AU 2-2014.pdf

Helvete heller!
... eller?
au:
advent ungdom 02#2014
Hvem dømmer du til
helvete? s. 4-5
Verden gjennom dine
øyne s. 8-9
Trusselen om helvete
s. 12-13
au:om bladet
Advent Ungdom (AU) er et kristent magasin for unge mennesker i Norge. Vårt mål er
å bygge relasjoner mellom hverandre og til
Gud, ved å informere og engasjere gjennom
relevante artikler, viktige temaer og sterke
historier.
Advent Ungdom er gratis for alle unge
mellom 15 og 30 år, og utkommer seks
ganger i året. Prisen for et årsabonnement
for dem som er over 30 er kr 200 (250 for
utlandet).
Advent Ungdom tar gjerne imot, og oppfordrer til bidrag i form av leserbrev, lengre
og kortere tekster, samt billedstoff. Signerte
artikler står for forfatterens egen mening, og
er ikke nødvendigvis i tråd med bladets egne
meninger.
Redaksjonen forbeholder seg retten til å
redigere alt innsendt materiale.
Frist for innsending av stoff til
AU 3-2014: 20. mai
NESTE NUMMER:
Bønn
Hva er egentlig bønn – og hvor viktig er det?
au: redaksjonen
Hva betyr egentlig et bønnesvar?
Ansvarlig redaktør: Victor Marley
Hvorfor sa Jesus at vi skulle be for hverandre?
Redaktør: Synne Eileen Haugen
Redaksjonsråd: Gry Beate Marley,
Victor Marley, Vanja Andersen,
Neste nummer av AU skal handle om bønn. Vi ber mange forskjellige typer bønner.
Gina Reistad Pettersen, Melinda Broomé
Kveldsbønn, bordbønn, forbønn. Men hvordan vet vi om vi faktisk har fått et bønne-
Layout og utforming:
Norsk Bokforlag
svar?
Trykk: Prinfo Unique, Larvik
au: kontaktinformasjon
Advent Ungdom
Del gjerne dine tanker med oss! Bidrag til neste nummer sendes til
[email protected] innen 20. mai.
pb 124
3529 Røyse
epost: [email protected]
Ungdomsavdelingen: 32 16 16 70
Abonnementsavdelingen: 32 16 15 50
For Gud har ikke bestemt oss til vrede,
men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus
Kristus.
(Tess 5,9)
2
Advent Ungdom – 2-2014
Hilsen fra redaktøren
Da jeg kom tilbake til Norge etter tre år med studier i England, innså jeg et par ting om meg selv
som jeg ikke hadde tenkt så mye over tidligere.
A
v en eller annen grunn har alle på universitetet alltid
bare ha adventist-venner. For å vokse i troen trenger man også
visst at jeg var kristen. Det er ikke som om jeg har
andre. Matt 18,20: ”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn,
flagget det høyt eller lavt, jeg gikk aldri rundt med
der er jeg midt iblant dem”.
T-skjorter med logoer som ”I <3 Jesus” på, eller som om jeg
skrev ”Jesus Loves You” under alle emailer jeg sendte ut eller
i mine samtaler med ikke-kristne og i media, har vært helvete.
noe lignende. Det var likevel bare et velkjent faktum at jeg var
Mange reagerte veldig sterkt når jeg fortalte at adventister ikke
kristen. Dette har også resultert i at jeg har havnet i flere inter-
tror på helvete, i hvert fall ikke den klassiske ideen om helvete.
essante samtaler.
”Hva er vitsen med å være kristen hvis du ikke er redd for å
Å komme tilbake til Norge fikk meg til å innse to ting.
havne i helvete? Det er jo så mye dere kristne går glipp av!”
For det første: Troen er ikke som et klesplagg jeg kan ta av
hørte jeg støtt og stadig. Men sånn jeg ser det, er det å være
Et samtaleemne som har vært veldig hett i det siste, både
og på. Det er en del av meg. Jeg tror ikke man har et vanlig liv
kristen en befrielse, ikke et nytt sett med lenker.
og et åndelig liv, jeg tror at alt henger sammen. Det er ikke all-
tid man tenker over at hjertet slår, men uten det dør man. Det
i dine samtaler med venner som har et annet livssyn enn deg
er ikke alltid jeg har så mye kontakt med den åndelige delen av
selv. Kanskje det også kan bidra til at du og de med samme livs-
meg, men jeg ville aldri klart å gi helt slipp på den.
syn som deg får lyst til å studere Bibelen sammen. Vi må tørre
å snakke om de vanskelige tingene. Vi må lære oss å møte de
For det andre: De siste tre årene har jeg brukt mer energi
Derfor håper jeg at dette nummeret av AU kan hjelpe deg
på å forsvare og forklare min tro enn jeg har brukt på å vokse i
med andre utgangspunkt enn oss
den. Jeg forstod ikke hvor utmattende dette egentlig har vært,
selv med åpenhet, interesse og
før jeg kom tilbake til Norge til et miljø der flere trodde det sam-
forståelse. Og vi må samles, for vi
me som meg. Jeg tror det er veldig viktig og sunt å ha flere ven-
trenger hverandre.
ner med et annet livssyn enn deg selv. Verden er så mye større
Jeg ønsker deg en herlig vår!
enn oss, og jeg har vokst veldig mye i disse samtalene. Men det
er ikke noe bedre å bare ha ikke-kristne venner enn det er å
Klem fra Synne.
Innhold
Hilsen fra redaktøren...................................................................... 3
Norge på langs – for ADRA .......................................... 14
Hvem dømmer du til helvete? ........................................ 4
Å tro eller ikke tro på helvete? ..................................... 16
Humanitære hotspots .................................................. 10
Anbefalinger: Film og bøker om helvete ....................... 18
Trusselen om helvete .................................................... 12
Du vet du er adventist, hvis ... ...................................... 22
Advent Ungdom – 2-2014
3
Tekst: Harald Giesebrecht
Hvem dømmer du til HELVETE?
HELVETESDEBATTEN ER OVER OSS IGJEN. HAR ADVENTISTENE NOE Å LÆRE?
Mine 15 sekunder i rampelyset
gramlederen som het Styrk (programmet
Helvetesdebatt
Jeg skulle på TV og var veldig spent. De
het «Styrk Live») oppriktig nysgjerrig.
