side 06 - Beerenberg

Beerenbergs Petter Vallestad | side 12
– Fullførte verdens tøffeste løp
Tre forretningsdivisjoner | side 06
Styrker ingeniøravdelingen | side 18
No.1
2014
Vår visjon:
Beyond
Expectations
Våre kjerneverdier:
Inkluderende
Nyskapende
Ansvarlig
Foto: Fredrik Arff
04
innhold & LEDER
05
B-magasinet
NR. 1 ÅRG. 6
06
08
10
11
12
16
18
20
22
24
Organisasjon
HMS
5 Beerenbergere
Kronikk
B-intervjuet
Kompetanse
Kompetanse
Kompetanse
Kompetanse
B-siden
Deler den opera­
tive virksomheten
inn i tre forret­
ningsdivisjoner
Pionerarbeid mot
hørselsskader
Fortell om noe
nytt du har lært
den siste tiden
Muligheter med
robotikk og
automatisering
Fullførte verdens
tøffeste løp
Kompetanse­
utvikling er
avgjørende
– Styrker
ingeniør­avdelingen
for framtidige
V&M-prosjekter
Opplæring der
ingen andre
leverer
- Alle kan bli
gode ledere
Inspirert av
vikingenes
kunnskap
Markedet vektlegger
erfarne aktører
ansvarlig utgiver
Beerenberg Corp. AS
adresse
Postboks 273 Slåtthaug
5851 Bergen
telefon
55 52 66 00
e-post
Morten Walde
[email protected]
redaktør
Ole Klemsdal
Stig Tuastad
Ole Klemsdal
Bente Souter (Nor PR)
redaksjon
Morten Walde
Layout
NOR PR
forsidefoto
Fredrik Arff
trykk
Bodoni
FOTO: fredrik arff
Olje- og gassnæringen vokser stadig i aktivitetsnivå, og forventes å runde 300 milliarder kroner i
drifts- og investeringskostnader på norsk
kontinentalsokkel for inneværende år. Sentrale
analytikere forventer også vekst i den kommende
femårsperioden, med en CAGR (Componed Anual
Growth Rate) prognose på rundt fire prosent (ref.
Oljedirektoratet) frem til 2018. Et slikt perspektiv
vil med dagens rekordhøye aktivitetsnivå som
utgangspunkt, være en konstruktiv utvikling.
Både politisk, industrielt og finansielt vil det
således være viktig å styre den strategiske
videreutviklingen av næringen ut fra en forventning om et jevnt aktivitetsnivå, høy sysselsetting
og forutsigbare rammebetingelser.
Forventningene til CAGR på internasjonal
kontinentalsokkel underbygger også en slik
betraktning, med en antatt vekst på rundt seks
prosent (ref. Rystad Energy) i den samme
perioden. Her er det viktig å merke seg at de
individuelle variasjonene er store fra område til
område.
I en industri hvor knapphet på ressurser har
preget utviklingen over flere år, opplever vi at
markedet i enda sterkere grad enn tidligere
vektlegger å tiltrekke seg erfarne aktører som
yter forutsigbare leveranser til rett tid - og til
rett kvalitet. Økt fokus fra de integrerte olje­
selskapene på robuste leverandører som kan
bidra til redusert risiko - både innen de operative,
kommersielle og finansielle sidene av total­
leveransen - er tydelige utviklingstrekk i dagens
offshoremarked. En konsolidering i ulike deler av
næringen for å skape nye lokomotiver som kan
bidra til å optimalisere uttak av stordriftsfordeler,
og i større grad realisere industrielle synergi­
effekter og som dessuten kan skape regionale
konkurransefortrinn når næringen nå flytter sitt
tyngdepunkt i nordlig retning, er således en høyst
tenkelig utvikling for oljeservicenæringen i
Norge.
Det er imidlertid, til tross for vekst og økt
aktivitetsnivå, langt fra slik at alt er rosenrødt i
norsk olje- og gassnæring. Det er et faktum at
inntjeningen, også i etterkant av finanskrisen, har
vært fallende både på operatør- og leverandørsiden.
At denne negative utviklingen videreføres i en
periode preget av høykonjunktur er alarmerende,
og dette er en utvikling som ikke kan fortsette. At
nye kart vil tegnes både industrielt og finansielt
24
er rimelig sikkert. I lys av dette, vurderer
Beerenberg at en videreføring av selskapets
kontinuerlige forbedringsprosesser innen
leveransekvalitet, operativ forutsigbarhet og
kostnadseffektivitet er våre fremste
konkurranse­fortrinn også i årene som kommer.
Selskapet vil med kontinuitet innen disse
strategiske instrumentene fortsette å skape
trygge arbeidsplasser for våre medarbeidere, vi
vil fortsette å levere konkurransedyktige
løsninger til våre oppdragsgivere, og vi vil forbli
et attraktivt investeringsobjekt i vekst for våre
eiere!
Morten Walde
Konsernsjef, Beerenberg
06
B-magasinet
07
Organisasjon
NR. 1 ÅRG. 6
Deler den operative virksomheten
inn i tre forretningsdivisjoner
Konseptutvikling, integrert samhandling og tydeliggjøring av
kjernevirksomheten er de sentrale faktorene i Beerenbergs organisering
av de nye forretningsdivisjonene Maintenance & Modifications,
Cold Work Concepts og Benarx Solutions.
Av Ole Klemsdal
Maintenance &
Modifications:
Cold Work
Concepts:
Benarx
Solutions:
Isolering, Stillas, Overflate, Tilkomstteknikk,
Arkitekt og Engineering & Inspection.
Sveisolat, Cold Cutting og Engineering &
Inspection.
Benarx, Subsea Insulation og Engineering &
Inspection.
Beerenberg har i løpet av det siste året vært
igjennom en omfattende vekstperiode, som vil
fortsette også de kommende årene. Antall medarbeidere har allerede økt betydelig i alle deler av
selskapet, og vil på ingeniør- og operatørnivå også
fortsette å vokse signifikant i årene som kommer.
Den reviderte organiseringen av selskapet både
på operativt og administrativt nivå har lagt til
rette for denne veksten, og denne organisasjonsstrukturen vil samtidig gi grunnlag for ytterligere
vekstmuligheter de neste årene.
Teknologi- og
vedlikeholdskonsepter
Inndelingen til tre divisjoner gir tydeligere
konsepter innenfor forretningsområdene.
Et godt eksempel er Cold Work Concepts.
Sammenhengen mellom kaldtarbeidskonseptene
Sveisolat og Cold Cutting er nå tydeliggjort, og
industrielle synergieffekter er synliggjort både
internt i den operative organiseringen og eksternt
i markedskommunikasjonen. Også innen
avansert isolering har Beerenberg nå knyttet sine
produkter og tjenester tettere sammen gjennom
divisjonen Benarx Solutions, hvor nå produkt­
serien Benarx Topside Insulation og tjeneste­
området Benarx Subsea Insulation inngår.
Divisjonen Maintenance & Modifications
(M&M) har ansvaret for Beerenbergs vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter. Ved siden
av ISO-fagene (isolering, stillas og overflatebehandling) inngår også andre tjenester som
passiv brannbeskyttelse, tilkomstteknikk og
innredning.
- Vi vil innen M&M nå konsentrere oss om
kjerneområdene våre, som er styring av vedlikeholdskontraktene. Vi skal lage gode gjennomføringsmodeller, slik at vi får utført tjenestene våre
enda mer effektivt samtidig som kvaliteten og
sikkerheten ivaretas på et bransjeledende nivå.
