RocheDialog - Roche Norge AS

RocheDialog
magasin fra Roche Diagnostics Norge AS // Desember 2013
Automatisering
Automatisering (eller automasjon) er å
gjøre et fenomen automatisk, slik at det
i større eller mindre grad styrer seg selv.
MODERNISERING GEVINSTER VED UNN I TROMSØ
labsystem tilpasset sykehuslaboratoriers drift
FLOW-systemet Sykehusenes erfaringer
2
Roche //
«I Roche er vi stolte av å være helt i forkant i
utviklingen av nye og banebrytende løsninger
innen laboratorieautomasjon.»
Roche // Leder og innhold 3
Kjære leser!
12 FLOW-systemet:
Sykehusenes
erfaringer
I denne utgaven av Roche Dialog har vi valgt å ha
automasjon som hovedtema. Vi vet at antallet
laboratorieanalyser øker fra år til år, rekvirentene ønsker
raskere svartider, og klinikere etterspør nye analyser
– mens bemanningen på laboratoriene ikke nødvendigvis øker tilsvarende. Dette gjør automasjon til et svært
aktuelt tema for mange.
Før man starter et automatiseringsprosjekt, er det
helt vesentlig at man har en klar oppfatning av hva man
ønsker å oppnå: Hvor er flaskehalsene i dag? Vil man
bare kvitte seg med manuelt arbeid? Eller ønsker man
også kortere svartider? Høyere kapasitet? Enklere
prøveflyt?
Svarene på hva man ønsker å oppnå vil kunne variere
sterkt, avhengig av laboratoriets størrelse og virksomhet. I hvert tilfelle må man identifisere hva som vil være
den beste løsningen for å dekke behovene ved det
enkelte laboratoriet – for å ende opp med en hensiktsmessig automasjon.
For å få full utnyttelse av utstyr for automatisering, bør
man samtidig se på de eksisterende arbeidsprosessene
ved laboratoriet. Er det mulig å harmonisere og forenkle
eksisterende prosesser? Hva med de preanalytiske
arbeidstrinnene? Kvalitetskontrollrutiner? Arkivering av
prøver? Vedlikeholdsprosedyrer? For et vellykket
resultat, tror vi det er helt nødvendig at automatisering
og prosessharmonisering går hånd i hånd.
Valg av automasjonsløsning er en omfattende
prosess. Siden man skal leve med valget sitt i mange
år, er det viktig at prosessen er god og at valget blir
riktig. I Roche er vi stolte av å være helt i forkant i
utviklingen av nye og banebrytende løsninger innen
laboratorieautomasjon.
30 Sykkelstyrke:
Roche-lag vant for
kreftsaken
Innhold
NY AUTOMASJON FORBEDRET LAB-SYSTEM > 04
MODERNISERING GEVINSTER VED UNN I TROMSØ > 08
URINANALYSERING på automatisert system
>
MOLEKYLÆR DIAGNOSTIKK NY ROCHE-PLATTFORM
> 18
VALGTE ROCHE STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS
> 20
ØKT SERVICENIVÅ MED LABADVANCE
> 23
LAGERSTYRING KOMPLETT SYSTEM FRA ROCHE
> 25
ROCHE NYHETER OG AKTUALITETER
> 26
Vi ønsker dere alle en fin jul og et godt nytt år!
Grete Hilland, markedsdirektør
Roche Diagnostics Norge AS
Ansvarlig utgiver:
Roche Diagnostics
Norge AS
www.roche.no
Redaksjon:
Kristin Veisten
Robin Stenersen
Design: Cox Oslo AS
Trykk: Fokus trykk
www.fokustrykk.no
Forsidekilde:
Wikipedia
11
4
Roche // Tema: Automasjon // Medisinsk biokjemi
cobas® 8100
Et kvantesprang innen preog postanalytisk automasjon
Ny automasjon via cobas 8100 har tatt et kvantesprang i forhold til tradisjonell
automasjon, og er både smartere, langt mer fleksibel, komplett og arealeffektiv.
Dermed er den også bedre tilpasset de krav sykehuslaboratorier har for sin drift
og sine rekvirenter. Hovedelementene i dette kvantespranget ligger i kompakt
modularitet, køfri og fleksibel tredimensjonal prøvetransport - i flere retninger,
dataflyt med intelligente IT-løsninger, samt løsninger som er utviklet for hverandre
og fungerer som ETT system.
5
Isteden for å «kjøpe» mer eller mindre
tilpassede automasjonsløsninger fra
eksterne leverandører, har Roche/Hitachi
valgt å utvikle dette selv. Dermed er man
sikret at instrumentene i automasjonen
(pre- og post-, IT og analytiske systemer)
er tilpasset hverandre og fungerer som
ett system. Det klargjør ansvarsforhold,
feilsøking og feilretting, og sikrer
funksjonalitetene og en kompromissløs
videreutvikling.
fleksibilitet slik at løsningen kan
skreddersys til laboratoriets behov, og er
skalerbare for endrede behov. Modulene
er kun 30, 60 og 90 cm brede, og kan
kombineres med en eller flere moduler av
de ulike typer. cobas 8100 har 11
moduler med ulike oppgaver, og kan
inkludere opptil 38 moduler totalt i ett
og samme system. Modulene har
innebygde transportlinjer slik at de er
enkle å sette sammen.
Modularitet
Modulære systemer er kompakte,
arealeffektive og har en fleksibel intern
prøveflyt. De fungerer som ett system
med en programvare og ett sted for innog utmating av prøver, inkludert STAT-­
prøver. Dette reduserer manuelle
prosesser og arealbehov, og øker
Køfri 3-D prøvehåndtering
cobas 8100 håndterer enkeltrør og har en
genial og revolusjonerende transportløsning med to etasjer som sikrer køfri
prøvetransport i enkeltrørsholdere. I
underetasjen er det alltid tomme
enkeltrørsholdere tilgjengelig, og disse
har egne adskilte transportbånd i begge
Ny og topp moderne
automasjon
cobas 8100 kan håndtere
alle pre- og postanalytiske
prosesser:
1.Innmating og registrering av prøver
(innretting av strekkoden), evnt. via
bulkloader
2. STAT-håndtering
3. For-sortering (f.eks. for hematologi)
4. Sjekk av rør og prøvemateriale vs.
bestillinger
5. Sentrifugering
6. Sjekk av prøvens volum og kvalitet
(inkl. SI-måling)
7. Avkorking (både påtrykte og skrukorker)
8. Avpipettering (alikvotering) med
strekkodemerking av sekundærrør
9. Påkorking (13 mm og 16 mm)
10. Sortering
11. Mellomlagring (med eller uten kork)
12. E
tterbestillinger, omkjøringer,
repetisjon og fortynninger
13. Arkivering
Køfri 3-D prøvehåndtering
14. Langtidslagring kan legges til ved
tilkobling av helautomatisert
«kjøleskap»
6
Roche // Tema: Automasjon // Medisinsk biokjemi
retninger. Dermed hemmer ikke tomme enkeltrørsholdere
transporten av prøvene. I øverste etasjen
er det kun enkeltrørsholdere med prøver i. Disse har også
adskilte transportbånd til og fra de analytiske systemene,
og vil alltid gå direkte til analyse­systemene uten stopp på
veien. Transportløsningen har også veikryss, slik at prøvene
alltid går korteste og raskeste vei til neste destinasjon.
Køfri 3-D prøvehåndtering sikrer kort og rask reise for
prøvene, kvalitet for prøvematerial og redusert TAT
(turnaround tid) og STAT-tid gjennom automasjonen.