Jeg hadde altså ganske mange slike his-
hadde ringt fra selveste NRK og bedt
”Hvorfor skulle jeg ellers bli kristen?”
torier i bakhodet da Erik, en pastorvenn
meg komme i studio. De mente per-
spurte han overrasket. Etter programmet
av meg fra Misjonskirken i Oslo, fortalte
spektivene mine ville være verdifulle. Jeg
kom en annen ung kristen bort til meg
at han skulle ha en offentlig helvetes-
var blitt oppdaget! Det er klart man blir
og sa akkurat det samme. ”Hvis det ikke
debatt i kirka si som skulle streames live
smig­ret av slikt. Selvfølgelig går man.
var for evig pine, skulle han blåst en lang
på nettet. (Ja, han er akkurat så kul og
mars i hele kristendommen og syndet
vågal som han høres ut her). Det skulle
Temaet var ’helvete’, og det viste seg at
i vei.” Jeg kunne for så vidt forstå bak-
gå ordentlig for seg med et ganske lærd
man måtte være ganske frampå for å
grunnen hans. Noe tidligere hadde jeg
panel av teologer. Utgangspunktet for
slippe til. Jeg var tross alt bare en utvalgt
overvært en rystende dramaoppsetning i
debatten var Rob Bells kontroversielle
publikumer. Jeg fikk dermed med meg
en pinsemenighet i Oslo. Den het «Him-
bok Love Wins, som stiller spørsmål ved
det meste av debatten før det ble min
melens port og helvetes flammer», og
klassisk helveteslære.
tur, og da hadde det slått meg at sam­
hadde som sin eneste hensikt å skremme
talen hadde fått en underlig slagside. For
folk til å søke Jesus. Ulike mennesker
Harald…» sa han plutselig og vred
enhver tilhører måtte det høres ut som
våkner opp i dramaet på «den andre
hjernen sin en stund for å finne ut
om hele poenget med kristendommen er
siden» etter flykrasj og bilulykker osv. og
hvordan han skulle fikse det. Panelet var
å unngå å havne i helvete – uav­hengi­g
får vite om de skal opp eller ned. Da ap-
nemlig fullt.
av hvilket syn man har på hva det er for
pellen ble gitt etterpå, kom fire livredde
noe. Da jeg påpekte dette, virket pro-
småjenter frem og «søkte frelse».
første til å gi respons når gulvet ble åp-
4
Det var et slags talkshow om livssyn.
«Men du skulle jo ha vært med,
Vi landet på at jeg skulle få være den
Advent Ungdom – 2-2014
net for spørsmål. Jeg skulle få ti minut-
å håpe at det på grunn av Jesus vil bli
kristne – i hvert fall til jeg har snakket
ter.
mange som blir frelst, også av de som
ordentlig med dem.
Jeg må si at jeg gledet meg litt til å
ikke har hørt om Jesus. (Marit Landrø
fortelle hvordan det hadde vært å vokse
uttrykte et liknende håp). Og Andreas
Ytring
opp med en kristendom uten helvete,
Hegertun, pastor i pinsekirken Filadelfia,
Så i januar i år kom NRK med radiodoku-
og hva det hadde betydd for gudsbildet
snakket med stor visdom om formidling
mentaren «Et sant helvete», der homo­
og motivasjonen min. Jeg trodde dette
av evangeliet og hvordan forkynnelsen
file Arnfinn Nordbø fortalte hvordan det
skulle stå i sterk kontrast til det panelet
og demonstrasjonen av Guds rikes god-
var å vokse opp med en Gud som helt
hadde å si. Bare noen uker før hadde
het i møte med en verden uten Gud,
sikkert kom til å dømme ham til hel-
jeg nemlig snakket med en pastor som
overflødiggjorde en helvetesforkynnelse.
vete… enten for å leve en løgn (late som
mente at det var viktig å stå på bar-
Han innrømmet faktisk at han aldri
om han ikke var homofil) eller for å bli
rikadene for helvete, og han hadde det
hadde forkynt om det.
seg selv (stå fram som homofil). Arnfinn
tradisjonelle synet på sakene. Jeg
blir i dokumentaren satt opp mot
trodde jeg visste hvor landet lå.
23 år gamle Tor André Haddeland
Så feil kan man ta. For den
åpenheten panelet viste i møte
med bibel­tekstene... den varsomheten og visdommen de uttrykte
seg med, og det gudsbildet de
”Etter at det hele var over tenkte
jeg at jeg måtte være litt mer forsiktig med hvilke meninger jeg tillegger
andre kristne – i hvert fall til jeg
har snakket ordentlig med dem.”
som har gitt livet sitt til å forkynne om Jesus, ikke minst fordi de
som ikke tror og omvender seg,
kommer til et ganske så bokstavelig helvete i all evighet.
formidlet, var milevidt fra det
Og så var vi i gang igjen. Gunn
klassiske helvetessynet jeg i tidli-
Hild Lem som nettopp hadde
gere møter var blitt presentert for.
Da det ble min tur, var det ingenting
skrevet en bok om religionskritikk, kriti-
å protestere på. Jeg kunne bare fortelle
serte i en kronikk den fryktfremkallende
en katolikk og en lutheraner. Bare for
historien min slik jeg hadde planlagt det,
helvetesforkynnelsen til de kristne me-
å nevne litt av alt det spennende jeg la
og det ble svært godt mottatt. Etterpå
nighetene i bibelbeltet der hun hadde
merke til: Rolf Kjøde, da generalsekre-
laget Vårt Land en stor sak av at jeg som
vokst opp, noe som fremprovoserte en
tær i Nordmisjon, tillot seg å ikke vite
«helvetesfornekter» (deres ord – ikke
rekke velskrevne kronikker, både for og
hvor lenge helvete skulle vare og hvilken
mitt) hadde likt panelet.
imot, i en rekke ulike media. Arnfinn
virkelighet som ligger bak bildene, men
Nordbø skrev for eksempel:
fastholdt at fortapelsen var et bevisst
nerende kvelden, kan du bare gå til him-
møte med det faktum at man ikke ble
meloghelvete.no/opptak og se hele se-
«Når Misjonssambandet og andre
frelst. Sjelesørger og pastor Marit Landrø
ansen. Du kan også lese mer på bloggen
kristne ikke kan oppgi læren om helvete,
fremholdt at bildene Bibelen bruker på
min om det som skjedde: haraldsblogg.
handler det for dem ofte om at da ville
fortapelsen, tross alt er bilder, og at de
blogspot.no. Der ligger også en link til
hele deres tro rakne. I det konservative
må underordnes det gudsbildet vi har i
avisartiklene. Jeg har faktisk ikke blogget
kristne miljøet i Rogaland der jeg vokste
Jesus. Øystein Lund, katolikk og dekan
siden, så det er lett å finne artiklene.
opp, var tankegangen ofte: «Hvorfor
ved MF beskrev grundig den jødiske bak-
skulle man være kristen og følge strenge
grunnen for de bibelske bildene, og tillot
jeg at jeg måtte være litt mer forsiktig
moralregler om ikke for trusselen om
seg i tillegg, akkurat som oss adventister,
med hvilke meninger jeg tillegger andre
evig pine i helvete?»
Panelet bestod av to pinsevenner,
Advent Ungdom – 2-2014
Har du lyst til å oppleve hele den fasci-
Etter at det hele var over, tenkte
5
et valg, og at de som ikke velger Gud,
går glipp av evig liv. Evig liv er nemlig
noe vi bare har sammen med Gud, og
de som ikke vil være sammen med Gud,
må få slippe det, og da går det slik vi er
vant til. Man dør.
Det store spørsmålet er imidlertid:
Når folk har fått en reell mulighet
å finne ut om Gud, vil de da være
sammen med ham?
Og hva med alle de som har vokst
opp med et forvrengt gudsbilde på
grunn av de troende de har møtt?
Når vi følger med i slike helvetes­
debatter, kan vi gjøre én av to ting.
