dream-9 - Medisan AS

bruksanvisning
dream™ Serien
D-9 modell
bak øret
ditt widex høreapparat
(Fylles ut av audiografen)
…… DREAM440
…… DREAM330
…… DREAM220
…… DREAM110
Program:
…… Master
…… Audibility Extender
…… Musikk
…… Audibility Extender
…… TV
…… Audibility Extender
…… Komfort
…… Audibility Extender
…… Reversert fokus
…… Audibility Extender
…… Telefon
…… Audibility Extender
…… T
…… Audibility Extender
…… M+T
…… Audibility Extender
…… Zen
…… Audibility Extender
…… Master + Zen
…… Audibility Extender
…… Master + Reversert fokus
…… Audibility Extender
…… Master + T
…… Audibility Extender
…… Master + M+T
…… Audibility Extender
…… Master + Telefon
…… Audibility Extender
…… Zen+
…… Audibility Extender
…… Telefon+
…… Audibility Extender
Dato
Din audiograf
2
INNHOLD
høreapparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Akustiske indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Slik setter du batteriet i høreapparatet . . . . . . . . . . . . . . . 8
Når skal batteriet skiftes ut? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Slik slår du Av og På høreapparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Høyre-/ venstre merking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Slik setter du høreapparatet inn i øret . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Slik tar du høreapparatet ut av øret . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Volum justering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Alarm ved brutt kontakt med motsatt apparat. . . . . . . . 17
Lytteprogrammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hvordan bytte lytteprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zen+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Telefon+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bruk av telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Høreapparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
hvis høreapparatet ikke virker . . . . . . . . . . . . . . . 30
pass godt på høreapparatet ditt . . . . . . . . . . . . . . 32
advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Hvordan venne seg til høreapparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
REGULATORY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ekstra lytteprogram skjema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3
høreapparatet
Illustrasjonen nedenfor viser høreapparatet uten
øreproppsett. Valg av øreproppsett avhenger av dine
behov. For mer informasjon om øreproppsett, les egen
bruksanvisning for øreproppsett.
1.Mikrofonåpninger
2. Volum kontroll
3. Program knapp
4.Av/På bryter
5.Batteriskuff med neglegrep
1
2
3
4
5
Hvis du har behov for å identifisere serienummeret på produktet
(vanligvis 6 – 7 tall), ta kontakt med stedet hvor du fikk apparatene utlevert.
4
merk
I tillegg til denne bruksanvisningen finnes det en egen bruksanvisning som beskriver de ulike øreproppsettene som er
tilgjengelige for ditt høreapparat. «Øreproppsett for Widex BTE
høreapparat».
advarsel
Denne bruksanvisningen samt bruksanvisningen for øreproppsett inneholder viktig informasjon og instruksjoner. Vennligst
les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk høreappa
atene.
merk
Høreapparatet, øreproppsettet og tilbehøret kan se litt annerledes
ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også
retten til å gjøre endringer hvis vi anser det som nødvendig.
5
Bruksområde
Høreapparater er ment brukt til akustisk forsterkning
av lyd i alle typer dagligdagse lyttesituasjoner. Høreapparatet kan være aktivert med ZEN program for å gi
avslappende bakgrunnslyder (f.eks. Musikk eller hvit
støy) for voksne som foretrekker det.
Indikasjon for bruk
Høreapparatene er ment for personer med hørselstap
helt fra de med små tap (10 dB HL) til store tap (90 dB
HL) og alle typer hørselkurver.
Høreapparatene skal distribueres av godkjente fagpersoner innen hørsel (audiografer eller Ø.N.H.-leger) som
har utdannelse innenfor hørselsrehabilitering.
Beskrivelse av høreapparatet
Høreapparatet ditt skal brukes sammen med en slange
med ear-tip eller ørepropp. Høreapparatet benytter
seg av en proprietær trådløs teknologi, WidexLink,
som gjør kommunikasjonen mellom høyre og venstre
høreapparat mulig, samt kommunikasjonen mellom
høreapparatene og tilleggsutstyret DEX.
I høreapparatet ditt kan det ha blitt aktivert et program
som kalles ZEN. Dette programmet spiller av musikk
(og i andre tilfeller hvitstøy) i bakgrunnen. Disse lydene
blir behandlet i forhold til hørselstapet ditt.
6
Akustiske indikatorer
Høreapparatet kan programmeres til å gi fra seg et
signal ved bruk av ulike funksjoner. Signalet kan være
tale eller tone, avhengig av hva du og audiografen din
har blitt enige om. Signalet kan også deaktiveres.
