Difi, Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av

Prosjektveiviseren 2.0
1. Mars 2013, 1200 – 1500
Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk
implementering av et e-handelsprosjekt
Arve Sandvoll
Senior rådgiver
Avdeling for offentlige anskaffelser
Seksjon Teknologi og støtte
St.meld. nr. 36
Det gode innkjøp
Avdeling for offentlige anskaffelser
Overordnet fokus – offentlige anskaffelser
 Innkjøperrollen har vært og er i endring
 Det offentlige kan få mer utav de 400 milliardene som årlig brukes på
anskaffelser
- Regjeringen understreker et effektivitetsperspektiv.





-
Godt strukturerte prosjekter
Gjennomtenkte gjennomføringsmodeller
Gode behovsanalyser
Riktig bruk av rammeavtaler
E-handel
Reglene skal sikre transparens og at det beste budet vinner
Gode etiske holdninger skal ligge i bunn
Det offentlige må bruke sin maktposisjon og tvinge leverandørene
til å lever miljøvennlige løsninger og produkter samt implementere
e-handelsløsninger i takt med det offentliges krav
 Anskaffelsesfaget må løftes på offentlige lederes agenda
FAD’s tildelingsbrev for 2013
 Styrke offentlige oppdragsgiveres kompetanse og evne til å sikre god
organisering og styring samt effektive og kvalitetsrettede anskaffelser,
herunder:
- Organisering og styring av anskaffelsesområdet
- Ta ut effektiviseringspotensialet gjennom bedre, enklere og sikrere
innkjøp
 Øke utbredelsen av elektroniske verktøy i anskaffelsesprosessene, herunder:
- Omfang av støtte, veiledning og tilrettelegging av elektronisk handel
- Sentralfinansiering og støtteaktiviteter skal øke antall abonnenter og
gi økt volum på E-handlelsplattformen
- Øke utbredelsen av elektronisk faktura i form av økt andel av innkommende e-fakturaer til stat og kommune samt økt antall mottakere
av EHF-dokumenter
Strategi, lederforankring og gevinster
Virksomhetsstrategi
Anskaffelsesstrategi
E-handelsprosjekt
Gevinster
STANDARDISERING
 Veien til disse gevinstene ligger i standardisering av anskaffelsesprosesser
 E-handelsplattformen er en felles kanal å kommunisere og handle
gjennom
Hovedmål elektronisk handel
Bedre innkjøp
Utnytte økt kunnskap og styringsevne til å oppnå bedre betingelser
Enklere innkjøp
Effektiv arbeidsflyt
Effektiv kommunikasjon
Sikrere innkjøp
Redusere feil / avvik
Øke sporbarheten
Forebygge uønsket adferd
Eller sagt på en annen måte:
 Enklere for brukerne






Enklere for leverandørene
Enklere vedlikehold
Enklere å kommunisere
Avtalefestede priser og vilkår
Mer effektivt hverdag
Bedre og sikrere kontroll og
sporbarhet
Forebygger uønsket adferd
 Reduserer feil og avvik
INNFØRING AV E-HANDEL ER KREVENDE
• For å lykkes kreves
– Samarbeid mellom en rekke personer
– Internt så vel som eksternt
– En bevissthet om hva som skal gjøres av hvem, i
hvilken rekkefølge, hvordan og når
• Forutsetningene for å lykkes bedres
hvis man har
– En god prosjektmetodikk
– Gode verktøy, hjelpemidler, maler
– Som et resultat av at noen har gjort dette før
• Derfor har Difi lansert
Prosjektveiviseren
Direktoratet for forvaltning og IKT
PROSJEKTVEIVISEREN 2.0
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT
HVA HAR DIFI LAGT VEKT PÅ I VERSJON 2.0?
Bygge på anerkjent prosjektmetodikk (Prince2)
Modellen har en klar struktur
Faseinndelt
Beskrivelse av aktiviteter i hver fase
Innholde beslutningspunkter
Maler
Ledelsesprodukter
Modellen har klart definerte roller og ansvar
Beskrivelse av prosjektorganisasjon
Rollebeskrivelser
Tydelig relasjonen mellom linjeorganisasjon og prosjektet
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT
VIDERE UTVIKLING
Det skal utvikles en generisk prosjektplan
Klargjøring av roller, rollebeskrivelser og ansvar mellom systemleverandører (Visma, Agresso, Basware etc.) – Capgemeni og Difi)
Det arbeides med forholdet mellom prosjektveiviseren,
ankaffelser.no og SSAene
Henvisning fra PV til anskaffelser.no hva angår innkjøp
Innkjøpstrategi
Utforming av konkurransegrunnlag
Tildelingskriterier og vektingsmodeller
Valg av avtaletype (SSAene)
http://www.prosjektveiviseren.no/e-handel
Direktoratet for forvaltning og IKT
Det gode innkjøp
Konkurranse
gjennomføring
•Strategiverktøy
•Maler
•Kontrakter
•Beste Praksis
•Konkurransegjennomførings
- verktøy
•Doffin
Faktura
•E-handelsplattformen
•Innkjøpssystem
•Fakturaflytsystem
•Økonomisystem
•Elektronisk
faktura
•EHF format
•Aksesspunkt
•Betaling
•Endringer
•Rapportering
Planlegging
Ordre og
kontroll
Anskaffelser.no
Historikk og
meldinger
Anskaffelser.no/ehandel og Prosjektveiviseren.no
Direktoratet for forvaltning og IKT
Spørsmål ?
Hvis ikke, takk for meg !
Arve Sandvoll
Seniorrådgiver
Avdeling for offentlige anskaffelser
Department for Public Procurement
Mobil: +47 91 71 76 96
E post: [email protected]
www.difi.no - www.anskaffelser.no – www.prosjektveiviseren.no