Student Økonomi, studie og jobb.

Malene J. Nyhagen HIOF, DMPRO13 - Nettjournalistikk med Ragnhild Fjellro
Student Økonomi, studie
og jobb.
Flere og flere studenter velger å ha jobb ved siden av studiene, men lønner dette seg?
Studenter velger ofte å ta en deltidsjobb ved siden av studiene for at pengene skal klare å strekke til alt som
boligleie, litteratur, mat o.s.v. Ofte er det ikke nok penger studentene får utgitt av lånekassen, og lever derfor
under Norges fattiggrense hver måned.
MALENE J. NYHAGEN
Dagens studenter opplever mye press og stress ved arbeid ved
siden av studiene ender dette ofte med at de nedprioriter
studiene. Dette sier Marianne Klever Næss om saken.
Arbeidserfaring
Arbeidserfaring er noe mange arbeidsgiver krever i dagens
samfunn, men hvis du er student er det ofte greit å ha en jobb på
siden av studiene som er faglig relevant og motiverende for for
å fortsette på satt utdanningsvalg. Marianne Klever Næss sier
det er nyttig for de som klarer å få dette til å gå rundt, men er en
vanskelig balansegang for mange studenter i dag.
For lite penger i bøssa
Basis støtten til lånekassen ligger på 97 850,- for et
undervisningsår (ti-måneder), som er fra starten av august til
ut mai året etter. Ved å da få basis støtten til lånekassen
har du da 19 570,- å lever for den første måneden i halvåret
og 7 338,75,- i månedene ellers, men dette er ikke nok. En
student skal da få til å betale eventuelt transport fram og
tilbake fra skolens område, mat, boligleie, regninger,
litteratur o.s.v.
Marianne Klever Næss sier lånekassen gir ekstra stipend til de
som ikke kan jobbe ved siden studiene, dette på beviser vel at
selv lånekassen vet at man ikke bare kan leve på studielån.
Lånekassen, hvor mye kan du få ved basis støtten
til lånekassen.
Malene J. Nyhagen HIOF, DMPRO13 - Nettjournalistikk med Ragnhild Fjellro
Lån
I tillegg til at man da her denne basis støtten fra lånekassen,
kan man også søke ett ekstra lån ved siden av. Dette lånet
er da på en verdi av 58 854,- og gjelder da får ett utdanningsår.
På ett år vil du ha fått inn 218 283,- med disse sammenlagt som da vil si at du får ca. 21 828,3,- i
måneden å leve for og dette er jo da en mere fornuftig ''lønn'' å leve for i måneden. Og ved dette
tilbudet blir 50 prosent gjort om til stipend og de resterende andre 50 prosenten vil stå som lån.
Dett betyr at du vil ha ett lån på 148 348,- i det du er ferdig med din bacehlor grad og det er det jo
ikke mange som ønsker.
Jobben
Mange studenter kan syntes det er vanskelig å si nei til ekstravakter på arbeidsplassen pga det gir
litt ekstra penger å rutte med når neste måned kommer, derfor velger studenter å ta vakter isteden
for å prioritere å arbeide med skolearbeid. Marianne Klever Næss sier studenter sliter seg ut på
grunn av det er vanskelig å si nei og tar på seg mere en det de orker.
Stine Marie Hov Karlsen sier i perioder der jeg må ta flere ekstravakter fordi jeg vet at det kommer
en regning eller lignende så tar jobben mye tid, men med de dagene det bare skole eller bare jobb så
går det fint. Men ikke når jeg har begge deler samtidig.
Prioritering
Norske bachelorstudenter bruker i gjennomsnitt 32 timer på studiene og 11 timer på lønnet arbeid
ukentlig. En internasjonal sammenligning viser at svenske og danske studenter studerer mer og
jobber mindre. Dette viser foreløpige tall fra studentundersøkelsen Eurostudent V som arrangeres
hvert tredje år. Hovedresultatene fra undersøkelsen kommer i februar neste år. Dette sier Kurt Jonny
Einarsen, statsviter og rådgiver i SSB.