Funksjon
Standard
instilling
Alternativ
instilling
Justering av volum
Tone
Av
Bekrefter bruk av programknapp
Klikkelyd
Av
Bytter program
Talebeskjed Tone/Av
Slår på høreapparatet
Talebeskjed Tone/Av
Varsel om svakt batteri
Talebeskjed 4 toner/Av
Varsel om brutt kontakt med motsatt Av
høreapparat
Talebeskjed
Service påminnelse
Talebeskjed
Av
Merk: “ Varsel om brutt kontakt med motsatt høreapparat” er bare
tilgjengelig i DREAM440
7
Batteriet
Den anbefalte batteritypen til ditt høreapparat er LuftZink batteri type 13.
Ta kontakt med Medisan A/S eller det stedet du fikk
høreapparatene utlevert, hvis du lurer på hvor du kan
få kjøpt nye batterier. Legg merke til at utløpsdato
samt anbefaling om hvordan du skal kvitte deg med
batteriene står på forpakningen.
Slik setter du batteriet i høreapparatet
Før du setter et nytt batteri i høreapparatet
må du huske å fjerne det lille klistremerket
som sitter på batteriet. Batteriet begynner
å virke noen sekunder etter at klistremerket
er fjernet.
forsiktig
Hvis det sitter rester etter lim eller annet smuss på batteriet
skal det ikke brukes. Dette kan forårsake at høreapparatet ikke
virker som det skal.
Bruk neglegrepet til å svinge batteriskuffen ut av høreapparatet.
8
Sett batteriet i batteriskuffen slik at siden med “+” på
batteriet er opp. Du kan bruke magneten som fulgte
med høreapparatet hvis du synes det blir enklere.
+
Hvis batteriskuffen er vanskelig å lukke, kan det være at
batteri er satt feil vei.
Når du skifter batteri er det en god ide å holde høreapparatet over et bord i tilfelle du skulle komme til å miste
høreapparatet eller batteriet.
Høreapparatet kan leveres med en spesiell batteriskuff
uten neglegrep, som betyr at du trenger et spesielt
verktøy for å kunne åpne batteriskuffen. Denne typen
batteriskuff kan være et godt valg dersom høreapparatet skal brukes av barn.
9
Når skal batteriet skiftes ut?
Så fremt funksjonen ikke er deaktivert vil en akustisk
indikator si fra når batteriet er i ferd med å bli utladet
(se side 7). Vi anbefaler derfor at du alltid har et nytt
batteri lett tilgjengelig.
advarsel
La aldri et utladet batteri bli liggende i høreapparatet. Hvis batteriet skulle lekke vil det kunne skade høreapparatet
advarsel
Høreapparatet ditt vil slutte å virke, for eksempel ved utladet
batteri. Du bør være klar over denne muligheten, spesielt hvis
du er i trafikken eller på andre måter er avhengig av å kunne
høre varselsignaler.
10
Slik slår du Av og På høreapparatet
Batteriskuffen på høreapparatet fungerer også som
Av/På bryter.
Du slår høreapparatet På ved å lukke batteriskuffen. En akustisk indikator vil varsle
om at høreapparatet er slått på, så sant
denne funksjonen ikke er deaktivert.
Trekk batteriskuffen nedover for å slå
apparatet Av.
Ordet “OFF” vil være klart synlig når høreapparatet er slått Av.
MERK: En annen måte å verifisere om høreapparatet er
slått På, er å legge det i en lukket hånd. Hvis det er På
vil det pipe.
Husk alltid å slå høreapparatet Av når du legger det
fra deg. Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke høreapparatet over lengre tid.
11
Høyre-/ venstre merking
Hvis du har høreapparater på begge
ører, kan apparatene merkes (rødt
merke = høyre høreapparat og blått
merke = venstre høreapparat).
Pilen viser hvor merkingen er plassert på høreapparatet.
12
Slik setter du høreapparatet inn i øret
Sett øreproppen inn i øret ved å holde i den nedre delen
av slangen. Det kan hjelpe dersom du trekker øret litt
bakover og oppover med den andre hånden.
Plasser selve høreapparatet bak øret slik at høreapparatet og ledningen hviler på øret, tett inntil hodet.
Illustrasjonen viser en åpen ear-tip. Se egen bruksanvisning for øreproppsettet hvis du ønsker mer informasjon
om ear-tip/ørepropptyper, anker og prosedyrer.
Hvis øreproppen ikke passer eller sitter løst, er ukomfortabel, irriterer eller lignende, kontakt stedet der du
fikk høreapparatene utlevert.
