QESM Manual - KAESER Kompressorer

ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004
OHSAS 18001
Belaste miljøet
minst mulig
Arbeide så effektivt
som mulig
Levere til avtalt tid
Produsere til
forventet kvalitet
Tilby priser
tilpasset markedet
Finne den beste
løsningen for kunden
www.kaeser.com
Tilfredse
kunder!
Produkter og Service
QESM Manual
QESM Manual
Til våre kunder og medarbeidere,
Kvalitet har alltid hatt høy prioritet i konsernet. Vår suksess skyldes først og fremst kvaliteten på våre produkter og
tjenester.
Moderselskapet, KAESER KOMPRESSOREN SE i Tyskland, ble sertifisert etter standarden ISO 9001 allerede i
1995, dette beviser at:
• vi ansetter kun personell som er utdannet og kvalifisert for sine stillinger
• vi har nødvendige ressurser til rådighet
• vi har arbeidsinstrukser som dekker alle punkter i standarden, og
• vi kan til enhver tid dokumentere at arbeidsinstruksene følges.
KAESER Kompressorer AS ble sertifisert etter standarden ISO 9001 i februar 1998 og til standarden ISO 14001 i
april 1999. I ettertid har regelmessige re-sertifiseringer funnet sted, og nye sertifikat blitt utstedt.
Vårt Kvalitets-, Miljø og Sikkerhetssystem, QESM (Quality, Environmental and workplace Safety Management
System) gjelder Kaeser worldwide.
Vårt QESM system er implementert i all vår virksomhet ut i fra følgende standarder:
• ISO 9001:2008 (inkludert EUs Road Traffic Regulations for Mobilair)
• ISO 14001:2004
• OHSAS 18001 (OHSAS = Occupation Health and Safety Assessment Series)
Følgende verktøy innen QESM anvendes:
• en prosessorientert dokumentasjonsstruktur,
• målbare mål innenfor de ulike områder,
• nøkkeltall som vurderes og sammenlignes utfra mål og tidligere perioder, og
• metoden «kontinuerlig forbedringsprosesser» CIP (CIP = continuous improvement processes)
• regelmessige revisjoner, samt
• utdannelse og tydeliggjøring av instruksjoner i arbeidet.
Vårt Kvalitets-, Miljø og Sikkerhetssystem består av:
• QESM Manual -beskriver QESM-systemets struktur, dokumentasjon og innhold,
• QESM Prosedyrer -beskriver prosessene,
• QESM Arbeidsinstrukser -beskriver alle aktiviteter i detalj og
• QESM formularer dokumenterer all skriftlig kommunikasjon.
Beskrivelse av våre prosessinstruksjoner er nedfelt i arbeidsinstrukser og formularer.
Arbeidsinstrukser og formularer er innordnet etter de ulike virksomhetsområder.
Vi vil at våre medarbeidere og kunder gjør seg kjent med innholdet i konsernets Kvalitets-, miljø og sikkerhetspolicy
som oppdateres og tilpasses kontinuerlig.
På første side i denne manualen illustrerer vi det faktum at vår suksess bygger på medarbeidere som kollektivt bærer
ansvaret for å oppnå de fastsatte målene. Disse målene er bevisst symbolisert som bærebjelker og viser at ved å
oppfylle målene sikrer vi fortsatt suksess i fremtiden.
Produsert av:
Frigitt av:
QESEM
Egil Krokan
Utstedt dato:
Juli 2014
QESM/QESM/F-020101-QESM Manual-4 / July 4th, 2014
QESM Manual
Kvalitets-, miljø og sikkerhetspolicy
Det primære mål for vår virksomhet er å oppnå størst mulig kundetilfredshet ved å levere varer og tjenester som
oppfyller kundens krav og forventninger. Det eneste som sikrer vår konkurranseevne og fortsatt eksistens, er tilfredse
kunder.
Våre produkter og tjenester svarer til kundes krav og forventninger, fordi våre prosessorienterte metoder og arbeidsforløp er dokumentert og ytterligere utviklet.
Med utvikling mener vi kontinuerlig tilpasning til endrede markedskrav, samt identifikasjon og eliminering av feilkilder.
Vi er overbevist om at et miljø som er godt å leve i, ikke bare er myndighetenes ansvar, men også bedriftens og hver
enkelt av oss.
Vi anvender metoder for å kontrollere, bedømme, og overvåke nåværende og fremtidige effekter av vår atferd, og
hvordan våre produkter påvirker miljøet.
Vi følger alle lover og forskrifter og tar nødvendige forholdsregler for å bevare tilganger og forhindre negativ effekt på
miljøet.
Vi gjennomfører opplæring av ansatte på alle nivåer når det gjelder ansvaret for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet,
utfra følgende prinsipper:
Lover og forskrifter
Vi følger alle relevante lover og forskrifter som omfatter vår virksomhet og ser til at de bedrifter som anvender våre
produkter har samme kvalitets- og miljøstandard som vi selv representerer.
