Asle Brustad - Semniar digital forsendelse mai 2014.pdf

eForum
Gevinstrealisering
Hva - hvem – når – hvorfor?
Seminar om Digital forsendelse
Trondheim 27.05.2014
Asle Brustad
Sterkt fokusert fra sentralt hold
DFØ – Direktoratet for økonomistyring:
• «Gevinstrealisering handlar om å sørgje for at gevinstane som er venta
av eit prosjekt eller eit tiltak, faktisk blir realiserte.»
• Laget en omfattende veiviser i 2010
DIFI – Direktoratet for forvaltning og IKT:
• Har implementert dette i alle faser på www.prosjektveiviseren.no ,
se http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/tverrgaende/gevinstrealisering
Felles for disse to er at det er relativt omfattende materiale, og krevende å
ta i praktisk bruk.
«Konkret betyr det å flytte fokuset:»
Fra tekniske innføringsprosjekter
Til også fokus på endringsprosesser
Fra kostnadskontroll
Til også å ivareta gevinster
Fra kost-/nytteanalyser
Til Nytte-/kost analyser og
gevinstoppfølging
Fra manglende kobling til
virksomhetsbehov
Til Nytte/kost analyser med fokus på
strategiske mål
Fra interessenter ”utsatt” for
prosjektet
Til interessenter involvert i prosjektet
Fra prosjektleveranser
Til også å omfatte gevinstrealisering
Hva - hvem – når – hvorfor?
KommIT:
• Har laget en «kokebok» i gevinstrealisering med tilhørende
maler/verktøy i excel
• Vi har brukt dem i Fosenregionen, ser greit ut å bruke
• De har også laget en del videoer på dette temaet.
• Vi skal se på introduksjonsfilmen – som er på ca. 6 minutter
• NB: Følg med på det dere utfordres på helt på slutten!
• Hvilke refleksjoner gjør dere rundt dette?
Eksempel fra prosjekt Døgnåpen
Digital Forvaltning Fosen (DDF)
Portalanskaffelse – fra teknologi til
organisasjonsutvikling
• Det ble etter hvert klart at kravspesifikasjon og
konkurransegrunnlag var for teknologifiksert
• Vi kom fram til at det måtte gjennomføres delprosjekter for
– kommunikasjonsstrategi inkl. grafisk design og interaksjonsdesign
(Leverandør: Tibe-T)
– arbeidsprosesser, dvs. valg at tjenester for digitalisering samt
analyser og forbedringer av valgte prosesser
(Leverandør: PWC)
• Gode resultater fra begge ble overlevert styringsgruppen
(rådmannsgruppen) fredag 23. mai
• Det har vært en spennende og lærerik reise!
• Begge vil være verdifulle grunnlag for utforming av endelig
versjon av kravspek på portalleveransen!
Arbeidsprosessanalyser
– og forbedringer
«Prosess for hver enkelt tjeneste (som er prioritert/valgt ut):
•
•
Kartlegging av dagens arbeidsprosess
Blanke ark – beskrive hvordan vi ønsker fremtidig prosess
Realisering – hvordan komme nærmest mulig ønsket prosess
Dette vil sannsynligvis avdekke gevinstpotensial som gir grunnlag for
gevinstrealiseringsplan.»
Prioriteringsmodellen - tjenester som skal
digitaliseres
basert på kost/nytte-vurderinger
Litt forenkling kan man vel skimte…
Dagens prosess
Ønsket prosess
Synliggjøring av gevinstpotensial
• I utlysningen på arbeidsprosesser ble det også stilt krav til at det
skulle utarbeides en gevinstrealiseringsplan basert på KommIT
sitt verktøy (på den ene prosessen som ble valgt gjennomgått)
– KS – KommIT har nylig utviklet en veileder kalt «Gevinstkokebok». Vi
forsøker å forholde oss lojalt til slike sentrale tiltak og ønsker å bruke denne
metoden i våre prosjekter.
– Beskriv hvordan dere kan synliggjøre potensielle gevinster som kan
innarbeides i denne modellen.
– Beskriv også hvordan og når det vil være gunstig å foreta en evaluering av
om gevinstene er hentet ut i henhold til de designede arbeidsprosessene og
gevinstrealiseringsplanen.
Gevinstrealiseringsplan
• PWC har utarbeidet gevinstrealiseringsplan – så langt det lar
seg gjøre på dette stadiet
• Den må følges opp videre utover i prosjektet – i henhold til det
prosjektveiviseren.no legger opp til
Hvem som blir berørt
Endringsanalyse
Gevinstanalyse
Koblingen til Svar Ut
• I første omgang vil det kanskje være arkiv og posttjenesten som
får en gevinst ut av innføringen av Svar Ut?
• Det blir viktig å gjennomføre både arbeidsprosessanalyser og
gevinstanalyser for hver enhet/tjenesteleveranse som tar i bruk
løsningen
Og målet var altså…
…å flytte fokuset:
Kurs til høsten!
• Vi (denne gang vil det si STFK - eTrøndelag) jobber med å lage
kurs på dette til høsten (september – oktober) – i regi av
eForum så klart!
• Vi er 2 pers. som har deltatt på kurs hos KS Agenda
• Vi jobber sammen med KommIT mtp. å tilrettelegge en regional
variant av dette kurset som vi vil tilby kommuner,
fylkeskommuner osv. i Trøndelag
• Vi vil muligens legge opp til at deler av dagen blir delt i
«fagspor», dvs. eget spor for rådmenn, et for
fagansvarlige/kommunalsjefer, et for IKT-ansvarlige osv.
• Følg med – foreløpig invitasjon kommer ila. et par uker!
TAKK FOR MEG!