Prøve- og dataflyt
Roche’s nye IT-løsning, cobas IT mellomvare (cITm) gir en
smartere og mer brukertilpasset prøve- og dataflyt, med økt
fleksibilitet og effektivitet. Eksempelvis vil prøvens reise
kunne endres dersom systemer eller analyser i automasjonen
er utilgjengelig. Prøveflyt og dataflyt kan differensieres og
kombineres på ulike måter, slik at korrekt håndtering
tilpasses ulike situasjoner basert på prøvetyper, bestillinger,
regler og hendelser (f.eks. lite prøvevolum, spesielle rekvi­
renter, flere like glass, STAT, rutine, omkjøring, QC-resultat,
S-Index verdier, etc.).
cobas 8100 håndterer både primær- og sekundærrørs
transport, eller kombinasjoner av disse. Valgene her kan også
differensieres for ulike prøvetyper, bestillinger og hendelser,
eventuelt differensiert for ulike prøvetyper, bestillinger og
hendelser. Prøvene kan mellomlagres for automatisert
håndtering av etterbestillinger, reflekstesting og omkjøringer,
eller langtidslagres i våre helautomatiserte lagring- og gjen­
finningsmoduler (p 501/p 701).
cITm monitorerer og visualiserer produksjonen og kø for
tilkoblede systemer i sann tid, og kan distribuere prøvene i
henhold til denne informasjonen for maksimal effektivitet.
cITm gir også en sikker håndtering av prøver og resultater
for infeksjonsserologi, blodgiverscreening og PCR-testing
når dette inkluderes i automasjonen. cITm vet alltid hvor
prøvene er og deres fulle status, inkludert sporbarhetsdata
for validering av prøveresultater (system, operatør, lotnr/
resultat for reagens/kalibr./QC, applikasjoner, vedlikehold,
alarmer). cITm kommuniserer gjerne med flere LIS-systemer
samtidig. Systemer fra andre leverandører med analyser/
indikasjonsområder som Roche mangler kan kobles
til cobas 8100. cITm håndterer alle analysesystemer
uansett leverandør.
Regel-generatoren i cITm har et logisk brukergrensesnitt
som laboratoriet håndterer selv. Dette gjør det mulig å
tilpasse prøve- og dataflyt på en måte som reduserer
antall prosesser ved laboratoriet betydelig.
7
En automasjonsløsning - Ett system
Tilkoblede systemer kan være enkeltstående analysesystemer
eller modulbaserte. De kan også være konsoliderte (klinisk
kjemi og immunkjemi) og automasjonen kan konfigureres
for ulike romløsninger. Systemene kan ha lik, ulik eller
overlappende analyserepertoar. Prøver i automasjonen kan
dedikeres til ett eller flere enkeltsystemer. Prøver kan være
rutine eller STAT, og resultater kan vurderes på tvers av ulike
analysesystemer ved omkjøring, reflekstesting, validering
etc. I tillegg vil det alltid dukke opp nye ønsker og behov.
Kompleksitet og behov for fleksibilitet er mest uttalt ved
sykehuslaboratorier der mange områder automatiseres, og
prøveflyten inkluderer både spesialanalyser og STAT-prøver,
og da kommer cobas 8100 virkelig til sin rett.
cobas 8100 samler pre- og postanalytiske funksjoner
i ETT system, og cITm sørger for at prøvetransport,
prøveflyt, dataflyt og tilkoblede analysesystemer også
fungerer som ETT system.
8
Roche // Tema: Automasjon // Medisinsk biokjemi
Universitetssykehuset
Nord-Norge i Tromsø
høster frukter fra sin
automatisering
Lisbeth Hansen ved Laboratoriemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
i Tromsø er seksjonsleder ved et av de mest moderne laboratoriene i Norge. De har
de nyeste løsningene innen analytisk og preanalytisk automasjon som finnes på
markedet i dag, og de har benyttet seg av ny funksjonalitet som nå er tilgjengelig via
nye IT-løsninger. Det er i dag mindre enn ett år siden full automasjon var på plass,
men gevinstene er tydelige og Lisbeth deler velvillig sine erfaringer med oss.
Lisbeth hadde mange og klare mål for
hva hun og UNN ville oppnå ved
innføring av automasjonsløsningen.
HMS med færre manuelle prosesser,
kortere svartid, bedre service for
rekvirenter og frigjøring av tid for sine
ansatte og derav bedre økonomi, var
viktige fokusområder. I tillegg var
kvalitet for prøvematerial og pålitelige
resultater definert som viktig for dem
og for deres rekvirenter.
Lisbeth sier de har erfart at det er
viktig å «glemme» den gamle måten å
gjøre ting på, slik at man greier å se de
nye mulighetene. Dette gjelder i
særdeleshet IT-løsningene der de har
erfart at man kan gjøre mange valg som
øker kvalitet og effektivitet.
UNN har i dag et modulbasert
preanalytisk system (MPA) som gjør
alle de preanalytiske prosessene, samt
to konsoliderte analytiske systemer
som gjør alle analyser innen ISE,
klinisk kjemi og immunkjemi. I tillegg
har de et fullautomatisert «kjøleskap»
for arkivering og IT-løsningen cITm
(cobas IT mellomvare) som styrer det
hele. Lisbeth forteller at automasjonen
fungerer som ett system, der de setter
på prøven og normalt ikke ser den mer
før den har havnet i avfallsbeholderen i
«kjøleskapet».
Automasjonen gjør i dag nesten 90
analyser. I tillegg har de noen frittstående systemer, deriblant en cobas 6000
for TDM, DAT, hormon og spesial­
analyser i åpne kanaler. Dette sikrer
samtidig en ekstra backup på tvers
av avdelingene.
Lisbeth forteller at de har satt opp
sine to analyselinjer slik at en er
komplett, mens den andre mangler
9
På bildet ser vi (f.v.) nyansatt bioing. Ane Elvemo,
sekslonsleder Lisbeth Hansen og overbioing.
Carina Strøm. I bakgrunnen ser vi «kjøleskapet».
«småanalysene». Det gjør at de har
umiddelbar backup, og de kan koble
ned en analyselinje natt og helg. Det
forenkler driften for operatørene og
tilgjengelighet for systemene ved
vedlikehold og servicebesøk.
Hvordan har
implementeringsprosessen vært?
Det er særdeles viktig med god
planlegging av prosessen for å sikre at
rutinedriften blir opprettholdt, og
dyktige og positive kollegaer har vært
en stor fordel. Men det har vært tøft, og
vi er ennå ikke helt i mål. Vi har mange
svært dyktige bioingeniører som liker
slike utfordringer og som i tillegg ser
nye muligheter hele veien. Men det har
vært tøffe tak, og mange av dem har
hatt mye overtid. Systemene har
fungert godt, slik at utfordringene i
hovedsak har vært endringene,
opplæring og bemanning av automasjonen med kvalifisert personell.
Hva har vært de
største gevinstene?
HMS er blitt mye bedre blant annet ved
fjerning av manuell av- og påkorking,
og dokumentert og standardisert
preanalytisk arbeid reduserer feil. Det
merkes godt. Vi ser også at utnyttelsen
av IT-løsningene og «kjøleskapet»
fjerner prosesser og gir en stor gevinst
innen effektivisering.
Vi har valgt å benytte sekundærrør i
automasjonen, slik at primærrørene
lagres med kork umiddelbart. Samtidig
har vi gått over fra plasma til serum, der
vi benytter hurtigkoagulerende serum
(RST) for ø-hjelps analyser og prioriterte
avdelinger der svartiden er avgjørende.
10 Roche // Tema: Automasjon // Medisinsk biokjemi
«Vi har samkjørt QC med deltasjekk og autovalidering,
i tillegg til implementering av en rekke smarte og
delvis kompliserte regler som fjerner prosesser og
sikrer våre resultater.»
Dette sikrer topp kvalitet både på
prøvematerialet vi lagrer, og det som
sendes videre til analysesystemene.
Dermed får vi pålitelige resultat ved
etterbestillinger og omkjøringer, og vi
slipper problemstillingene tilknyttet
referanseområder og holdbarhet som
gjelder for enkelte analytter i plasma.
Automatisert reagenshåndtering via
kassetter og mindre kalibrering har
også gitt oss en stor gevinst.
Et annet stort løft for oss har vært
innen IT. Der har vi lagt inn mye tid og
energi, men med stor gevinst som
resultat. Vi har samkjørt QC med
deltasjekk og autovalidering, i tillegg til
implementering av en rekke smarte og
delvis kompliserte regler som fjerner
prosesser og sikrer våre resultater.
Autovalidering gir bedre kvalitet for
resultatene og har gitt oss kortere svartid.
Hva skal frigjort
arbeidstid benyttes til?
Vi gjennomfører nå de siste kurs og
opplæringer. Ser vi tilbake så har vi vært
gjennom en tøff tid med mye verifisering av utstyr og endring av
arbeids­rutiner, samt overtid og
tøffe prioriteringer, spesielt for våre
over­bioingeniører. Frigjort tid skal
derfor benyttes til mindre overtid,
samtidig som vi må ta igjen oppgaver
som vi har skjøvet foran oss i denne
prosessen. Vi ønsker også å få tid til å
gjennomføre en kompetanseheving
for våre ansatte, og fortsatt heving av
kvaliteten for våre tjenester. Så lenge
pasient og rekvirent er i fokus har vi
alltid nye oppgaver å ta tak i.