Når det gjelder andre disipliner som brann­
beskyttelse, tilkomstteknikk og innredning, så
inngår disse også i M&M ettersom det er størst
potensial for disse tjenestene innenfor våre vedlikeholds-kontrakter, forteller Tore Angelskår,
divisjonsdirektør for M&M.
Mer fokusert: Inndelingen til tre
divisjoner gir tydeligere konsepter
innenfor forretningsområdene.
FOTO: Fredrik Arff
Bedre samhandling
På mange måter går Beerenberg nå fra en geografisk til en teknologirettet organisering av
selskapet, komplimentert med en større grad av
autonome forretningsenheter, som vil stimulere
til økt samhandling innen drift, utvikling og
ressursutnyttelse.
- Gjennom Beerenbergs store vedlikeholdskontrakter skal M&M fortsatt levere
multi­disipline tjenester. I denne sammenheng
blir M&M avhengig av de andre divisjonenes høy­
teknologiske produkter og spesialisttjenester for
å kunne tilby et markedsledende og kommersielt
levedyktig produkt innen vedlikeholds- og modifikasjonstjenester. For i den videre utviklingen
av teknologi- og produktspekteret er det Benarx
Solutions og Cold Work Concepts som vil bidra
mest i Beerenberg. De vil i tillegg til å være en
intern leverandør (til M&M) også ha en utstrakt
portefølje av andre oppdragsgivere, herunder
oljeselskaper, MMO-leverandører og ISO-aktører
med mer. På vår side i M&M skal vi videreforedle
gjennomføringsmodellen, vedlikeholdskonseptene
og driftssystematikken, forteller Angelskår.
Fokus på kjernen
Samtidig gir det også tydeligere organisatoriske
konsepter, der divisjonene hovedsakelig skal
konsentrere seg om driften, mens en konsernstab
skal ha ansvaret for å gjennomføre de strategiske
utviklingsprosessene i selskapet.
- Vi trekker de operative delene av stabsfunksjonene inn i forretningsdivisjonene, for å
gjøre divisjonene mer autonome og for å oppnå
en tettere samhandling mellom alle aktørene
som bidrar til den operative gjennomføringen,
forteller Angelskår. Dette behovet kom tydelig
frem under utviklingen av den reviderte modellen
for samhandlingssenter (3GS – 3. Generasjon
Samhandlingssenter).
- Driften og deler av stabsfunksjonene, som
for eksempel rotasjon og anskaffelse, er så tett på
hverandre i hverdagen at vi mer presist og effektivt
kan løse løpende utfordringer med felles ledelse
av disse funksjonene innenfor den enkelte
forretningsdivisjonen.
Mens forretningsdivisjonene i hovedsak vil
være ansvarlig for driften, vil konsernstaben ha et
tydeligere ansvar for utviklingsprosjektene i
selskapet.
- Fordelen er at vi i divisjonene hovedsakelig
kan konsentrere oss om den daglige driften, mens
konsernstaben får mulighet til å drive med strategisk
utvikling uten å bli unødvendig påvirket av kortsiktige
endringer og -utfordringer, forteller Tore Angelskår.
“Vi skal lage gode
gjennomførings­
modeller, slik at vi får
utført tjenestene våre
enda mer effektiv”
Ny
Benarx-direktør
Ove Johan Solem er fra 1. januar
2014 ny divisjonsdirektør for
Benarx Solutions.
Solem har mange års ledererfaring med spesielt
fokus på den maritime bransjen, blant annet i
Farstad Shipping og fra Fred. Olsen systemet.
- Jeg har jobbet mot mange av de samme
oppdragsgiverne som Beerenberg leverer produkter
og tjenester til, slik at jeg har et godt kjennskap til
markedet selv om jeg ikke har direkte bransje­
erfaring fra olje- og gass fra før av, sier Ove Johan
Solem.
Han har også bred internasjonal erfaring,
som passer godt i forhold til Benarx Solutions
vekst innenfor flere kontinenter.
- Vi hadde flere aktuelle kandidater for
stillingen, men Ove ble tidlig vår favoritt, ikke
minst siden hans egenskaper og kompetanse står
godt til de øvrige lederne i divisjonen. Beerenberg
er derfor godt fornøyde over at han har blitt med
på laget, sier konsernsjef Morten Walde.
I tillegg til at Solem leder Benarx Solutions,
er visekonsernsjef Leif Helge Eriksen også
divisjonsdirektør for Cold Work Concepts og Tore
Angelskår divisjonsdirektør for Maintenance &
Modifications (se hovedsak).
08
B-magasinet
15
09
HMS
NR. 1 ÅRG. 6
Pionerarbeid mot hørselsskader
Utvider samarbeidet
Som første selskap har Beerenberg målt effekten av ørepropper på ansatte ute i
Nordsjøen. Undersøkelsen fastslår at personlig brukeropplæring og valg av rett
ørepropp har stor betydning for allmenn og akseptabel beskyttelse.
Av Bjørn Kristiansen
Støyende arbeidsoppgaver er hverdagen for de
aller fleste offshoreansatte, og hvert år rapporteres
over 600 arbeidsbetingede hørselsskader fra
ansatte i Nordsjøen.
-Derfor er våre testresultater på Ekofisk
positivt oppsiktsvekkende, sier Trond Hellstrand,
offshoreveteran og HMS-koordinator i Beerenberg.
Gode resultater: HMS-koordinator Trond
Hellstrand tester ørepropper på Terje
Øvstebø som er isolasjonsformann på
Eldfisk kompleks.
Foto: Beerenberg
Pilotstudie
Selskapets HMS-entreprenørskap ble startet som
et pilotstudie på 40 støyeksponerte offshore­
ansatte. Funn og erfaring fra pilotstudiet ble
bakgrunnen for en ny og omfattende undersøkelse.
Hvor godt beskytter øreplugger mot støy i
hverdagen om bord på en plattform, var et kjernespørsmål som fikk selskapet til å kjøpe avansert
måleutstyr og gjennomføre såkalt fit-testing på
Ekofisk.
-Fit-testing måler hvor mye støy øreproppen
demper for den enkelte. Samtidig brukes testen
til å observere om den ansatte har behov for opp­
læring i bruk av ørepropper, eller nye og individuelt
tilpassede propper, forteller Trond Hellstrand.
Ekstrem forbedring
-Fantastisk utvikling
I første omgang fikk utvalget på 288 ansatte
ikke opplæring og råd, men selv velge sin vanlige
ørepropp. Resultatene viste at 38,9 prosent ikke
innfridde akseptkriteriet på 16 desibel demping.
Alle som ikke innfridde kravet ble testet på
nytt etter å ha fått råd og personlig veiledning i
hvordan øreproppene best settes inn og på plass.
Resultatene endret totalbildet fullstendig.
Nå hadde 94,4 prosent av hele utvalget innfridd
akseptkriteriet for dempning. Kun 19 personer
innfridde ikke akseptkravet, mot 112 før
testrunde to med råd og opplæring.
-Forbedringen etter råd og personlig vei­
ledning er oppsiktsvekkende, og sluttresultatet
svært positivt, sier Trond Hellstrand. HMSkoordinatoren på Ekofisk har jobbet mye med
undersøkelsen.
De siste seks årene har veteranen jobbet som
HMS-koordinator, og han er ikke i tvil om at
dagens HMS-innsats er på et helt annet og høyere
nivå enn for 30 år siden.
