Dagens Næringsliv

MANDAG 2. DESEMBER 2013 DAGENS NÆRINGSLIV
14
JOBB & LEDELSE
Drilles
på livet
etter
oljen
Flyter på oljen: Norske
toppledere tar for lett på
trendanalyser og flyter
på oljebølgen, ifølge
Ihab Timraz i ledernettverket EGN.
Nye tider: Ti toppledere
ble utfordret på hvordan
de forbereder firmaet
på magrere tider.
ARBEIDSLIV
LARS KRISTIAN SOLEM
FORNEBU
D
e ti topplederne sitter
lydhøre langs konferansebordet på Telenor Arena.
To konsulenter er fløyet inn fra
Danmark for å ha en workshop
om trendanalyse.
En gang annenhver måned
møtes topplederne fra vidt
forskjellige bransjer gjennom
nettverket EGN (Executives’
Global Network). Her får de
presentert aktuelle temaer og
kan diskutere åpent med andre
toppledere uten at det tas ille
opp. Lederne bidrar selv med
problemstillinger og aktuelle
caser.
I dag skal de lære seg å jobbe
mer systematisk for å fange opp
trender og drive scenariebygging, det vil si se for seg hvordan
fremtiden kan se ut.
Bare to av topplederne i
gruppen har jobbet med trendanalyser tidligere.
– Vi har blitt for priviligerte
med olje og at hjulene går rundt
av seg selv, sier EGNs møteleder
Ihab Timraz. Han mener bedriftene kan sikre seg ved å se lenger
fremover.
– Det gjelder å planlegge tidlig
og kjøre modeller. Når situasjonen blir vanskeligere, er det
en fordel å ha planlagt.
Gir bort arvesølvet
Topplederne huffer seg over krav
de møter fra det offentlige.
TENKER NYE TANKER. Haakon Gellein (fra venstre) , Tina Kristiansen og Håvard Ellefsen får hjelp av konsulentene
Feiring, Leif Lippestad, Arne Landmark og Ihab Timraz i EGN Norge. Toppledernettverket møtes på Fornebu.
LÆRER AV HVERANDRE. Victoria Rahift i Schneider Electric og
Guttorm A. Petterson SF Norge as finner sammen, mens...
– Irritasjon er bedre enn inspirasjon, sier en av de innleide
konsulentene. Hun mener at irritasjon er noe man må oppsøke
hver dag fordi det da skjer noe i
hjernen som utløser energi.
– Hva er det som irriterer deg?
spør hun.
– Vi er i en bransje der det skjer
endringer, og vi må endre oss.
Noen tror ikke på det, og det irriterer meg, sier TNS Gallups administrerende direktør Gudbrand
Jevne.
Tina Kristensen, toppleder i
leverandørselskapet Haakon
Ellingsen as som driver innen
olje og maritim industri, er også
kritisk til hvordan norske
selskaper posisjonerer seg.
– Det irriterer meg at vi har
det så bra i Norge at vi setter ut
... Gudbrand Jevne i TNS Gallup lar seg
engasjere av dagens tema.
arvesølvet slik at vi vil få en
smell. Vi rigger oss ikke til fremtiden, men hjelper verft og engineeringselskap i Asia til å bygge
seg opp, sier Kristensen.
På lerretet henger 13 såkalte
megatrender over dem.
– Vi beveger oss fra «mer» til
«bedre», hevder den danske
konsulenten.
Konsulenten, som kaller seg
trendforsker,
viser
frem
armbåndet sitt som registrerer
pulsslag. I stedet for at brukeren
selv logger og dokumenterer
pulsen, kobles armbåndet til en
datamaskin som på en enkel
måte viser utviklingen, Hun
bruker armbånds-registreringen
som eksempel på en annen
trend.
– Vi går fra «dokumentering»
til «monitorering». Armbåndet
viser når jeg sover, spiser og hvor
jeg er til enhver tid. Dette kan
jeg dele med mine kolleger.
