Årsberetninger 2014, alle

I.L. NYBROTT
ÅRSBERETNINGER FRA
HOVEDLAGET MED AVDELINGER
2014
ÅRSMØTE 23. 2. 2015 KL. 19.00
i Klubbrommet Haraldreina skole
Saksliste m.v. på side 2
Saksliste til årsmøtet
for I.L. Nybrott i Klubbrommet Haraldreina skole
mandag den 23. 2. 2015 kl. 19.00
1. Åpning
2. Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen
4. Årsmeldinger fra:
 Hovedlaget
 Barneidrettsavdelingen
 Friidrettsavdelingen
 Fotballavdelingen
 Skiavdelingen
5. Regnskap
6. Forslag. Ingen forslag.
7. Fastsetting av medlemskontingenten. Foreslås uendret
8. Budsjetter
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Foreslås uendret
10. Valg
11. Utdeling av utmerkelser/oppmerksomheter
12. Avslutning
Det vil bli en enkel servering midtveis i sakslista.
Vi ønsker velkommen til årsmøtet, og håper at mange av lagets medlemmer vil
ta seg tid til å delta. Betalende medlemmer fra 15 år og over har møterett og
stemmerett.
Årsmeldinger blir lagt inn på Nybrott sin hjemmeside, ”nybrott.info”.
Årsmeldingene vil bli kopiert opp til møtedeltakerne.
Regnskap og budsjett vil bli utdelt på årsmøtet. Kan fås utlevert på forhånd ved
henvendelse til Lydvo på tlf. 45614952.
Hovedstyret
ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET FOR 2014
Hovedstyret har bestått av: Leder Olaf Lydvo, nestleder Hans Hogstad, sekretær Randi Kvello,
friidrettsleder Arne Opheim, fotballeder Bente Ertsgaard, skileder Frithjof Prigge, barneidrettsleder
Kari Løkholm Hognes, varamedlem Ellen Skjerve.
Regnskapsfører har vært Arne Stene, og revisorer har vært Per Kvalheim og Arve Skulbørstad.
Etter årsmøtet er det i perioden avholdt 4 styremøter, og det er behandlet 46 saker. Av de sakene som
er behandlet kan vi spesielt nevne:
 Det er etablert et nytt låsssystem i klubblokalene, og dette har skjedd i samarbeid med skytterlaget
og skolen. Skytterlaget har bygd opp en moderne miniatyrskytterbane, og i fellesrommet monterte
skytterlaget lydplater. Det ble gjennomført internkontroll på elektro, og det kom noen
anmerkninger som er blitt utbedret.
 Klubbens hjemmeside Nybrott.info er kommet på lufta igjen. Det er inngått vedlikeholdsavtale med
Blizett. Opplæring er innbakt i avtalen, så det tilbudet kan benyttes for de som har behov.
Stjørdal Idrettsråd hadde årsmøte i mars, og Ann Inger Leirtrø ble gjenvalgt som leder. Leder og
nestleder har deltatt på noen møter i Idrettsrådets regi.
Medlemstallet har i løpet av år 2014 hatt en liten tilbakegang. Pr. 31.12.1 var det 171 betalende
medlemmer. Medlemstallet har økonomisk betydning for laget, ikke bare via betalt
medlemskontingent, men også i forbindelse med tildeling av offentlige tilskudd. Vi håper derfor at vi i
løpet av 2015 kan øke medlemstallet.
Det er solgt bare noen få klubbjakker/klubbgensere i løpet av året. De grå klubbgenserne er erstattet
med blå klubbgensere. Salget av klubbjakker burde ha nok ha vært større. Prisen skal være
akseptabel. Vi håper på at vi kan øke interessen for å kjøpe klubbdrakter ved litt markedsføring og
noen salgsdager.
Økonomien i laget er meget god. Vi har også fått driftstilskudd fra kommunen, grasrotmidler,
momskompensasjon for varer/tjenester, aktivitetstilskudd, og ikke minst tilskudd fra Idrettsbingoen.