-I løpet av disse årene har det vært en
fantastisk HMS-utvikling. Ingen snakket om
hørselsskader eller fallende gjenstander da jeg
begynte, forteller Trond Hellstrand, som taler
varmt for innsatsen mot hørselsskader.
-Selskapets satsing på hørselvern er veldig
nyttig og ordentlig HMS. Husk at mange av mine
kolleger har hverdagen sin i arbeidsområder med
opp til 100 desibel støy. Forøvrig er hørselsskader
den nye folkesykdommen i Europa, og derfor et
tema som forlengst burde vært integrert i skoleverket. HMS-koordinatoren er ikke i tvil om at
støyskader er kostbart for samfunnet.
-I et moderne samfunn skal folk ha trygge
arbeidsplasser. Det har vi råd til, spesielt i vår
bransje, understreker offshoreveteranen.
Dradd flest ører
Trond Hellstrand forteller at pionerarbeidet er
blitt svært positivt mottatt av de ansatte.
-Ikke en eneste negativ tilbakemelding har
jeg hørt, sier han. Mange fikk seg en skikkelig
aha-opplevelse av personlig veiledning i hvordan
øreproppen skal på plass, hvilken propp som
passer best, og om det er behov for å lage nye, helt
individuelle propper. Trond Hellstrand tilføyer:
-Flere byttet ørepropp, og enkelte med
ut­fordrende øreganger har fått formstøpte propper.
Hvor mange han har tatt i øre på Ekofisk, har
han ingen anelse om.
-Jeg er vel uansett den som har dradd flest
Beerenbergere i øret, ler Trond Hellstrand.
I 1979 dro han til Ekofisk og sin første
offshore­jobb som stillasmontør. Med unntak
av noen få, korte landjobber, har hele yrkeslivet
handlet om plattformer, hovedsakelig på Ekofisk.
Statoil har både videreført de eksisterende
ISO-vedlikeholdsavtalene med Beerenberg
på sine offshore anlegg og i tillegg tildelt
selskapet en ny ISO-vedlikeholdsavtale på
Valemon-plattformen.
Valemon-plattformen bygges i disse dager på
Samsungs verft i Sør-Korea og vil komme i drift i
løpet av 2014. Beerenbergs avtale inkluderer
tjenester innen isolering, stillas og overflatebehandling, i tillegg til andre tilstøtende aktiviteter.
Forberedende arbeider forventes igangsatt i første
halvdel av 2014.
Valemon-avtalen gjelder for fire år med opsjon
på to pluss to år, og inkluderer aktivitetene både på
Valemon og Kvitebjørn. Sistnevnte plattform har
Beerenberg hatt vedlikeholdsavtalen på siden
2010. I tillegg kommer avtalen med feltene
Statfjord og Gullfaks, samt Grane og Visund, som
gjelder frem til august 2016. Beerenberg estimerer
verdien på tildelingene samlet til et sted mellom
1.5 og 1.8 milliarder kroner, og oppdragene vil
sysselsette omlag 800 årsverk.
ISO-vedlikeholdsavtalene inkluderer i denne
sammenhengen tjenester innen isolering, stillas og
overflatebehandling, i tillegg til andre tilstøtende
aktiviteter.
- Vi setter stor pris på at Statoil nok en gang
vurderer Beerenberg som det beste alternativet i
sterk konkurranse med andre aktører i bransjen.
I en årrekke har vi hatt et godt og konstruktivt
samarbeid med Statoil, og er tilfreds med å
ytterligere kunne styrke vårt kontraktsforhold.
Sammen med selskapets øvrige tildelinger i 2013,
bidrar denne avtalen til å gi Beerenberg forutsigbare rammebetingelser, forteller Roger Kjeilen,
konserndirektør innen forretningsutvikling i
Beerenberg.
Øretips
Riktig innsetting av ørepropper er avgjørende for å
unngå hørselsskader. Her leser du tre gode råd for
å få proppene skikkelig på plass.
1. Rull øreproppene til en liten sylinder uten rynker.
2. Trekk ut øret for å åpne ørekanalen, slik at
ørepluggen får dypere innsetting.
3. Hold øreproppen på plass i noen sekunder mens
den utvides og fyller ørekanalen.
Gullfaks B
Foto: Photo Ole Jørgen Bratland - Statoil
10
B-magasinet
5 beerenbergere
NR. 1 ÅRG. 6
Fortell om noe nytt du har
lært den siste tiden
Hedda Hove ,
engineering- og
plankoordinator
M&M
Innenfor konseptet kaldkutting er det stadig noe
nytt å lære ved at de fleste oppdrag byr på helt
forskjellige utfordringer mht. omfang, utstyr
og metoder. Etter opprettelsen av forretnings­
området CWC (Cold Work Concepts), der kaldkutte- og habitatavdelingen er slått sammen, vil
det helt sikkert være mye mer nytt å lære i tiden
fremover.
Jeg tar kurs i prosjektstyring og planspesialisering
gjennom jobben. På disse kursdagene lærer vi
mye nyttig om prosjektstyring og planlegging,
som kommer godt med i jobben min som planlegger.
Det er nyttig og spennende å lære om hvordan de
gjør dette arbeidet andre steder.
Camilla Grindheim ,
prosjektleder M&M
Når det gjelder TT-utstyr lærer jeg noe nytt hele
tiden. Vi prøver å være oppdatert på utstyrsfronten
slik at vi til enhver tid har det beste og mest
praktiske utstyret for å jobbe mest mulig sikkert
og effektivt. I så måte er det alltid noe nytt å lære i
forbindelse med utvikling av nytt utstyr og
bruken av dette.
Nylig var jeg ute på besøk på Kvitebjørn. Der fikk
jeg være med å se på de ulike jobbpakkene innenfor disiplinene isolasjon, stillas og overflate. Slike
besøk er alltid nyttige, og gir oss som jobber i land
større forståelse for de utfordringene som møter
mannskapet vårt offshore.
NR. 1 ÅRG. 6
B-magasinet
11
Muligheter med robotikk
og automatisering
Håkon Clausen ,
prosjektleder CWC
Ole-Martin
Gulbrandsen ,
utstyrsansvarlig
tilkomstteknikk/
fallsikring
KRONIKK
Ingrid Schjølberg er prosjektdirektør
på NTNU og har dr. grad i undervannsrobotikk. Hun er også leder for
ROBOTNOR, senter for avansert
robotikk ved NTNU/SINTEF.
Schjølberg ivrer for at Norge skal bli
verdensledende i bruk av robot­
teknologi. Dette for å sikre effektiv og
konkurransedyktig norsk industri.
Hun har arbeidet med robotisering i
vareproduksjon, prosessindustri,
helsesektor og for maritimt bruk.
Lone Askeland,
resepsjonist
Nylig deltok jeg på et veldig lærerikt kurs innen
HLR- og hjertestarter i regi av Røde Kors
Førstehjelp arrangert av Beerenberg. Generelt
forbinder jeg det å lære noe nytt med hvilke
holdninger jeg har til de mennesker jeg møter
daglig. Det handler fremfor alt om arbeidsglede og
vilje til å ta initiativ.
Robotikk og automatisering er nødvendig for å
sikre norsk konkurransekraft. Lønnsnivået i
Norge bidrar til at våre produksjonskostnader blir
høye, men dette er bare en del av utfordringen. Vi
må også konkurrere på kvalitet og leveransetid.