– Hva vil Fellesforbundet si til
dette, kommenteres det tørt fra
salen.
Flere av lederne innrømmer at
de burde vært flinkere til å bygge
scenarier. En av dem er Arne
Landmark, toppleder i eiendomsutvikleren Backegruppen,
som er dagens vert for ledernettverket.
– I min virksomhet er vi ikke
systematiske nok. Vi prøver å
overvåke prognoser og trender
for befolkningsvekst og demografi, men vi kan nok være mer
proaktive. Det kunne vært mulig
å gå hakket ned i lokalsamfunnet og sett på hva man kan
DAGENS NÆRINGSLIV MANDAG 2. DESEMBER 2013
«
15
Gravøl for
karakterer på jobb
NESTE SIDE
Kinnarps-metoden
Det svenske industrikonsernet Kinnarps har nedfelt i sin strategiplan at trendundersøkelser og analyser skal ha en avgjørende rolle i strategiarbeidet.
Slik jobber Kinnarps systematisk med problemstillingen:
1
2
3
Trendrapport: Selskapet lager en trendrapport med de trendene de mener vil
påvirke det profesjonelle møbelmarkedet fremover. De velger ut trendene som er
mest kritisk for deres forretningsdrift.
Mulighetsplattform: Ut fra de trendene de har funnet frem, lager de hva de kaller
en opportunity platform. Dette er produkter eller områder/konsepter som dukker
opp med de nye trendene. Det vil også si at de vurderer om produkt
områder/servicer kommer til å forsvinne fremover.
Organisasjon: Så går de gjennom organisasjonen
for å sikre at de gjør de riktige oppgavene og har
nok/riktige ressurser i de ulike avdelingene for å understøtte de forretningsområder
de skal satse på.
20©13
grafikk
Megatrender for næringslivet
Her er noen av megatrendene som fremtidsforskerne
Mette Sillesen og Louise Fredbo-Nielsen i Future
Navigator mener påvirker det norske næringslivet.
Fra tjenester til aktivering
1
I fremtiden gjelder ikke masseproduserte
Eksempel på tiltak: Aktiver og involver
MEGATREND
produkter, tjenester og merkevarer.
Vi vil ta del i prosessene.
dine ansatte. Da vil de engasjere seg
og inngå en langvarig relasjon.
Fra «eierskap» til «adgang til»
2
Eierskap er en eksklusiv adgang. Denne
Eksempel på tiltak: Tenk gjennom hva
MEGATREND
trenden er knyttet til mer delingsøkonomi.
Krav til bærekraft vil kreve ny utnyttelse av
ressurser.
Mette Sillesen og Louise Fredbo-Nielsen i Future Navigator, og lederkollegene Liv Tveter, Gudbrand Jevne, Kristian
Foto: Mikaela Berg
skape av andre typer byggverk
for den økende gruppen av
ensomme.
Heller ikke Kristian Feiring,
som leder VW-forhandleren
Møller Bil Øst, har noe fremtidsverktøy å støtte seg til.
– Nei, det meste er styrt av
trender fra fabrikken og at vi får
produkter derfra som er fremtidsrettet. Nå er det på elbil
utviklingen skjer. VW er ikke
først ute, men vi leverer biler
som er gjennomprøvd.
En «hype»
Møteleder Ihab Timraz mener
scenariebygging ofte blir en
«hype» som lett blir glemt igjen.
– Scenariebygging bør institusjonaliseres i organisasjonen
som en egen avdeling der det
3
Fra Human Resource (HR) til Human Potential (HP)
og Employability
Fremtidens arbeidsmarked vil være mer
fleksibelt med nye konstellasjoner.
BEDRIFTSNETTVERK
Q Executives’ Global Network Norge
organiserer bedriftsnettverk.