13
Slik tar du høreapparatet ut av øret
Fjern selve høreapparatet fra øret.
Trekk forsiktig øreproppen ut av øret mens du holder
i den nederste delen av slangen. Hvis øreproppen er
utstyrt med en uttrekkssnor trekker du forsiktig i denne
for å få ut øreproppen.
14
Volum justering
Volumet på høreapparatet justerer seg automatisk i
forhold til det lydmiljøet du oppholder deg i.
Høreapparatet kan være utstyrt med
en volumkontroll, formet som en
vippebryter.
Vipp bryteren oppover for å gradvis
øke volum.
Vipp bryteren nedover for å gradvis
dempe volum.
Avhengig av hvordan høreapparatene er innstilt/programmert vil enhver endring av volum påvirke begge
apparatene.
For å endre størrelsen på økningen eller reduksjonen
av volum, ta kontakt med stedet høreapparatene ble
utlevert.
Dersom toneindikatoren ikke er deaktivert, vil du høre
en varseltone hver gang du bruker volumkontrollen.
Når lyden er skrudd helt opp eller ned, blir varseltonen
konstant.
15
advarsel
Hvis volumet generelt er for høyt eller lavt, lyden er forvrengt,
eller du ønsker ytterligere informasjon, kontakt stedet der du
fikk høreapparatet utlevert.
Slå lyden helt av:
• Fortsett å vippe bryteren nedover etter at du har hørt
den konstante tonen.
Slå lyden på igjen:
• Vipp bryteren oppover eller
• Bytt lytteprogram
All justering av volum forsvinner når høreapparatet slås
Av, eller når du bytter lytteprogram.
MERK: Høreapparatet ditt kan være programmert for
gradvis og øke forsterkningen slik at du akklimatiseres
til lyden fra høreapparatet. Derfor vil du muligens registrere en økning i styrken etter en tid.
Dersom du ønsker å koble bort volumkontrollen må du
henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet.
16
Alarm ved brutt kontakt med motsatt
apparat.
(Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis
audiografen din har aktivert den).
Hvis ett av høreapparatene faller ut av øret og/eller
batteriet er utladet, vil du høre en tone eller talebeskjed
to ganger i det andre høreapparatet.
Lytteprogrammer
Høreapparatet ditt kan programmers med inntil fem
av de følgende programmene, og det spesielle Zen
programmet kalt Zen+. I noen DREAM høreapparater
kan man programmere inn Telefon+ i stedet for Zen+.
Master
Standard
Musikk
For å lytte på musikk
TV
For å lytte på TV
Komfort
Gir komfort i støyende omgivelser
Reversert fokus
Fokus på lyder bakfra
Telefon
For å lytte til telefon
T
I dette programmet kan du høre via telespolen (T), ikke via mikrofonen i høreapparatet
(M). Telespolen brukes på steder som har
teleslyngeanlegg installert. Aktivering av telespolen gjør det mulig å høre på bestemte
lydkilder, samt å stenge ute lyder fra omgivelsene.
17
M+T
I dette programmet kan du høre både via
høreapparatets mikrofon (M) og telespolen
(T).
Zen
Spiller tilfeldige harmoniske toner eller hvitstøy. Inneholder en stil.
Blandede programmer
Master programmet i det ene øret og enten
Zen, reversert fokus, T, MT eller Telefon i det
andre øret.
Zen+
Spesielt ZEN program med opptil tre ulike
Zen stiler.
Telefon+*
Kun for telefonbruk. Overfører telefonlyden
som er mottatt på det ene høreapparatet til
det andre høreapparatet. Merk at mikrofonen
på det høreapparatet lyden er overført til
skrus av.
* kun tilgjengelig i enkelte DREAM høreapparater
Høreapparatet ditt har en funksjon kalt Audibility Extender. Denne funksjonen gjør at lyse toner blir hørbare, og kan kombineres med ett eller flere av de
tilgjengelige programmene.
Dersom ditt behov endrer seg, kan sammensetningen
av lytteprogramer endres.
Caution
Når du bruker Telefon+ programmet: Vær obs på at det i enkelte
situasjoner kan være spesielt viktig å kunne høre omgivelseslydene.
