortner
H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 3 / 2 0 1 3
Bjørn
Sørli.
61
år.
Jeg
vil
arbeide
for
Kirkelig manntall blir
lagt ut på Borgestad
menighetskontor ogen
åpen
folkekirke
Kirkevergens
kontor
og
bidra
til
å
fra august. Valgstedvidereutvikle
det
blir samme sted som
Stortings­valget. Tidgode
arbeidet
som
og sted for forhånds­
for
tiden
gjøres
i
stemming
blir
kunngjort
i pressen.
menigheten.
Liv
Langerød
Løberg.
66
år.
Ønsket
er
å
få
flere
til
å
gå
i
kirken
og
gjøre
kjent
de
tilbudene
menigheten
Gerd Solbjørg
Tormod
Helen Elise
har.
Øvrum
Meling Lindøe
Kortner
Jan
Erik
Haraldsen.
65
år.
Har
et
sterkt
ønske
om
å
få
de
unge
med
oss
i
menigheten.
Jan Erik
Agnethe
Tone
Mjelland
Hafskjold
Halvorsen
Christoffersen
Anna
Marie
Mia
Øvrum
Ramberg.
63
år
Skulle
ønske
vi
kunne
ha
Tomasmesser
i
kirken
med
plass
for
tvilere.
Anna Marie
Tore
Borgersen
Inge Solberg
Øvrum
Ramberg
Jan
Olav
Laundal.
64
år
Ønsker
at
Borgestad
menighet
skal
være
en
9
Kn
65
Je
pr
m
El
Ha
37
Ha
ba
m
go
An
40
Er
næ
fo
pl
lo
In
55
Øn
få
sy
hø
m
Kateketens
side
Hendt siden sist:
Påskeverksted
Tradisjonen tro vi hadde påskeverksted i år
også. Det var liming og maling. Det var påske­
kyllingen i flere varianter og fasonger som ble
produsert. Vi ledere har ofte tenkt ut hvordan
modellene skal være, men barn har frihet til å
gjør sin vri. Det er alltid spennende å se hvordan
resultatet blir. Denne dagen stekte vi sveler til
alle sammen. Det smakte bare helt fortryllende.
Utdeling av 4 årsboka
4 årsboka
Det året du blir 4 er det utdeling av min kirkebok
4. Det er et av mange høydepunkt det året å få
komme til kirka og få bok. Dette året er heller
ingen unntak. Mange av 4 åringene hadde pyntet
seg for anledningen. I forkant hadde vi hatt en
samling på lørdagen for at 4 åringene skulle bli
kjent med kirken og med oss som jobber der.
Påskelandskap for 9 åringer
I år ble det mye latter rundt bordet da 9 åringene
og kateketen skulle lage årets påskelandskap
som står i kirken gjennom hele påsken. Vi tar
for oss alle de forskjellige dagene i påsken og
bruker kreativitet til å lage et landskap. Selv
om budskapet har den triste langfredag med seg
så var det nok 1. påskedag som var mest frem­
tredenen hos deltagerne denne dagen.
Babytrallkurs
Vårens babytrallkurs har varmet mange hjerter
også et helsesøsterhjerte. Ei helsesøster skulle
bare en tur innom kirkestua for noe helt annet
og ble stående å se på dere mammaer og deres
vakre babyer. Hun stod og ble berørt. Baby­
trallkurs er kommet for å bli som en viktig del
av trosopplæringens oppstart. Vi gleder oss til
å kunne tilby nye kurs til høsten. Kjenner dere
noen som venter barn eller som har et barn i
passe alder. Ta kontakt med kateket Karin Fjose
Olsen for mer info.
Utdeling av 6 årsboka
10
Helg over Borgestad nr. 3/2013
Brødrene Eie, Bøle
Tlf. 35 50 06 80
Eriksrød Stenhuggeri
Mælumsveien 18, Skien
Tlf. 35 52 20 82
Engrav Blomster
Borgestad
Tlf. 35 50 04 66
Odd’s Bok og Musikk
Kr. bokhandel
Tlf. 35 53 00 25
Salong Gregorius
v/ Kjerstin Zimarseth
Greg. Dagsonsgt. 220
Tlf. 35 50 17 70
Borgåsen Blomster
Tlf. 35 50 13 10
Best
Lokalt
‐Toppen
AS
Gregorius
Dagssonsgt.