1. Vi kan klappe oss selv på skulderen fordi vårt helvete varer så mye
kortere enn helvetet enkelte andre
kristne har. Eller:
2. Vi kan lytte til kritikken mot en fryktog angstfremkallende forkynnelse,
og så analysere vår egen tro for å
se om den har elementer av det
samme.
Selv må jeg innrømme at jeg som barn
hadde mareritt om at Jesus kom igjen og
tok med seg mamma og pappa, mens
jeg ble igjen. Jeg trengte ikke noe helvete for å være livredd.
NRK TV hanket inn pastor Jan Åge Torp
skjønner ikke hvordan du kan fortsette å
til å male helvetes pinsler på TV i beste
elske Gud. Det forstår jeg ikke.
nighetsskolen de går på, og var nokså
rystet over tanken på at faren til en i
klassen kanskje ikke kommer til him-
sendetid. Debatten mellom ham og
Gunn Hild Lem sluttet imidlertid med at
Adventistene og helvete
Gunn Hild sier: Jeg ser hvordan du kan
Adventistene tror ikke at Gud skal straff­e
tro at noe vondt kan være sant, men jeg
folk i all evighet. Vi tror at Gud gir folk
6
Mine egne barn kom hjem fra me-
melen siden han ikke tror på Jesus. Ikke
vet jeg hvor de har det fra. Det kan ha
vært en diskusjon i friminuttet for alt jeg
Advent Ungdom – 2-2014
vet. Men slikt er mer enn nok til å skape
dag. Og trenger vi en ekstra dose, er det
den røde tråden gjennom adventist-
masse frykt. Jeg tør ikke tenke på hva
bare å se på Dagsrevyen.
teologie­n. Gud er mer opptatt av at
det gjør med følelsene og gudsbildet til
gutten det gjaldt.
er at når jeg snakker med mennes-
skal adlyde ham. Og kjærlighet kan bare
ker som ikke bekjenner noen tro og
gis frivillig. Kjærlighet kan bare gis et-
Hva er motivasjonen vår for å
spør dem hvordan de skulle ønske
ter at man blir kjent og forstår. Har du
følge Jesus?
ting var, så lengter de også etter det
forkastet Gud på bakgrunn av et sykt
Selv gikk det opp et lys for meg først da
samme som Jesus.
gudsbilde, har du ikke egentlig forkastet
jeg var blitt ganske voksen. Det var en
Gud. Så Gud som kjenner hjertene, må
prosess som gikk over en lang tid, men
etter, kommer ofte veldig nært det
gå etter noe annet enn det ytre… noe
kort oppsummert gikk den omtrent slik:
Bibelen kaller Guds rike.
annet enn det vi andre ser. Og han ser
Men det virkelig tankevekkende
Det folk flest innerst inne lengter
Gud: Vil du til himmelen, Harald?
mennesker skal elske ham enn at de
også hvorfor noen er blitt så ødelagt at
Jeg: Ja, naturligvis
Håpet i advent-troen
de ikke engang har sunne lengsler.
Gud: Hvorfor det?
Det ligger i adventistenes tro et dypere
Jeg: Fordi der kommer alt til å bli så
syn på det hele, som tillater oss å snakke
å håpe at det blir riktig så folksomt i Guds
bra… ikke mer elendighet og ensomhet
annerledes om frelse og fortapelse
rike. Og jeg ønsker at både barna mine
og død.
enn det man tradisjonelt gjør i kristen
og leserne mine skal oppleve at det i hvert
Gud: Hvorfor det?
sammenheng. Frihet og kjærlighet er
fall er lov å håpe at det er håp for alle!
På denne bakgrunnen tillater jeg meg
Jeg: Fordi det blir slik du vil?
Gud: Så du tror det blir bra, hva? At ting
blir slik jeg vil?
Interessert i temaet?
Jeg: Ja
Gud: Så hvorfor er du redd for å gi meg
livet ditt nå?
Det hadde jeg ikke noe godt svar på…
men jeg oppdaget at evangeliet i Det
nye testamente ikke handler om hvem
som kommer til Himmelen, men at
Herren, Jesus, Kongen er kommet til
oss for å opprette sitt rike sammen
med alle som liker prosjektet! Et rike
som skal fortsette inn i evigheten, etter
oppstandelsen, hvor Gud virkelig skal få
det som han vil.
Motivasjonen min er visjonen av det
riket. Jeg lengter etter det samme som
Jesus. Hvordan det er før Jesus får det
Vil du lese noen av kronikkene i den siste helvetesdebatten, kan du for eksempel
google:
Gunn Hild Lem: I helvete heller
Espen Ottosen og Øyvind Åsland: Når Gud skal holde dom
Arnfinn Nordbø: Det enorme helvete
Portrettet av Tor André Haddeland: Vil fortelle om det sanne helvete
Radiodokumentaren heter: Et sant helvete. Den er lett å finne om du søker på
NRK’s nettsider. Debatten mellom Torp og Gunn Hild Lem finner du ved å søke på
«aktuelt 10.02.2014». Helvetesinnslaget begynner på tiden 28:30.
Sjekk også haraldsblogg.blogspot.com for mer om det som skjedde rundt
helvetes­debatten Erik satte i gang i Misjonskirken.
som han vil, opplever vi jo hver eneste
Advent Ungdom – 2-2014
7
Tekst: Vanja Andersen
Verden gjennom dine øyne
VI ER SÅ LIKE VI TO, MEN LIKEVEL AVDEKKER BLIKKENE VÅRE TO HELT FORSKJELLIGE VERDENSBILDER.
Ulike perspektiver
dette som utgangspunkt bygger
havne i helvete. Hvordan kan Gud
Vi ser på det samme: menneskene,
du din tro, ditt gudsbilde. Du lener
fortelle sine barn at de ikke skal be-
bygningene, trærne, skyene og
deg på andre menneskers drøm-
kymre seg og at de skal få ha fred i
den samme sola, men du ser noe
mer og mareritt – drømmen om et
hjertet, hvis han samtidig skremmer
helt annet enn meg. Gjennom
liv på rosa skyer og marerittet om
og truer? Kanskje det ikke er trusler
dine øyne ser du en verden der
evig tortur.
fra Gud, men menneskelige teorier
som kan skremme mest.
hvert menneske i utgangspunktet
8
er godt, og du ser en Gud som
Frykt
inviterer noen av de heldige døde
Mange spekulerer i når sola vil eks­
Hva skjer når vi dør, da?
til Himmelen, mens resten blir gitt
plodere og utrydde menneskene.
