1 - Renholdsverket

Kundeblad
Nr. 1 2013
Avfall er
Spar t
id,
penge
r
og mil
jø
Din guide til
gjenvinning
sstasjonen!
Hv
Vin
n
ak
an
d
og u om
res
a
ir k vfall
ule
rin
tøf
g?
f
syk
kel
Verdi kr
. 6.995,-
Tid for å rydde
Med vårsola kommer ryddetrangen, i
hvert fall for min del. At jeg ikke er alene
om å ha det slik, ser vi tydelige tegn på
ved gjenvinningsstasjonen. I takt med
plussgrader og snøsmelting øker trafikken betydelig.
For å gjøre turen til gjenvinningsstasjonen mest mulig effektiv, oppfordrer vi
deg til å grovsortere avfallet før du drar.
I dette nummeret av Råstoff gir vår medarbeider Berit deg noen gode tips om
hva du kan tenke på før du laster i bilen
eller på hengeren.
Jeg benytter samtidig anledningen til å
ta opp et område der det er stort forbedringspotensiale. Det er en utfordring at
mange retur- og midtbypunkt forsøples
med avfall som ikke hører hjemme der.
På returpunktene skal det kun leveres
glass- og metallemballasje. Noen punkt
har også mottak av papp/papir, plast­
emballasje, klær og farlig avfall. Dessverre opplever vi at alt fra sofaer og
badekar, til stekepanner og matavfall,
etterlates på punktene. En ting er at det
forsøpler, i tillegg kan noe av det som
settes igjen være farlig, kanskje spesielt
for barn og dyr.
Derfor vil jeg oppfordre alle til å bidra
til at vi holder retur- og midtbypunktene
ryddige. Sjekk renholdsverket.no for å se
hvilke avfallstyper du kan kaste hvor. Din
innsats er med på å gjøre byen vår ren
og trivelig, til glede for oss alle sammen.
Grovsorter avfallet
ditt hjemme
Våren er en hektisk ryddetid og det er travle tider på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon. Om du grovsorterer litt på forhånd er
det både tid og penger å spare! Vår medarbeider Berit tar jobben
som guide og viser deg hvordan.
r hva
Tenk ove
vere
du skal le
ist...
først og s
Legg det du skal
levere sist på bunnen
Gjenvinningsstasjonen er delt i to
soner, en avgiftsfri og en for levering
mot avgift. Vi anbefaler å levere avgiftsfritt avfall først, derfor er det lurt å legge
det avgiftsbelagte nederst.
Det avgiftsbelagte avfallet er i sin tur
delt i ubrennbart (f.eks. porselen, steinull og gips) og brennbart (f.eks. utslitte
møbler, plast som ikke er emballasje og
madrasser).
Med ønske om en riktig så grønn, ryddig
og solrik vår!
Tone Pettersen
Kommunikasjonssjef
Planker, metall og papp
Containerne for rent trevirke, imregnert
trevirke, metall og papp ligger på rekke
og rad. Derfor er det lurt å samle dette
i lasterommet eller på hengeren.
Containerne er nedfelt, slik at det er
enkelt å kaste avfallet oppi.
Sorter smart
e deg!
– la meg guid
Alt som har gått
på strøm eller batteri
Hvitevarer, brunevarer, varmeovner, mobiler
og alt annet som har gått på strøm eller
batteri leveres på samme del av gjenvinningsstasjonen. Husk at dette også gjelder
mange typer leker.
Avfallet sorteres i flere grupper, følg
merkingen på stasjonen.
Fretex-teltet
Det du ikke lenger vil ha,
trenger kanskje noen
andre? I samarbeid
med Fretex tar vi
imot salgbare sko,
klær, møbler og
gjenstander.
Det er viktig
å
levere det fa
rlige
avfallet rikti
g!
Farlig avfall
Dette er avfall som malingsrester, lakk
og olje, PCB-holdige vinduer, asbest
og eternitt. Norske hjem inneholder
mye avfall som kan gjøre stor skade om
det havner på avveie. Sørg for å levere
dette avfallet riktig.
For asbest gjelder det egne regler for
pakking. Mer informasjon finner du på
renholdsverket.no.
3
Slik fungerer Heggstadmoen
gjenvinningsstasjon
Her ser du en oversikt over hvordan gjenvinningsstasjonen ser ut. På
den delen som er markert med blått kan du levere sortert avfall gratis,
dette avfallet brukes som råstoff til nye produkter. På den grå delen
betaler du en kilospris for brennbart og ubrennbart restavfall.
Brennbart avfall gjenvinnes som varme i Trondheim.
Gjenvinningsstasjonen og
hageavfallsmottaket er åpent:
Mandag - torsdag 7 – 20
Fredag
7 – 15
Lørdag 10 – 14
PCB-holdige
vinduer
Asbest
og eternitt
Farlig avfall
Hele lyspærer/
lysstoffrør
Salgbare sko, klær,
møbler og gjenstander
Plastemballasje
og isopor
Småelektrisk/
EE-avfall
Rent trevirke
Impregnert
trevirke
Metall
Brunevarer
Utkjøring
gebyrfritt
område
Papir
Papp
Hvitevarer
Unngå kø?