Vern om helse og sikkerhet
Vi tar ansvar for helse og sikkerhet for våre ansatte.
Vi erkjenner farer og identifiserer forebyggende tiltak mot ulykker og yrkessykdommer.
Gjennom opplæring og arbeidsinstrukser om bruk av riktig verktøy, sørger vi for at alle er godt orientert om egen
sikkerhet i arbeidssituasjonen, og vi tilbyr helsefremmende tiltak via vår bedriftshelsetjeneste.
Respekt for menneskerettigheter
Alle ansatte i Kaeser behandles likt uansett kjønn, alder, avvikende kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisk tilhørighet,
funksjonshemming, seksuell legning, religion eller annen trosoppfatning. Vi respekterer personlig integritet og
menneskerettigheter. Kaeser er i mot all form for diskriminering, trakassering eller mobbing. Alle ansatte har rett til
markedstilpasset lønn, rimelige arbeidsvilkår og rett til å organisere seg i en arbeidsorganisasjon.
Produsert av:
Frigitt av:
QESEM
Egil Krokan
Utstedt dato:
Juli 2014
QESM/QESM/F-020101-QESM Manual-4 / July 4th, 2014
QESM Manual
Vern om miljøet
Vi er overbevist om at ansvaret for kvalitets- og miljøspørsmål ikke bare er myndighetenes ansvar, men også alle
bedrifter og hver enkelt av oss. Derfor arbeider vi aktivt for å kontrollere, og følge opp våre aktiviteter og produkter for
å avdekke eksisterende og fremtidige påvirkninger på miljøet. Basert på resultatene utvikler vi handlingsplaner for å
redusere vår energi og vårt behov for naturressurser og miljøfarlige stoffer.
Forbud mot korrupsjon og bestikkelser
Vi tolererer ikke noen form for bestikkelser eller korrupsjon, inkludert kompensasjoner eller gaver for å påvirke beslutningsprosessen.
Forbud mot barnearbeid
Vi ansetter ikke personer under 15 år.
Våre QESM-mål
Vi er fremgangsrike på verdensmarkedet hvis vi oppfyller følgende kvalitets-, miljø- og sikkerhetsmål:
• Finne den beste løsningen for kunden
• Tilby priser tilpasset markedet
• Produsere til forventet kvalitet
• Levere til avtalt tid
• Arbeide så effektivt som mulig
• Belaste miljøet minst mulig
Disse suksessfaktorene har gjensidig innflytelse på hverandre. Den viktigste faktoren er imidlertid kvalitet.
Vårt mål er å belaste miljøet minst mulig, hvilket betyr at produktene må være både effektive og miljøvennlige. Det vil
si at våre kompressorer ikke bare skal levere «mer trykkluft med mindre energi», vi må også minimere anvendelsen av naturressurser i våre prosesser; produksjon, salg og service.
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Kaeser
President
KAESER KOMPRESSOREN SE
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser
Vice president
KAESER KOMPRESSOREN SE
Produsert av:
Frigitt av:
QESEM
Egil Krokan
Egil Krokan
Administrerende direktør
KAESER Kompressorer AS
Utstedt dato:
Juli 2014
QESM/QESM/F-020101-QESM Manual-4 / July 4th, 2014
QESM Manual
Kvalitets-, Miljø og Sikkerhetssystemet i KAESER KOMPRESSOREN SE er gjeldende i:
• Coburg
• alle tyske datterselskaper
• alle internasjonale datterselskaper
I Norge anvendes systemet hos:
KAESER Kompressorer AS
Verpetveien 38
1540 Vestby
Denne QESM Manual beskriver hvordan vår dokumentstruktur er bygget opp. Produksjonsprosessene er kun tilgjengelig hos vårt moderselskap i Coburg (Tyskland), Gera (Tyskland), Fredricksburg (USA) og Linz (Østerrike).
Ulike krav som skal oppfylles i henhold til standarden ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004, er skrevet i kursiv.
QESM prosessene er inndelt i fire kategorier:
Hver prosesskategori inneholder fellesprosesser som er inndelt i hovedprosesser og delprosesser. Delprosessene
beskriver i hvilken rekkefølge kvalitetssikrede aktiviteter skal gjennomføres av den enkelte medarbeider, samt hvilket
dokument og underlag som skal benyttes.
Produsert av:
Frigitt av:
QESEM
Egil Krokan
Utstedt dato:
Juli 2014
QESM/QESM/F-020101-QESM Manual-4 / July 4th, 2014
QESM Manual
1.
