Årsmelding for Storsalen Menighet 2013

 Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: 406 31 800 e-­‐post til styret: [email protected] Årsmelding for Storsalen Menighet 2013 INNLEDNING Storsalen har vært velsignet med fortsatt fremgang og vekst i året som har gått. G21 har befestet sin posisjon som et levende åndelig fellesskap. -­‐ Vi har som styre forsøkt å bli mer åpne: Styrerepresentantenes navn, bilde og kontaktinformasjon ligger nå ute på nettsidene for å gjøre det lettere for menigheten å nå oss. Vi tar sikte på å gi e-­‐posthilsener a la nyttårshilsenen om lag fire ganger i året for å informere om hva vi gjør i styret. Styret nevnte følgende prioriteringer på årsmøtet i fjor: -­‐ Ansette ny menighetsprest i forbindelse med at Vegard Tennebø flyttet til Vestlandet. -­‐ Sikre fortsatt god økonomistyring. -­‐ Ivareta innspill fra mange på årsmøtet om å gjøre tiltak for at vi i større grad blir en menighet for alle generasjoner. -­‐ Bli et mer åpent styre overfor menigheten. -­‐ At flere skal bli frelst. Stab, styre og menighet har i fellesskap klart å nå flere av disse målene: -­‐ Vi har gjennomført en grundig og ryddig ansettelsesprosess av Maria Bjørdal som ny prest og bidratt til å gi henne en god start på sin tjeneste i menigheten. -­‐ Økonomistyringen har vært solid: I november nådde vi milepælen på 4 millioner kroner i likviditet -­‐ en betydelig økning fra noen få år tilbake. Dette skyldes en iherdig utleieinnsats fra stab og frivillige og solid økonomistyring fra økonomileder Anne Karin Warmestad sin side. -­‐ G16 ble vedtatt flyttet fra kl. 16 til kl. 11, for å skape en enda bedre gudstjeneste både for barn, voksne og eldre. Det har vært en suksess, ikke minst takket være en stor innsats av pastoral leder Vegard Husby. G16 har hatt vekst i antall personer på gudstjenestene og mange har uttrykt takk for flytting av tidspunkt og et sterkere fellesskap som følge av omleggingen. G19 er fortsatt den gudstjenesten med størst oppslutning. Dessuten gleder vi oss over at Dette er bare noe av det positive som har skjedd. Vi kunne også nevnt giverglede til misjonsprosjektet i Bangladesh, at julekonsertene kanskje er de best gjennomførte konsertene våre noen gang, eller at kjærlighetsfesten i år igjen er et uttrykk for hva vi kan få til for våre medmennesker når vi slår våre krefter sammen. Menigheten har nådd mange mål. Storsalen har vært rikt velsignet fra Gud, og det er vi fremdeles. Den største gleden er at vi kjenner til flere personer som har blitt frelst og som har funnet tilbake til troen i løpet av det siste året; den største utfordringen er at det ikke er enda flere. Vi vil rette en stor takk til stab og alle i menigheten som har gjort året til det det har blitt. Kristin Fjellmann og Vegard Husby står som menighetens administrative og pastorale ledere i fremste rekke. Vi i styret er imponert over hvordan de har gått inn i den nye ledelsesstrukturen nærmest knirkefritt. De har vist en fleksibilitet og en tilpasningsdyktighet som har imponert oss. Tusen takk. for styret i Storsalen Menighet Sverre Vatnar Styreleder Vidar Øyehaug Styremedlem Charlotte Hole Styremedlem Simon Røksund Johannessen Styremedlem Christine Furuseth Tappel Morten Eikeli Ole Martin Rustaden Bjørnar Langen Styremedlem Styremedlem 1. vara 2. Vara Terje Håland 3. vara 2013 – ET ÅR Å TAKKE FOR! En menighet ønsker alltid å være i vekst. Vekst er naturlig for alt i skaperverket, så også for Guds kirke. Spørsmålet dreier seg om hvilken form for vekst vi ønsker for vår menighet? Hva skal vi se etter? Hva og hvordan måler vi vekst i Storsalen menighet? Fakta er nyttig og verdifullt. Selv om ikke antall mennesker på våre gudstjenester, i misjonale fellesskap, i fastgivertjeneste, i smågrupper, på kurs, eller på søndagsskole er ensbetydende med vekst i menneskers disippelliv, så sier tallene en hel del. De sier noe om vår nysgjerrighet, kjærlighet og tillit til Jesus. De sier noe om vår menighet oppleves relevant og livskraftig for mennesker i Oslo. De sier noe om at vi gjør nye disipler. Derfor er jeg takknemlig for at vi hadde 5 % flere nattverdgjester i fjor. Jeg er takknemlig for at flere gav penger til menigheten fast, for at vi fikk en ny gudstjeneste, for at flere barn var på søndagsskole. Sånn sett kan vi takke Gud for faktaene som står igjen etter 2013. Men kirke er mer enn fakta. Derfor er jeg mest av alt takknemlig for alt jeg fikk erfare av en levende Gud, et levende fellesskap og et levende misjonsoppdrag sammen med dere. Jeg takker Gud for at jeg i høst har fått bli kjent med to mennesker som nylig har blitt kjent med Jesus gjennom Storsalen menighet. Det har vært til stor inspirasjon. De er bønnesvar for oss, men de er fremfor alt Guds barn som har kommet hjem. Jeg takker Gud for at G21-­‐fellesskapet er velsignet med unge mennesker som skarrer på rèn og samtidig kaller Oslo sin by. Jeg takker for de varme rundstykkene og syltetøyet de har servert til kveldsmat før sin gudstjeneste. Jeg takker for at vi hver søndag kveld har stått ute i Sven Bruns gate og lyst velsignelsen så høyt at naboene hørte det. Jeg takker Gud for G19-­‐fellesskapet som stadig har evnet å inkludere nye, for fellesskapets raushet og trofasthet. Jeg takker for det trøkket og den skjørhet som har blitt gitt rom i gudstjenestene, for lovprisningen og alle de brennene hjertene. Jeg takker Gud for menneskene på G16-­‐