Robotisert produksjon gir jevn og god kvalitet da
roboter og maskiner har høy grad av nøyaktighet
og repeterbarhet. Lavkostland slik som Kina og
India tar i bruk roboter i økende grad for å sikre
kvalitet på sine produkter. Norge må gjøre det
samme for å sikre norske arbeidsplasser.
Ufordringene i norsk vareproduksjon er
knyttet til at vi produserer små serier som krever
regelmessig omstilling og reprogramming av
utstyr. Dette er tidkrevende og kostbart. Vi
produserer også varer der sammenstillingen er
komplisert, noe som gjør at man er avhengig av
finmotorikk og menneskers erfaring. Dette har
det til nå vært vanskelig for en maskin å kopiere.
Utvikling av 3D kamera, læringsalgoritmer
for roboter og nye programmeringsmåter gjør oss
i stand til å kopier menneskers egenskaper. 3D
syn gjør det mulig for en robot å lettere gripe og
manipulere ukjente ting. Det øker fleksibiliteten
til robotsystemet. Utvikling av læringsalgoritmer
for roboter gjør at roboter trenes i oppgaver og
kan bygge seg en erfaringsdatabase slik vi
mennesker gjør. Robotprogrammet kan da søke i
en databaseløsning og bruke intelligent prøve/
feile metoder. Det blir et alternativ til forhåndsprogrammering av alle oppgaver. Programmering
av roboter vil i fremtiden bli enklere og vil kunne
for eksempel gjøres via APP på telefonen. En
annen måte er å lære en robot bevegelser ved å
vise den med håndbevegelser hvordan operasjoner
kan utføres. Dette vil forenkle omstilling og
reprogrammingsfasen, når man for eksempel
endrer en produktserie.
Avansert robotteknologi er viktig for norsk
industriproduksjon, også innen olje og gass.
Fremtidens olje- og gassproduksjon skal foregå
på store havdyp og i Arktis, områder som er
utilgjengelig for mennesker. Overvåkning av
utstyr, vedlikehold og intervensjon vil kreve økt
bruk av roboter, slik som ROV’er (Remotely
Operated Vehicles) og AUV’er (Autonomous
Underwater Vehicles). AUV’er er selvgående
fartøy (autonome) som kan operere uten inngrep
fra operatør. En AUV vil i fremtiden kunne
utstyres med robotarmer for intervensjon. I dag
brukes ROV’er med støtte fra overflatefartøy. Alle
ROV og robotarmbevegelser er direkte styrt av en
operatør lokalisert i fartøyet. Slike operasjoner
er kostbare. De krever en trent operatør, er
avhengig av passende værforhold, samt tilgjengelighet av overflatefartøy.
AUV operasjoner kan gjøres uten støtte fra
overflatefartøy. AUV’en må slippes fra et fartøy,
men kan være parkert på havbunnen der for
eksempel batterioppladning foregår. Operasjoner
på store havdyp og i arktiske områder gjør at vi
må ta i bruk det mest avanserte vi har innen
robotteknologi. Det vil si 3D sensorteknologi,
programmeringmetodikk, kommunikasjon og
avanserte operatørgrensesnitt.
NASA har vært på Mars med roboter. Det er
mange av de samme utfordringer. Det marine
miljøet er minst like krevende på grunn av
hydrodynamiske krefter, dårlig sikt og
kommunikasjonsutfordringer.
3D sensorteknologi må mariniseres og det
må utvikles programvare som gjør at AUV’er kan
navigere basert på kamerainformasjon. En AUV
vil i første omgang brukes til å samle data fra et
anlegg. Kamerabilder sendes til overflaten for å
gi operatøren nødvendig informasjon. Det kan
gjøres ved at AUVen går opp til havoverflaten,
eller kobler seg til en undervannsinstallasjon og
sender via fiberkabel som er tilknyttet installasjonen. En AUV med robotarmer må også kunne
gjøre intervensjon. Da kan metoder utviklet for
roboter i fabrikker utnyttes. Det gjelder både
metoder for griping og manipulasjon. Alle marine
operasjoner vil ha en operatør som overvåker. Det
er interessant å studere hvilken informasjon
operatøren behøver og faktisk kan få for å utføre
denne oppgaven. Et godt hjelpemiddel for
operatøren vil være et virtuell 3D miljø av
operasjonen. 3D modellen vil kunne oppdateres
hver gang nye bilder fra AUV’en blir tilgjengelig.
En slik modell vil øke operatørens forståelse av
operasjonen og gi en følelse av å være tilstede.
Kort oppsummert: Vi trenger robotteknologi
for å bevare norsk industriproduksjon og for å
kunne realisere subsea olje og gassproduksjon på
store havdyp og i arktis.
12
B-magasinet
NR. 1 ÅRG. 6
B-INTERVJUET
Fullførte
verdens
tøffeste løp
FOTO: Espen Rasmussen
13
14
B-magasinet
b-intervjuet
NR. 1 ÅRG. 6
15
Som første nordmann gjennomførte Beerenbergs
Petter Vallestad, sammen med kameraten Bernt
Arne Tvedt, ekstremløpet Jungle Marathon i Brasil.
Løper for kreft: Petter Vallestad og
Bent Are Tvedt løp Jungle Marathon for
å få oppmerksomhet rundt viktigheten
av kreftforskning. De oppfordrer alle
til å gi penger til Kreftforskning.
Kreftavdelingen, Haukeland
Universitetssykehus har følgende
gavekonto: Konto nummer: 5202 09 60590.
pengegave innbetalingen merkes med
melding ”Jungel Marathon”. Du kan også
besøke guttas facebookside: Team Norway
Jungle Marathon.
Av Ole Klemsdal
FOTO: Espen Rasmussen
- For meg var dette en helt ny verden og underveis
måtte jeg grave ganske dypt i meg selv, forteller
Petter Vallestad etter å ha tilbakelagt 254
kilometer i den dypeste jungelen i Brasil i løpet av
syv døgn.
Underveis i ekstremløpet klatret han opp
stupbratt fjellsider og nærmest sloss seg gjennom
sumper og elveløp – og det med en 16 kilo sekk
med mat og utstyr på ryggen.
Temperaturen var det heller ikke noe å si på:
nærmere 40 grader og en luftfuktighet på 99
prosent!
- Jeg har i mange år trent kampsport (karate
og kick boksing) og liker å presse grenser og
tråkke utenfor komfortsonen. Men Jungle
Marathon var noe helt eget, sier Petter Vallestad
som til vanlig er stillasarbeider på Gullfaks C.
Petters treningstips:
- Først og fremst er det ingen ting som slår løping
i norsk terreng, det er balsam for kropp og sjel.
Så er det viktig at du har fokus på å trene hele
kroppen, inkludert kjernemuskulatur. Derfor kan
alle ha glede også av å trene (litt) kampsport, smiler
Petter.
- Jeg har dessuten hatt stor glede av barfotløping,
eller forfotløping (Vibrant FiveFingers). Denne
teknikken opplever jeg er mindre belastende på
muskulaturen, og kan med fordel anbefales. Jeg
løp hele Jungle Marathon med denne teknikken
uten å få noen skader. Avslutningsvis vil jeg trekke
frem aquajogging, som er helt uten støtbelastning.
Det er grisetungt, men veldig effektivt. En halv
time med aquajogging tilsvarer to timer med
løpetrening. Likevel benyttet jeg det kun som et
supplement til vanlig løping, for igjen, det beste er
å komme seg ut i naturen.
Pirajaer og alligatorer
Variert trening
Etter ankomst i Brasil ble Petter, sammen med
de andre løperne, fraktet inn til en liten landsby i
jungelen hvor de tilbrakte to dager innen løpstart.