Ledelses- og styringsprosessen –
Ledelsens ansvar
Ledelses- og styringsprosessen beskriver hvordan ledelsen i KAESER KOMPRESSOREN SE kontrollerer og leder
virksomheten, slik at behovet for rett personell dekkes, og at lover og forskrifter følges. Dette gjøres for kontinuerlig å
forbedre Kvalitets-, Miljø og Sikkerhetssystemet og samtidig sørge for at nødvendige ressurser er tilstede for å kunne
gjennomføre prosessene.
Regelmessig kontroll utføres for å påse at arbeidet gjennomføres i følge skriftlige arbeidsinstrukser, for derigjennom å
forsikre at de kvalitative og miljømessige mål oppnås.
For dette formålet gjennomføres jevnlige kvalitetsrevisjoner. Resultatet fra disse interne revisjoner er tilbakemeldinger
fra kunder, statistiske evalueringer, samt forebyggende og korrigerende tiltak analysert av ledelsen i forhold til:
• egnethet,
• tilfredshet, og
• effektivitet.
Resultatet fra ledelses evaluering gjør den i stand til å treffe tiltak til forbedring av prosesser og produkter, samt minimere miljøpåvirkninger.
Avdelingsleder er kontaktperson for sine medarbeidere i avdelingen. Avdelingsleder har ansvaret for å sikre at:
• Kvalitets-, Miljø og Sikkerhetssystemet følges,
• QESM-målene er forstått på alle nivå og at forutsetningene er til stede for å nå målene,
• prosessene følges i følge instruksjoner, og
• at nødvendige forbedringer gjennomføres.
Avdelingslederne rapporterer til QESM Manager, som rapporterer direkte til administrerende direktør.
2.
Støtteprosesser –
Ressursstyring
Støtteprosessene beskriver hvordan de nødvendige ressursene
fremskaffes og anvendes for å kunne:
• utføre arbeidet så effektivt som mulig, og
• tilfredsstille kundens behov for kvalitative produkter og tjenester.
All informasjon og rutiner blir kontinuerlig oppdatert.
Prosessen – Administrere grunndata og masterdata: beskriver
hvordan man oppretter, lagrer og endrer data, frigir reservedelslister,
arbeidsplaner, materialregister, kunderegister, personalregister og
tidsstudier. Alle disse data legges inn i SAP-systemet.
Alle dokumenter kontrolleres før frigivelse og gjøres tilgjengelig for
berørte avdelinger. Dokumentene som lagres er tydelige, identifiserbare og sporbare.
Prosessen – Administrere dokumenter og records: beskriver
hvordan man oppretter/endrer interne dokumenter og formularer,
samt hvordan administrere eksterne dokumenter (sertifikater, mottaksrapporter, etc).
Produsert av:
Frigitt av:
QESEM
Egil Krokan
Utstedt dato:
Juli 2014
QESM/QESM/F-020101-QESM Manual-4 / July 4th, 2014
QESM Manual
Prosessen – Personutvikling (HR) går ut på strategisk og individuell kompetanseheving og organisasjonsutvikling.
Prosessen – Infrastruktur gjelder vedlikehold og reparasjon av bygningsmasse, maskiner og utstyr, samt håndtering, måling og inspeksjon av måle- og testutstyr.
For å sikre høyest mulig kvalitet på det vi gjør, gjennomføres periodiske og kontinuerlige kontroller av måle- og testutstyr som repareres eller erstattes om nødvendig.
Prosessen – Innkjøp innebærer anskaffelse av råmaterialer og
reservedeler samt utvelgelse og evaluering av underleverandører.
Innkjøpte varer oppfyller spesifikke kvalitetskrav med hensyn til type
materiale, design osv. Kvaliteten sikres i alle ledd på både komponenter og enheter gjennom hele produksjonsprosessen.
Prosessen – Markedsføring inkluderer hovedprosessene; markedsundersøkelser, identifisering av produktområder, prisfastsettelse
og levering, produksjon av reklamemateriell og vedlikehold av
kundekontakter.
3.
Hovedprosessen – Produktrealisering
Definisjon av kjernevirksomheten henføres til produktytelse, fra start til slutt. Disse forretningsprosessene inkluderer produktutvikling samt oppfyllelse av ulike spesifikke kundekrav og servicekrav.
Design av nye produkter og videreutvikling av allerede eksisterende deler og maskiner, utføres kun på
spesielle formularer. Hvert delpunkt dokumenteres og resultatet verifiseres. Alt berørt personell informeres om den seneste versjonen.
Produktutvikling omhandler prosessen å utvikle nye produkter,
samt endre og modifisere eksisterende design. Den innbefatter
prosesser for planlegging og kontroll av produktutvikling, identifisering og dokumentasjon av produktkrav, planlegging, evaluering og
sammenligning av resultat, samt vurdering på hvorvidt produktet
tilfredsstiller behovet til anvendelsesområdet.