Kapellet er fylt av blomsterkranser
til motstanderen og må tilbringe en
Flere og flere gjør seg klare til en
og det står en kiste midt i rommet.
evighet på et sted kalt Helvete. Du
epoke med ekstremvær og global
Et menneske har smilt sitt siste
kjemper for et positivt menneske­
klimakrise. Noen kjøper et helt la-
smil og trukket pusten for aller
syn og ser ikke hvordan denne
ger med hermetikkbokser i tilfelle
siste gang. Kroppen er livløs, død.
kampen gir deg et negativt guds-
det blir hungersnød. Enkelte frykter
Hva skjer med oss mennesker når
bilde. Mennesker har en tendens
for en 3. verdenskrig. Flere men-
vi dør? Istedenfor å lage din egen
til å sette mennesket først, og med
nesker lever et helt liv i redsel for å
teori vil jeg anbefale deg å lese mer
Advent Ungdom – 2-2014
om temaet i Bibelen. Den forteller:
En ny himmel og en ny jord
skal ingen bud brytes, ondskapen er
De døde sover, det er en undersøk­
Jeg må være ærlig og si at jeg ikke
utslettet for godt. Det er fantastisk å
ende dom og det vil bli en utslet-
vet så mye om dette stedet. Det jeg
få være en kristen og vite dette når
telse av det onde.
har fått vite, er at Guds lov skal gjel-
man opplever døden på nært hold.
de, det skal ikke være tårer og det er
Jeg kan ikke bygge min tro med
1. Tess 4: Når Herren
bedre enn det beste jeg kan tenke
selvbestemte byggeklosser. Jesus
kommer
meg. Jesus snakket mye om Guds
skal være hjørnesteinen og de andre
rike som begynner her på jord­en
klossene min tro består av, er hans
og strekker seg inn i evigheten. Her
sannhet og hans verk.
13
Vi vil at dere skal vite, søsken,
hva som skjer med dem som er
sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge
som de andre, de som er uten håp.
14
For om Jesus døde og sto opp,
og det tror vi, så skal Gud også ved
Jesus føre dem som er sovnet inn,
sammen med ham. 15 Dette sier vi
dere med et ord fra Herren: Vi som
fremdeles lever og blir igjen her
helt til Herren kommer, skal slett
ikke komme før dem som er sovnet
inn. 16 For når befalingen lyder, når
erkeengelen roper og Guds basun
høres, da skal Herren selv stige ned
fra himmelen, og de døde i Kristus
skal stå opp først. 17 Deretter skal vi
som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og
så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst og sett mot i
hverandre med disse ordene!
(Tips til videre lesning: Se fot­not­ene
og de andre referansetekstene i Bibelen og les flere bibelvers om samme
tema. Du kan også søke på bestemte
ord i nettbibelen eller bla opp i en
bibelordbok for å finne ut mer.)
Advent Ungdom – 2-2014
9
Tekst: ADRA
HUMANITÆRE HOTSPOTS
hjørnet, og man frykter hungersnød der-
hjelp til gravide og til folk som er syke
etter store naturkatastrofer som får mye
som hjelpen ikke kommer fram i tide.
og i behov av helsetjenester. Barn får
oppmerksomhet i media og katastrofer
Hvem:
skolesekker med nødvendig utstyr, og
som kan «løses». Tyfon Haiyan på Filippi-
ADRA hjelper flyktninger i Sør-Sudan og
familier får hjelp til å sende barna på
nene november 2013 er et godt eksem-
Uganda.
skolen.
pel på det. Men det er vanskelig å samle
Hva:
inn penger for å hjelpe de som lider i
ADRA deler ut nødhjelpspakker til sør-
kjølvannet av store, tunge, lang­varige
sudanesiske flyktninger i Sør-Sudan
konflikter; konflikter som etter hvert blir
og Uganda. Nødhjelpspakken består
«gammelt nytt» for media, og glem-
blant annet av tepper, presenning for å
mes litt bort, selv om de i høyeste grad
beskytte mot regn, vaskebalje og vann-
fortsatt er pågående. Her er fire av de
kanne.
Foto: Margit Wærn/ADRA Danmark.
Det er lett å få penger til hjelpearbeidet
største katastrofeområdene der ADRA er
involvert i dag:
Hvor: Den sentralafrikanske
republikk
De siste månedene har volden i Den
sentralafrikanske republikk økt voldsomt. Det som startet som en politisk
konfrontasjon mellom politiske partier,
Hvor: Syria
har utviklet seg til å bli voldelige etniske
Konflikten i Syria er langvarig og vil ikke
og religiøse konfrontasjoner. Urolig­
Hvor: Sør-Sudan
kunne løses med det første. Landet har
heten har tvunget halvparten av landets
I midten av desember utartet det seg en
gått fra å være et mellominntektsland
innbyggere på flukt. Veier og luftrom er
større konflikt mellom ulike politiske ret-
til å bli et utviklingsland. Konflikten har
ikke trygge. 100 000 mennesker søker
ninger i Sør-Sudan, og uroen spredte seg
status som Level 3.
tilflukt i nabolandet Kamerun og 80 000
raskt utover landet. Situasjonen er me-
Hvem:
i Tsjad, og tallene øker stadig. Konflikten
get alvorlig for alle de tusener av men-
ADRA hjelper syriske flyktninger i Syria,
har status som Level 3.
nesker som er rammet, og konflikten har
Libanon og Jordan.
Hvem:
nettopp blitt oppgradert til Level 3 – den
Hva:
Flyktningfamilier fra Den sentral­
høyeste graden. Regntiden er like rundt
ADRA gir vinterpakker med varme klær,
afrikanske republikk i Kamerun og Tsjad.
10
Advent Ungdom – 2-2014
Hva:
ADRA hjelper flyktningene med materi­
aler for midlertidig husly, hygienepakker,
kjøkkenutstyr og jerrykanner til å lagre
vann i.
Brødrene sover under et stort tre i leiren. Til å begynne med hadde de ikke tepper å
dekke seg til med. Det har de nå, takket være ADRAs nødhjelpspakke.
FLYKTET ALENE TIL UGANDA FRA
SØR-SUDAN
J
ames er 10 år gammel og går i 1.
klasse på en skole i Jonglei-regionen
i Sør-Sudan. En dag kom han hjem
fra skolen og ble møtt av moren sin som
ba ham om å flykte. Hun hadde blitt
James er glad for nødhjelpspakken fra
ADRA.
skutt i låret. Borgerkrigen hadde kommet
Hvor: Filippinene
8. november 2013 ble Filippinene rammet av en av historiens kraftigste stormer som er målt. Det har tidligere vært
målt en like sterk storm over havet, men
ikke over land. Stormen ødela hus og
avlinger. Over 6000 mennesker omkom
og 4 millioner ble internt fordrevet. Katastrofen har status som Level 3.
Hvem:
ADRA hjelper mennesker rammet av
tyfonen Haiyan på øya Panay og Leyte
(Tacloban).
Hva:
I den umiddelbare fasen etter tyfonen
distribuerte ADRA mat og nødhjelps­
pakker til de rammede. Nå jobber ADRA
med rehabilitering og gjenoppbygging
av for eksempel fiskebåter og hus.
Advent Ungdom – 2-2014
til landsbyen hans. Foreldrene til James
de ikke tepper å dekke seg til med. Det
kunne ikke flykte med ham. Da kampene
har de nå fra ADRAs nødhjelpspakke.
begynte, valgte faren til James å delta
Brødrene får også mat fra FNs matvare-
i konflikten, og moren hans var ikke i
program, og den tilbereder de sammen.
stand til å flykte på grunn av skuddsåret
i låret. James gjorde som moren ba han
satt er i live. I tillegg bekymrer brødrene
om. Han flyktet og løp hele veien til den
seg for lillesøster på 8 år som også ble
ugandiske grensen – alene.
igjen i Sør-Sudan.