50,
3746
Skien
6 årsboka
Det har vært en sen vår når det gjelder
vårblomstene, men det la ingen demper på årets
blomstergudstjeneste. Alterringen ble fylt av
nydelige blomster i alle farger og fasonger. I år
ble det en ekstra lang prosesjon med barn og
sangsvalene til inngangssangen «alle fugler».
Sangs­valene sang vakre vårsanger for oss. Et
av dåpsbarna ble helt betatt av jentenes sang.
Utdeling av bok til alle 6 åringer er et nytt tiltak
i trosopplæringen. De 6 åringene som kom
fikk boka om tre venner som har en hemmelig
klubb. Vi følger de gjennom det første året de
har på skolen og alt det de opplever.
Sprell levende dag på Fjordglimt
Lørdag 4. mai var det våravslutning for søndags­
skolen på Fjordglimt. Da møttes barn og voksne
fra hele Telemark til en storsamling. Det var litt
kaldt og grått i været, men stemningen var på
topp hele dagen. Det var et variert møte med
sang fra Frikirkens barnekor i Drangedal, lek,
sprell levende innslag, sanger og utdeling av
hedersbevis til to søndagsskoleledere. Det var
salg av mat og etterpå var det leking for store og
H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 3 / 2 0 1 3
små. Gulliver var også på besøk til stor glede for
de minste barna. Dagen sluttet med fin konsert
fra Frikirkens barnekor.
Dette kommer:
Tweensleir for alle 13 åringer
27. juni – 29. juni på Fjordglimt i Bamble. Leiren
blir arrangert i samarbeid med Misjonsselskapet.
På denne leiren håper vi at det blir sol og masse
bading. Det blir tur til spennende tunneler. Vi
har bibelsamlinger der vi snakker om troen.
Leirmat er godt. Det er ingen leir uten, brus,
is og «godis» fra leirkiosken. Meld deg på og
ta gjerne med deg en venn eller to. Det er gøy
å reise på leir sammen med gode venner. Fra
Borgestad er kateket Karin Fjose Olsen med
som en av mange ledere Påmelding: karin.fjose.
[email protected]
Skauen kristelige skole
10-årig kristen grunnskole for hele
Grenland. Noe for ditt barn?
Ta kontakt for informasjon.
Tlf: 35 50 54 00 www.skauen.skole.no
11
Ekelieiendommen skal selges
Den vakre naboeiendommen til kirken og
gravplassen skal nå legges ut for salg.
Eiendommen ble først bebygget til en av døtrene
til familien Møller på Åkre, som en villa uten
jordvei, antakelig midt på 1800-tallet. Mariane
Møller var i 1836 blitt gift med Hans Jørgen
Kristian Aall. Han var en aktiv og avholdt amt­
mann i Bratsberg fra 1846 til 1877, og han var
også en foregangsmann for å få bygget kirke her
ute på 1860-tallet.
Et bilde av huset er gjengitt i 100-årsberetningen
for Borgestad kirke. Opprinnelig var det en
hoved­bygning i to etasjer med valmtak og lave
uthusbygninger rundt et gårdsrom. Det lå om­
trent der tennisbanen nå ligger. Av bilder fra
1907 ser vi at uthusfløyene har fått en etasje
påbygget. Eiendommens eier var da Mathias
Buer. Huset forfalt etter en tid, og det ble revet
(antakelig) nær 1930.
Bygningene som står her nå ble bygget i
1935/36 som bolig og vaktmesterbolig for
Olaf T. Messelt som var direktør ved Union
fabrikker fra 1934 til 1939. Arkitekt var den
kjente Magnus Poulsson. Hovedbygget er
kjent for høy arkitektonisk kvalitet i romantisk
klassisistisk stil. Og hageanlegget var tilpasset
dette.
I 1940 annekterte okkupasjonsmakten huset.
Etter krigen ble det etablert en interkommunal
hus­morskole her. Da ble soveromavdelingen i
toppetasjen gjort om til undervisningsrom, men
stueetasjen ble bevart for at elevene skulle få
øve seg på husstell i et virkelig boliginteriør.