18
Zen program
Høreapparatet ditt har kanskje blitt programmert med
det unike lytteprogrammet Zen. Det lager harmoniske
toner (og i noen tilfeller hvitstøy) i bakgrunnen. Zen
programmet kan brukes alene (uten forsterkning) i
stille omgivelser når det ikke er påkrevet å høre andre
omgivelseslyder. Eller det kan brukes med forsterkning
slik at både omgivelseslydene og de harmoniske tonene
(fraktale toner eller hvitstøy) kan høres samtidig.
forsiktig
Dersom du bruker Zen programmene kan dette hinder deg fra å
høre omgivelseslydene, også tale. Programmet skal derfor ikke
brukes i situasjoner der det er viktig å høre slike lyder. Slå da
høreapparatet over til et program uten Zen.
forsiktig
Hvis du opplever en reduksjon av hørbarhet, intoleranse for
lyder, uklar tale, eller forverret tinnitus, kontakt din audiograf
eller ØNH-lege.
19
Fordeler
Zen programmet vil for enkelte oppleves som en
behagelig avslappende bakgrunnslyd. Når Zen
programmet blir brukt i forbindelse med ett tinnitus
behandlings opplegg, vil brukeren i noen tilfeller
oppleve lettelse i forhold til sin egen tinnitus.
Bruksområder
Intensjonen med Zen programmet er å produsere avslappende bakgrunnslyder (for eksempel harmoniske
toner eller hvitstøy) for voksne brukere som ønsker
å lytte til det i stille miljøer. Det kan også brukes som
et verktøy i forbindelse med lyd terapi i ett tinnitus
behandlings opplegg foreskrevet av helsepersonell
(audiograf, tinnitus terapeut eller ØNH-lege) som er
opplært i tinnitus behandling.
Anbefaling
På grunn av den unike måten Zen er programmert inn
i ditt høreapparat, må du følge audiografens, tinnitus
terapeutens eller ØNH-legens anbefalinger om hvordan
og/eller hvor lenge du skal bruke programmet.
20
Hvordan bytte lytteprogram
For å bytte lytteprogram, trykk
lett på program knappen. Så fremt
funksjonen ikke er deaktivert, vil en
akustisk indikator si fra når du bytter
lytteprogram.
Program 1: Talebeskjed eller en kort varseltone
Program 2: Talebeskjed eller to korte varseltoner
Program 3: Talebeskjed eller tre korte varseltoner
Program 4: Talebeskjed eller en lang og en kort
varseltone
Program 5: Talebeskjed eller en lang og to korte
varseltoner
Zen+ eller Telefon+: Talebeskjed eller varseltone
I standard innstillinger bytter du lytteprogram i begge
høreapparatene når du trykker på programvelgeren på
ett av høreapparatene.
21
Zen+
Du får tilgang til dette programmet ved å holde programvelgeren på høreapparatet eller på RC-DEX inne
en kort stund (mer enn 1 sekund). Deretter kan du ved
korte trykk velge mellom de ulike Zen stilene.
Du kommer ut av Zen+ ved å holde programvelgeren
inne i mer enn 1 sekund.
Telefon+
Hvis høreapparatet ditt er programmert med Telefon+
i stedet for Zen+, får du også tilgang til dette programmet ved å holde programvelgeren inne en kort stund
(mer enn 1 sekund).
Du kommer ut av Telefon+ ved å holde samme knapp
inne i mer enn 1 sekund.
Ønsker du å få programvelgeren deaktivert, kontakt
stedet der du fikk høreapparatet utlevert.
22
Bruk av telefon
Når du snakker i telefon anbefaler vi at du holder telefonen i
vinkel inn mot hodet over øret
– ikke direkte mot øret. Dersom
lyden ikke er optimal kan du forsøke å flytte litt på telefonrøret i
ulike posisjoner.
23
rengjøring
Følgende renseutstyr er tilgjengelig for ditt høreapparat og øreproppsett. For rengjøring av øreproppsett,
se bruksanvisningen «Øreproppsett for Widex BTE
høreapparater
1. Myk klut
2. Verktøy for fjerning av ørevoks
3.Rensenål
Kontakt Medisan A/S eller det stedet hvor du fikk
utlevert høreapparatet hvis du trenger nytt renseutstyr.
* Utvalget avhenger av hvilket øreproppsett du har.
24
Høreapparatet
Selve
høreapparatet
skal
rengjøres med en myk klut etter bruk.
Er mikrofonåpningene fortsatt
blokkert, kontakt stedet der du
fikk høreapparatene utlevert.
advarsel
Du må aldri bruke vann eller andre rengjøringsmidler når du
skal rengjøre høreapparatet, da dette kan skade høreapparatet.
Når høreapparatet ikke er i bruk bør
batteriskuffen stå åpen, slik at eventuell
fuktighet i høreapparatet kan tørke.
