Prosjektbeskrivelse – disposisjon

Vi er en gruppe på syv personer som alle jobber med barn og unge. Sammen
sitter vi på mye kompetanse innenfor blant annet skole, idrett, friluftsliv,
musikk og motor. Dette ønsker vi å dele med andre! Vi har erfart hvordan
forskjellige barrierer hindrer barn og unge fra å delta på ulike arenaer og
ønsker å bidra. Derfor har vi startet ressursbasen RaskBergen.
R
essurser
A
ktiviteter
S
K
tøtte/samarbeid
B
E
R
ompetanse
G
E
N
På kryss og tvers av skole, hjem og fritid
Innhold
Tanken bak ................................................................................................................................. 3
Formål ........................................................................................................................................ 4
Tilholdssted ................................................................................................................................ 5
Hva trenger vi? ........................................................................................................................... 5
Prosjektets ledelse ...................................................................................................................... 5
Finansiering/økonomi................................................................................................................. 5
RaskBergen - prosjektbeskrivelse
Tanken bak
Hovedmålet med Rask Bergen, er å bygge ned deltakingsbarrierer innen fritidsaktiviteter for
barn og unge. Det startet med en tanke som har modnet over lang tid, blitt utfordret, drøftet,
endret og nå; konkretisert.
Gjennom arbeid med barn og unge i skole, spesialskole, barnevernstiltak, frivillige
organisasjoner, idrett og prosjekter, har vi som fagpersoner erfart at en aktiv fritid betyr svært
mye for mange.
Samtidig ser vi at det er store forskjeller på hvilke forutsetninger barn og unge i vårt nærmiljø
har for å være aktive i fritiden. Alle har behov for fysisk aktivitet, utviklingsmuligheter og
tilhørighet for å lykkes sammen med andre og for å mestre. Testing av grenser i trygge
rammer blir en viktig forutsetning for en etablering av positive identitetsmarkører for barn og
unge.
Vi opplever at det er mange som ikke får tilfredsstilt disse behovene. Det kan være
økonomiske begrensninger knyttet til utstyr, kontingenter og lignende. De kan mangle
introduksjonsarenaer, rollemodeller og et nettverk som engasjerer, gir opplæring og støtter
aktiviteten.
Vi ser at en del av det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer på en slik måte at det sikrer alle
barn og unge en lik forutsetning for deltakelse uten at det føles stigmatiserende. Vi ser en
utfordring i å sørge for at våre medlemmer, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, kjenner
at de kan delta på lik linje.
Formål
Rask Bergen er en ressursbase. Helt konkret formidler vi hensiktsmessig og skikkelig utstyr
til ulike aktiviteter. Vårt hovedfokus er enkeltmennesker, men vi vil også bistå skoler, lag og
institusjoner med utstyr de trenger for at alle i gruppen skal være sikret deltakelse. Her
kommer også tilpasset utstyr til personer med ulike funksjonshemminger, og de som er rundt
dem, som en vesentlig del.
Vi ønsker også å formidle kompetanse, støtte og erfaring innenfor de ulike aktivitetene.
Videre vil vi at RaskBergen skal kunne bidra med faglig kompetanse og refleksjon rundt
problemstillinger som deltakelse, marginalisering, sosial ulikhet, barnefattigdom,
nettverksbygging og pedagogisk tilnærming.
Gjennom RaskBergen har vi en visjon om at flere skal bli motivert for aktiv deltakelse på
fritiden. Vi mener at en aktiv deltakelse fremmer positive relasjoner både mellom
medlemmene og i deres respektive miljøer. Derfor vil vi også støtte opp om nystartede og
eksisterende foreninger som er med på å fremme vårt formål. På samme måte ser vi også på
nettverksbygging på individ- og gruppenivå som nøkkel til en mer inkluderende deltakelse.
Medlemskap i RaskBergen.
Vi i RaskBergen ser for oss at våre medlemmer i første rekke vil komme fra Bergen og
omegn. Klubben er åpen for alle, men har, som nevnt, særskilt fokus på de som trenger ekstra
hjelp til å komme over ulike deltakingsbarrierer. Vi har en medlemsavgift som er så lav at det
ikke skal hindre noen innmelding i klubben. En egen type medlemsavgift for firma, skoler og
liknende vil også være aktuelt. Vi håper også å komme i kontakt med personer, bedrifter eller
organisasjoner som ønsker å ha et støttemedlemskap i RaskBergen og på den måten være med
å sponse driften. Da RaskBergen er en non-profit organisasjon, vil alle inntekter fra
medlemskapsavgifter gå til innkjøp eller vedlikehold av utstyr. Utlån av utstyr vil skje
gjennom dialog mellom medlem og utlånsansvarlige i RaskBergen. Den viktigste
markedsføringen vår vil være våre nettverk i miljøer hvor barn og unge er. Vi ønsker å spre
kunnskap om vårt tiltak til skoler, foreldre, lag og foreninger i lokalmiljøet.
Tilholdssted
Vi disponerer et område ved Flaktveithallen i Åsane. Der vil vi drive utlån av sesongaktuelt
utstyr. Vi disponerer også en lagringsplass i Vindalen i Eidsvåg. Denne lagringsplassen
brukes til oppbevaring av ikke sesongaktuelt utstyr. Styret jobber med å skaffe et område med
enkel tilkomst til sjø for utlån av kanoer, kajakker og lignende.
Hva trenger vi?
Ressursbanken krever at vi anskaffer ulike typer utstyr beregnet for frilufts- og
fritidsaktiviteter. Her ønsker vi å kunne tilby en bredde som representerer alle sesonger og
ulike element. RaskBergen er i gang med å bygge opp en utstyrsbase. Vi har allerede skaffet
en del ski, både alpint- og turski. Styret vil i tiden fremover jobbe videre med å anskaffe
utstyr, midler og samarbeidspartnere for å utvide ressursbasen på utstyrssiden. Vi ser for oss
ulike former for samarbeid og samarbeidspartnere. Vi vil søke midler gjennom fond og
legater, samt arbeide aktivt for å skaffe sponsorer. Det kan sponses økonomisk, med ulike
tjenester, utstyr, lån av lokaler, eller andre måter som bidrar til å støtte klubbens virksomhet.
Prosjektets ledelse
RaskBergen er registrert i Brønnøysundregistrene og er ledet av et styre med syv medlemmer.
Av disse er det utnevnt en styreleder, nestleder, kasserer, utstyrsansvarlig og ansvarlig for
nettverksbygging. Resterende styremedlemmer fordeler forefallende arbeidsoppgaver. Mer
konkret arbeidsfordeling vil bli inndelt ettersom prosjektet vokser frem.
Finansiering/økonomi
Alle investeringer i RaskBergen vil bli regulert av innkommende midler. Videre er klubbens
økonomi beskrevet i statuttene.