Underetasjen er også forholdsvis intakt. Senere
12
ble det videregående skole her, og så har det
vært møte- og konferansesenter, kontorer og ut­
leie for selskapelighet.
Fylkeskommunen er eier og har ikke lenger be­
hov for eiendommen for sine formål.
Vi som er opptatt av vår kirke og miljøet rundt,
er bekymret for hva som nå vil kunne skje. Vil
en entreprenør kunne rasere det hele med nye
prosjekter?
Vi mener at det bør sikres areal for utvidelse
av gravplassen, kanskje med urnelund og park­
areal rundt kirken. Bedre parkeringsløsning er
det også behov for, og det er på sikt ønskelig å
utvide kirkestua og kontordelen, bedre arbeids­
forholdene for gravplassbetjening og forbedre
lagerplassen. Merkelig nok ble grensene ikke
justert da kirkestua og bårehus ble bygget,
så dette ligger delvis på fylkeskommunens
grunn. I kommuneplanen er Ekeli-eiendommen
foreslått som offentlig formål, men det er grunn
til bekymring for hva et bystyre kan gi etter for
av ønsker fra nye eiere.
Menighetsrådet og Kirkevergen har anmodet
kommunen om å inngå avtale med fylkeskommunen om kjøp av areal for de nevnte
formål før resten av eiendommen selges.
Så håper vi at det lykkes å bevare dette vakre
området ubebygget. Vi håper også at det settes
restriksjoner for utbygging av den del av
eiendommen som selges på det åpne markedet.
(I skrivende stund er saken ennå ikke avgjort)
Gunnar E. Norby
Helg over Borgestad nr. 3/2013
Furuheim Grendehus
Utleie Tlf 41 24 74 80
Trivelige lokaler, rimelig leie
Bryllup, konfirmasjon, familieselskaper
Øvings og møtelokale for foreninger
Kverndalsgate 6
Tlf.: 35 90 57 90
HOELS
Fax: 35 53 10 42
Mob: 909 50 035
HAGE &
BLOMSTERSENTER AS
Telefon: 35 91 51 91
E-post: [email protected]
Borgeveien 5, 3712 Skien
Tlf. 35 900 100 - Fax 35 900 101
Nærum Grendehus
Selskapslokaler til leie
maks. 45 personer. Tlf. 413 94 327.
Varm /kald mat kan leveres av
”Mariannes kjøkken” Tlf 35 59 44 50
SORG
En verdig begravelse fjerner
ikke sorgen, men
gjør den lettere å
bære.
Gravmonumenter • Hageheller • Skifer
Grenland Steinindustri
Borgestad
Tlf.: 35 50 96 00
H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 3 / 2 0 1 3
Lundedalen Industriområde Industriveien 10A,
3940 Porsgrunn Tlf.: 35 51 26 56 Fax: 35 51 26 52
Mobil: 913 69 678 Privat: 35 54 91 96
E-post: [email protected]
13
Øk o n o m i o g s l i k t …
Julemesseforberedelse er i gang
Det er tidlig på året men vi må starte å tenke på
julemessa. I år blir julemessa den 16. november.
For å lage ting i fellesskap vil vi komme sammen i
kirkestua en gang i mnd. Det har kommet inn noen
forslag, men vi tar gjerne imot flere med takk.
Vi vil satse på utlodning på bøker og åresalg.
Salg av julekaker, gaveting, votter, labber, skjerf,
halser, pannebånd, m. m. Kom gjerne med
forslag. Er det noen som har gevinster til bøkene
og åresalget tar vi gjerne i mot med takk.
Vi har sett av disse mandagene kl. 18.00 til
­arbeidskvelder i kirkestua: 26. august. 16. september. 07. oktober og 28. oktober.
Lurer dere på noe, ta gjerne kontakt med Svanhild
Løberg Tlf. 913 62 801. VELKOMMEN.
Større utgiftsposter:
Bet. Fellesrådet (lønn ansatte)
229.716.Diverse honorar (Babytrall m.m.) 44.200.Trykking av menighetsbladet
74.985.Arrangementsutgifter
63.538.Misjonsprosjektet på Madagaskar 28.132.-
Utgifter og inntekter i
Borgestad menighet
Borgestad menighet får dekket det meste av sine
lønnsutgifter fra stat og kommune.