+
25
tilbehør
Det finnes et variert utvalg av tilbehør til ditt høreapparat
RC-DEX
Fjernkontroll
TV-DEX
For å lytte på TV eller andre audiosignaler
M-DEX
For mobiltelefon via bluetooth, avansert
fjernkontroll
PHONE-DEX
Hjemmetelefon
T-DEX
For å koble mobiltelefon til høreapparatet via
telespole
FM+DEX
Streamer for FM, audiosignaler og
teleslyngesignaler
UNI-DEX
For mobiltelefon. Direkte kobling via
hodetelefonuttak
26
Audioinngang (DAI)
Høreapparatet kan utstyres med en audiosko. Dette gir
tilgang til en rekke tilbehør som er tilgjengelig for høreapparater (FM og CROS/Bi-CROS systemer), i tillegg til
eksternt audioutstyr /radio/TV etc.).
I skjemaet på neste side kan audiografen notere hvilke
audioprogrammer du har tilgjengelig og hvor de er
plassert.
For mer informasjon om audioinngangen, kontakt stedet du fikk høreapparatene utlevert eller Medisan A/S.
27
Programrekkefølge
DAI
M-DAI
1


2


3


4


5


advarsel
Dersom høreapparatet kobles til utstyr som er forbundet med
en elektrisk kontakt skal sikkerhetsforskriftene i de internasjonale standardene IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 60601-1 eller
tilsvarende standarder være oppfylt.
Høreapparatet må ikke kobles til kontakter som er merket med
en eller flere av følgende symboler:
28
FM systemer
Widex FM system, SCOLA, består av en trådløs sender
og en mottaker montert på høreapparatet via en audiosko.
Systemet kan tilpasses etter dine behov.
For ytterligere informasjon om SCOLA FM system, les
bruksanvisningen for SCOLA™ FM systemer.
For å få hjelp til å avgjøre om du vil ha nytte av en
fjernkontroll eller annet tilbehør, kontakt stedet der du
fikk høreapparatene utlevert.
29
hvis høreapparatet ikke virker
Problem
Mulig årsak
Løsning
Høreapparatet er stumt
Høreapparatet er
ikke slått På
Kontroller at batteriskuffen er helt lukket
Batteriet er utladet
Sett inn et nytt batteri
Lyden i høreapparatet er
ikke kraftig
nok
Øret er tilstoppet av
ørevoks
Ta kontakt med legen
din for å få fjernet ørevoksen
Hørselen din kan ha
endret seg
Du bør henvende deg
der du fikk høreapparatene utlevert
Høreapparatet piper
vedvarende
Øret er tilstoppet av
ørevoks
Ta kontakt med legen
din for å få fjernet ørevoksen
Høreappara- Kontaktproblemer i
tet slår seg Av bryteren
og På
Trykk på programknappen et antall ganger
Dine to høre- Kontakten mellom
apparater er
høreapparatene er
ikke synkroni- brutt
sert
Slå høreapparatene Av
og På igjen
30
Problem
Mulig årsak
Løsning
Høreappara- a. DEX er utenfor
a. Hold DEX nærmere
tene respondrekkevidde
høreapparatene
erer ikke ved b. Sterk elektromagjustering av
netisk interferens i b. Gå vekk fra kjente
volum og
omgivelsene
kilder for elektrobytte av pro- c. D
EX og høreappamagnetisk interferens
gram via DEX
ratene er ikke
matchet
c. Sjekk med audiografen din om DEX er
matchet med høreapparatene dine
Du hører bare a. Batteriet er dødt/ a. Sett inn et nytt batbruddstykker
virker ikke i ett av
teri i ett eller begge
av samtaler
høreapparatene
høreapparatene
eller ingenting b. Sterk elektromag- b. Gå vekk fra kjente
fra det motnetisk interferens i
kilder for elektrosatte øret
omgivelsene
magnetisk interferens
Merk: Denne informasjonen dekker bare høreapparatet.
Se bruksanvisningen «Øreproppsett for Widex BTE
høreapparater» for informasjon om ditt spesifikke
øreproppsett.
Hvis problemet vedvarer, kontakt stedet der du fikk
høreapparatene utlevert.
31
pass godt på høreapparatet
ditt
Høreapparatet vil vare lenge hvis du er nøye med vedlikeholdet. Her er noen gode råd som kan hjelpe deg
med å forlenge høreapparatets levetid:
forsiktig
•Husk å slå Av høreapparatet når du ikke bruker det. Hvis du
ikke skal bruke det over lengere perioder, skal batteriet alltid
tas ut for å unngå batterilekkasje.