Med tiden vil vi få refundert spillemidler med ca. 760.000 for bygging av kunstgressbanen, men det er
lang ventetid slike midler. Vi vil komme ut med et bra overskudd i for 2014.
Hovedstyret med avdelinger gjennomførte den årlige idrettsdagen på nærmiljøanlegget ved
Haraldreina skole den 1. oktober. Været var kjempebra, og det var god deltakelse med 67 barn deltok.
I tillegg til dette har avdelingene arrangert aktiviteter for barn i form av treninger, tilstelninger og
konkurranser. Aktiviteten er stor for barn i alderen 5 – 12 år, spesielt i fotballavdelingen og
barneidrettsavdelingen. Se mer om dette under årsmeldingene fra avdelingene. Aktivitetstilbudene er
viktige spesielt for barna i skolekretsen. Vi har et godt samarbeid med skoleledelsen.
Det ble arrangert trimtur fra Haraldreina via Vollshaugen/Monaplassen til Bjørkbakken den
19.oktober. 22 personer startet fra Haraldreina skole. Noen møtte direkte på Vollshaugen, slik at det
var 27 personer med på kafferasten der og i Bjørkbakken. Underveis ble det gitt orienteringer om
steinbruddet, Bjørdalsplassen, Brannmyrsplassen, Vollshaugen, Monaplassen og om Bjørkbakken.
Skiavdelingen sørget for kaffe og kaker i Bjørkbakken. Trimboka på Vollshaugen viser at det er
mange som tar en trimtur opp dit. Det er inngått avtale mellom Nybrott, Stjørdal Rotaryklubb,
Hognesaunet velforening og Prosjekt Gammelvegen om vedlikehold på turstien/pilegrimsleden
Haraldreina – Vennamarka (Bjørkbakken).
Salgsvogna fikk vi heller ikke plassert innomhus denne vinteren. Høyden på vogna er et problem. Den
er derfor plassert på området ved Sceneservice (ved Sagatun). Det er klart at den ville hatt det bedre
innomhus, men hittil har den ikke fått noen synlige skader etter utelagring.
Bjørkbakken-komiteen har også siste året utført forbedringer i hoppbakken. Kafeterian er ombygd og
er blitt stor og romslig. Det planlagte hopprennet i januar måtte avlyses p.g.a. snømangel.
Styret vil rette en takk til aktive, tillitsvalgte, betalende medlemmer og andre som har bidratt med
innsats for laget i forbindelse med stevner, treninger, dugnader, økonomiske tiltak og lagsarbeid.
Hovedstyret
Årsmelding 2014
fra friidrettsavdelingen IL Nybrott
Styret har bestått av:
Arne Opheim – leder
Guri Ø. Kvalheim – nestleder
Olav M. Bakheim – sekretær
Peder Buan og Grete Folvik – styremedlemmer
Dag Rønning - varamedlem
Møtevirksomheten er vesentlig løst ved telefonmøter.
Tinestafetten ble som vanlig prikkfritt gjennomført av Guri & co med 88
deltagende lag.
Det ble avholdt dommer/starterkurs på april og der fikk laget en ny starter.
Nils Olaf Kyllo
Fellestrening Nybrott/Stjørdalsblink for 8-9 åringer.
Lite oppmøte på halltreningene førte til at tilbudet ble utsatt til høsten.
21. August prøvde vi med oppstart igjen, men vi sliter med å få nok
deltagere.
Nybrottkarusellen ble arrangert for 37. gang, med Olaf som sjef kan det
ikke gå galt.
110 deltagere fullførte3 av 5 løp.
Verd å nevne er at Ingolf Håden satte ny norgesrekord på halvmaraton. Kl
85-89 år. Tiden 2.22.32 gir også en 5. plass på verdensstatistikken.