Der ble de kurset om trafikkreglene i jungelen og
forberedt på hva som skulle møte dem de neste
syv døgnene.
- For eksempel ligger det ofte slanger i
skyggen av alle de veltete trærne i jungelen, og når
du skal over disse trærne er det viktig å ha riktig
teknikk slik at slangene hopper vekk fra deg.
Daglig var det mellom 30 og 40 av disse gedigne
trærne vi måtte over, så dette var helt nødvendig
kunnskap, forteller Petter og fortsetter:
- I elvene vi måtte krysse er det dessuten
både alligatorer og pirajaer, men vi ble forsikret
om at de heldigvis – i utgangspunktet - er redd
mennesker. Og dessuten så står ikke mennesker
på menyen til alligatorer, med mindre de er veldig
sultne, smiler Petter og forsikrer at han ikke
tenkte så mye på akkurat det underveis i løpet.
Hvilke forberedelser gjorde dere for å takle
løpet?
- Under første etappen tenkte jeg at ingen
ting av det vi hadde gjort var godt nok. Særlig at vi
ikke i nok grad hadde tilpasset forberedelsene til
klimaet der nede, som var det verste med hele
løpet. De fleste kan løpe 254 kilometer på syv
døgn, men det er noe annet med en luftfuktighet
på 99 prosent og 40 varmegrader. Men summen av
all treningen gjorde at vi likevel var godt for­
beredt. Både Bent Are og jeg kommer fra kampsportmiljøet og er vant til å trene mye. Det siste
året har vi dessuten trent veldig variert. Ved siden
av generell styrketrening og intervalltrening har
vi blant annet løpt med bildekk på slep, med sekk
over vidden og i vann (med 12 kilos vektvest),
trent i badstue og drevet fullkropps styrketrening
med maske som hadde begrenset oksygentilgang.
Vi var også på Akvariet i Bergen og «koste oss»
med slangene og tilbragte tid i apeburet, som en
slags forberedelse til jungelen. Til sammen gjorde
dette til at vi hadde et godt grunnlag, både fysisk
og psykisk, og som gjorde at det var ansvarlig å
gjennomføre løpet.
Tror du at en slik erfaring kan være nyttig for
jobben din i Beerenberg?
- Helt klart, i jobben og i livet ellers, faktisk
på alle plan i livet. Etter en slik opplevelse får du
en forståelse for at alt er mulig, bare du gjør godt
nok forarbeid og har nok tålmodighet. Det er også
det jeg ønsker å fortelle mine tre barn, gjennom å
vise det i praksis.
Hva blir neste etter verdens tøffeste løp?
- En ting er sikkert, jeg skal aldri tilbake til
jungelen. Men jeg leter etter nye mål som fører
meg utenfor komfortsonen. Jeg lurer på noen løp i
USA, blant annet løpet «Badwater» der man løper
i ekstrem varme. Det er også et vulkanmaraton
som virker forlokkende. Men jeg løper også vanlig
maraton slik som Bergen City Marathon,
riktignok med 12 kilos sekk på ryggen, forteller
Petter Vallestad.
Kokte i egen svette
Måtte bare fullføre
Kvelden før løpet begynte viste en av de lokale
frem en liten alligator for å gi deltakerne en forsmak på hva som ventet ute i jungelen, og fra da av
var hverken Petter eller noen av de andre 29 deltakerne i langdistanseløpet særlig høye i hatten.
- Den natten begynte plutselig de innfødte å
jage noe opp en bakke. Det var et voldsomt leven,
og etter det fikk jeg ikke sove. Jeg sov egentlig
veldig lite de neste syv døgnene løpet varte.
Søvnløsheten skyltes først og fremst klima.
Vi sov i hver vår hammock, som var et skydd for
insekter, men den var også som en badstue. Det
føltes som jeg kokte i min egen svette og lukten
var deretter. For på løpsdagene så samlet kroppen
opp enormt med veske. Armene og beina var
posete, og vesken skulle ut igjen om natten. Ved
siden av svetten måtte jeg opp å slå lens fire til fem
ganger i løpet av hver natt. Og det var aldri noe
gøy å tråkke ned i skoene og kjenne etter om en
tarantella hadde lagt seg i en av dem. Å gå ut alene
i mørket var også en spesiell opplevelse. Det var
tærende for hodet hele tiden å være på vakt. Det
utfordret mentalt og bidro til å gjøre løpet ekstra
tøft.
Vurderte du noen gang å gi opp?
- Ja, men det var aldri et tema oss imellom.
Jeg løp sammen med Bernt Arne Tvedt, som
mistet moren sin av kreft for to år siden. Ved siden
av en indre motivasjon om å klare å gjennomføre
så løp vi også for å få søkelys på støtte til kreftsaken.
I de harde stundene tenkte vi på alle de engasjerte
hjemme, og jeg tenkte også på de tre barna mine
som jeg hadde lovt å vise medaljen etter gjennomført løp. Men i den 5. og 6. etappen som gikk i ett
strekk måtte jeg grave dypt. Vi brukte 22 timer på
de 108 kilometerne i jungelen i denne dobbeltetappen. Det var sinnsykt vondt, men vi måtte
bare fullføre.
Var det noen ganger farefullt?
De gangene vi måtte krysse elver og svømme
flere kilometer var både heftige og slitsomme.
Men skikkelig redd var jeg nok egentlig først da
vi gikk oss vill under fjerde etappen. Vi hadde
gått tom for vann og var i et område vi visste det
var jaguar-stammer. Plutselig gikk det opp for
oss at vi var utenfor den merkede løypen og i det
øyeblikket følte vi oss veldig alene i jungelen.
Mangelen på vann i denne varmen gjorde dess­
uten at vi følte oss beruset – som om vi hadde tatt
en whisky for mye. Bent Are, som jeg hele tiden
løp sammen med, og jeg bestemte oss for å snu
oss det vi trodde var 180 grader rundt og gå i den
retningen. Heldigvis klarte vi å komme tilbake til
løypen igjen uten at vi traff på noen dyr.
16
B-magasinet
NR. 1 ÅRG. 6
Kompetanse
17
Kompetanseutvikling
er avgjørende
- Beerenbergs langsiktige satsning på kompetanseutvikling har vært
helt avgjørende for å bli et moderne oljeteknologiselskap. Uten vilje til å
prioritere kompetanse i våre hjerter, ville vi dessuten tapt kampen om de
kloke hodene, sier konsernsjef Morten Walde.
Av Ole Klemsdal
- På tross av at begrepet råvareprodusent gir
assosiasjoner til ufaglært arbeidskraft og
enkel produksjon, er utvinning av olje og gass
i Nordsjøen per definisjon høyteknologi. For
å ha livets rett både operativt og kommersielt,
krever denne industrien ekstrem teknologi og
kompetanse i alle ledd – herunder også innenfor
Beerenbergs forretningsområder. Kompetanse og
høyteknologi er både en forutsetning for å drive
sikkert, effektivt og kommersielt forsvarlig i dag,
og samtidig nøkkelen til den fremtidige utviklingen,
hvor tilgangen til oljeekvivalenter blir stadig
mer komplisert. Neste generasjon oljeutvikling
handler i hovedtrekk om å hente oljen fra dypere
vann, hardere klima og fra mer marginale felt.
Parallelt med denne operative og kommersielle
kompleksitetshevningen, vil både myndighetene
og bransjen kontinuerlig øke de miljø- og sikkerhetspolitiske kravene til industrien. En slik
kombinasjon er utfordrende, men også den eneste
bærekraftige utviklingen, sier Morten Walde.