gudstjenesten som innså at det var tid for noe nytt, og som med åpenhet og forventning tok imot visjonen om en ny G11-­‐gudstjeneste. Jeg takker Gud for alle ledere på to søndagsskoler som lærte barna våre om Jesus. Jeg takker Gud for at vi hver uke har hatt mennesker ute i Oslos fengsler og på Maritacafeen. For at vi hver uke har hatt mennesker som har sett de menneskene vi andre overså, som gikk til de vi andre gikk forbi, som tok i det vi andre ikke turte røre. Jeg takker Gud for at jeg ikke kan ramse opp alt vi har å takke for i 2013. Og for at jeg heller ikke vet om alt. 2013 er ikke bare er år som gikk forbi. Det er et år som satte evige avtrykk i vår by. Gud har skapt en kultur i Storsalen. Den forkynner at vi alle er prester, at vi alle har noe å komme med, at vi alle kan høre fra Gud og gå inn i det han kaller oss til. Vi er mange som i 2013 tok vårt kors opp og fulgte Jesus i og ut fra Storsalen menighet. Gud kaller mennesker fortsatt. Kallet til å følge Jesus og livet som hans disippel er like sterkt, virkelig og utfordrende i dag som det var ved Genesaretsjøen for lenge siden. Derfor har jeg stor forventning til tiden som ligger foran oss. For Storsalen skal vokse. Vokse i tro og tillit til Jesus. Vokse i antall disipler som følger Han. Gud velsigne deg – Gud velsigne oss! Prest og bror Vegard MENIGHETEN I TALL Det er godt å se at tallene stemmer overens med den opplevelse vi har av menighetens tilstand,-­‐ at vi har en vekst i antall mennesker som kommer til gudstjenester. Det totale antall nattverdgjester i 2013 var 20382. Det er en økning på 4,76 prosent i forhold til 2012
NATTVERDSTATISTIKK Også i 2013 har vi hatt en vekst i nattverdtall sammenlignet med sist år. Det totale antall nattverdgjester ligger over 2010, 2011 og 2012. Det er gledelig. Totaltall 2013 pr mnd. Søylediagrammene viser antall nattverdsgjester pr måned i 2013, mens linjen viser totaltall for 2012 til sammenligning. 3000
2250
1500
750
0
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
OVERSIKT NATTVERDSGJESTER OVER TID Antall nattverdsgjester i 2013 viser en oppgang på 4,76 prosent i forhold til 2012. OVERSIKT BETALENDE MEDLEMMER OVER TID 2000
1463
1500
1563
1525
1361
994
925
1000
813
810
658
531
502
1999
2000
500
0
619
478
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
582
565
2012
2013
I 2013 hadde Storsalen Menighet 565 betalende medlemmer.(946 registerte medlemmer) Dette er en 19 færre betalende medlemmer fra det foregående år. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere vår database. Selv om man ikke må betale medlemskontingent for å være medlem i Storsalen ønsker vi en bevisst gjøring rundt medlemskapet. Tilbakemeldingen er at folk som flytter glemmer å melde seg ut, samt at mange glemmer å betale kontingenten. ØKONOMI Fra å ha et underskudd i 2009 har resultatutviklingen hatt en positiv utvikling i etterfølgende år. Regnskapet som fremlegges for 2013 viser et overskuddd på kr. 632.519. Dette er imidlertid et svakere resultat en i 2012 hvor overskuddet var på kr. 881.301. Resultatet for Storsalen inkluderer Solslettafondets regnskap, som ble fusjonert inn i Storsalens regnskap i 2011. Solsletta hadde rente-­‐
inntekter i 2013 på kr. 148.206. I henhold til fondets statutter skal fondet indeksreguleres årlig, slik at det ble ikke overskudd til utdeling. Storsalens resultat eksklusiv Solslettafondet er kr. 484.313. Årsregnskapet viser at samlede utleieinntekter utgjør 37 % av de samlede inntektene. Menigheten er per i dag avhengig av disse utleieinntektene. Uten utleie-­‐
inntektene ville Storsalens regnskap gått med et betydelig underskudd. Kommersielle leieinntekter utgjør kr. 1.868 mill. Storsalen menighet har behov for å styrke egenkapitalen etter tidligere års underskudd. Storsalen menighet får ikke statsstøtte, men er avhengig av kollekt og givertjeneste for å drifte menigheten økonomisk. Styret er takknemlig for de mange som bærer menigheten økonomisk, og vi håper at mange opplever glede og velsignelse ved å gi. Fastgivere er avgjørende for å bygge en trygg økonomi i Storsalen Menighet.