Det var under utdelingen av nødhjelps­
Brødrene vet ikke om foreldrene fort-
I samarbeid med UNHCR deler ADRA
pakker i en flyktningleir i Boroli at ADRA
ut nødhjelpspakker til sørsudanesiske
møtte James. Han fortalte oss sin historie
flyktninger i Uganda. Nødhjelpspakken
– en historie som dessverre ikke er ene­
består blant annet av tepper, en presen-
stående. Det finnes mange barn i Ugandas
ning for å beskytte mot regn, en vaske-
flyktningleirer – barn som James, som har
balje og en vannkanne. Nødhjelps­pakken
flyktet alene og nå må klare seg selv.
er stor og tung, men James er sterk og
var fast bestemt på å bære den selv.
James ble både glad og lettet da han
kom fram til Boroli-leiren i Adjuman i det
nordlige Uganda. Gleden ble enda større
ADRA å hjelpe flyktningbarn som James
da det viste seg at hans 12 år gamle
i Sør-Sudan og Uganda. Kr 250 dekker
store­bror også befant seg i leiren.
en nødhjelpspakke til én familie. Gi din
gave til konto 3000.30.31035 – merk
De to brødrene sover under et stort
tre i leiren. Til å begynne med hadde
Takk for at du gjør det mulig for
«Flyktninger, Sør-Sudan».
11
Tekst: Vidar Hovden
«Jeg taler sikkert til mange i kveld som
vet at de er uomvendte. Du vet at hvis du
stupte død ned på gulvet nå, så stupte du
rett i HELVETE… Hvordan kan du som er
uomvendt, legge deg rolig til å sove om
kvelden, du som ikke vet om du våkner i din
egen seng, eller i HELVETE?»
D
ette er sitat fra norgeshistoriens kanskje mest kjente tale
om helvete. Det var professor
Hallesby ved Menighetsfakultetet som
på nyåret 1953 holdt denne talen på
TRUSSELEN OM HELVETE
– EN HISTORISK OG PSYKOLOGISK TILNÆRMING
radioen. Foranledningen var en drakamp
mellom krefter1 som ville dreie stats­
kirken i retning av en læremessig inkluderende folkekirke, med rom for mange
slags religiøse uttrykk, og konservative
kristne som følte at etablerte kristne
tradisjoner og bekjennelser stod under
press og var ved å forvitre. Hallesby, som
på mange måter var en gallionsfigur for
den konservative fløyen, hadde en nød
for at uomvendte ikke måtte vente med
å omvende seg. Og leser man hele talen,
er det tydelig at han holder den ut fra en
dyp overbevisning om at den kan redde
noen fra evig fortapelse. Og det er vel
prisverdig, eller?
Det er mulig det er noe prisverdig
med det Hallesby gjorde, men en slik
tale ville garantert fått reaksjoner i dag.
Reaksjoner uteble heller ikke i 1953 – for
å si det mildt. Særlig Kristian Schjelderup, biskopen i Hamar på den tiden,
gikk hardt ut mot Hallesby og hans tale.
Han mente det var skadelig å true med
12
Advent Ungdom – 2-2014
helvete på denne måten, og framholdt
at ingen skal ha rett til å «forkynne at
klar på at i «kjærligheten finnes det ikke
at Jesus aldri lærte om «helvete som et
andre skal lide i helvete for sine misgrep,
frykt: Den fullkomne kjærligheten driver
sted med evig pine for kropp og sjel,
mens de selv skal spares for kritikk fordi
frykten ut. For frykten bærer straffen i
pålagt de uomvendte av en straffende
det er ubehagelig.» Selv synes jeg hun
seg, og den som frykter, er ikke blitt full-
Gud». Læren om en evig straff hører
skriver et rettmessig og konstruktivt inn-
endt i kjærligheten»12. Bibelens Gud er
ikke hjemme i kjærlighetens religion,
legg, som ingen kristne kan hoppe bukk
en Gud som i det lengste vil frelse. Ikke
påstod han2.
over. Særlig vi kristne ledere har et an-
en som ser etter og benytter seg av en-
Reaksjoner uteble heller ikke i
svar for hva vi forkynner og hva det gjør
hver anledning til å sende folk i fortapel-
mars 2011, da den kjente pastoren Rob
med mennesker. Men hvordan skal vi så
sen. Det er en fundamental misforståelse
Bell kom ut med boka «Love Wins».
forkynne om helvete, eller bør vi utelate
av den bibelske fortellingen.
Også han kritiserer helvetesforkynnelsen
det?
i en del sammenhenger. Han er bekym-
ret for hva det gjør med gudsbildet til
dag skal ta et oppgjør med og utrydde
med «klar tale». Men generelt er ikke
folk, og stiller spørsmålstegn ved om
det onde6. Det er det begrepet «hel-
det å leve under frykt en bærekraftig
dette er en god måte å motivere folk til
vete» i Bibelen i bunn og grunn handler
måte å være kristen på.
å bli kristne på.
om. Som livgiver kan han ikke i det uen-
Ikke bare kristne, men også ikke-
Bibelen er helt klar på at Gud en
Noen ganger trenger enkelte men-
nesker å «vekkes opp» til realitetene
delige unngå å gripe inn overfor det som
kristne går i rette med helvetesforkyn-
ødelegger og bryter ned skaperverket
nelsen. 25. januar i år sendte NRK en
og livet. Det skal derfor ikke skjules i den
radiodokumentar om forkynnelse av
kristne forkynnelsen7. Det spiller en rolle
helvete i enkelte konservative kristne
hvordan man forvalter den gaven livet er.
miljøer i Norge3. NRK-skribenten Gunn
Dette kan inngå som sunne og klarsynte
Hild Lem skrev kort tid etterpå en kro-
tanker om livet og ansvaret vi mennesker
1
Først og fremst etterkrigstidens Arbeiderparti.
2
Bernt T. Oftestad m.fl., Norsk Kirkehistorie, s.284-
85.
3
En radiodokumentar om konservative kristnes
helvetesforkynnelse på bedehusene i dag. Du kan
høre programmet på http://radio.nrk.no/serie/radiodokumentaren/mdup01000414/25-01-2014.
4
Artikkelen het «I helvete heller» og fin-
nes på http://www.nrk.no/ytring/i-helvete-
nikk i NRK ytring som satte i gang en
har, hvis det er tilpasset livssituasjonen til
ny «helvetes­­debatt» i landet vårt4. Lem
dem som hører8. Men jeg kan ikke se at
debattprogram på TV med Jan-Aage Torp 11.feb:
er ingen teolog eller kristen, og derfor
å «skremme» mennesker til omvendelse,
http://www.nrk.no/video/helvete_debatt_100214/
går hun klokelig ikke inn for å debattere
er i tråd med det Jesus står for. Riktignok
selve tekstforståelsen bak troen på hel-
uttaler han ved en anledning at vi skal
vete. Hun nærmer seg heller problemstil-
«frykte ham som kan slå i hjel og siden
heller-1.11519924. NRK tok debatten videre i et
CA1AEEF406C677B3/
5
«I helvete heller».