Innen det gis et tilbud eller en ordre aksepteres, skal det sikres at vi
er i stand til å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser. Arbeidsprosedyrer og påfølgende inspeksjon skal være planlagt, slik at produksjonen alltid kan gjennomføres under kontrollerte forhold.
Når det gjelder markedsføring, logistikk og produkthåndtering,
beskriver prosessen hvordan vi møter kundekravene. Kundens
behov, tilbudspresentasjon, hvordan utstede en ordre, håndtering
av sluttdato, modifisering av design for spesielle krav, planlegging
og forberedelse av innkjøp, planlegging og styring av produksjon,
endring i konstruksjon, hvordan vi korrekt inkluderer ikke standarddeler, kontroll av kundes produkter, og til slutt planlegging av
forsendelsen der pakking og frakt inngår.
Produsert av:
Frigitt av:
QESEM
Egil Krokan
Utstedt dato:
Juli 2014
QESM/QESM/F-020101-QESM Manual-4 / July 4th, 2014
QESM Manual
De servicetjenester vi tilbyr følger normen for ISO standarden og gir full kundetilfredshet. Vi dokumenterer servicevirksomheten på samme måte som vi dokumenterer og arkiverer dokumenter fra vår produksjon.
I prosessforklaringen for serviceavdelingen beskriver vi hvordan serviceavdelingen fungerer. Den beskriver hvordan våre serviceteknikere feilsøker og utfører reparasjoner, samt hvordan vedlikeholdsvirksomheten foregår. Den
beskriver også hvordan garantiprosessen skal tas hånd om, hvordan håndteringen av vedlikeholdsavtaler skal skje,
hvordan avfallshåndteringen skal gjøres, samt håndtering og salg av reservedeler.
4.
Måling, analyse og forbedring
Måling, analyse og forbedring beskriver hvordan vi i forretningsprosessen sikrer kvaliteten og gjør kontinuerlig forbedringer i vår produktutvikling, samt hvordan vi analyserer og finner svar på kundens behov
og krav for å oppnå størst mulig kundetilfredshet.
All inspeksjon av et ferdig produkt skjer etter skriftlige oppdaterte instruksjoner, for å sikre kvalitetskravene. Godkjente
produkter (kontrollert og inspisert) blir tydelig merket. Ikke godkjente produkter hindres i å komme ut på markedet.
Vi kvalitetssikrer produksjonen ved å gjennomføre inspeksjoner for å fjerne feilaktige produkter, korrigere dem, samt
fjerne årsaken til feil.
For å hindre at feilen gjentas, behandles feilen individuelt, årsaken identifiseres og feilen rettes.
Vi kvalitetssikrer prosessene gjennom analyser av statistikk og foretar endringer og forebyggende tiltak.
Vi har metoder som verifiserer og fastsetter at bedriften har tilfredsstilt kundes krav.
Sist i prosessen: fastsettelse av kundens tilfredshet og krav inkluderer reklamasjoner og evaluering av kundens
ønsker og krav.
Produsert av:
Frigitt av:
Utstedt dato:
QESEM
Egil Krokan
Juli 2014
QESM/QESM/F-020101-QESM Manual-4 / July 4th, 2014
QESM Manual
Vårt leveringsprogram omfatter:
Komplette trykkluftløsninger for alle behov. Skrue- og stempelkompressorer for trykkluft og vakuumapplikasjoner, blåsemaskiner og dental-kompressorer, transportable kompressorer, trykkluftetterbehandling og etterbehandlingsutstyr,
trykkluftbeholdere, styresystemer for trykkluft, varmegjenvinning og kundespesifikke trykkluftløsninger.
KAESER KOMPRESSOREN SE er representert med mer enn 100 datterselskaper og samarbeidspartnere over hele
verden i alle viktige industriland. Europa, Nord-Amerika og Asia spiller hovedrollen i et økonomisk perspektiv.
Kaesers verdensomspennende gode renommé, har fundament i effektive og pålitelige produkter og kvaliteten på
sin servicevirksomhet. Kaesers innovative holdning, høye kvalitetsstandard og medarbeidernes lojale engasjement,
avspeiles i ekspansjon og vekst. Kontinuerlig utdanning blir gjennomført for å beholde og øke kunnskapsnivået hos de
ansatte. Spredning i det globale markedet de senere årene har sikret arbeidsplasser både hjemme og ute.
KAESER KOMPRESSOREN SE ble gunnlagt i 1919 og ledes i dag av Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Kaeser og Dipl.Wirtsch.-Ing. Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser.
KAESER Kompressorer AS
Verpetveien 38 – 1540 Vestby – Tlf. 64 98 34 00 – Faks 64 98 34 01
www.kaeser.com – E-post: [email protected]
D-ISONOR.3/14
KAESER KOMPRESSOREN SE er verdensledende i vekst, innovasjon og økonomisk uavhengighet.