Protokoll 14.11.12

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Grefsen skole
Protokoll
Til stede:
Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Saksbeh:
Telefon:
Kopi til:
Aase Stensrud, Marit D. Ulstrup, Gyri Nævdal, Christian Ødegaard, Gro Persson, Anton
Rygg, Marius Brusdal.
Brit Teien, Wenche Lid, Birthe Biermann,
Driftstyret, Grefsen skole
Grefsen skole, møterommet, personalrom, K2
Onsdag 14.11.12 kl.18.00-20.00
Anton Rygg, rektor Grefsen skole og sekretær for Driftstyret
23 12 45 60
Hua Xiang, Gunnar L. Brevig, Bente M Larsen, Nina Kvalheim, Tone Elise Steig, Lasse
Torgersen, Gro Persson, Gry Halland, Janne Linderoth
Saksliste:
Sak 33/12
Godkjenning av innkalling
Innkallingen er godkjent uten merknader.
Sak 34/12
Underskriving av protokoll fra 05.09.2012
Protokollen er forhåndsgodkjent per e-post, og ble undertegnet på møtet.
Sak 35/12
Rektor informerer
Evalueringen av flytteprosessen til Engebråten er gjennomgående positiv. Kjelsås
skole har erfart at det å flytte tilbake er vanskeligere enn å flytte over i provisorier,
noe vi prøver å ta lærdom av.
Trivselslederprosjektet, som går på å skape mer aktivitet og trivsel i storefri, er
overveldende positivt. Større elever igangsetter aktiviteter, og de mindre elevene
hiver seg med.
Skolen har hatt møte med Sagene Data for å utvide avtalen, og for å få bedre rutiner
for oppfølgingen av IKT-utstyret. Vi har ikke fått elev-PC’ene opp å gå slik vi
ønsker, og måtte derfor utvide avtalen.
Skolen undersøker mulighetene for å få et system for SMS-varsling som et
hjelpemiddel i kommunikasjonen mellom skole og hjem. Slike løsninger er kostbare,
og vi må derfor undersøke nærmere hvilke systemer som finnes.
Skolen har vært gjennom lokalt lønnsoppgjør. Skolene lager en innstilling, hvor de
gir råd om hvem som bør få lokalt tillegg. Denne innstillingen sendes inn til Oslo
kommune, som foretar tildelingen. Den endelige protokollen har i dette oppgjøret
avveket en hel del fra skolens innstilling. Situasjonen har skapt mye uro på skolen.
Sak 36/12
Flerbrukshall forsinket
Da prosjekteringen av Nye Grefsen skole startet, ønsket man sterkt at det ble oppsatt
en flerbrukshall i tilknytning til skolen. Dette resulterte i at man endte opp med to
ulike prosjekter, som sorterer under ulike byrådsavdelinger. Det er mer krevende å
kjøre to prosjekter enn ett. Da prosjekteringen startet opp hadde man klokkertro på
at både skolen og hallen skulle stå ferdig samtidig, men nå ser det ut til at så ikke
Utdanningsetaten
Grefsen skole
Besøksadresse:
Kapellveien 69/71
0487 OSLO
Telefon: 23 12 45 60
Telefaks: 22 15 77 90
Org.nr.: 974589788
[email protected]
www.grefsen.gs.oslo.no
2
skal skje.
Prosjektet, slik det ser ut nå, vil gi et fantastisk skoleanlegg når kultur- og
idrettshallen står ferdig, men i mellomtiden, etter at skolen er tatt i bruk og inntil
hallen er ferdig, vil det være utfordringer som må løses.
Driftsstyret har etterspurt saken i de ulike styringsorganene som håndterer
prosjektet.
KS2 foregår fremover våren, og byråden vil legge saken frem for bystyret frem mot
sommeren, og be om at det blir vedtatt utbygging.
Skolebyråden har lovet kompenserende tiltak i den perioden skolen står uten
idrettshall.
Sak 37/12
Forslag til endring av skolegrenser
Vedlagt følger forslag til endring av skolegrenser mellom Kjelsås og Grefsen skoler.
Vedlagt også forslag til høringsutkast utarbeidet av rektor. (Høringsfristen er 13.
november, men Grefsen har fått utsettelse til 14. november grunnet tidspunktet for
DS)
Vedtak: Driftsstyret vedtar høringsuttalelsen i tråd med rektors forslag.
Sak 38/12
Status budsjett
Rektor redegjorde for skolens økonomiske situasjon pr. november 2012:
Grefsen skole styrer mot et null-resultat i regnskapet, og regnskapstallene antyder at
vi ligger an til å nå dette målet.
Grefsen aktivitetsskole styrer også mot et nullresultat. Regnskapstallene antyder et
lite mindreforbruk (ca 126’), noe som skyldes høy oppslutning om aktivitetsskolen.
Sak 39/12
Nasjonale prøver 2012
Skolen er godt fornøyd med resultatenene fra årets nasjonale prøver på 5. trinn.
Dette trinnet har arbeidet med fjorårets nasjonale prøver i vårsemesteret, for å
forberede elevene på de utfordringene prøvene representerer. Vi mener at årets
resultat gjenspeiler en øket bevissthet hos elevene når det gjelder hvilken form
prøvene har, og hvilke type spørsmål de vil få.
Sak 40/12
Strategisk plan og innspill til 2013-2016
Driftsstyret ønsker seg et økt fokus på og klare mål for matematikkfaget, og ber om
at dette blir prioritert i arbeidet med strategisk plan. Videre ønsker driftsstyret at
skolen kommuniserer tydelig til hjemmene hvilke forventninger som stilles til
hvordan elevene skal jobbe og hva de skal kunne.
Sak 41/12
Eventuelt
Gyri Nævdal og Christian Ødegaard trer ut av driftsstyret til nyttår, og FAU velger
to nye representanter.
Protokollen er godkjent
Marit D. Ulstrup
Driftstyreleder
Anton Rygg
Rektor og sekretær