Noen spesielle problemstillinger
som er opplevd underveis?
Vi har heldigvis lært at det lar seg gjøre
å automatisere selv om man har lite
areal til rådighet. Men ting tar tid. Det
ene drar med seg det andre, men man
må også la det skje dersom man skal
oppnå optimal effektiviseringsgevinst.
Vi ser også at opplæringstid for
nyansatte tar lengre tid nå, fordi
man må lære «alt» samtidig, isteden
for trinnvis. Dette har medført at
automasjonen har måttet være
bemannet med en overbioingeniør
på dagtid.
Hvordan oppleves dette
for de nyansatte?
På dette spørsmålet valgte Lisbeth å
henvise til Ane Elvemo, som er
nyansatt og faktisk ansvarlig for hele
automasjonen denne dagen. Ane er
opplært på alle systemkomponentene i
hele automasjonen, og føler nå at hun i
sin sjette uke ved automasjonen
behersker alle rutiner og vedlikehold.
–Det er en stor automasjon men jeg
vet hva jeg skal gjøre ved en driftsstans.
Jeg er likevel litt bekymret for at det skal
dukke opp spesielle problemstillinger
som jeg ikke kan løse, sier Ane.
–Konsekvensene er litt større enn for
frittstående systemer, selv om backup
løsningene er greie. Alt-i-alt virker
automasjonen oversiktlig, og det er
også greit å vite hvordan alle ting henger
sammen. Som nyutdannet bioingeniør
er jeg heldig som fikk jobb i Tromsø.
Her er et topp moderne laboratorium
der jeg allerede får ansvarsfulle
oppgaver, samt dyktige og trivelige
kollegaer. Joda, jeg stortrives her,
sier Ane.
Roche // Tema: Automasjon // Medisinsk biokjemi 11
Automasjon av urinanalysering
cobas© 6500 erstatter manuelle
prosesser med standardiserte prosesser
cobas 6500 er nok et modulbasert system fra Roche, denne gang for
automatisering av urinanalysering. Systemet kan kobles til Roche’s
automasjonsløsninger om ønsket.
cobas 6500 består av to moduler:
• cobas u 601 for automatisert dypping og
strimmelavlesing av urin. 12 parametre
og patentert strimmelteknologi med
interferensbeskyttelse for C-vitamin.
• c obas u 701 for automatisert sentrifugering og mikroskopering av urin.
«Gullstandard» med identifikasjon av
11 ulike urin-komponenter.
De to modulene kan fungere
hver for seg eller sammenkoblet
for fullautomatisering av urin­
analyseringen. Systemet kan settes
opp slik at resultatene fra strimmel­
avlesningen avgjør om en urin skal gå
videre til automatisert mikroskopering.
cobas 6500 har høy kapasitet og
fjerner viktige manuelle prosesser og
gir dermed et betydelig bidrag til
arbeidsmiljø, HMS og effektiviteten
ved laboratoriet.
cobas 6500 høyner også kvaliteten
for urinanalyseringen og sikrer
standardisert behandling og resultat,
og utmerket presisjon og repeterbarhet.
I tillegg får man dokumentasjon via
lagrede bilder fra mikroskoperingen.
12 Roche // Tema: Automasjon // Mikrobiologi
FLOW systemer fra Roche
Standardisering og automatisering
av «in-house» PCR-analyser
FLOW systemet fra Roche er planlagt lansert i desember 2013. Den første
versjonen av FLOW er spesielt godt egnet for mikrobiologiske laboratorier som
gjør kvalitativ påvisning av patogener.
13
Høy kapasitet og raske svar
FLOW passer for laboratorier med et stort
antall prøver, og en bred meny av «in-house» PCR-analyser. FLOW systemet kan
håndtere opp til 384 prøver i løpet av et
8-timers skift, og er velegnet for PCR-multipleksing. Roche kan tilby reagenser som er
spesielt velegnet for PCR-multipleksanalyser
på FLOW.
Økt resultatsikkerhet
En egen programvare automatiserer alle
dataoverføringer, og reduserer dermed
risiko for prøveforbytting. Alle overføringer av pasientdata skjer via strekkoder på
primærrør og prøvebrett. Testbestillinger
hentes automatisk fra labdata-systemet
(LIMS). Ferdige PCR-resultater kan sendes
tilbake til LIMS etter teknisk validering.
Reduksjon av manuelt arbeid
FLOW er et analysesystem som utfører
pipettering fra primærrør, ekstraksjon av
nukleinsyrer, pipettering til PCR-oppsett,
tilsetning av reagenser og PCR-deteksjon.
FLOW automatiserer alle pipetteringstrinn, fra primærrør til ferdig PCRresultat.
Fleksibilitet for fremtidige behov
FLOW er et åpent system med høy
kapasitet. Et mangfold av ulike prøve­
materialer kan benyttes. Nye analyser kan
enkelt settes opp ved endrede behov, dette
setter laboratoriet i en god beredskaps­
situasjon i tilfelle utbrudd av epidemier
eller pandemier.
Rikshospitalet og Haukeland har installert
FLOW systemet og vi har spurt om de kan
dele sine erfaringer. Les intervjuene på de
påfølgende sidene.
Ønsker du å vite mer?
Kontakt Toril Sæther
telefon:
23 37 33 49 / 905 77 367
epost:
[email protected]
14 Roche // Tema: Automasjon // Mikrobiologi
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Pionerer innen automatisering
av PCR-analyser
Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, Avdeling for mikrobiologi, ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet var svært tidlig ute med automatisering av «in-house» PCRanalyser. Der har de allerede et par års erfaring med FLOW-systemet. Systemet på Rikshospitalet er satt sammen av komponenter fra Roche (MagNA Pure 96 og LightCycler® 480),
Hamilton Robotics (pipetteringsroboter) og Stratec (software). Roche er hovedleverandør og
ansvarlig for hele systemet.
Enheten er et laboratorium hvor de gjør infeksjonsimmunologiske analyser for antigen- og antistoffpåvisning og
molekylære analyser for å påvise virus DNA/RNA.
Avdelingen er akkrediterte, og det er derfor viktig at de har
en høy kvalitet på det de gjør, og kan dokumentere alle trinn
i analyseprosessen. Siden de av og til mottar Ø-hjelpsprøver,
er det viktig å kunne tilby raske svar.
Vi har snakket med fagbioingeniør Zeidad Fernandez og
avdelingsingeniør Azel Pettersen og hørt hvilke erfaringer de
har gjort seg.
Hvilke behov lå til grunn da dere bestemte
dere for å gå til anskaffelse av et FLOW system?
Vi erfarte at prøvemengden for PCR-analyser bare økte fra år
til år. Selv om vi hadde instrumenter som automatiserte enkelte
trinn i analyseprosessen, var det mye manuelt arbeid. Spesielt
belastende var all den manuelle pipetteringen, som virkelig slet
på personalet. Manuelle arbeidstrinn innebærer jo også en
risiko for menneskelige feil. Faren for prøveforbytting var en
konstant bekymring, og den økende prøvemengden hjalp ikke
på den bekymringen. Dette, i kombinasjon med behovet for
raskere svartider, gjorde at vi kom til en erkjennelse av at vi
måtte forandre måten vi jobbet på. Vi måtte se oss om etter en
automatisert løsning, og valget falt på FLOW systemet.
Hvilke analyser kjører dere på FLOW systemet?
Den første analysen vi startet opp med var CMV (Cytomegalovirus) kvantitering. Rikshospitalet er det eneste sykehuset i
Norge som utfører transplantasjoner. Derfor er transplantasjonsanalyser av spesiell betydning for oss, og vi har et stort
volum av slike analyser. For CMV gjør vi nå ca 18 000 tester
per år og det har vært en stor lettelse for oss å få denne
analysen inn på et automatisert system. I mars i år startet vi i
tillegg opp med polyomavirus; BK og JC virus, på FLOW. Vi
kjører nå som regel to oppsett per dag, det vil si cirka 150
pasientprøver.