6
2 Pet 3,10; Åp 21,8; 22,12; Jer 32,19.
7
Se f.eks. Apg. 20, 26.27.
8
Det er tydelig at Jesus gjør forskjell på folk når det
lingen som humanist og medmenneske,
har makt til å kaste i helvete»9. Leser vi
og stiller spørsmålstegn ved sunnheten
hele avsnittet i sin helhet, og i lys av de
f.eks. Matt 11,20-24; Matt 10,5-15; Matt 23,1-36;
i å forkynne helvete for å få folk til å
språklige virkemidlene som var vanlige i
Joh 8,1-11. Dessuten kan det være lurt å tenke over
omvende seg. Hun trekker fram at 1 av
Midtøsten på denne tiden, blir det tyde-
10 nordmenn tror på helvete, og at det
lig at poenget til Jesus er at man skal
merke til hvordan Paulus fullstendig skifter strategi
derfor ikke er et begrenset og indre-
«frykte Gud mer enn mennesker»10, ikke
nå han i Apg. 17,16-34 forkynner til atenerne, folk
religiøst problem. «På Modum finnes
at Gud skal sende deg til helvete.
det en egen avdeling for dem som sliter
med helvetesangst.»5 Lem etterlyser
at «Kristi kjærlighet tvinger oss»11. Og
konstruktiv religionskritikk, og mener
Advent Ungdom – 2-2014
Tvert imot framholder Paulus
Johannes, en av Jesu aller nærmeste, er
gjelder hvordan han forkynner i evangeliene. Se
at store deler av Bibelen faktisk ikke var skrevet til
allment, men internt bruk overfor de troende. Legg
som ikke kjente Bibelen.
9
Luk 12,4.5.
10
11
12
Apg 5,29.
2 Kor 5,14.
1 Joh 4,18.
13
Norge på langs – for ADRA
Sigve Fast (25) har ikke helt de samme planene for sommerferien som de fleste av oss. 10. juni
starter han på en noe lengre gåtur – han skal nemlig gå hele Norge på langs, til inntekt for ADRAs
utbygging av skole i Myanmar. Vi i AU har tatt oss en prat med sprekingen.
AU: Jasså, Sigve! Fortell oss litt
en skole i Myanmar, så jeg jobber
om hva i alle dager det er du har
også med å få sponsorer på den
tenkt å gjøre.
fronten. Jeg skal i hovedsak sove
Sigve Fast: 10. juni starter jeg å
i telt. Jeg liker å sove i telt, men
gå Norge på langs til inntekt for
hvis det ligger noen DNT-hytter
et skoleprosjekt ADRA kjører i
langs veien, så kommer jeg nok
Myanmar i år.
til benytte meg litt av disse også.
Ruta er lagt opp sånn noenlunde,
AU: Hva fikk deg til å ville
men det er bare en guide. Det
gjennom­føre dette stuntet?
beste med turer som dette, er å
SF: Hva er det å ikke ville? Oppleve
ta ting som de kommer, snakke
norsk natur på sitt beste og verste.
med lokalfolk og ta imot råd fra
Leve det enkle liv i total frihet. Fri
dem. Mat krever litt planlegging.
for støy, eksos og hverdagsstress.
Jeg lager matpakker hjemme,
Høres det ikke deilig ut? At jeg
og får noen snille hjelpere (de
ikke bare får gå for min egen del,
vet det ikke ennå) til å sende til
men i tillegg for en sak som er
postkontor underveis. Jeg kom-
større og viktigere enn meg selv, gir turen
SF: Vel, jeg skal bære en 20 kilos sekk
mer sikkert til å kjøpe noe mat under-
en ekstra dimensjon og motivasjon.
2500 kilometer, så størstedelen av for-
veis også. Jeg har ikke hørt med noen
beredelsen er det fysiske. Derfor har jeg
gnagsårplaster-produsenter ennå, men
AU: Hvilke forberedelser gjør du i for-
løftet mange tunge ting og satt dem
dette må da være et tilbud de ikke kan
kant av denne turen? (Hvor skal du
ned igjen. Det kreves en del utstyr for å
si nei til…?
sove? Vet du hvor du skal gå hver enkelt
gjennomføre en ekspedisjon som dette.
dag, eller tar du det litt som det kom-
En del utstyr koster en del penger, så jeg
AU: Utover å bygge skole i Myanmar
mer? Hva gjør du med mat osv.? Og blir
jobber med å skaffe utstyrssponsorer.
og få flere gnagsår – hva ønsker du å
du sponset av Compeed?)
Det koster også en del penger å bygge
oppnå med dette?
14
Advent Ungdom – 2-2014
SF: For min egen del handler det om
naturopplevelser, mestring og å leve ut
I sommer skal
mitt fulle potensial. Jeg er den beste
Sigve gå Norge på
versjonen av meg selv når jeg er på tur,
langs – og samtidig
og slik jeg ser det finnes det ikke bedre
bidra med å bygge
gudstjeneste enn det. Men viktigere enn
en grunnskole i
at jeg skal realisere meg selv, så vil dette
Myanmar (Burma).
bidra til å skape en framtid for andre
Det gamle skole-
som ikke har vunnet lotteriet det er å
bygget i landsbyen er av dårlig kvalitet, og er i tillegg skadet av termit-
blitt født her. Tenk at jeg kan gjøre noe
ter og ”tidens tann”. Landsbyen, landsbylederen og lærerne gleder seg
jeg elsker og samtidig hjelpe andre. Er
stort til en ny skole, og de er forberedt på å gjøre sin del av innsatsen
ikke det flott?
som kreves. ”Jeg ville aldri ha trodd at noen som bor så langt unna,
ville bry seg om vår landsby,” sa landsbylederen da ADRA Norge nylig
AU: Hva er det verste som kan skje på
besøkte landsbyen. Befolkningen i landsbyen er fattige bønder som liv-
en sånn tur?
nærer seg av husdyrhold og jordbruk.
SF: Det er bare å ringe mormor, så gir
hun deg gladelig en liste over alt som
kan/kommer til å gå galt. Spist av bjørn
er min favoritt. Utover det tenker jeg det
verste å få en psykisk knekk og miste
motivasjonen. Da kan det gå fra å være
og det er ikke så lett å få lånt en heller.
den kuleste turen jeg har vært på til den
Så hvis noen vet om eller har en hund til
kjipeste.
låns, så ta kontakt. Ellers håper jeg å få
til et par besøk underveis.
AU: Hvor lang tid planlegger du å
bruke?
AU: Har du noen tips til andre som har
SF: De raskeste bruker 70-80 dager. Jeg
lyst til å gjøre dette?
har det ikke travelt, så jeg går til jeg er
SF: Bare det jeg pleier å si til folk som
ferdig. Det vil antagelig ta 90-120 dager.
sier de kunne tenke seg å gjøre noe lig-
AU: Bortsett fra deg selv (og Gud selv-
nende. Det er bare du som stopper deg.