•Når du ikke bruker høreapparatet bør du oppbevare det i
etuiet på et tørt og romtemperert sted, hvor barn og kjæledyr
ikke kan få tak i det.
•Du må ikke utsette høreapparatet for ekstreme temperaturer
eller mye fuktighet. Vær nøye med å la høreapparatene tørke
skikkelig etter bruk ved mye svetting, som for eksempel etter
en hard treningsøkt.
•Unngå å miste høreapparatet i gulvet – utfør rengjøring og
batteri bytte over et bord e.l.
•Når du bader eller dusjer må du huske å ta av deg høreapparatet. Du må heller ikke ha det på deg når du føner håret,
tar på parfyme, hårspray, andre sprayer eller geleer som for
eksempel solkrem eller andre kremer.
32
advarsler
advarsel
Høreapparater og batterier kan være farlige hvis de svelges
eller brukes på en uforsvarlig måte. Det kan i verste fall føre til
alvorlige skader eller død. Hvis uhellet er ute må du kontakte
lege umiddelbart.
•Du bør være påpasselig med at høreapparatet, tilbehør og
batterier ikke er tilgjengelig for barn eller andre som kan putte
dem i munnen, eller på andre måter skade seg. Ikke la dem se
på når du skifter batterier eller hvor du oppbevarer batteriene
dine. Kast brukte batterier på en forsvarlig måte.
•Batteriene er veldig små og kan lett forveksles med piller eller
liknende. Putt aldri batterier eller høreapparatet i munnen,
uansett grunn, da du kan risikere å svelge det.
•Sjekk alltid høreapparatet ditt etter bruk for å se om det er
intakt. Hvis høreapparatet eller øreproppen knekker mens det
sitter på øret, kontakt stedet der du fikk det utlevert umiddelbart. Ikke prøv å fjerne deler selv.
33
advarsel
•Det er fare for eksplosjon hvis du bruker feil batteritype eller
lader batteriet. Kvitt deg med batterier slik det er beskrevet
på batteripakken.
•La aldri andre bruke høreapparatet ditt, da det kan skade
hørselen deres.
•Når du bruker de ulike lytteprogrammene må du være oppmerksom på at det i enkelte situasjoner kan være ekstra viktig
å høre omgivelseslyder (for eksempel I trafikken, varselsignaler).
•Høreapparatet er laget av moderne kunststoffmaterialer, men
kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Vær oppmerksom
på eventuelle hudirritasjoner i øregangen. Kontakt stedet du
fikk utlevert høreapparatet hvis du opplever problemer med
dette.
34
advarsel
•Vær oppmerksom på at ved all bruk av ørepropper er det en
liten økt sjanse for infeksjoner i øregangen. En infeksjon kan
skyldes for liten ventilasjon i øregangen. Vi anbefaler derfor
ikke å bruke høreapparatet om natten, slik at øregangen får
luftet seg. Sørg for å gjøre rent høreapparatet og øreproppen
som anbefalt. Hvis en infeksjon skulle oppstå må du kontakte
legen din, og i tillegg søke råd hos audiografen din om
hvordan du skal desinfisere propper og tilbehøret. Bruk aldri
alkohol, klorin eller lignende for å gjøre proppen ren.
•Vi anbefaler å bruke tørkesett med jevne mellomrom for å
unngå feil på høreapparatet.
•Widex høreapparater er ikke sertifisert for bruk i gruver eller
andre områder med eksplosive gasser.
•Du må ikke bruke høreapparatet ved strålebehandling, røntgen, MRIs, CT, annen medisinsk behandling eller skanning.
Utstråling fra disse prosedyrene eller andre typer for stråling,
som for eksempel stråling fra mikrobølgeovner, kan skade
høreapparatet ditt og høreapparatet kan bli meget varmt.
•Høreapparatet er laget av moderne kunststoffmaterialer, men
kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Vær oppmerksom
på eventuelle hudirritasjoner i øregangen. Kontakt stedet du
fikk utlevert høreapparatet hvis du opplever problemer med
dette.
35
advarsel
Interferens med aktive implantater.
•For å være på den sikre siden anbefaler vi at man følger de
anbefalte retningslinjene fra produsenten av hjertestartere og
pacemaker når det gjelder bruk av mobiltelefoner.
•Hvis du har et aktivt implantat, holde de trådløse høreapparatene og tilbehør som for eksempel fjernkontroller etc. minst
15 cm unna implantatet.