15
Fagbioingeniør Zeidad Fernandez (analyse­
ansvarlig) og avdelingsingeniør Azel
Pettersen (IKT- og instrumentansvarlig)
Kan dere si noe om hvilke planer dere har
med FLOW systemet fremover?
En av planene er å sette opp EBV (Epstein Barr Virus) analysen
på FLOW systemet. Det gjenstår ennå litt metodevalidering før
analysen er helt klar. I fremtiden ser vi for oss at FLOW systemet
kan benyttes på tvers av seksjoner. Vi har for eksempel fått
henvendelse fra bakteriologisk seksjon, som ønsker å bruke
ekstraktet fra FLOW til sin TB-analyse.
Dere har gjort mange nyttige erfaringer i løpet av
inn­kjøringen og rutinedriften med FLOW. For tiden er
det flere norske laboratorier som vurderer å gå til
anskaffelse av en slik løsning. Hvis dere kunne gi et
råd til dem om hva som er viktig å tenke på i plan­
leggingen og implemen­teringen, hva ville det være?
Det er viktig å ha en plan for hvordan man skal håndtere
uventede stans. Automatisering er flott når den virker, men man
må også ha manuelle backup-prosedyrer så man ikke blir
stående fast i tilfelle instrumentstopp eller IT-svikt. Det er også
viktig å ha etablerte rutiner for hvordan man skal håndtere
prøver som det er «noe ekstra» med, for eksempel omkjøringer.
Man må være forberedt på at det er litt programmering i
softwaren, så det er en fordel å ha minst en superbruker som
har IT-kompetanse.
Når dere tenker tilbake på behovene dere
identifiserte og forventningene dere hadde til
FLOW systemet, i hvilken grad opplever dere
at dette er blitt imøtekommet?
Vi slipper all den manuelle pipetteringen, og den savner vi
ikke! Vi er utrolig glade for software-løsningen som gjør at
alle overføringer av pasientdata og resultater nå går automatisk. Denne datasikkerheten gir oss trygghet, vi er ikke lenger
engstelige for at prøveforbytting skal kunne skje. Etter at vi
startet med FLOW, har vi merket oss at vi ikke har fått noen
henvendelser eller avviksrapporter som går på mistanke om
prøveforbytting.
Software-løsningen gir oss også sporbarhet på hvem som
har gjort hva. Vi kan for eksempl se hvem som har gjort den
tekniske valideringen av analysene, og dette er en stor fordel
for oss som et akkreditert laboratorium.
Vi trives godt med å ha fått en mer automatisert analyse­
hverdag. Dette er fremtiden! FLOW er et åpent og fleksibelt
system som kan tilpasses til våre behov etter hvert som de
endrer seg. Vi har fått frigjort tid til mer kvalitetsoppfølging,
og er godt rustet til å håndtere den økende prøvemengden og
ta opp nye analyser.
16 Roche // Tema: Automasjon // Mikrobiologi
Haukeland universitetssjukehus
Først i verden med Roche FLOW systemet
Avdeling for mikrobiologi ved Haukeland universitetssjukehus (HUS), er ett av to
europeiske laboratorier som deltar i en «Early Access» evaluering av Roche FLOW
systemet. Systemet ble installert ved laboratoriet i oktober, og vi var interesserte i
å høre om laboratoriepersonalets første inntrykk av Roche FLOW.
Molekylærbiologisk seksjon ved
Mikrobiologisk avdeling, HUS,
fungerer som en serviceseksjon for
Bakteriologisk seksjon og Virologisk
seksjon. Her utføres PCR-analyser for å
påvise nukleinsyrer fra ulike virus og
bakterier, både direkte fra pasient­
prøver og fra oppdyrket materiale.
Analyseresultatene vurderes av leger
ved Virologisk seksjon og Bakteriologisk seksjon før de besvares til rekvirentene.
I 2012 utførte de cirka 70 000
PCR-analyser, fordelt på cirka 20 000
pasientprøver. I tillegg kommer cirka
30 000 klamydiatester som utføres
med en annen molekylærbiologisk
teknikk (SDA).
Prøvemengden øker for hvert år, og
seksjonen vokser med både utvidet
instrumentpark og antall ansatte. Den
store prøvemengden gjør at behovet for
automatisering av flere prosesser er
nødvendig. Det gjelder pipettering av
primærprøver og PCR-oppsett, men
også flyten av informasjon.
På FLOW systemet skal Haukeland i
første omgang kjøre PCR-analysene for
luftveisagens, både virus og bakterier.
De mottar cirka 10 000 luftveisprøver i
året. De fleste prøvene skal analyseres
for flere agens, noe som totalt gir cirka
50 000 PCR-analyser.
Overbioingeniør Randi Monsen
Nygaard forteller om de første
erfaringene.
Hva var grunnen(e) til at
dere bestemte dere for å gå til
anskaffelse av et FLOW system?
Vi ønsket å automatisere primært for å
kvitte oss med manuelle trinn. Da
tenker jeg især på pipetteringen, både for
å redusere arbeidsbelastning og for å
unngå feil. Vi har komplekse PCR-oppsett, der én prøve skal til opp til 5-6
ulike PCR-analyser. Det kan være
mange ulike kombinasjoner av analyser,
for eksempel for luftveisprøvene. Det er
et mål for oss at vi kun skal analysere
prøvene for det som rekvirenten har
bedt om. Det sier seg selv at dette er
krevende å pipettere manuelt. Selv om vi
har laget oss sorteringsrutiner for å
unngå feilpipetteringer, vet vi at feil skjer
allikevel. Pipetteringsarbeidet er også
svært belastende for personalets armer
og skuldre: Vi tok tiden på manuell
pipettering fra primærrør med pensler
til «deepwellplate» og arkivrør, og det
tok over en time!
Vi har derfor vært interesserte i
automatisering av in-house analysene
lenge. Men vi har ikke sett noe system
som har gjort det mulig før nå. Det er
mellomvareløsningen som følger med
FLOW systemet, som nå åpner for
denne muligheten. Mellomvaren er
selve «limet» i systemet, og automatiserer alle overføringer av pasientdata,
testbestillinger og analyseresultater.
Det vil gjøre det mulig å ha ulike
analysekombinasjoner på prøver i ett
og samme oppsett, uten at disse må
17
sorteres før de plasseres i roboten. FLOW
blir faktisk vårt første PCR-analysesystem
med toveis kommunikasjon til labdatasystemet.
Hvordan har implementeringsog opplæringsfasen gått?
Roche FLOW systemet er jo ikke offisielt
lansert ennå. Så dette var nytt, ikke bare
for oss, men også for folkene fra Roche. Det
var derfor en del usikkerhet, med prøving
og feiling underveis i installeringen. Det
må vi jo regne med når det er en «Early
Access»-installering, men i ettertid ser vi at
vi satte av for mange personer til opplæring
i denne fasen.
Noen overraskelser har det også vært.
Noen behov som vi hadde meldt inn på
forhånd, og fått forståelsen av at skulle la seg
gjøre, viste seg å ikke være mulig likevel. Et
eksempel er at FLOW systemet ikke kan
bruk Fit Point som analysemetode, og vi må
endre til 2nd Derivative Maximum-metoden. Men dette løser seg, vi må finne
løsninger og være innstilt på å tilpasse oss.
Det er også en del problematikk knyttet til
dødvolum (PCR-reagenser er kostbart).
Nå som vi har fått gjennomført deler av
opplæringen, er inntrykket vårt at FLOW
virker veldig enkelt i bruk. Til nå har vi vært
avhengige av noen få personer med spesialkunnskap for å kunne tolke kurver og
resultater. Med FLOW ser vi at dette ikke
lenger er nødvendig, og at flere av brukerne
selv kan vurdere og godkjenne analyseserier.
Softwaren gir også en ekstra sikkerhet i
dette, siden den krever at en analyseserie skal
være godkjent av to operatører.
Vi hadde to av instrumentene fra før,
MagNA Pure 96 og LightCycler® 480, som
vi måtte kjøre rutineprøvene på mens
installeringen og opplæringen foregikk.
Dette har vi klart uten noen forsinkelser i
svarrapportering. Systemet er ikke klart for
bruk ennå, vi har fremdeles ikke klart å
kjøre prøver gjennom hele systemet, med
unntak av «water run». Men alt i alt, må vi
si at dette har gått greit.