I forhold til dette fremtidsbildet forventer
Beerenberg at både myndighetene og oljeselskapene vil være viktige premissleverandører for en
videreført satsing på kompetanse- og
teknologiutvikling.
- Vi tenker da i retning av å tilrettelegge for
investeringer i kompetansehevning og teknologiutvikling i enda større utstrekning. Mest virknings­
fullt vil det i denne sammenhengen være å
kontinuerlig skjerpe kravene til dokumentert
effektivitet, kompetanse- og teknologi­innhold i
totalleveransen, sier Morten Walde.
Billedtekst: Beerenberg jobber med
å utvikle kompetansen i alle deler av
konsernet. Her fra Benarx-fabrikken på
Os der høyteknologiske isolasjonsprodukter blir produsert for on- og offshoreinstallasjoner både på norsk sokkel
og internasjonalt.
Foto: Vidar Langeland
“De offentlige
utdannings­
institusjonene kan
ikke tilby tilfreds­
stillende løsninger
raskt nok”
Konsernsjef: Morten Walde
FOTO: Fredrik arff
CFO asks CEO: What happens if we
invest in developing our people and
they leave us?
CEO: What happens if we don’t and
they stay?
Helhetlig kompetansefilosofi
I Beerenberg er kompetansefilosofien godt forankret som en sentral del av selskapets strategiske instrumenter. Disse forplikter selskapets
ambisjoner i forhold til å være ledende innenfor
HMS/K, teknologiutvikling og kompetansehevning. Strategien er også kartet som leder til
selskapets visjon «Beyond Expectations», som
igjen bestemmer retningen i den underliggende
bedriftskulturen.
- For oss er det viktig å tenke helhetlig
rundt kompetanse. Det være seg operativ
fagkompetanse, HMS/K-kompetanse eller
kompetanse innen eksempelvis CSR (samfunnsansvar), forteller Walde og legger til at det er også
viktig at man har en bevisst holdning til hva som
er strategisk viktig kompetanse, og hvordan
denne konstant skal være i en læringsspiral.
Tar ansvaret for utvikling av
totalkompetansen
-Det å gi eksisterende og nye generasjoner av
Beerenbergere en mulighet til å opparbeide seg
høyere formalkompetanse internt i selskapet
er en rød tråd i vår filosofi. En stor andel av de
300 medarbeiderne våre som har tatt fagbrev de
siste fem årene har vært praksiskandidater med
tidligere erfaring som hjelpearbeidere i selskapet.
Beerenberg utvikler i tillegg egne sertifiseringsprogrammer. Dette fordi teknologiutviklingen
i den moderne verden går fort, og de offentlige
utdanningsinstitusjonene kan ikke tilby tilfredsstillende løsninger raskt nok på enkelte områder.
Aktivitetene innen ny- og videreutvikling av
totalkompetansen i selskapets førstelinjeledelse
(obligatorisk 2-årig ledertreningsprogram) samt
innen ingeniør- og administrative stabsfunksjoner
er også formidable.
- Bransjen, og de individuelle selskapene som
del av denne, må i alle sammenhenger selv ta
ansvaret for å utvikle den totalkompetansen vi
tror markedet vil etterspørre i årene fremover.
Det vil gi moderne og robuste aktører som evner å
øke både bredden og dybden i leveransene. Fokus
på å tilfredsstille både de kravene myndighetene
stiller, samt de forventningene operatørselskapene
har til utvikling, vil være sentrale konkurransefortrinn også i fremtiden, avslutter Walde.
18
B-magasinet
NR. 1 ÅRG. 6
17
Kompetanse
– Styrker ingeniøravdelingen
“Beerenberg har noen
av de mest erfarne
fagingeniørene i
markedet”
for framtidige V&M-prosjekter
Beerenberg øker satsningen på samarbeid mellom felt- og skrivebords­
ingeniører. Dette vil komme markedet til gode under fremtidige V&Mprosjekter på norsk sokkel, mener teknisk sjef Geir Harris og Øyvind Øfjord,
leder for samhandlingssenteret i Bergen.
Av Arvid Steen
– I dag er 38 prosent av installasjonene i
Nordsjøen over 20 år. I 2020 vil 60 prosent være
over 20-30 år. Dessuten ble mange av installasjonene
designet allerede på 60- og 70-tallet med 50- og
60-talls teknologi. I de kommende årene vil det
derfor være et enormt marked for vedlikehold på
norsk sokkel. Når disse jobbene skal gjøres, er det
viktig at engineeringsarbeidet utføres av fagfolk
som har vært i bransjen og kjenner forholdene de
skal jobbe med offshore, mener Geir Harris.
“Bransjen har behov
for ingeniører som
både har vært og
liker å bli skitne på
fingrene”
Styrker fagkompetanse: – Vi kommer
aldri til å vanne ut vår fagkompetanse.
Tvert i mot vil vi forsterke vår
ingeniøravdeling og utvikle nye og
smarte måter å jobbe på. Vi lever av
kunnskapsrike folk. Både på land og til
sjøs, sier Geir Harris og Øyvind Øfjord.
FOTO: Ole Klemsdal
Baksiden av rekrutteringsmedaljen
Satser på kunnskap i alle ledd
Geir Harris har registrert at i de siste årene har
fagkompetansen blitt svekket innen avanserte
vedlikeholdsprosjekter. Grunnet ingeniørmangel
har bransjen støvsugd «alt som kan krype og gå»
av forskjellige ingeniørdisipliner. Dermed har
behovet for fagingeniøren kommet litt i bakleksen,
etter jakten på ingeniører som kan «gjøre alt» og
dekke flere stillinger og fagområder.
– Nå ser vi baksiden av medaljen med å få folk
hurtig på plass. Fagdisiplinene vannes ut, forteller
Harris og utdyper:
– Ofte blir store prosjekter planlagt av
ingeniører uten nødvendig kunnskap og offshoreerfaring. Da er det ikke alltid at kart og terreng
stemmer, sier Harris.
Beerenberg har i flere år hatt egne samhandlingssentre i Bergen og Stavanger, og har det siste året
ytterligere styrket satsningen på disse gjennom
en ny samhandlingsmodell (3GS). Her har selskapet
samlet alle skrivebords- og feltingeniørene under
samme tak. Leder for senteret i Bergen, Øyvind
Øfjord, mener at satsingen på å samle dyktige
fagfolk ikke bare vil være en stor konkurranse­
fordel for Beerenberg i fremtiden, det vil også spare
operatørselskapene for en rekke offshoretimer
gjennom mer effektiv gjennomføring.
– De prosjektene som har aller best kostnads­
reduserende effekt er når vi kommer inn i den
tidlige engineeringsfasen. Da ligger forholdene til
rette for at våre «skrivebordsingeniører» kan lage
et godt grunnlag som fagingeniørene igjen
tilpasser til virkeligheten offshore – i felten – og i
kontinuerlig dialog med «skrivebordsingeniørene».
Dette gir ryddige og effektive prosesser innenfor
vedlikeholds- og modifikasjonsarbeidet, sier
Øfjord.
Erfarne folk lønner seg
– Beerenberg har noen av de mest erfarne fag­
ingeniørene i markedet. Samtidig jobber feltavdelingen tett med ingeniørene på land. For kundene
betyr det at de får en verdifull kompetanse som
ikke alltid er like lett å få tak i, mener Øyvind Øfjord.