På premieutdelingen 2. Nov. Med 49 fremmøtte kom det etter oppfordring
inn en del synspunkter på neste karusell som komiteen arbeider videre
med.
Nybrott gjennomførte sitt arrangement av friidrettskarusellen 4. september.
Det var 72 starter.
9 utøvere fra Nybrott fullførte karusellen
Nybrott hadde utsendinger til friidrettstinget 15. Mars,
og høstmøte 1. November.
Videre har Nybrott vært medarrangør i PEAB lekene og KM bane.
Vi takker alle som har stilt opp for i år og ønsker vel møtt neste sesong
Styret
Fotball
Årsberetning 2014
Styret har bestått av:
Bente Ertsgaard (leder)
Snorre Lillebo (nestleder)
Birger Vestmo (sekretær)
Bernhard Richter (kasserer)
Vegar Brattås (styremedlem)
Arne Lindgjerdet (styremedlem)
Oddveig Øfsti (varamedlem)
Det er i 2014 avholdt 3 styremøter. Vi har hatt 54 aktive spillere og 7 trenere/lagledere i
aldersgruppen 6-13 år, og i tillegg har vi hatt et oldboys-lag.
Aktivitet og lag
Alder
2002/2001,
13 år
2004/2005,
9/10 år
2006
8 år
2007/2008
6/7 år
Oldboys
Antall
12 barn,
1 lag
Dalførecup 8 barn,
1 lag
Dalførecup 12 barn,
2 lag
Dalførecup 12 barn,
2 lag
10 spillere
7-er-Serie
Trener
Ronny Hell
Morten Hilan
Kai Robert Hofstad
Bernhard Richter
Kenneth Iversen
Lagleder
Jan Håvard
Hastadklev
Stine Hilan
Bernhard Richter
Ole Hyldmo
Alle de tre minste lagene har deltatt på Sjampions Lig i Stjørdalshallen og på Dalførecuper.
2001-laget har spilt 7-er serie hele sesongen, og de var på Ørlandscup.
2005/2004-laget og 2002/2001-laget har trent i Hegrashallen.
Fra påske og frem til høstferien trente alle ute på Nybrott Kunstgress.
Vi har hatt/deltatt på: -
Idrettsdag
Sesongavslutning på Sagatun (alle spillere fikk en egen fotball)
Tur til Lerkendal på Rosenborg-kamp
Økonomi
Økonomien er fortsatt god.
Nybrott Kunstgress
Gjennom sesongen har banen blitt brukt til organisert trening ca 14 timer pr uke. Den er også
mye brukt til uorganisert trening både i helger og i ukedager. Stjørdal Kommune, v/Hege
Jullum har kjørt over banen og samlet rask/stein og luftet banen.
Vi ønsker å takke alle spillere, trenere og lagledere for stort engasjement og flott innsats i
sesongen 2014.
Vi har også i 2014 hatt et veldig godt samarbeid med ledelsen på Haraldreina skole.
Nybrott IL, fotball
v/Bente Ertsgaard
5. februar 2014
I.L.NYBROTT BARNEIDRETT
Årsmelding 2014
STYRET
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Kari Løkholm Hognes
Ove Rolseth
Kari Aasland (varamedlem)
Margret F. Moen
Det er avholdt 2 styremøter i 2014. Styret har holdt en løpende dialog gjennom året.
MEDLEMMER
Pr. 31.12.14 var det 55 medlemmer som fordeler seg slik:
Født 2009 (5 år)
Født 2008 (6 år)
Født 2007 (7 år)
Født 2006 (8 år)
11 medlemmer
12 medlemmer
10 medlemmer
17 medlemmer
Født 2005 (9 år)
5 medlemmer
Pris for deltagelse er kr 200,- pr skoleår. I tillegg oppfordres deltagerne til å tegne seg som
medlem i idrettslaget, men dette er ikke obligatorisk.
AKTIVITETER
Aktivitetene har foregått i tidsrommet 16.januar – 24.april og 25.september – 4.desember.