Hvilke forventninger har dere til
FLOW fremover? Hvilke gevinster
tenker dere at det vil gi dere?
Forventningene våre er ganske enkelt at vi
skal kunne sette på en prøve og få ut et
svar. Som nevnt tidligere, ser vi veldig frem
til å få frigitt tid som vi til nå har brukt på
pipettering. Vi forventer også at vi vil
oppnå en høyere kvalitet på arbeidet vårt,
ved at feil unngås og ved at pipetteringen
blir standardisert.
Representanter fra Roche globalt
med installeringen på Haukeland.
Det at FLOW systemet er åpent og
fleksibelt, gjør at vi raskt kan sette på nye
analyser for å tilpasse oss endrede behov.
På den måten får vi en god beredskap, i
tilfelle utbrudd eller pandemier. Vi har
fremdeles svineinfluensaen friskt i minne,
hvor vi var sprengt på kapasitet! Og
utbrudd skjer jo fra tid til annen, her i
Bergen hadde vi jo en lei historie med
Giardia-parasitten for noen år siden.
Fremtidige analyser vi vurderer for
FLOW systemet er Herpes virus, fæcesprøver, og muligens screening av bakterier.
For nye analyser vil vi tilstrebe å harmonisere PCR-temperaturprofiler, for å få
utnyttet kapasiteten på FLOW systemet.
Men først på planen nå er altså å få på plass
luftveisanalysene. Målet vårt er å være
klare til å kjøre pasientprøver i desember.
18 Roche // Tema: Automasjon // Mikrobiologi
cobas® 6800
Fremtiden i molekylær
diagnostikk er her
Endelig er det vår tur til å ta et sjumilssteg i mot
automatisering av laboratoriet. Roche Diagnostics
kommer nå med en helt ny plattform som har fokus
på fleksibilitet og kort tid til resultater. Tidligere
«walk away»-tid har nå blitt til «stay away»!
Analysemenyen
Den nye plattformen heter cobas ® 6800 og skal etter planen
lanseres i slutten av 2014. I første omgang vil det lanseres
tester for hepatitt B og C virus (HBV, HCV), humant
immunsviktvirus (HIV) og Cytomegalovirus (CMV). Året
etter skal humant papilloma virus (HPV), Chlamydia
tracomatis og Neisseria gonnorea (CT/NG) samt Mycobacterium tuberculosis og Mycobacterium avium-intracellulare
(MTB/MAI) legges til menyen.
Inntil tre av disse testene kan kjøres samtidig per 96 tester,
uten tanke på sortering, og systemet håndterer både primærog sekundærrør. Rør lastes inn på systemet i RD5/MPA
stativer som vi kjenner i fra bruken på medisinsk biokjemi
avdelingene. Prøverør kan lastes inn fortløpende og det er
også mulighet for å gi prøver prioritet, slik at disse behandles
øyeblikkelig. På åtte timer kan man prosessere inntil 300 tester.
Åpen kanal
cobas ® 6800 systemet vil ha en såkalt «åpen kanal» som tillater
brukeren å kjøre sin egen lab-utviklede analyse på systemet.
Enkelt og trygt
Alt av reagenser som brukes kan oppbevares på systemet da
det har en egen kjøleenhet. Man slipper med andre ord
å laste ut igjen reagenser. Forbruksvarer vil også kunne
oppbevares på systemet uten å måtte laste disse av etter endt
bruk. Reagenser inkludert kontroller, forbruksvarer og de
ulike prøvene vil alle ha full sporbarhet gjennom hele
testprosessen. Dermed vil brukerne av cobas ® 6800 kunne
føle seg trygge på at sikkerheten er ivaretatt i alle ledd.
Hva innebærer så dette for laboratoriet?
Det innebærer en økt fleksibilitet for hvilke prøver som kan
kjøres når og det vil gjøre arbeidsflyten mer effektiv på
laboratoriet, noe som igjen vil gi økt kapasitet. Ved at det går
kort tid før resultater foreligger, sparer man også arbeidstid,
og at resultatene kan frigis til klinikken raskere vil til syvende
og sist være en fordel for pasienten som skal behandles.
Ved å ha et system som tar laboratoriepersonalet fra «walk
away tid» til «stay away», kan laboratoriepersonalet frigjøres
til å gjøre andre og mer komplekse oppgaver på laboratoriet.
il du være med å ta sjumilssteget?
V
Ta kontakt med produktsjef Ken Bårdsen,
[email protected]
Roche // Tema: Automasjon // Mikrobiologi og blodbank 19
cobas p 312 og
cobas p 612 (her
med bulkloader
og en sentrifuge).
Frittstående
automasjonsløsninger
for blodgiverscreening,
infeksjonsserologi og
PCR-testing.
Pre- og postanalytisk automasjon for
nye avdelinger og indikasjonsområder
Roche lanserer nå preanalytisk automasjon som er godkjent for blodgiverscreening, infeksjonsserologi og
PCR-testing* (nukleinsyre-testing), der det er en ufravikelig og absolutt nulltoleranse for carryover.
Godkjenning for dette krever omfattende dokumentasjon
før man kan inkludere disse indikasjonsområdene under
«tilsiktet bruk», i overensstemmelse med IVD- og FDA-krav.
Dette inkluderer også muligheter for alikvotering av prøvene
og felles bruk av både primær- og sekundærrør med fleksibel
prøveflyt via regler for ruting av prøvene. Dermed kan Roche
nå tilby automasjonsløsninger for andre avdelinger som
Mikrobiologi og Blodbank, eventuelt også i kombinasjon
med Medisinsk Biokjemi.
Roche’s IT-løsning cITm (cobas IT mellomvare) er en
sentral komponent når preanalytiske systemer og moduler
nå godkjennes for automasjon innenfor blodgiverscreening,
infeksjonsserologi og PCR-testing. cITm vil rute prøvene i
henhold til bestillinger og oppsatte regler og loggfører
prøvenes reise, slik at fravær av system-til-system carryover
alltid kan garanteres. IT-løsningen vil også varsle og «flagge»
resultater dersom dette likevel kan skje, eksempelvis via
etterbestillinger eller omkjøringer. Dermed kan kvaliteten
for prøver og resultat alltid garanteres, noe som er en
forutsetning for godkjenning. Ulike avdelinger vil ha ulike
LIS-systemer, men dette håndteres ved at cITm kan kommu-
nisere med flere LIS-systemer samtidig.
Vår frittstående pre- og postanalytiske system, cobas p 312
er allerede godkjent for bruk tilknyttet blodgiverscreening,
infeksjonsserologi og PCR-testing. cobas p 312 håndterer
mottaksregistrering, sortering, avkorking og arkivering av
prøver med en kapasitet på 450 tester/time. Systemet trenger
likevel ikke mer enn en kubikkmeter gulvareal, og er derfor
ideell for mange avdelinger og satelittlab’er.
Storebroren cobas p 612 vil også godkjennes for slik
automasjon og dette systemet håndterer også sentrifugering
og alikvotering av prøvene.
Roche’s nye flaggskip innen preanalytisk fullautomasjon,
cobas 8100, vil godkjennes for automasjon av blodgiverscreening, infeksjonsserologi og PCR-testing. cobas 8100 har også
mulighet for to utsorteringsstasjoner, som kan lokaliseres
forskjellig, eksempelvis også i tilstøtende rom ved laboratoriet. På den måten kan slike prøver inkluderes i automasjonen
samtidig som de vil bli håndtert spesifikt ved en annen
avdeling i et annet rom. Prøvene kan deretter arkiveres i et
fullautomatisert «kjøleskap» (cobas p 501/701), sammen med
øvrige prøver.
* Automasjon av PCR-testing forutsetter et fullautomatisert PCR-system, cobas 6800/8800.
20 Roche // Tema: Automasjon // Patologi
Ett år etter
Bedre arbeidsflyt, gode og stabile
fargeresultater og bedret HMS
I Roche Dialog fra juni 2012 intervjuet vi seksjonsleder ved histologiseksjonen
Wenche Kjellesvik ved Stavanger Universitetssykehus angående deres installasjon
av H/E instrumentet Ventana Symphony. Nå har det gått ett år siden de startet
opp, og vi dro tilbake for å høre om deres forventninger er oppnådd.