Vi får også dekket utgifter til lys og varme og
utgifter til kontormateriell og noe til bøker til
konfirmantene.
Ut over dette må menigheten selv skaffe penger
til barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid,
blomster til kirken, blomster til jubilanter med
mer. Vi dekker dessuten 20% lønn til organist
og diakoniarbeider.
For å få et lite inntrykk av hva som går ut og inn
har vi satt opp en liten oversikt. Ikke alt er tatt
med, men det gir et visst inntrykk. Takket være
økning i gaver fikk vi i 2012 et overskudd på ca.
70.00 som nå brukes til å pusse opp kjøkkenet.
Samlet hadde menigheten i 2012 utgifter på
kr. 790.244 og inntekter på kr. 860.384.
Den som ønsker å bli med i en fast givertjeneste
kan henvende seg til menighetskontoret.
Vi hadde i 2012 følgende større inntekter:
Midler fra menighetens legat 60.000.Menighetens givertjeneste
143.400.Kirkeoffer til menigheten
101.821.Lotteri, marked, messe
77.551.Ref. fra Fellesrådet 50.073.Andre gaver og tilskudd
59.570.Tilskudd kommune/Bispedømmeråd38.550.14
Gravplass og festeavgifter i Skien
kommune
Som innbygger i Skien kommune har du krav på
gratis gravplass de første 20 årene. Deretter har
Skien kommunestyre bestemt (2012) at det skal
betales kr. 250.- pr. år for de neste 10 årene som
er vanlig festetid. I sum blir dette kr. 2.500.Dersom det er et ektepar, samboerpar eller andre
som ønsker å feste et nytt gravsted ved siden av
den som er død, må det betales kr. 250.- pr. år i
20 år for den graven som blir festet. Med andre
ord; enken eller enkemannen får en regning på
kr. 5.000.- for å feste graven.
Dersom en er bosatt utenfor Skien, må det
betales festeavgift fra første dag. I tillegg må
utenbys dekke utgiftene til graving med mer.
Som regel går det greit for utenbys å få gravplass
i Skien, særlig hvis en har tilknytning , men det
må formelt søkes. Spørsmål om gravplass og
feste kan stilles til Kirkevergen, til. 35 58 11 80.
Helg over Borgestad nr. 3/2013
KIRKE OG HJEM
DØPTE
Utgiver Borgestad Menighet
Albert Arneberg, Solum kirke
Karianne Laundal
Tobias Valle Mørk
Emilie Rindebakken
Thomas Rene Kvernstuen Andersen, Gjerpen kirke
Ingrid Alise Nykås Johansen
Hannah Havsøy
Silje Marie Rorge Solheim
Iver Emilian Haugerud Vasbø
Mathias Solheim
Mio Fischer Dalene
Emil Bjørntvedt Goberg
Frida Wian Gunnerud
Oscar Cristian Hansen Solis
Redaksjon:
Thor Egil Abrahamsen, tlf. 91 69 47 41. Epost:
[email protected]
Gunnar Norby, tlf. 35 50 07 39
Finn Gunnar Tønnesen, tlf. 35 91 16 14
Guri Veel Svendsen, tlf. 92 28 68 49
Ektevigde
Kontortid: Tirsdag kl. 10.00–14.30
Fredag kl. 08.30–14.30
Onsdag og torsdag blir telefonen
besvart dersom det er noen
tilstede, eventuelt viderekoplet
til Kirkevergens kontor.
PS! Mandag er presten sin fridag.