Q DN fulgte et nettverk myntet på
toppledere. Disse er tilknyttet: Arne
Landmark (Backe Gruppen), Håvard
Ellefsen (Affecto), Kristian Feiring
(Møller Bil Øst), Leif Lippestad (TrioVing), Tina Kristensen (Haakon Ellingsen as), Victoria Rahlff (Schneider
Electric Business), Gudbrand Jevne
(TNS Gallup), Jan Oluf Skarpnes
(Arcus), Guttorm A. Petterson (SF
Norge), Jens Petter Løken (Applic
Invest), Liv Tveter (Kinnarps), Tor
Rønhovde (Vissit) og Trond Eilertsen
(Computas).
MEGATREND
bedriften må eie opp mot hva du likevel kan
ha tilgang til gjennom et kontorfellesskap.
Eksempel på tiltak: Desentraliser din
organisasjon slik at den enkelte får ut sitt
unike potensial.
Fra dokumentering til monitorering
4
I stedet for selv å bruke tid på å dokumenEksempel på tiltak: Øve seg på å slutte og
MEGATREND
tere, er målet å bruke allerede eksisterende
opplysninger lagret i databaser, også kalt
big data.
dokumentere og i stedet se de
store sammenhengene.
Fra kompleksitet til simpleksitet
5
De beste løsningene er de som favner
Eksempel på tiltak: Unngå å lage
MEGATREND
kompleksitet på en enkel måte, derav
simpleksitet.
kompliserte løsninger på kompliserte
problemstillinger. Simplekse løsninger gjør
det enklere for kunder og forbrukere.
20©13
grafikk
LYTT OG LÆR. Topplederne skal lære å tenke langsiktig.
kan jobbes systematisk med
trender og megatrender.
Ifølge Timraz står norske
selskaper langt tilbake for utenlandske.
– Svenske selskaper tenker
10–30 år frem i tid. Få norske
selskaper har tenkt eller gjort
det samme.
Ett eksempel er det svenske
møbelkonsernet Kinnarps som
deltar i gruppen med sin norske
toppleder Liv Tveter.
Leverandøren av kontorløsninger har sett på hvordan utviklingstrekk i arbeidslivet vil
skape nye behov.
– Det blir stadig flere avbrytelser i arbeidssituasjonen. Telefonen, pc-en og kollegene
kommer stadig med innspill.
Denne trenden gjør at vi må
finne løsninger for at man får
satt seg ned og gjort et stykke
arbeid, sier Liv Tveter til resten
av gruppen.
De danske konsulentene
forteller om hvordan delingsø-
konomi og bildelingskollektiver
vil komme til å bre om seg.
– Dette ble det snakket om for
16 år siden, kommer det fra
salen.
Danskene takker for seg.
– Dere kan følge oss på Facebook, Instagram, Twitter og
Hotletter, sier de og klapper
igjen laptopen.
[email protected]
Usikker på systematikken
OSLO: Abelia-direktør Inge Jan
Henjesand tror norske bedrifter
har mye å hente på systematisk
scenarioanalyser.
– Jeg tror mange bedrifter av
forsøker å finne ut av hvordan
omgivelsene utvikler seg, og
hvilke påvirkninger som kan
drive frem forandringer. Hvorvidt dette gjøres systematisk er
jeg mer usikker på, sier han.
Den fungerende administrerende direktøren i Abelia
(NHOs forening for kunnskapsog teknologibedrifter) tror
bedriftene har mye å hente.
– For Norge som kunnskapsnasjon kan scenariearbeid bidra til
å gi viktige perspektiver for utvikling. Hva vi må gjøre i dag for å
kunne ha en posisjon i framtiden
er viktige samfunnsspørsmål.
Selv om det gjøres scenariobygging på et samfunnsnivå,
mener han det er viktig at det
også gjøres på bedriftsnivå,
gjerne ved hjelp av hoder som
kommer utenfra.
– Konsulenter som kommer
utenfra kan hjelpe en ledelse til
å løfte blikket. De har også ofte
verdifull kompetanse på metodikken, sier Henjesand.