–Bransjen har behov for ingeniører som
både har vært og liker «å bli skitne på fingrene».
Samtidig skal vi ikke glemme at våre fag­
ingeniører blir enda sterkere faglig takket være
god hjelp av «skrivebordsingeniørene». Der ligger
Beerenbergs styrke i markedet, og den styrken
skal vi utvikle videre, tilføyer Geir Harris.
20
B-magasinet
Kompetanse
NR. 1 ÅRG. 6
Opplæring der ingen andre leverer
21
“Alle kritiske steg i en
arbeidsprosess blir
testet for å unngå
kvalitetsavvik”
“Programmet er bygget
opp på tilsvarende
måte som tradisjonelle
yrkesfag”
Beerenberg har etablert en intern sertifiseringsløsning, for å kunne
kvalitetssikre samtlige av tjenestene selskapet leverer.
Ledertrening
Spesialisering
Beerenberg opplever i større og større grad
etterspørsel etter tjenester som kompetanse­
messig ikke dekkes av de tradisjonelle ISO-fagene.
Dette er fagområder med nye teknologiske
løsninger. Av den grunn er det fortsatt et svært
begrenset utdanningstilbud innen disse fagene
både fra offentlige utdanningsinstitusjoner og
andre private kompetanse- og kursleverandører.
Beerenberg har derfor utarbeidet en standardisert metode for å kvalitetssikre at de tjenester vi
leverer ivaretar våre kunders behov for kvalitet og
presisjon. Først ute med sertifiseringsløsning er
Beerenbergs eget produkt Benarx XP.
-Løsningen for å fylle kompetansegapet er
en internsertifiseringsmodell, som setter tydelige
krav til kunnskap og erfaring hos den enkelte
medarbeider, sier Executive Vice President HSE
& Business Support,
Stig Tuastad.
Internsertifiseringen er bygget på en tydeliggjøring av krav til kritisk kompetanse. Kvalitet og
kompetanse henger tett sammen, og en grundig
testing av kompetansen for å kunne utføre en
gitt arbeidsoppgave er en av hjørnesteinene i
ordningen.
- Dette blir grundig dokumentert gjennom
vår eksamineringsordning, som sertifiserer den
enkelte medarbeider til å bli en kvalifisert leverandør av våre tjenester, sier Stig Tuastad.
Benarx først ut
Fagbrev
eller
lignende
Internsertifisering
Andre
serti­fiseringer
Eksterne
kurs
Både kunnskap og erfaring teller
Strenge krav
Programmet er bygget opp på tilsvarende måte
som tradisjonelle yrkesfag. Først gjennomføres
en grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring
som etterfølges av en praksisperiode som lærling.
Her får kandidaten jobbe sammen med, og får
veiledning fra, en erfaren kollega. Når kunnskap
og erfaring tilsier det, avsluttes opplæringsløpet
med både teoretisk og praktisk eksamen.
- Vi har lagt vekt på å få til en modell som
sikrer at våre medarbeidere, etter bestått eksamen,
har fått nødvendig kunnskap og erfaring til å
operere på egenhånd. Modellen gjør at alle
kritiske steg i en arbeidsprosess blir testet for å
unngå kvalitetsavvik, forteller Stig Tuastad
Beyond Expectations er ikke bare et slagord i
Beerenberg, og internsertifiseringen har et klart
mål om å etterleve visjonen. Beerenberg legger
vekt på at en sertifisert medarbeider kan levere
Beyond Expectations.
- I denne sammenheng betyr det at karakterkravene ligger langt over det vi tradisjonelt tenker
på som bestått. Vi benytter samme karakterskala
som den norske skolen, fra 1-6, men kravet til
bestått er et gjennomsnitt på minimum 4,5 for
eksamensbesvarelsen som helhet i tillegg til den
praktiske prøven. Samtidig kan ingen enkeltsvar
kan være under 3,5, sier Tuastad.
Det er lagt mye arbeid ned i å etablere en løsning
som kan benyttes som modell for alle de faglige
utfordringer selskapet møter og kravene til
kompetanse for disse.
- Vi har benyttet Benarx som modell, og
påbegynt utviklingen av internsertifisering
for flere andre fag, forteller Tuastad.
Alle vinner
Økt kompetanse er en av de viktigste
faktorene for trivsel og motivasjon på
jobben. Samtidig er økt kompetanse
også en vei til videre karriereutvikling for den enkelte medarbeider. Derfor er
mulighetene store for at denne ordningen ikke
bare vil føre til bedre kvalitet i leveransene,
mindre kvalitetsavvik og mer fornøyde kunder,
men også mer motiverte medarbeidere.
– Alle er derfor vinnere i vår modell for
internsertifisering, ikke minst kundene våre. De
skal føle seg trygge på at vi ikke bare leverer gode
produkter, men også har fagfolkene som installerer produktene på en dyktig og kostnadseffektiv
måte – hver gang, sier Stig Tuastad.
Beyond expectations: Beerenbergs
løsning for internsertifisering er
bygget opp på tilsvarende måte som
tradisjonelle yrkesfag. Forskjellen
er at det er strengere krav til bestått
eksamen, forteller Executive Vice
President HSE & Business Support Stig
Tuastad, som viser fram sertfiseringskompendiet for Benarx XP.
Foto: Ole Klemsdal
Benarx er en komplett produktserie for passiv
brannbeskyttelse, akustisk og termisk isolasjon.
Dette er Beerenbergs egenutviklede produktserie
og den tilfredsstiller de høyeste kravene olje- og
gassbransjen bransjen stiller til et isolerings­
produkt. Produktene er plass- og tidsbesparende
ved montering, de isolerer bedre mot fuktighet og
de ivaretar sikkerheten bedre enn tradisjonelle
isoleringsløsninger, samtidig som de fungere bedre
rent logistisk. Produktene er også svært godt
egnet for bruk i arktiske strøk, samtidig som de
også svært robuste.
22
B-magasinet
Kompetanse
teknologi
NR. 1 ÅRG. 6
- Alle kan bli gode ledere
23
Visjon som referanse
Siden Beerenberg startet ledertreningsprogrammet sitt i 2009 har
Erik Astad fått lederne i selskapet til å bruke visjonen og verdiene i sin
praktiske daglige ledelse. - Du må trene for å bli en god leder, og det er
nettopp det vi gjør, sier ledertreneren.
en til en: -Å ha et bevisst forhold til
hvilke arenaer du bruker til hva er helt
vesentlig. For eksempel er det en rekke
ledere i Beerenberg som har oppdaget
”en til en samtalen” gjennom ledertreningsprogrammet, og bruker den jevnlig,
forteller ledertrener Erik Astad
Ledertrener er Erik Astad, partner i konsulentselskapet Raadvill der ledertrening er et av
spesialområdene. Et av kriteriene Raadvill har for
å starte opp ledertreningsprogrammer i organisasjoner, er at det aktuelle selskapet har visjon og
verdier og ikke minst er villige til å bruke de som
referansepunkt.
- Det er bare unntaksvis at organisasjoner
tar sine egne verdier og sin visjon på alvor. Man
må bruke de som bærebjelkene i sitt virke, og for å
gjøre det må alle lederne trene det inn som
praktisk referanser man benytter i hverdagen,
forteller Astad.