Norges fattiggrense
Fattiggrensen i Norge er for en husholdning 196 000,- i året, dette var på bevist i år 2008 etter
OECD(Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) - normen. Det er denne normen som
brukes i Norge, og den gir oss 200 000 fattige. Etter at EU(Den europeiske union) – normen kom er
fattiggrensen for en husholdning i Norge på 235 200,- i året, dette var på bevist i år 2008, og denne
normen ga Norge 600 000 fattige.
En av de problemene med denne fattigdoms definisjonen er at den kun ser på inntekt og ikke på de
faktiske utgiftene folk har.
SIFO(Statens Institutt for Forbruksforskning) anslår at en voksen person skal kunne klare seg på
drøyt 6 500,- i måneden, dette var på bevist i år 2006. Og dette er for å leve på et rimelig
forbruksnivå. Med et rimelig forbruksnivå menes det et forbruk som kan godtas av folk flest og i
dette rimelige forbruksnivået er det ikke regnet med bo-utgifter.
Studentundersøkelse
En studentundersøkelse som ble gjennomført i 1889, 2005 og i 2010 som tok for seg studieforhold,
studiefinansiering, arbeid, boforhold, sosiale nettverk, fritidsvaner og helse. Påviser at 60 prosent av
studentene arbeider ved siden av studiene, og ni av ti studenter har yrkesinntekt i løpet av året 2010
som inntektsregisteret viser. Disse inntektene utgjorde over halvparten av studentens disponible
beløp (inntekt etter skatt, inkludert studielån), støtten fra lånekassen utgjorde 41 prosent av
totalbeløpet, mens andre inntekter stod for 6 prosent. Median yrkesinntekt for studentene var om
lag 97 000 kroner i 2010 og beløpet har økt med 24 prosent i realverdi siden 2005 undersøkelsen.
Malene J. Nyhagen HIOF, DMPRO13 - Nettjournalistikk med Ragnhild Fjellro
Studentstøtten har gått ned med 1 prosent i sammen perioden når man tar hensyn til prisutviklingen.
71 prosent av studentene bor i leid bolig, mens 17 prosent eier boligen sin. Ni av ti har utgifter til
husleie eller boliglån. Studentene har høyre boutgifter i 2010 enn i 2005. Levekårsundersøkelsen for
studenter viser at gjennomsnittlige utgifter til bolig var om lag 5400 kroner i måneden, dette er en
økning i løpende kroner på 16 prosent sammenlignet med 2005. Halvparten av studentene kan sies
å ha høy boutgiftsbelastning, det vil si at de bruker mer enn en fjerdedel av husholdningsinntekten
på boutgifter.
Over halvparten av studentene har mottatt økonomisk støtte fra familien til dekning av utgifter siste
år. En av fire har mottatt mins 10 000 kroner. De som får støtte får om lag 9 000 kroner i året
(median). Flere enn før oppgir foreldrene som din nest viktigste inntektskilde etter studielånet. Det
er også en svak økning i andelen studenter som mottar regelmessig økonomisk støtte fra familien.
De fleste studenter tar opp studielån og det er liten variasjon i hvor mye de regner med å låne, om
lag 300 000 kroner etter endt studium. Beløpet varier med utdanningens lengde og studiested.
Enkelte studenter har også andre lån i tillegg, slik som kredittkortgjeld og forbrukslån. Seks av ti
studenter har kredittkort og 30 prosent av disse har ubetalt kredittkortgjeld. I gjennomsnitt skylder
studentene 11 000 kroner på slike kort. Andelen studenter som har kredittkort og som skylder
penger øker med alderen. Eldre studenter skylder mer penger enn yngre og studenter med
forsørgeransvar skylder mer enn dem uten barn.