•Hvis du opplever interferens, ikke bruk høreapparatene
og kontakt produsenten av implantatet. Merk deg også at
interferens kan oppstå fra kraftledninger, statisk elektrisitet
og metal detektorer.
•Hvis du har ett hjerneimplantat, kontakt produsenten for
risiko analyse.
Hvis du har et implantat anbefaler vi deg å holde magneter*
minst 15 cm unna implantatet. (*= kan for eksempel være Autotelefon magneter, høreapparat etuier, magneter i verktøy etc.).
36
forsiktig
•Høreapparatet ditt er blitt testet for interferens i følge internasjonale standarder. Men, man kan aldri utelukke uforutsett
interferens i høreapparatet som følge av magnetisk stråling
fra andre produkter som for eksempel alarmsystemer og
mobiltelefoner.
•Selv om høreapparatet ditt er designet for å nå opp til de
strengeste internasjonale standarder for elektromagnetisk
kompatibilitet, kan man ikke utelukke at det kan forårsake
interferens med andre produkter, for eksempel medisinsk
utstyr.
•Forsøk aldri selv å åpne eller reparere høreapparatet.
37
RÅD
merk
•Høreapparatet vil ikke gi deg tilbake normal hørsel, men kan
hjelpe deg å utnytte hørsels-resten din best mulig. Du må
være oppmerksom på at det kan ta lang tid å venne seg til et
nytt høreapparat og nye lyder.
•Uregelmessig bruk av høreapparatet vil i de fleste tilfeller ikke
gi deg fullt utbytte av apparatet.
•Bruk av høreapparater er bare en del av hørselsrehabiliteringen og noen vil også trenge supplement og opplæring i
hørselsteknikker og munnavlesning.
•Når du bruker høreapparat øker sjansen for at ørevoks tetter til
øregangen. Hvis du har mistanke om at du har en vokspropp i
øret, må du kontakte legen din. Ørevoks kan gi nedsatt hørsel
og redusere høreapparatets effekt. Som høreapparatbruker
kan det være en god ide å få skyllet ørene et par ganger i året.
38
Hvordan venne seg til høreapparat
Gratulerer med ditt første steg mot å forbedre dine
kommunikasjonsevner med anskaffelsen av at Widex
høreapparat.
Fordi mange av de lydene du vil høre nå, ikke har vært
hørbare uten høreapparat, anbefaler vi deg å bruke
noen minutter på å utføre de påfølgende enkle aktivitetene. Gjør de først i stille omgivelser, og prøv senere
i mer støyende omgivelser.
Aktivitet 1: Først, lukk øynene og slå høreapparatet Av
og lytt til en venn eller et familiemedlem. Slå deretter
høreapparatet På og fortsett å lytte. La du merke til forskjellen? Hensikten med denne aktiviteten er ikke at du
skal høre hvert eneste ord, men bli kjent med forskjellen i forsterket tale fra en kjent lydkilde.
Aktivitet 2: Lytt til en venn eller et familiemedlem med
høreapparatet På, men med lukkede øyne. Fortsett
deretter å lytte med åpne øyne. Målet med dette er å
demonstrere hvor stor hjelpe det er i å motta informasjon med øynene supplert med det du hører.
Aktivitet 3: Kjøp to utgaver av dagens avis. Spør en
venn om å lese en artikkel høyt mens du selv følger
med på samme artikkel. Alternativt les høyt for deg
selv og lytt til din egen stemme. Det kan også være nyttig å se på tekstede programmer på TV.
39
• Vi hører med hjernen, ikke ørene. Hjernen vil bruke
noe tid for å venne seg til de nye lydene du hører.
Det er for eksempel ikke uvanlig at man hører enkelte
lyder, som sine egne fotskritt, rasling i avispapir, eller
during fra et kjøleskap, lyder som normalthørende
tar for gitt og ikke legger merke til. Vær tålmodig og
aksepter at du vil bruke noen uker på å venne deg til
dette. Hjernen vil etter hvert lære seg til å ignorere
slike lyder hvis de ikke er viktige. Men, hvis noen lyder
er for høye eller ukomfortable, ta kontakt med stedet
du fikk høreapparatene utlevert.
• Konversasjon inneholder ofte uvesentlig informasjon.
Bekymringen for å gå glipp av ett enkelt ord vil ofte
medføre at man går glipp av enda flere ord. Fokuser
på essensen i konversasjonen. Det kan være til stor
hjelp å alliere seg med en person du stoler på, som
kan gi deg et hint om hvilket emne det snakkes om.
• Ved restaurantbesøk, ring og bestill bord så langt
unna kjøkken og bar område som mulig. Husk også at
normalt hørende også kan slite med å høre i støyende
omgivelser.