Patologen: «Bedre ressursbruk, kvalitet og stabilited»
Kan du fortelle litt om implemen­
teringsprosessen og hvilke
resultater dere har oppnådd etter
anskaffelsen av Symphony?
Susanne Wildhagen er patolog
ved avdelingen, og bruker
resultatene fra Symphony daglig
til diagnostisering av pasienter.
Vi hadde noen utfordringer da vi
startet opp med Symphony. For det
første brukte vi HES (Hematoxylin –
Erythrosin – Safran) farging i rutinen,
hvor bindevevskomponenter kommer
bedre fram enn med tradisjonell H/E
(Hematoxylin – Eosin) farging. Et
skifte av fargemetode var utfordrende
for noen patologer, men dette har gått
seg fint til med tiden. Personlig var jeg
aldri spesielt glad i HES farging, da jeg
var vant med H/E farging fra Tyskland.
Safran er også en ustabil fargeløsning
som gir store variasjoner i kvaliteten
på fargingene.
Vi hadde også problemer med pH`en i
vannet, noe som forringet kvaliteten på
resultatene. Roche fulgte oss opp for å
finne løsninger på de dårlige fargeresultatene, noe som har resultert i generelt
bedre kvalitet på det pre-analytiske
arbeidet som gjøres med vevet. Ny
teknologi krever tilpasninger, og det
faktum at snittene ikke lenger «bader» i
reagens, men får en mindre mengde
ferske reagenser dryppet direkte på vevssnittet, stiller større krav til for eksempel
jevn tykkelse på vevssnittene. Alt i alt
mener jeg at snittkvaliteten og stabiliteten på fargeresultatene er bedre nå enn
21
før introduksjonen av Symphony.
Andre fordeler for meg som patolog
er at arbeidsflyten på laboratoriet har
bedret seg med mye mindre «handson» tid for bioingeniørene, noe som
resulterer i at de ferdig fargede snittene
kommer mye tidligere på dagen. Dette
gjelder spesielt hasteprøver, hvor
klinikere og pasienter er avhengige av et
raskt svar. Tidlige resultater gjør også at
det er enklere å fordele arbeidsmengden
jevnt ut over dagen.
Symphony er et lukket system uten
bruk av Xylen, noe som har gitt en
bedret HMS også for oss patologer, som
nå slipper Xylenlukten fra glassene.
Samtidig som vi installerte Symphony gikk vi også til anskaffelse av en
BenchMark Special Stains, og det har
også hatt veldig positive konsekvenser,
både med tanke på ressursbruk og
kvalitet samt stabilitet på fargeresultatene for spesialfarger.
Anskaffelsen av Symphony og
BenchMark Special Stains har hjulpet
oss mye i arbeidet mot en bedre
arbeidsflyt, gode og stabile fargeresultater, samt bedret HMS.
Vi bruker Symphony til avparafinering og dekking av manuelle spesialfarger og til dekking av automatiserte
spesialfarger. Immunlaben vår bruker
Symphony til avparafinering. For oss
var dette et viktig punkt.
Wenche Kjellesvik er seksjonsleder på
histologiseksjonen ved avdelingen, og
Tonje Ødegaard Olsen og Silje Miller er
super­brukere på Ventana Symphony.
Leder og superbrukere:
«Dette er blitt en helt ny virkelighet for oss»
Hvilke fordeler har dere som
brukere av instrumentet oppnådd
med Symphony?
I forhold til vår gamle fargemaskin
hvor vi brukte selvlagede reagenser
er dette blitt en helt ny virkelighet for
oss. Vi bruker i dag ingen tid på å lage
reagenser. Siden Symphony har «bag in
box» løsning bruker vi heller ikke tid
på å fylle/tømme fargekar. Det er veldig
tidsbesparende for oss på laben!
Vi bruker i dag minimalt med tid på
vedlikehold. Med den forrige maskinen
gikk det vekk mye tid til vedlikehold.
Siden Symphony har integrert dekking
slipper vi vedlikehold på dekkemaskin.
Det er vanskelig å si hvor mye tid vi har
spart hver dag, men vi snakker nok om
minst en time.
Symphony har stor lagringskapasitet,
både før og etter farging. Dette gir oss
større fleksibilitet fordi vi ikke trenger
å passe på maskinen. Snittene blir nå
ferdig dekket i fargemaskinen og de er
klare til utlevering til lege umiddelbart.
Tidligere har vi tørket snittene natten
over for at xylen eksponeringen skulle
bli minst mulig for patologene. Her har
22 Roche // Tema: Automasjon // Patologi
Symphony er et H/E fargeinstrument som automatiserer hele
fargeprosessen inkludert avparafinering og dekking. Symphony
benytter klare-til-bruk reagenser som dryppes ferske på hvert
eneste snitt, i mot­setning til konvensjonelle H/E instrumenter
som benytter fargebad med manuelt tillagede reagenser.
SYMPHONY’s egenskaper:
•Ferske reagenser på hvert snitt, →
dokumentert ingen kryss­
kontaminering mellom prøver
•Full automatisering av alle trinnene
fra avparafinering til dekking og
tørking av snittene
•Prioritering av hasteprøver uten
tidspåvirkning for andre prøver
•Klare til bruk CE/IVD merkede
reagenser med kvalitessikret
produksjon med full sporbarhet,
ingen manuell håndtering, stabil
god fargekvalitet
•Ingen bruk av Xylen, bedret HMS
og enklere avfallshåndtering
•Høy kvalitet og reproduserbare
fargninger
Se vår YouTube video som forklarer hvorfor H/E farging er så viktig
for kreftdiagnostikken på www.youtube.com/watch?v=3diPgw6buRU
vi fått en mye bedre prøveflyt!
I tillegg er kjemikalie eksponeringen
for bioingeniørene eliminert. Det er kun
etanolen som fylles på manuelt. De
andre reagensene er «bag in box».
Arbeidshøyden på Symphony er også
god. Det eneste som vi kunne ønsket oss
bedre er plasseringen av påfyllingsrøret
til etanol. Det skulle vært litt høyere.
En av hovedgrunnene til at vi valgte
Symphony er at pasientprøvene behandles hver for seg og ikke bader sammen,
noe som gir bedre pasientsikkerhet. Vi
har med Symphony eliminert brukerfeil.
Det er ikke mulig å plassere reagenser feil
i maskinen. Dermed har vi luket ut en
årsak til at snitt må farges på nytt.
Har det vært noen utfordringer
rundt overgangen til Symphony?
Til å begynne med var det vanskelig på
grunn av pH trøbbel som skyltes en feil
ved vannrenseanlegget vårt. Per i dag er
våre patologer ganske fornøyde med
kvaliteten på vår HE-farging. Fargekva-
liteten er stabil, men det stilles strenge
krav til snittykkelse og snittkvalitet.
Det er også viktig at det ikke er vann
under snittet ved farging.
Det har vært en stor omstillingsprosess. HES gir veldig klare kontraster og
har vært det som våre patologer har
savnet mest, men alt i alt har vi nå fått
en mer stabil fargemetode. Metoden er
raskere og dermed så får vi vevssnittene
raskere utlevert til patolog.
Roche // Tema: Automasjon // Lagerstyring 23
Øk effektiviteten med cIMS
Et komplett lagerstyringssystem
cIMS er et komplett lagerstyringssystem fra Roche, spesielt utviklet for å holde oversikten over de artiklene man har behov for i den daglige driften av et laboratorium.
Systemet gir en fullstendig oversikt over lagerbeholdning for reagenser, kalibratorer,
kontroller og forbruksartikler, samt lotdata og holdbarhetsdatoer.
Praktisk løsning
cIMS er en web-basert løsning som ikke krever noen
investeringer i hardware på sykehuset. Software og administrasjon håndteres av Roche, samt en eller flere superbrukere
på sykehuset. cIMS kan brukes på flere avdelinger på samme
sykehus. Det er tilgjengelig fra enhver pc med internett-tilgang på sykehuset, via en bruker-id og passord.
Ved bestilling av varer fra Roche overføres all data,
vedrørende den forestående leveringen, elektronisk til
cIMS. Man mottar følgeseddel automatisk i cIMS, før varene
ankommer laboratoriet. Ved varemottak utfører
man mottakskontroll og kvitterer i cIMS . Ved uttak fra lager
bruker man en håndholdt skanner og skanner ut antall og
artikkel fra lager. Ut i fra dette kan man lage forslag til nye
bestillinger. Disse kan printes eller eksporteres til xml format
og lastes inn i interne bestillingssystemer på sykehuset. cIMS
håndterer minimum og maksimum saldoer på lageret, samt
at det kan konfigureres til å varsle via epost til brukerne, når
man når minimumsgrenser. Videre kan det lages rapporter
på alle transaksjoner som gjøres i cIMS.