Den gamle skolen har store skader og
skal rehabiliteres
følgelig), er det noen flere som er med
på turen? (Har du en bamse eller noe?
Kan vi bli med hvis vi vil?)
SF: Jeg har tenkt på å finne en maskot
ja, men har ikke funnet noen ennå. Jeg
har også lyst å ha med meg en hund på
Følg med Sigve på turen gjennom Norge her:
Blogg: www.labbelitt.blogspot.no
Facebook: www.facebook.com/ADRANPL
turen. Problemet er at jeg ikke har hund,
Advent Ungdom – 2-2014
15
Tekst: Wenche Aker
Å tro eller ikke tro på HELVETE?
D
et satt en gjeng med
forlot adventkirken. Han første,
barn med at helvete ikke fantes.
voksne på sabbats­skolen.
som ikke mente det var noen som
”Ingen kjærlig Gud kunne lage
De diskuterte i høye
opplevde helvete, viste seg å være
til noe sånt, pleide han å si. Jeg
toner om helvete. Jeg hadde nett-
en overgriper, og laget vel helvete
trodde på min far.
opp begynt å gå i adventkirken,
nok for noen, vil jeg tro.
og siden jeg ikke var oppvokst som
var jeg en kjent figur i bygda.
SDA eller hadde vandret så mye ut
skolen oppfattet jeg jo at det var
Også fordi jeg hadde både
og inn av kirker, forstod jeg om-
et annet slags helvete det var
barnekor og speider i samme
trent ikke et ord av hva de prøvde
snakk om i Bibelen. Det var artig å
lille bygd. Alle visste også at jeg
å formidle til hverandre.
få litt ny kunnskap, men for meg
var adventist. Dette var nordpå,
var ikke saken om helvete av sær-
og det var ikke så uvanlig å
opplevde helvete her på jorda,
lig viktighet. Min far var ikke noen
snakke om både Bibelen og
mens den andre mente at det var
kirkegjenger, men han leste i Bi-
tro på vaktrommet eller i andre
mange som opplevde det. Jeg var
belen hver søndag, og hadde ved
sammenhenger.
enig med sistnevnte, som i ettertid
flere anledninger innprentet oss
16
Den ene snakket om at vi aldri
Etter et par år til på sabbats-
Som bestyrer på et sykehjem
”Per” på 27 år var en meget
Advent Ungdom – 2-2014
dyktig pleier, han var pinsevenn
og en kjent leder for lokalradio’n.
En dag kom han til meg og
konstaterte at jeg ikke trodde på
helvete. Jeg svarte at det stemte,
og han ville vite hvordan jeg da så
på læren i Bibelen om helvete. For
meg var dette enkelt. Den kjærlige
Gud jeg kjenner, han ville ikke
lage en himmel der vi skulle kunne
se ned på dem som brant i evig
pine. Vi snakket også sammen
om å leve etter døden. ”Skal min
bestemor da sitte oppi himmelen
og se ned på all elendigheten som
noen av hennes etterkommere
opplevde? Det er helt utenkelig
å beskrive en himmel på denne
måten”, mente jeg. Han var enig
i at han heller ikke kjente en sånn
Gud. Han smilte og takket.
Uka etter kom han med en be-
kymret rynke i pannen og fortalte
tærer og brenner opp, og at noe
nye syn”. Det var for henne også
at han ”ikke kunne” tro på det
som er litt ”hardere” kan ta lenger
greit å si at de eldste tok feil.
jeg sa. Han hadde snakket med
tid å brenne. Det bildet likte han.
”de eldste” i menigheten, som
Da holdt det liksom litt at ”de
det vanlig å avslutte med å si til
hadde fastholdt dette med hel-
slemme” ville brenne litt mer. Så
barna: ”Av dette kan vi lære at...”
vete, og at man kom til himmelen
smilte vi litt mer av det, og temaet
Det liker ikke jeg å høre. Jeg vil du
når man døde. Så han måtte der-
var ikke lenger så avskrekkende .
skal få full frihet til å tenke hva du
for slutte å prate med meg. Men
Noen uker senere kom en an-
mener og tror. Det synet du har
noen uker senere kom han tilbake
nen godt voksen kvinne fra sam-
på Gud, handler om hvilket syn
og ville prate mer. Da jeg spurte
me flotte menighet og ville høre
du har fått overlevert fra de som
om ikke det var ”ulovlig” for han,
om hva jeg hadde fortalt Per. Også
fortalte deg om Gud da du vokste
sa han at han hadde tenkt på det
hun var glad for å slippe å holde
opp. Det er utfra dette synet du
jeg sa, og at det ga mer mening
fast ved det fryktelige helvete hun
leser i Bibelen og forstår det du vil,
når han leste Guds ord om igjen
hadde lært om som barn. Takk og
som kan passe med utgangspunk-
om den evige ild. En ild som for-
glede uttrykte også hun om ”det
tet du har.
Advent Ungdom – 2-2014
I mange barnefortellinger er
17
Tekst: Xxxxxx Xxxxxx
ANBEFALINGER:
Film og bøker om helvete
LOVE WINS
av Rob Bell
Boken som skapte kaos i
flere kristne miljøer, og tvang
flere kirker til å revurdere sin
teologi om livet etter døden.
Vil en kjærlig Gud sende mennesker til evig pine?
Boken tar for seg omtale av helvete i Bibelen og
HELL AND MR. FUDGE
(film)
argumenterer at evig liv ikke starter når vi dør –
det starter her og nå. Og kjærligheten seirer til
slutt. (robbell.com)
“Fantastisk. Denne filmen lar Bibelen vise oss sannheten om en
kjærlig Gud som lengter etter at
alle skal komme til ham. Takk Gud
for hans nåde!” (Eldar Andvik)
Basert på en sann historie.
Alabama, 1970: Edward Fudge, en ung pastor, får troen
prøvet og må tåle angrep fra sin meninghet når han
får i oppgave av en fremmed å bevise om helvete eksisterer eller ikke.
Imdb: http://www.imdb.com/title/tt1966465/
Hjemmeside: http://www.hellandmrfudge.org/
Streaming and downloading:
http://vimeo.com/ondemand/hellandmrfudge
DVD og boka: http://www.prestosell.com/cgi-bin/
order.pl?ref=hellandmrfudge&fm=2
NÅR GLASSFLATEN
BRISTER
av Torborg Aalen Leenderts
Boken gir en gjennomgang
av forholdet mellom trosforestillinger og levd liv. Forfatteren henter innsikt
fra teologi, psykologisk teori og egen arbeidserfaring for å si noe om hvordan troen kan bli
kraftkilden i livet i stedet for en skjør ”pyntegjenstand”. Boken kan være til nytte for alle som arbeider med trosformidling, diakoni og sjelesorg,
eller som selv opplever at troen utfordres av
livet. (Beskrivelse hentet fra notabene.no)
”Boken sier mye om vårt syn på Gud.”