Foto: Ole Klemsdal
Praktisk trening
Av Ole Klemsdal
I dag er 230 ansatte med i Beerenbergs ledertreningsprogram, og snart er de første deltakerne
fra oppstarten i 2009 klare til å ta eksamen. De
har vært igjennom programmets fem moduler. Innholdet i disse er konsentrert om selve
leder-rollen, hvilke arenaer som finnes for utøvelse av ledelse, konkrete lederverktøy, bruk av
visjon, verdier, mål og plan som referanser og prosess der de trener inn lederens eget engasjement
som gjør at han kan stille seg bak eget budskap.
I 2009 hadde Beerenberg gjennomført et
navne­skifte og fått ny visjon og verdier. Da Astad
begynte arbeidet med den første gruppen merket
han at ingen av delene var implementert.
- Flere syntes visjonen var en vits og at
verdiene var kunstige. De satte også spørsmålstegn
ved hva som skulle oppnås med ledertrenings­
programmet, sier Astad, som faktisk endte i
heftige krangler med provoserte ledere de første
samlingene.
- Vi begynte å trene lederne i å vise til visjon,
verdier, mål og plan som referanser når man skal
lede. Det handler om å gi lederne både verktøy og
en arena til å utøve ledelse. Uten dette, tyr man ofte
til sine personlige referanser i argumentasjonen
med sine medarbeidere, som ”min erfaring tilsier
at vi gjør det slik” eller ”jeg liker å gjøre det på
denne måten”. Dette kan lett bli ineffektivt og
uforutsigbart. I stedet kan nå lederen vise til hva
Beerenberg står for, for eksempel: ”Det er slik vi
gjør det i dette selskapet i henhold til verdien
ansvarlighet”. Ingen medarbeidere kan sette
spørsmålstegn ved det.
Kun kunnskap og adferd
Samtidig er det viktig for lederne å se seg selv
som den viktigste brikken. Ved å endre sin egen
adferd kan de også endre adferden til andre. Ved
at lederne i Beerenberg får øvet inn de samme
referansene, bidrar dette til at man får en felles
kultur i selskapet.
- Hver enkelt skal være seg selv, men
samtidig en representant for firma. Altså,
kombinasjonen av personlig og profesjonell uten å
bli privat, forteller Erik Astad, og legger til at
tilnærmingen i ledertreningen er kun å påvirke
kunnskap og adferd, ikke holdninger.
- Vi ser helt vekk fra å påvirke innstilling og
holdning - det må komme fra hvert enkelt
menneske selv - men all trening vi gjør innebærer
at lederne adferdsmessig skal opptre i henhold til
visjon og verdier.
Alle kan
Astad ser at all treningen faktisk fungerer.
- Når man får et verktøy i fingrene, da er det
ikke bare teori lenger, men noe man behersker.
De som har gjennomført alle modulene har gått
fra å være kritiske til å gi bedre og bedre tilbakemeldinger etter hver modul. For nå ser de at de
har fått verktøy som faktisk fungerer i hverdagen.
Dette er en gledelig utvikling. Jeg har registrert at
en del organisasjonspsykologer påstår at, enten så
har du det som skal til for å være en god leder eller
så har du det ikke. Tull. Mange av de beste lederne
har vært de dårligste. Hele programmet er bygget
opp om at alle kan bli ledere. Det er som å bli god i
en idrett. Man må ha en trener, ha disiplin og
trene mye. Det er det som skal til. Da vil du lykkes
bedre og får til bedre resultater, sier Erik Astad.
Nevn noe av det du har fått ut av
ledertreningen?
Erik Hertzberg, sikringslederassistent TT,
Kvitebjørn: - Jeg har blitt mer kravstor i forhold
til meg selv, og samtidig klarere i tankegangen
i forhold til å definere hva som til enhver tid er
jobben. Jeg har også blitt tydeligere både å
avdekke hva kunden forventer, men også hva jeg
forventer at kollegaene skal gjøre. Dermed utfører
jeg nå arbeidet i langt større grad etter en plan i
stedet for bare å gjøre jobben.
Bjarne Fredriksen, Statfjord C: - Det å jobbe i
henhold til visjonene og verdien har blitt lettere
og lettere, etter både å ha trent på samlingene og
praktisert dette i hverdagen. Jeg vil også trekke
fram ”en-til-en”-samtalene som et veldig nyttig
verktøy jeg har lært meg.
Fakta om ledertreningen i Beerenberg:
230 ansatte er per i dag med i programmet.
I 2013 begynte det 45 nye deltakere i programmet.
I 2014 skal 60 nye deltakere begynne.
45 personer har vært gjennom alle 5 modulene og
er klar for eksamen. For deltakerne som er ferdig
med 5 moduler og eksamen arrangerer selskapet
en årlig samling med utvalgte temaer som for
eksempel risikostyring og etikk.
Teori & praksis: Ledertreningsprogrammet
inneholder en rekke praktiske øvelser,
både i klasserom og i friluft. Her har
Beerenbergerne Ulf Henrik Renberg, Svein
Gundersen og Erik Hertzberg fått i oppgave
å bygge et pagodebål på en av samlingene
på Haukeli.
Foto: Ole Klemsdal
“Det handler om å
gi lederne både
verktøy og en arena
til å utøve ledelse”
Returadresse
Beerenberg Corp. AS
Postboks 273, Slåtthaug
N-5851 Bergen
Inspirert av
vikingenes kunnskap
Eget vikingelag: Gjennom å prøve ut
forskjellige håndverksteknikker og
kopiere gjenstander fra forskjellige
funn som stammer fra vikingtiden, har
John-Egil Hope og de andre medlemmene av
Askøy Vikingelag tilegnet seg kunnskap om
denne fascinerende epoken i norsk og
internasjonal historie.
Foto: Askøy Vikingelag
- Vikingetiden er en epoke preget av
svært dyktige håndverkere, forteller
Beerenberger og høvding i Askøy
Vikingelag, John-Egil Hope.
Av Ole Klemsdal
Til daglig er han engineeringsleder for
Beerenberg på Gullfaks, men på fritiden er han
glødende opptatt av vikingetiden.
- Det er en epoke som er preget av svært
dyktige håndverkere med avanserte produksjonsmetoder uten den muligheten til å kvalitetssikre
produksjonen og produktene som vi har i dag - og
likevel produsere et jevnt og godt resultat. Dette
bevitner at vikingene har hatt en enorm kunnskap innen for sitt snevre felt eller yrke. Lærdom
har gått i arv fra generasjon til generasjon ved at
sønn har lært av far, forteller John-Egil Hope.
Kort epoke
- Jeg synes det spesielt kjekt å formidle kunnskap
om historie. Vikingtiden er en av vår historiers
korteste epoker som varte knappe 300 år, fra
ca. 793 (Plyndringen av Lindisfarne) til ca. 1066
(Slaget ved Stamford Bridge), forteller JohnEgil, og legger til at det samtidig er litt tilfeldig at
vikingetiden nå står i en særstiling hos både han
og også resten av familien.
Voksende interesse
I 2007 var familien på tur på Fløyen og gikk tilfeldigvis gjennom en viking- og middelalderfestival.
- Året etter meldte vi oss på som frivillige
og sydde både historisk telt og klær, noe som gav
mersmak om å lære mer om spesielt vikingtiden,
forteller John-Egil, og ikke lenge etter var han
og konen med på å danne Askøy Vikinglag. I dag
har organisasjonen fast base på Herdla fort (på
Askøy utenfor Bergen) og arrangerer blant annet
månedlige aktivitetssøndager og underviser barnehage- og skolebarn i vikingetidens tradisjoner
innenfor særlig matlaging, håndverk og mytologi.
Les mer på askoyvikinglag.no