Teknisk løsning
cIMS blir håntert av Roche i vårt datasenter i Storbritannia.
På laboratoriet installeres det en håndholdt skanner med
dokking og ladestasjon. Denne synkroniserer automatisk via
ett innebygget 3G modem. Ved ferdig vareuttak plasseres
skanner i dokkingstasjon, deretter synkroniseres data
automatisk til cIMS serveren via den krypterte 3G oppkoblingen, og lagerjustering gjøres. Det er ikke behov for noe
Hardware/Software på laboratoriet utover skanner og
dokkingstasjon som leveres med cIMS.
Eventuelle oppdateringer av Software gjøres av Roche og er
en integrert del av løsningen.
Brukerstøtte
cIMS støttes av Roche som alle andre produkter, med
kvalifiserte medarbeidere som gir brukerne all nødvendig
opplæring. Installasjon gjennomføres av vår supportavdeling
i tett samarbeid med vår laboratorie-organisasjonsgruppe.
24 Roche // Tema: Automasjon // Prosessgjennomgang
Mindre støy,
bedre prøveflyt
og forbedret
arbeidsmiljø
Hva er LabAdvance?
Lean basert tjeneste fra Roche som kan gjennomføres på ulike
nivåer. Alt fra enkeltstående teknisk forhold, hele/deler av pro­sesser
og opp til drift av hele laboratorieklinikken. Gjennomføring og
dokumentasjon av endringer kan være inkludert i LabAdvance.
Laboratorium for medisinsk biokjemi ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har gjennomført
endringer i laboratoriet som følge av LabAdvance og de har forbedret sitt servicenivå. Vi
har spurt sjefsbioingeniør Gro Gulbrandsen og ledende fagbioingeniør Wenche Ekornhol
hvilke erfaringer de har gjort seg så langt i prosessen.
Hvorfor ble dere interessert i LabAdvance?
Vi kjente allerede til Lean, og Roche hadde tidligere presentert LabAdvance og fortalt om mulighetene.
Prøvemengden vokste og kravene til hurtigere svar økte, og
vi trengte derfor to instrumenter og mer plass. Vi så det også
som en unik mulighet til å få noen til å se på laboratoriets
prosesser med nye øyne. Hva kunne forbedres?
Vi fikk gjennomgang av våre prosesser med under
kontraktsforhandlingene i anskaffelsesprosessen.
Hvordan sikret dere at det ble gjennomført?
Viktig med forankring i ledelsen, og at de erkjenner behovene. Samtidig må de ansatte involveres og informeres hele
veien i prosessen.
kunne føre til positive forandringer i hverdagen. Det ble
oppfattet som både hyggelig og nyttig.
Hvordan gikk dere videre med
forslagene fra LabAdvance?
Flytskjemaene som ble presentert ga et tydelig bilde. Vi valgte
det ene av forslagene, og modifiserte ut fra hva vi synes var
hensiktsmessig.
Det var noen overraskelser og noe var som forventet. Ikke
alt var så smart som vi trodde. Eksempelvis rack og re-racking av prøver ble veldig tydelig, og vi er nå veldig bevisst på
flytting av prøver gjennom prosessen.
Endring er en prosess, og vi er ikke helt i mål ennå. Det
fysiske er på plass, men vi må jobbe videre med forslagene og
det gjenstår å gå gjennom noen av våre arbeidsprosesser.
Hvordan opplevde dere selve
gjennomgangen av laboratoriet?
Hvilken betydning har resultatet hatt for avdelingen?
Alle var klar over at noen skulle komme og se på hvordan vi
jobbet. Det var godt kommunisert i forkant, og alle håpet det
Vårt laboratorium ble pusset opp i 1987, og var ikke tilpasset
dagens instrumenter og utstyr. Vi bygget om og fikk økt
25
Sjefsbioingeniør Gro Gulbrandsen og
fagbioingeniør Wenche Ekornhol
automasjon. Hensiktsmessig plassering og utnyttelse av areal
førte til et bedre fungerende laboratorium med gode back-up
funksjoner.
Noe utstyr kunne fjernes og vi fikk en betydelig støy­
reduksjon. Det er mindre stressende for de ansatte å jobbe
i det nye laboratoriet. Mye bedre arbeidsmiljø – mer åpent,
lyst og pent. Vi har fått en flott lab!
Personalet er også blitt tryggere på driften. To cobas
instrumenter har stor betydning for fleksibilitet og svartid.
Vi kan nå levere ut svar på morgenprøver mye tidligere enn
før, og det er rekvirentene svært fornøyd med.
Alt i alt er vi blitt mer bevisste på hvorfor vi gjør som vi gjør.
Hva vil dere si er essensielle suksessfaktorer?
Samarbeidet med klinikkledelse er essensielt. Alle må
involveres og informeres i forkant og underveis. Vi opplevde
en positiv deltagelse fra alle.
Vi jobbet mye med gjennomføringsplanen og for å sikre
hvordan vi skulle opprettholde drift i byggefasen. Forberedelser med lister over hva som skulle flyttes når, og hvordan
driften skulle gå.
Tips til andre?
• Legg selve gjennomgangen av laboratoriet til en uke
med vanlig drift
• Informer og involver • Inkluder vurdering av arbeidsprosesser i anbudet om
mulig
• Forankring hos klinikkledelsen
• Tett samarbeid med teknisk avdeling er avgjørende for
gjennomføring av endringer
• Ved bytting av instrumenter benytt anledningen til å se
på arbeidsmiljø, HMS mm.
Det er viktig å få «andre øyne» til å se på driften. Det
umulige – kan faktisk være mulig!
26 Roche // Nyheter
Roche går inn i hematologimarkedet:
BloodhoundTM System – Det første
«alt-i-ett» hematologisystem
For oss i Roche er det et overordnet mål å utvikle diagnostiske løsninger som imøtekommer hittil udekkede medisinske
behov, og som kan bidra til å gi pasienter bedre helse og
livskvalitet. Vi er derfor glade for å annonsere vårt oppkjøp
av Constitution Medical Inc (CMI), et Boston-basert selskap
som utvikler innovative analysesystemer for hematologi.
Dette oppkjøpet gir Roche tilgang til CMI’s BloodhoundTM
System, basert på DigiMAC3™-teknologien (Digital Morphologic Analyzer, Cell Classifier and Counter).
Hvordan vil BloodhoundTM System tilføre
innovasjon til fagområdet hematologi?
BloodhoundTM System blir markedets første «alt-i-ett»
hematologisystem; både blodutstryk, farging, celletelling,
differensialtelling og digital morfologi vil bli utført i ett og
samme instrument. Standardisering og digitalisering vil gi
raskere tid til komplette resultater og mer nøyaktig diagnostisering av blodsykdommer som anemier og leukemier. Man vil
få økt effektivitet og plassbesparelser på laboratoriet, fordi
flere arbeidsstasjoner kan erstattes med én kompakt enhet. En
kraftfull programvare for digital visualisering og analyse av
cellemorfologi, inkludert mulighet for «Remote Viewing», vil
bidra til å redusere tiden til det ferdige resultatet foreligger.
Bloodhound TM System er for tiden under utvikling. Vi ser
frem til å gi dere oppdatert informasjon i tiden som kommer,
både om teknologi, produktegenskaper og forventet lanseringstidspunkt.
Nysgjerrig på å vite mer?
Se www.bloodhoundcbc.com
Roche // Nyheter
Et hjelpemiddel innen
screening av livmorhalskreft
I slutten av desember lanseres den automatiserte versjonen av CINtec® PLUS til bruk på
BenchMark XT og BenchMark ULTRA.
CINtec® PLUS ser ut til å være et meget
nyttig hjelpemiddel i kampen mot livmorhalskreft, og kompletterer Roche sin
produktportefølje av tester til screening
og diagnostisering av denne krefttypen.