For flere aktiviteter, opptrenings materiell og gode tips,
besøk nettsiden www.widex.com.
40
REGULATORY INFORMATION
FCC ID: TTY-D9
IC: 5676B-D9
Federal Communications Commission Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
—C
onnect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
—C
onsult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.
41
NOTE:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not
be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.
Changes or modifications to the equipment not expressly
approved by Widex could void the user’s authority to operate
the equipment.
Industry Canada Statement /
Déclaration d’industrie Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may
only operate using an antenna of a type and maximum (or
lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.
To reduce potential radio interference to other users, the
antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that
necessary for successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
42
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le
présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d’un
type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour
l’émetteur par Industrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à
l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne
et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à
l’établissement d’une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
43
Herved erklærer Widex A/S at produktet D-9 overholder de vesentlige egenskapskrav og øvrige relevante
bestemmelser som fremkommer i direktiv 1999/5/EC.
En kopi av direktivet kan du finne her:
http://www.widex.com/doc
44
Elektrisk og elektronisk utstyr kan inneholde materialer og komponenter som kan
være farlig for helse og miljø når de ikke de
ikke destrueres på forsvarlig måte (WEEE).
Ikke kast høreapparater, batterier og tilbehør sammen
med vanlig husholdningsavfall.
Høreapparater, batterier og tilbehør skal leveres på
steder som er beregnet for mottak av elektrisk og
elektronisk utstyr eller returneres til stedet hvor du fikk
utstyret levert. Korrekt destruksjon beskytter helse og
miljø.
45
ekstra lytteprogram skjema
Tilgjengelige lytteprogramer i ditt høreapparat:
Program 1:
Program 2:
Program 3:
Program 4:
Program 5:
Spesial program:
46
Tilgjengelige lytteprogramer i ditt høreapparat:
Program 1:
Program 2:
Program 3:
Program 4:
Program 5:
Spesial program:
47
sYMbOLer
symbols
symboler som vanligvis brukes av Widex A/s til merking av
medisinsk utstyr (etiketter, bruksanvisninger osv .)
symbol Tittel/beskrivelse
Produsent
Produktet er fremstilt av produsenten som er nevnt med
navn og adresse ved siden av symbolet . Dersom det er
hensiktsmessig, er også fremstillingsdatoen oppgitt .
Fremstillingsdato
Dato for når produktet ble fremstilt .
brukes innen-dato
Produktet skal brukes innen denne datoen .
batchkode
Produktets batchkode (lot- eller batchindentifisering) .
Katalognummer
Produktets katalognummer (enhetsnummer) .
serienummer
Produktets serienummer .*
oppbevares borte fra sollys
Produktet skal beskyttes mot sollys og/eller produktet skal
holdes borte fra varme .
2
48
symbol Tittel/beskrivelse
oppbevares tørt
Produktet skal beskyttes mot fuktighet og/eller produktet
skal holdes borte fra regn .
nedre temperaturgrense
Den laveste temperaturen produktet kan bli eksponert for .
øvre temperaturgrense
Den høyeste temperaturen produktet kan bli eksponert for .
Temperaturgrenser
Den høyeste og laveste temperaturen produktet kan bli
eksponert for .
se bruksanvisningen
Bruksanvisningen inneholder viktig forsiktighetsinformasjon (advarsler/forholdsregler) og må lese før produktet
tas i bruk .
Forsiktig/Advarsel
Tekst merket med et forsiktig/advarsel-symbol, skal leses
før produktet tas i bruk .
WEEE-symbol
"skal ikke avhendes med vanlig avfall"
Når produktet skal avhendes, skal det sendes til egnet
samlingssted for resirkulering og gjenvinning .
3
49
symbol Tittel/beskrivelse
CE-merke
Produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivene om
CE-merking .
Varsling
Produktet er identifisert av R&TTE-direktiv 1999/5/EF som
et utstyrsklasse 2-produkt med noen restriksjoner for bruk
i noen CE-medlemsland .
C-tick-merke
Produktet er i samsvar med EMC og relevante forskrifter for radiospektrum for produkter levert til det
australske eller new zealandske markedet .
interferens
Elektromagnetisk interferens kan oppstå i nærheten av
produktet .
*Det seks- eller sjusifrede nummeret på produktet er serienummeforan serienummeret .
ret . Det er ikke sikkert det alltid står
4
50
51
WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark
www.widex.com
Bruksanvisning nr.:
9 514 0221 011 #01
É[5qr0w2|a;aa;k]