(Wenche Aker)
Helvete i media (2014):
http://radio.nrk.no/serie/radiodokumentaren/mdup01000414/25-01-2014
http://www.vl.no/troogkirke/arnfinn-nordbo-tar-kraftig-oppgjor-med-nlm-og-helvete/
http://www.nrk.no/ytring/i-helvete-heller-1.11519924
http://www.nrk.no/ytring/det-enorme-helvete-1.11552408
http://www.nrk.no/fordypning/hver-tiende-tror-pa-helvete-1.11461498
18
Advent Ungdom – 2-2014
Newbold College med nytt sommerkurs innen Helse og velvære
Newbold College i England satser nytt og stort på helse og velvære med sommerkurs fram til et diplom med akademisk garanti
fra Andrews Universitet i USA. Kurset er beregnet for alle med studiekompetanse og interesse for helsefeltet – enten man har eller
ikke har helsefaglig/medisinsk bakgrunn.
Kurset er delt over to 5-ukersperioder.
1.del: 14. juli – 15.aug 2014.
2.del: 13. juli – 14.aug 2015
Blant fagfeltene kan nevnes: Helseprinsipper, Gode helse- og livsstilsvaner, Fysisk trening, Ernæring, Samfunnshelse, Rusproblematikk, Helseprogram i menighetslivet, Helsebasert evangelisme m.m.
Nærmere informasjon og påmelding på hjemmesiden til Adventistsamfunnet: www.adventist.no,
på hjemmesiden til Newbold College: www.newbold.ac.uk/health-and-wellness
eller ved å kontakte Per de Lange, Helseavdelingen DNU, 90183859, [email protected]
Certificate in
Health and
Wellness
The Certificate in Health
and Wellness programme is
intended to prepare those
with an interest in dietetics,
nutrition, wellness and fitness
for service in their local church
and community as they seek
to share the Seventh-day
Adventist lifestyle - including
the benefits of a vegetarian
diet and of regular exercise
and physical fitness.
Health
Principles
Fit for Life
Nutrition
Personal
Fitness Plan
Consumer
Health
Natural
Therapies
Pilates OR
Cardio-Kick
Wellness
Programmes
Evangelism
For mer
informasjon om
reise og påmelding,
besøk:
www.sabu.no
20
Advent Ungdom – 2-2014
•
•
•
•
•
•
• Hvis godnatt-historiene dine handlet
om virkelige mennesker og ikke eventyr.
Hvis du noen gang har lurt på om jorda kom
til å vare lenge nok til at du kunne rekke å få
deg kjæreste.
Hvis du priser deg lykkelig hver gang du finner
et sted som selger koffeinfri Coca-Cola.
Hvis du har kjøpt Nuttolene, ikke for å være
grei, men fordi du faktisk liker det.
Hvis du helt ærlig foretrekker vegetarburgere
framfor hamburgere.
Hvis du kan komme på over tolv forskjellige
måter å bruke soyabønner på.
Du har smakt vegan-ost.
• Hvis du gledet deg
til moren din sa du var gammel nok til å få
druejuice og kjeks under nattverden.
• Hvis du klipper tåneglene dagen før nattverden.
• Hvis du vet at det er noen typer gelé og marsh­
mallows som er laget av kokte grisebein, og du
kjenner forskjellen.
• Hvis din første bibel er full av små lapper med
bibel­
vers som du klippet ut og limte i barnesabbatskolen.
• Hvis de spiller barnesanger over høyttalerne på
Bok&Media, og du skvetter litt hver gang de synger
”søndag” i stedet for ”sabbat”.
• Hvis du noen gang har gått en tur på Sabbats ettermiddag, fordi det var det morsomste alternativet
som ble tilbudt.
Du vet du er adventist, hvis…
• Hvis du kan gå i kirka hvor som helst i landet,
og likevel møte på noen du kjenner.
• Hvis du har reist på speiderleir eller ungdomstreff for å finne kjæreste.
• Hvis du noen gang har deltatt i en diskusjon
om ”skadelig musikk”.
• Hvis du er vegetarianer av helsemessige årsaker,
men spiser hver eneste dessert på bordet på
potlucker.
• Hvis du har en solnedgangskalender på kjøleskapet
• Hvis du har sex med ektefellen din, men ikke vil
danse med vedkommende.
•Hvis du med vilje ser etter
arbeid på sykehus fordi det
er ok å jobbe der på sabbaten.
•Hvis å drikke mer enn 4
glass brus gjør deg litt
brisen.
22
• Hvis du samler på bøke­
r av en viss forfatter, men
ikke har fått deg til å lese de fleste av dem ennå.
• Hvis du “har et håp som setter deg i brann”.
• Hvis noen har sunget en kjempefin sang, og du ser
deg rundt i salen for å se om noen vil begynne å
klappe eller ikke.
• Hvis du fortsatt føler deg ukomfortabel med å løfte
begge hendene samtidig i kirka.
• Hvis du gikk på ”julefest” i stedet for juleball.
• Hvis du vet hva en kolportør er.
• Hvis paven får deg til å skjelve nedover ryggraden.
• Hvis du kjenner til en Søster White, og hun
IKKE er en nonne.
• Hvis fredager og lørdager
er de travleste dagene i
uka (og du gleder deg til
søndag når du endelig kan
slappe helt av).
Advent Ungdom – 2-2014
Har du og din familie meldt
dere på til Sommerstevnet?
Det håper vi, for her er det egne spennende møter for tenåringer og unge voksne.
Dere tenåringer har nesten deres egen leir på Sommerstevnet. Med møter og aktivi­
teter fra morgen til kveld! Det er en herlig blanding av åndelige, sosiale, kreative og
utfordrende elementer ledet av en gruppe med unge voksne og voksne. Morgenmøtene
ledes av engasjerende Dejan Stojkovic som er avdelingsleder for tenåringsarbeid i England.
For dere som føler dere litt for unge for voksenmøtene og litt for gamle for tenåringene, har vi egne møter for dere. På formiddagen
har dere egne møter med Jeffrey Carlson, pastor og religionslærer for en gjeng ungdommer ved Auburn Adventist Academy i USA. Han
liker å lese, spille instrumenter, drikke varme drikker for å bekjempe kulda i Seattle – og han jogger én gang i året. Om kveld­en får dere
være sammen med de andre i det store møteteltet, og etterpå blir det masse tid for samtaler, bønn og hyggelig samvær.
For mer informasjon, priser og påmelding besøk: http://sabu.no/Sabu/Hjem/Familie/Sommerstevnet.
Advent Ungdom – 2-2014
23
sanger og videoklipp til inspirasjon, samt dikt,
bilder, og artikler fra bladet. Vi legger også ut hele
bladet i PDF-fil en uke etter at bladet er kommet ut,
så du har også mulighet til å lese det på PC, mobil
og nettbrett.
Vi ønsker at bloggen skal være et interaktivt
forum. Derfor har vi også startet en åpen facebookgruppe (som heter AU Blogg), der du som medlem
kan holde deg oppdatert og poste forslag til fremtidige temaer, delta i diskusjoner og bidra med
innlegg til inspirasjon.
Finn oss på:
adventungdom.wordpress.com
RETURADRESSE:
AdventUngdom har også en blogg. Her poster vi
ADVENT UNGDOM
PB 103, 3529 RØYSE
AU – Blogg!