CINtec® PLUS er en test til bruk på cytologisk materiale, og påviser celledeling og
cellearrest samtidig. Dette forekommer kun
ved en onkogen transformasjon av cellene. I
forbindelse med lanseringen er det gjort en
studie hvor prøver fra mer enn 27 000
kvinner er inkludert, der CINtec® PLUS
sammenlignes med konvensjonell PAP-farging med tanke på sensitivitet og spesifisitet.
Les pressemeldingen på
www.ventana.com
Anti-Müller hormon
Metode i utvikling på
Elecsys® plattformen
Humant papilloma
virus HPV
Andvendelsesområder for AMH:
For vurdering av eggstokkfunksjon
Ved fruktbarhetsproblemer/utredning
Før assistert befruktning (IVF)
Anti-Müller hormon (AMH) produseres av reproduktive
vev; testikler hos menn og eggstokker hos kvinner.
Konsentrasjonen av AMH varierer med kjønn og alder.
For å angi overgangsalder/meopause
Ved tegn og symptomer på polycystisk
ovariesyndrom (PCOS)
I forbindelse med utredning av ufrivillig barnløshet ønsker man å
Overvåkning og diagnose av
vurdere kvinnens gjenværende egg-reserver og hennes sannsynlighet for å
granulosacelletumor (GCT)
kunne bli gravid. Anti-Müller hormon kan gi nyttig informasjon om
Vurdering av spebarn med tvetydige genetalia
dette. Nivået av AMH gir informasjon om antallet eggsekker som finnes i
eggstokkene.
Kvinner i fertil alder kan få en AMH-test bestillt sammen med andre
hormon tester, for eksempel østradiol og FSH, for å anslå gjenværende
Elecsys® Anti-Müller hormon er i utvikling og blir
tid for å bli gravid. Disse testene er også nyttige for å vurdere ovarialtilgjengelig juli 2014. Metoden kan benyttes på Elecsys
funksjonen og muligens for å kunne forutsi starten av overgangsalderen.
og cobas e analysesystem.
27
28 Roche // Nyheter
Sample antiTpN17, or antiTpN15 IgG
Biotinylated
antiagents
TpN17, TpN15
9 min
Sample antiTpN17, or antiTpN47 IgG
Ruthenylated
antigens
TpN17, TpN47
9 min
Measurement
Dobbelt-antigen sandwich (DAGS)analyse
Infeksjonsserologi porteføljen utvides
med Roche Elecsys® Syfilis
Elecsys® Syfilis immunoassay gir mulighet for tidlig deteksjon,
bekreftelse av symptomatisk sykdom og asymptomatiske infeksjoner.
Syfilis er en seksuelt overført sykdom og en medfødt sykdom
forårsaket av bakterien Treponema pallidum. Elecsys® Syfilis
immunoassay gir mulighet for tidlig deteksjon, bekreftelse av
symptomatisk sykdom og asymptomatiske infeksjoner.
Elecsys® Syfilis er en total IgM/IgG deteksjonsmetode som
benytter dobbelt antigenformat. I metoden benyttes tre
rekombinante antigener TpN15, TpN17 og TpN47. Metoden
har 18 minutters analysetid og gir en god diskrepans mellom
positive og negative prøver.
Effektiv og tidlig påvisning er svært viktig for å kontrollere
smitte av seksuelt overførbare sykdommer og for å minimere
sykelighet og dødelighet. Screening for kjønnssykdommer
blant seksuelt aktive kvinner, spesielt gravide, er viktig siden
mer enn 70 prosent av infeksjonene er asymptomatiske i denne
populasjonen. Roche tilbyr en omfattende meny for serologisk
diagnostikk og overvåking av seksuelt overførbare infeksjoner.
Syfilis-analysen er et viktig parameter for ytteligere å
komplettere panelet av serologiske tester for kjønnsykdommer, medfødte sykdommer og blodgiverscreening.
Vil du vite mer om hva Roche kan tilby innen
infeksjonsserologi? Kontakt Tonje Djupvik på
[email protected]
Roche // Nyheter
29
Menyutvidelse for cobas® 4800
Roche lanserer nå flere ulike tester på sitt cobas® 4800 system, nemlig cobas® Cdiff test
(Clostridium difficile), cobas® MRSA/SA test (methicillin resistent Staphylococcus aureus
og Staphylococcus aureus), og cobas® HSV 1 og 2 test (Herpes simplex virus 1 og 2).
Disse nye testene kan alle prosesseres i en og samme kjøring
på cobas® 4800 systemet.
cobas® MRSA/SA testen og cobas® HSV 1 og 2 testen
bruker primærrøret direkte på systemet. Mens for cobas®
Cdiff testen må prøvematerialet overføres fra prøvecontainer
til prøverør som så settes på systemet.
Dette frigir tid på laboratoriet, samt at testene er robuste og
gir deg trygghet på at resultatet du får er riktig første gang.
Nytt pre-analytisk instrument
for cobas® 4800
Roche lanserer nå cobas® p 480 som et pre-analytisk instrument for cobas® 4800 systemet. Instrumentet automatiserer
fjerning av korker fra primærrør samt påsetting av nye korker
på primærrør som settes på cobas® 4800 systemet. Instrumentet
vortexer prøverør, kontrollerer barkoden og stiller barkoden på
prøverørene riktig vei i stativet før stativet settes over på cobas®
4800 systemet.
For testene cobas® HPV og cobas® CT/NG vil dette instrumentet minimere hands-on tid ved å eliminere manuelt og
repetitivt arbeid på laboratoriet.
Lyst til å lære mer om våre nye produkter,
eller å prøve dem på ditt laboratorium?
Ta kontakt med produktsjef Ken Bårdsen,
[email protected]
30 Roche // Tema: Nyheter
Vant styrkeprøven Gjøvik – Oslo
Team AKTIV mot kreft, med Roche som hovedsponsor, hadde som mål å vinne lagkonkurransen fra Gjøvik
til Oslo. Selv om tøffe forhold med mye regn og motvind gjorde at de misset målet om løyperekord, syklet de
inn til en klar seier på 3 timer og 52 minutter. Fra Roche stilte Liv-Janne Øvrebust som en del av temet.
Det viktigste denne dagen var imidlertid å sykle for kreftsaken og å få være med å bidra til å gjøre fysisk aktivitet mer
tilgjengelig for kreftpasienter i Gjøvikområdet.
Samlet sponsorinntekt ble i sin helhet gitt til pusterommet
ved Gjøvik sykehus på over 15 000 kroner.
Lagkaptein Lill Hege Bjørklund forteller at Gjøvik sykehus
har brukt pengene til å pusse opp og kjøpe inn utstyr til
Pusterommet. De har hatt svært begrenset med penger å
bruke på Pusterommet, så gaven fra Team AKTIV mot krefts
sponsorer kom veldig godt med.
Roche informerer:
Neste brukermøte i medisinsk
biokjemi arangeres våren 2015.
31
Konkurranse
Sjuogtredve mil nordover, litt øst og oppover, ligger
Flåklypa, ei lita fjellbygd under himmelhvelvingen.
Sjølberga med både dampysteri og campingplass,
lokalavis og egen TV-sender. Fritt for vær og vind,
akkurat der morgensola renner opp over Storjuvet, bor
sykkelreparatør «Reodor Felgen» og hans to assistenter,
«Solan Gundersen», en morgenfugl og født optimist, og
«Ludvig», b-menneske og født pessimist.
Sponset av oljesjeiken «Ben Redic Fy Fazan», som er
på ferie i traktene, bygger de en racerbil til århundrets
billøp: Flåklypa Grand Prix. Reodor, Solan og Ludvig
var også opptatt av automasjon og bilen de bygget
var proppfull av finesser. Men hva er det fulle og hele navnet på bilen?
Send svaret på mail til [email protected] innen
1.mars og vinn flotte premier. Vinnerne blir annonsert i
neste utgave av Roche Dialog.
Vinnere av konkurransen
i Roche Dialog 1/2013 er:
Erling Sandøy Undersrud
Helse Stavanger HF
Randi Heiberg Jakobsen
Nordlandssykehuset
Per Aas
Sykehuset i Vestfold HF
Kjell Torgeir Stokke
Fürst Medisinsk Laboratorium
Premie vil bli sendt dere i løpet
av kort tid.
Vi gratulerer!
Returadresse:
Roche Diagnostics Norge AS
Brynsengfaret 6 B
Postboks 6610, Etterstad
0607 OSLO, Norway