Det er et mindretall av studenter som har betalingsvaskligheter når det kommer til betalinger av
regninger og uforutsette utgifter. Færre studenter enn tidligere har problemer med å klare seg
økonomisk , 18 prosent har ofte eller av og til vansker med å klare løpende utgifter til for eksempel
mat, bolig, transport, mot 27 prosent av studentene i 2005. Kvinnelige studenter ser ut til å ha noe
hyppigere vansker enn mannlige studenter, og enslige noe mer enn par, men forskjellene er små.
Studentene bruke litt mindre penger i 2010 en i 2005 på løpende utgifter, med unntak av boutgifter,
når vi korrigerer dor den generelle prisstigningen. Utgifter til dagligvarer utgjør den største på
posten. Menn bruker noe mer kvinner på sosiale aktiviteter, mens kvinner i noe større grad ser ut til
å prioritere forbruk (klær).
Utvalget for undersøkelsen som var i 2010.
For å sikre god representativitet ble utvalgt i to trinn. I første trinn ble undervisningsinstitusjoner
trukket, fordelt etter landsdel, institusjontype (universitetet, vitenskaplig høyskole og høyskole) og
eierforhold (statlig og privat).
Det ble trukket til sammen 26 undervisningsinstitusjoner:
- 7 universiteter
- 8 vitenskaplige høyskoler (statlige og private)
- 7 statlige høyskoler
- 4 private høyskoler
For å lese mere om denne undersøkelsen kan du gå inn her:
http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201238/rapp_201238.pdf
Malene J. Nyhagen HIOF, DMPRO13 - Nettjournalistikk med Ragnhild Fjellro
Refleksjonsnotat
Denne nyhetartikkelen er om studenters økonomi og hvordan det er å ta et studie med jobb ved
siden av. Denne artikkelen er relevant i dag pga det er mange studenter som lever under Norges
fattiggrense og derfor på ha jobb ved siden av studiene.
Det å jobbe ved siden av studiene tar opp mye av tiden og på fører mye stress og press, det kan jeg
si av personlig erfaring. Og pga personlig erfaring av dette er grunnen til at jeg ville skrive dette.
Stine Marie Hov Karlsen(26), student ved høyskolen i østfold er min case, dette er fordi hun har det
sånn som skal forklares i artikkelen og derfor er henne en attraktiv kilde i denne sammenheng.
Marianne Klever Næss(51), avdelingsleder ved SIØ råd og helse ved høyskolen i østfold avd
Halden. Hun er den som hjelper studenter i vanskelige situasjoner og derfor har ett syn på
forskjellen mellom studenter som jobber ved siden av studiene eller ikke og hvor mye stress dette
påtar kroppen og hvordan det går utover konsentrasjonen til studentene.
Kurt Jonny Einarsen, statsviter og rådgiver i SSB(Statistisk sentralbyrå). Han har satte stikker på
hvordan studentøkonomien er og hvordan det har gått opp og ned gjennom tidene.
Dessverre kunne han ikke uttale seg om studentøkonomi pga tallene om studenters økonomi og
utskrifter publiseres først i forbindelse med den internasjonale Eurostudentrapporten 26. februar
2015. Derfor kunne han dessverre ikke svare på disse spørsmålene nå. Da publiseres de norske
tallene sammen med tall for de andre 27 landene som deltar. Det er kun tall for 6 land for deler av
tidsbrukbolken i Eurostudent, ssb har publisert denne gang i Samfunnspeilet. Rapporten som
kommer 26. februar er langt mer omfattende.
Andre kilder som er brukt i forhold til denne artikkelens innhold:
http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201238/rapp_201238.pdf
- En rapport om tidligere undersøkelser om studentøkonomi.
http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utuvh/aar/2014-05-23?fane=tabell#content
- Stattestikker om studentøkonomi.
http://no.wikipedia.org/wiki/Fattigdom
- Informasjon om fattigdom og fattigdomsgrenser.
http://www.lanekassen.no/nb-NO/
- De som gir ut stipend og lån til studenter.
- Informasjon om hvor mye man har krav på osv.