Barneidretten har hatt s variasjon i aktivitetene – ski, skøyter, hallidrett, sykkel,
friidrett,dans, taekwondo og svømming. Det er laget en aktivitetsplan for hvert halvår som i
hovedtrekk har blitt fulgt.
En god del av aktivitetene har vært fellestreninger for alle aldersgruppene. Der vi har delt inn
aktivitetene etter alder har oppmøtetidspunkt vært slik:
Barn født 2008 - 2009:
Barn født 2007:
Barn født 2005 – 2006:
Kl. 17.00 – 17.45
Kl. 17.45 – 18.30
Kl. 18.30 – 19.15
Førskolebarna og 1.trinn
2.trinn
3. -4.trinn
Vi har fått tildelt halltid i gymsalen på Haraldreina skole kl. 17 – 19.30 onsdager.
TRENERE
På våren hadde Sigrid Skjelstad og Stine Grong Ruud ansvaret for halltreningene. På høsten
overtok Ramya Nadesapuran og Hanne Eidem Overvik dette ansvaret. Samt at vi leide en
«proff» danser til dans. Styret har hatt ansvaret ved fellestreninger som ski, skøyter,
lommelyktsafari, etc. i tillegg til ved forfall hos trenerne.
POLITIATTESTER
Styret har levert inn politiattester via ansvarlig i I.L. Nybrott, Ellen Marie Skjerve.
SAMARBEID
Ved skidagene som har blitt arrangert ved Bang Grendehus, har vi hatt samarbeid med
skigruppa i I.L. Nybrott. De har kjørt opp spor, laget hopp og orgeltramp. Friidrettsgruppa i
I.L. Nybrott har bidratt på noen treninger, og vi har hatt et fint samarbeid med Stjørdal
Taekwondo-klubb og Stjørdals-Blink sykkelgruppe. Og Christian Bowdin på dans.
ØKONOMI
Økonomien i barneidretten er god. Vi økte treningsavgiften fra kr 100 til kr 200 høsten 2013.
Barneidretten har ikke mottatt noe tilskudd fra hovedstyret i 2014, men fått tilskudd fra
Norges Idrettsforbund.
Barneidretten har pr 31/12-14 ca 30 000,- på konto
TAKK
Styret retter en stor takk til alle som på ulike måter har bidratt til gjennomføring av
barneidretten dette året. Vi ser fram til mange flotte treninger også i 2015.
Stjørdal, februar 2015
Kari Løkholm Hognes
Leder
Årsmelding skiavdeling IL Nybrott 2014
Styret har bestått av:
Frithjof Prigge (leder)
Hilde Berg
Marius Stenseth
Geir Johnny Aasan
Bjørn Helge Hofstad (varamedlem)
Det er avholdt 2 styremøter hvor 8 saker har vært behandlet. Vi la spesielt vekt på
aktivitetsmuligheter, men værforholdene stoppet tankene underveis.
23. mars ble det avholdt Barne OL i Selbuskogen skisenter hvor Nybrott står ansvarlig som
parkeringsvakt. Dessuten var Stjørdals Blink, Lånke IL og Selbustrand medarrangør. Barne
OL var et bra arrangement og ga hvert arrangerende lag 10.000,- kroner overskudd. Men
pengene forsvant like fort da vi var med i et spleiselag for en ATV med feieutstyr, og
snøscooteren trengte service.
Det er foreløpig planlagt en skidag 1. mars ved Bjørkbakken. Vi ser det som en opptrening til
Barne-OL, som skal gjennomføres 15. mars.
Skiavdelinga har fremdeles ansvaret for løypetrasseen Bjørkbakken- Berrihytta og videre til
By.
Arne Opheim og gjengen deltok jevnt og flittig på dugnadsarbeid i Selbuskogen skisenter.
Vi takker alle som hjalp til i 2014 og satser på et vellykket 2015.
Styret