Inntektsfordeling pr 31.12.2013 (se kakediagram under) Øvrige inntekter, 3 % Renteinntekter, 3 % Utleie, 37 % Fastgivere, 37 % Kollekt/gaver, 17 % Tilskudd fra diverse aktører, Gaverefusjoner, -­‐2 % 4 % Noen nøkkeltall fra regnskapet (fullstendig regnskap fremlegges på årsmøtet) A
B
C
D
E
F
G
Fastgivere
Kollekt/gaver
Gaverefusjoner
Tilskudd fra div.aktører
Utleie/salg
Øvrige inntekter
Renteinntekter
Sum inntekter
H
I
Lønn
Øvrige kostnader
Sum utgifter
Resultat
Regnskap
2013
2 896 813
1 321 562
-190 568
336 617
2 915 426
265 346
235 217
7 780 413
Budsjett
2013
2 780 000
1 340 000
-141 800
255 000
2 640 100
125 000
25 000
7 023 300
Regnskap
2012
2 671 540
1 288 608
-227 643
132 812
2 941 389
922 508
223 073
7 952 287
Endring i regn
fra 2012-2013
225 273
32 954
37 075
203 805
-25 963
-657 162
12 144
-171 874
3 579 809
3 568 085
7 147 894
3 594 028
3 479 869
7 073 897
3 274 491
3 796 495
7 070 986
305 318
-228 410
76 908
632 519
-50 597
881 301
-248 782
* Noter: A: Fastgivertjenesten er redusert på G1 og G16, men har hatt en økning på G19. I tillegg oppstart av G21.
B: Kollekt har økt noe fra 2012, mens gaver ligger under budsjett med 22%. C: Gave/Kollektrefusjon gjelder refusjon til
Bangladeshprosjektet. D: Tilskudd fra Acta, Frifond og Eckbos legater og momsrefusjon. E: Gjelder dagsutleie, kontorutleie og
dagsutleie med bespisning. F: Gjelder leirinntekter og diverse inntekter. G: Renteinntekter inkludert renteinntekter fra
Solslettafondet. H: Ny ledelsesstruktur i 2013 og 50% stilling utleiemedarbeider. I: Gjelder ordinære driftskostnader og
varekostnader.
ADMINISTRASJON OG LEDELSE I 2013 STYRET HAR SIDEN ÅRSMØTET 2013 BESTÅTT AV: Sverre Vatnar Vidar Øyehaug Charlotte Hole Simon Røksund Johannessen Morten Eikeli Christine Furuseth Tappel Ole Martin Rudstaden Bjørnar Langen Terje Håland Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 1. vara 2. vara 3. vara STABEN HAR DETTE ÅRET BESTÅTT AV:
Kristin Fjellman Vegard Husby Vegard Tennebø Maria Bjørdal Geir Kåre Kvalevaag Kristin Carlsen Anne Karin Warmestad Kristoffer Risholm Stein Joar Myrvang Johne Stødle Eirik Eng Hauge Christina Eng Hauge Administrasjonsleder Pastoral leder Menighetsprest til 01.12.2013 Menighetsprest fra 19.09.2013 Prosjektansvarlig og teknisk leder Administrasjon (60%) Pastoralt (40 %) Økonomileder (50 %) Utleiekoordinator (50% ) Hiphop-­‐pastor (10 %) Leder for veiledningstjenesten ( 10% ) Barne-­‐ og familiearbeider ( SuperG og Super Family) Barne-­‐ og familiearbeider ( SuperG og Super Family) TIMEBETALTE HAR DETTE ÅRET BESTÅTT AV: Daniel Johannessen Vert Ingrid Øygard Vert Ingrid Skjøtskift Vert Thea Stapnes Vert Det har har også vært leid inn vert/tekniker på sporadisk basis ved behov i forbindelse med utleier.