Strategisk Plan 2015

Oslo kommune
Utdanningsetaten
STRATEGISK PLAN
Morellbakken skole
2015-2018
1
Morellbakken skole – Strategisk plan 2015 – 2018
Strategisk plan for perioden er utarbeidet med utgangspunkt i Osloskolens strategiske områder og Morellbakken skoles
utfordringer. Mål og aktiviteter innen fokusområder for 2015 er fastsatt, risikovurdert og beskrevet. Fokusområdene i
2015 er IKT-støttet læring, lesing og skriving, vurdering og skolekultur.
Morellbakken skole skal utfordre, utforske og utvikle framtida.
Morellbakken skole skal gi elevene:
- Konkret kunnskap og helhetlig forståelse
- Ansvarlighet og miljøbevissthet
- Samarbeidsevner
- Estetisk interesse og forståelse
Osloskolen – strategiske mål i brukerperspektivet.
I 2015 - 2018 arbeider Morellbakken skole med disse strategiske områdene og målene for Osloskolen:

Alle skal lære mer. Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret.

Alle skal ha et godt læringsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold.
Osloskolen – strategiske mål i brukerperspektivet.

Ansatte i Osloskolen har bedre kompetanse innenfor prioriterte områder
2
Med grunnleggende ferdigheter menes:
- Å kunne uttrykke seg muntlig
- Å kunne uttrykke seg skriftlig
- Å kunne lese
- Å kunne regne
- Å kunne bruke digitale verktøy
Fokusområdene i strategisk plan for 2015 er:
1.1 Alle skal lære mer. Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret.
IKT-støttet læring:
Skolen er i gang med å utforme en IKT- plan. Planen tar utgangspunkt Iktplan.no fra i senter for IKT i utdanning. Nytilsatte lærere må sikre
nødvendig kompetanse. . Google Drive og Google Classrom skal brukes som samskrivningsverktøy.
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter.
Skolen viderefører det påbegynte arbeidet med å utvikle en fagovergripende lese-/skriveplan. Kompetanseutviklingsverktøyet Skrivestien, fra
Skrivesenteret, videreføres til bruk i egen kompetanseutvikling.
Vurdering for læring
Skolen skal videreføre arbeidet med å heve vurderingskompetansen til både det pedagogiske personalet og elevene. Dette for å sikre en mer felles
vurderingskultur og praksis. Vurderingssyklusen, som ble begynt innført på 8.trinn, skal videreføres på 9.trinn. Innen området elevvurdering vil
skolen spesielt ha fokus på å trene elevene i å nyttiggjøre seg de faglige tilbakemeldingene og vurderingen de får. Google Drive og Google Classrom
skal brukes som samskrivningsverktøy.
1. 3 Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold.
Skolen skal utforme handlingsplan mot mobbing. Planen skal være knyttet til IKT-planen, som inneholder et eget område for trakassering og
mobbing på nett. Skolemiljøutvalget skal i tillegg lage en egen handlingsplan for et godt skolemiljø.
3. 1 Ansatte i Osloskolen har bedre kompetanse innenfor prioriterte områder
Skolen skal gjennomføre en ståstedsanalyse utviklet i Utdanningsdirektoratet som verktøy for å kartlegge hvilke områder skolen må videreutvikle
med for å bli en lærende organisasjon med hensiktsmessig og effektiv samarbeidskultur. Målet er å bygge gode faglag.
3
1. 1 Alle skal lære mer. Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret.
Ansvar
Identifisering av risiko
Strategisk initiativ
Hovedindikator
(Hva kan hindre at målet nås?)
(tiltak)
(måles ved..)
Resultatmål 2018
Resultatmål 2015
Utforme en IKT-plan, iktplan.no
Sette av tid til kompetanseheving
Karakterutvikling i norsk
skriftlig
4, 5
Karakterutvikling
skriving i norsk fra
8.trinn til 9.trin:
Snitt 8. tr fra 3,86 >
4,2 på 9. trinn?
Karakterutvikling i norsk
skriftlig