Kom på hverdager
mellom kl 7 – 17
4
Her leverer du hageavfallet
I sommerhalvåret er det gratis å kaste
hageavfall på hageavfallsmottaket.
Hageavfallsmottaket har samme åpningstid
som gjenvinningsstasjonen.
Brennbart og
ubrennbart
restavfall
Vekt og betaling
av gebyr
(kr 1,35 pr. kg.)
GRATIS
M/GEBYR
2
KJØR HIT TIL SLUTT:
Her betaler du
en kilospris for
å levere avfall
Utkjøring
gebyrbelagt
område
Innkjøring
gebyrfritt
område
OBS! Ikke
matavfall!
Innkjøring
gebyrbelagt
område
1
KJØR HIT FØRST:
Her er det
gratis å levere
sortert avfall
5
Returpunkt ved Valentinlyst Senter
Nytt liv for emballasjen
Emballasje av glass og metall leveres til returpunkt. Noen punkt
tar også i mot papp/papir, klær, plastemballasje eller farlig avfall.
Gå inn på renholdsverket.no og se oversikten over hvor punktene ligger og hva de tar imot. Emballasjen vi samler inn får nytt
liv som nye produkter.
Rett åpning
for rett
emballasje!
Hold punktene ryddige! Dette er viktig for et trivelig lokalmiljø.
6
Glass- og metallemballasje
Papp og papir
Plastemballasje
Rundt hull for syltetøyglass,
flasker, hermetikkbokser osv.
Andre ting av glass og metall
leveres til gjenvinningsstasjonen.
For å unngå at containeren fylles med ”luft”, er
åpningen utformet slik at pappesker må gjøres flate
før de stappes inn. Det beste er om eskene skjæres
opp før de leveres.
Her leveres det ren plastemballasje. Tilgriset emballasje skylles
i kaldt/lunkent vann før den
kastes.
Svar og vinn!
Svar på spørsmålene nedenfor og fyll ut kryssordet.
Løsningsordet som danner seg i det lyseblå feltet
sender du inn via vår Facebook-side:
facebook.com/renholdsverket
2. Avfallstype som ikke skal leveres til
gjenvinningsstasjonen.
n
f sy
kke
l
1.
2.
3.
4.
3. Farlig avfall som må pakkes etter
bestemte regler.
4. Kan brukes til oppbevaring og må
gjøres flate før de kastes.
Vin
n lø
sni
ngs
ord
et
tøf
Verdi kr
. 6.995,-
Tips! Svarene finner du i teksten i dette bladet.
1. På gjenvinningsstasjonen står
containeren for dette avfallet
sammen med containerne for rent
treverk, impregnert treverk og
papp.
Fin
5.
6.
5. Måleenhet som bestemmer prisen
på brennbart og ubrennbart
restavfall.
7.
8.
9.
6. Emballasje som leveres sammen
med metallemballasje på returog midtbypunkt.
10.
7. Gir strøm til lommelykter og
mobiler og skal leveres som farlig
avfall.
8. Hvor på hengeren bør du plassere
det du skal levere sist på gjenvinningsstasjonen?
9. Brukes blant annet til å smøre
motorer og skal leveres som farlig
avfall.
10. Organisasjon som tar i mot
salgbare sko, klær, møbler og
gjenstander.
Lik oss på Facebook og
få nyttig informasjon om
kildesortering og avfal
l
7
r er
”Hvo ste
e
nærm nkt?”
pu
retur
”Hva s
lags av
fall
er pote
tgullpo
sen?”
nvinnings
je
g
r
e
r
å
N
”
åpen?”
stasjonen
”Når hentes avfallet?
”
– få svaret rett på mobilen!
Gå inn på vår nye webapp: mobil.renholdsverket.no
NYHET!
Innsamling av hageavfall
Vi gjennomfører hageavfallsaksjon i
mai – uke 20. Sekkene kan kjøpes på
utvalgte utsalgssteder, se renholds­
verket.no for informasjon om hvor du
kan kjøpe sekker.
Sekkene settes ved veien senest
søndag 12. mai.
Forskyvning av
tømmedager
I mai måned er det i år mange fridager.
Dette medfører at avfallet ditt kan bli
tømt noen dager før, eller noen dager
etter, normal tømmedag.
Plast til returpunkt
Har du mer plastemballasje enn du får
plass til å kaste hjemme? Ved enkelte
returpunkt har vi nå plassert ut containere for plastemballasje.
Se renholdsverket.no for opplysninger
om hva du kan kaste på de forskjellige
returpunktene.
Besøksadresse | Tempevn 25, 7037 Trondheim
Postadresse | Postmottak, 7004 Trondheim
Tlf kundesenter | 72 54 05 40
Tlf Renholdsverkets avfallstaxi | 917 54 000
E-post kundesenter | [email protected]
Kontortid | mandag – fredag kl 08.00–15.30
Web | www.renholdsverket.no
Trykk: Grøset
Redaktør | Tone Pettersen
Opplag | 84.000
Distribusjon | Trondheim kommune
Papir | 100 % resirkulert papir
Foto: Ingrid Loeng og Renholdsverket AS
Tekst og layout: JJ Design - www.jj.no
RÅSTOFF - kundeblad fra Renholdsverket