Lene Robertsen og Kai FredrikHansen
Tonje Kristensen Solheim og Marius Gundersen
Solheim
Døde
Inger- Johanne Grøtvik
Hans Henrik Jøntvedt
Oscar Lien
Harald Wraalsen
Henrik Hagen
Bente Holmer Pedersen
Randi Lise Kverndokk Vinje
Leiv Helge Steinbru
Agda Elfrida Kristiansen
Øystein Storhaug
Kjell Warholm
Reijo Antero Sainila
Oskar Buchwald Skjæveland
Gunnar Johannes Moen
Arthur Hansen
Ellinore Irene Nilsen
Bladets adresse:
Borgestad Menighetskontor,
Håvundvn. 378, 3711 Skien
Bankgiro: 2610.26.33015
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
BORGESTAD MENIGHET
Borgestad Menighetskontor
Håvundvn. 378. Tlf. 35 50 63 40
Sekretær: Marit Gundersen, Epost:
[email protected]
Konto menighetsarbeidet:
2610.31.70973
Konto misjonsprosjektet:
2610.14.09383
Menighetsrådets leder:
Solbjørg Meling Lindøe. Tlf. 990 16 294
Arbeidsutvalget:
Solbjørg Meling Lindøe, Sveinung Riis,
Bjørn Sørli, soknepresten
Sokneprest: Thor Egil Abrahamsen
Tlf. 35 50 63 44, 916 94 741
Kateketer: Karin Fjose Olsen
Tlf. 35 50 63 43, 922 85 052
Håvar Norendal. Tlf. 35 50 63 43, 934 45 154
Organist: Hildegun Haukenæs
Tlf. 35 50 63 42, 35 54 01 39
Kirketjener: Torhild Næs Dalen
Tlf. 35 50 63 45, 40 40 65 65
Trosopplærer: Tone Arntzen. Tlf. 98 63 38 21
Tåler å høre ALT!
Sladrer ikke!
Ring 815 33 300 eller
skriv en SOS-melding via
www.kirkens-sos.no
H e l g o v e r B o r g e s ta d n r . 3 / 2 0 1 3
Kirkevergens kontor:
Schweigaards gate 11, 3717 Skien
Tlf. 35 58 11 80
Diakoniarbeider: Elsa Eskeland.
Tlf. 41 32 71 28
Hjemmeside:
www.borgestadkirke.no
15
Kirkeklokker
til besvær?
For en gammel mann er det nærliggende å
mimre. Så er jeg i gang igjen:
i dag, på den store klokken i kirken vår. På den
andre står det: «Land, land, land hør Herrens
ord».
Fra min barndom husker jeg søndags – og
helgedagsstillheten. Folk rasket på med
sine gjøremål på lørdag for å være ferdig til
søndagsfreden. Tøy som hang til tørk skulle
inn, og det skulle være ryddig foran huset.
Og «nåde» den som hadde for uvane å støye
på søndag. Det gikk ut over naboskapet og
omdømmet. Du fikk tro det du ville og sysle
med det du ville, men det skulle ikke være til
sjenanse for andre.
I nåtid provoseres tidvis noen av kirkeklokkers
«støy» og gruppers ønske om helgedagsfred.
Motorsager, gressklippere og andre støykilder
kan dure og brøle over hele landskapet.
Høyttalere fra ulike arrangementer skal kunne
høres over hele byen, og mest mulig av
vanlig virksomhet skal helst gå sin gang. Vår
Herre er neppe avhengig av klokkeklang og
helgedagsfred, men kanskje det gagner oss?
Da Tinnsjøvegen ble bygget, fortalte
vegarbeidere at de i løpet av dagen hørte en spe
kirkeklokke lyde i heia på Hovinsiden, øst for
sjøen. De var blitt fortalt at det var en eneboende
munk som holdt til der. Det var munken Robert
som ringte i klokken og gikk til sine messer og
tidebønner i det lille kloster. Det skapte undring
og kanskje ettertanke hos noen.
Så: «Kling no, klokka. Ring og lokka, ring og
lokka fra tusen tårn! Tona om frelsa! Kalla og
helsa med fred Guds born»
Gunnar E. Norby
Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr. 241 711, 81332
Spesielt var det før de tre store høytider.
Da skulle, som nå, helgen ringes inn ved at
klokkene vekselvis ringte og kimet i en time fra
fem til seks på selve helgedagskvelden. Gradvis
ble det mer og mer stille i nabolaget. Jeg husker
den spesielle, sprø lyden når husvertene på
pinseaften rakte singelgrusen der jeg bodde.
Klokken fem var det slutt, og så begynte
klokkeklangen. Det var nærmest noe magisk
over det hele. Verden og livet ble proklamert
tofoldig: materie og ånd. Klokkene over hele
landet skulle og skal fortsatt minne om det som
forestår; Et budskap forkynnes om at Skaperen
vil ha oss i tale. «Kom idelig kom åndelig, det
gavner deg evindelig», står det, litt gammeldags