Eksamen vår 2016
norsk skriftlig
snitt 4,5
Karakterutvikling
skriving i norsk fra
8.trinn til 9.trinn
Snitt 8.trinn fra 3,86 >
4,2 på 9. snitt
Lokalt fokus: IKT- støttet læring
Ledelsen
Kai og
Christian
(Desmand)
Hallgeir, Kai
og Chr
Ledelsen
Ledelsen
Desmand
Personalet har ikke høy nok
digital kompetanse
Videreføre bruk av Google Drive
og bruk av digitale læremidler
Innføring av ny
læringsplattform i UDE
Ikke god nok Pc dekning for
elevene
Bygge opp studiesenteret
Sette av tid til kursing i personalet
Kjøpe elevPCer til alle elevene
Lokalt fokus: Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
Marit
Berit
Anne
Lærerne har ikke nok samkjørt
tid til å arbeid med
grunnleggende ferdigheter
Videreføre bruk av Skrivestien i
egen kompetanseutvikling
Sette av fellestid og faglag
Kurs ved oppstart av nytt skoleår
Fagmentorer føler opp (faglaget)
Ledelsen
og
utvalgte
lærere
Lærere med kompetanse
Flerfaglig leseplan ferdigstilles
NP: 9.trinn lesning nivå
4 og 5
nivå 1 og 2
Nivå 4 og 5
Nivå 1 og 2
75%
5%
4
1.2 Flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring
Ansvar
Identifisering av risiko
Strategisk initiativ
Hovedindikatorer
(Hva kan hindre at målet nås?)
(tiltak)
(måles ved..)
Lokalt fokus: Vurdering for læring
Forankre og implementere skolens
Rektor Skolen har ikke god nok
kompetanse i vurdering
for læring
årshjul for vurdering
Resultatmål 2018
Resultatmål 2015
Elevundersøkelsen
Kunnskap om
kompetansemål
95%
84, 8 % 2014 > 88 %
2015
Elevundersøkelsen
Faglig tilbakemelding
65%
50,9% 2014 > 80 %
2015
Elevfravær
3,0
4, 1 2014 > 3,5
Kompetanseheving i fellestid og på
plandager
Elevene opplever ikke
tydelig nok
underveisvurdering
Noen elever har for høyt
fravær
Avsette og synliggjøre tid til arbeid i
faglag
Skolering av elevenes bruk av lærernes
tilbakemeldinger
Lage en plan for oppfølging av elever
med høyt fravær
1.3 Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold.
Ansvar
Identifisering av risiko
Strategisk initiativ
Hovedindikator
(Hva kan hindre at målet nås?)
(tiltak)
(måles ved..)
Resultatmål 2018
Resultatmål 2015
Elevundersøkelsen:
Er du blitt mobbet på
skolen de siste mnd?
0%
0%
Indeks sosial trivsel
100 %
95 %
Lokalt fokus: bygge felles skolekultur?
Ledelsen
Alle elever føler seg ikke
PF
inkludert
Personalet
Utforme plan for en mobbefri skole
med fokus på bl.a. digital mobbing
Utarbeide en plan for oppfølging av
mobbesaker
SMU og
elevrådet
Utforme handlingsplan for et godt
læringsmiljø
5
Elevene opplever ikke
alltid at skolens regler
praktiseres likt
Avklare felles regler og rutiner for
timer og friminutt
Elevundersøkelsen
Indeks orden og
oppførsel
3. 1 Ansatte i Osloskolen har bedre kompetanse innenfor prioriterte områder
Ansvar
Identifisering av risiko
Strategisk initiativ
Hovedindikatorer
(Hva kan hindre at målet nås?)
(tiltak)
(måles ved..)
Resultatmål 2018
Resultatmål 2015
Lokalt fokus: lærende organisasjon- effektive faglag
Ledelsen
PF
Skolen har ikke en
innarbeidet kultur for
kompetanseutvikling
Skolen utnytter ikke alltid
skoletid/fellestid effektivt
Ledelsen
PF
Gjennomføre Ståstedsanalyse/
Organisasjonsundersøkelsen fra Udir
og utforme strategi og handlingsplan
med bakgrunn i resultatene
Skoleovertakelse 10. og 11. sep
 Arbeide med resultater fra
ståstedsanalysen
Synliggjøre tid til faglag:
 Norsk
 Matte/Nat
 Engelsk
 Samf/RLE
 K og H/Musikk
Gi faglagene tydelige oppdrag
Kollegaveiledning: reflekterende
praksisfelleskap/deling/fagmentoring
Medarbeiderundersøkelsen 4,5
Indeks:
Opplever du at deres
samarbeid bidrar til å gi
elevene økt
læringsutbytte?
Fra 3,1 > 4,0
6