Endring i forvaltningspraksis.pdf

VIKTIG INFORMASJON OM ENDRING I FORVALTNINGSPRAKSIS OG
VURDERING AV SØKNAD OM AUTORISASJON SOM SYKEPLEIER FOR DE
MED SYKEPLEIERUTDANNING FRA LAND UTENFOR EU/EØS
For å ivareta alminnelig saksbehandling og SAK’s informasjons- og veiledningsplikt,
velger SAK å gjøre denne informasjonen tilgjengelig på våre nettsider. Formålet med
informasjonen er å gjøre aktuelle søkere kjent med endret forvaltningspraksis.
Slik SAK vurderer det, har Statens helsepersonellnemnd (SHPN) lagt opp til en
strengere tolkning av jevngodhetsvurderingen i helsepersonelloven (hlspl) § 48 tredje
ledd a) og annen kyndighet jf. § 48 tredje ledd c), enn det SAK har praktisert i
tidligere vedtak. Dette medfører at SAK nå har endrer vurderingene av nye
søknader som mottas. Praksisendringen kan få betydning for søkere som tidligere
har mottatt et avslagsvedtak med kvalifiseringstiltak.
SHPN har i sine siste vedtak kommet til at oppførte kvalifiseringstiltak i enkelte
tidligere avslagsvedtak fattet av SAK, ikke er tilstrekkelige. Endringen gjelder blant
annet i de tilfeller hvor det er søkt om norsk autorisasjon som sykepleier og hvor
utdanningen har opprinnelse i et land utenfor EU/EØS-området. I land utenfor
EU/EØS-området er ikke sykepleier-utdannelsen å anse som harmonisert gjennom
yrkeskvalifikasjonsdirektivet, og SAK erfarer både tilfeller der utdanningen er på
videregående skoles nivå og på bachelor nivå. Foretatte jevngodhetsvurderinger
viser både avvik i akademisk nivå, antall relevante timer i sykepleiefaglige emner og
klinisk praksis.
SAK ønsker å presisere at det ikke vil gis et endelig svar eller vedtak annet enn ved
en ny søknad hvor all tilleggsdokumentasjon må vedlegges. Det vil fortsatt være den
individuelle jevngodhetsvurderingen av hver enkelt søkers utdanning som danner
grunnlaget for vedtak fra SAK. SAK følger det til enhver tid gjeldende regelverk og de
føringer som legges til grunn.
SAK ber om forståelse for at videre korrespondanse eller henvendelser som
omhandler enkeltsaker ikke kan besvares fra SAK før etter at vi har hatt den konkrete
søknaden til behandling.