En vitenskapelig tilnærming for å øke kvalitet og produktivitet i

En vitenskapelig tilnærming for å øke kvalitet
og produktivitet i husøkonomavdelingen
I de siste 20 år har mye skjedd innen teknologi når det gjelder hvordan man bygger hoteller, former
inventar og dekorerer rom. Minst like mye har skjedd når det gjelder gjestenes forventninger og
adferd. Dagens gjest ønsker ikke å kaste bort tid på søk, booking, inn- og utsjekk, betaling og
eventuelle andre sider ved servicen som ikke direkte gavner ham/henne. Enda mindre ønsker
gjesten å bruke tid på å klage på avvik.
HRR – Young N. Nguyen (Tekst)
Hotellbransjens visjon må være å gjøre gjestens
opplevelse før, under og etter hotelloppholdet like enkel
som den han/hun opplever når det handles musikk på
Apple Store. Kanskje er tiden inne for “å steppe ut av
boksen for å tenke», fordi bare «å tenke utenfor
boksen» ikke lenger er godt nok.
Hotel Management som fagdisiplin har ikke utviklet seg
nevneverdig i de siste tiår, til tross for at ledelse som
teknologi kanskje er den viktigste oppfinnelsen i
menneskets historie. Mangel på visjon og forståelse for
mulighetene og utfordringene i samspillet mellom
mennesker og teknologi, kan være årsaken til at
utviklingen har stoppet opp. Her er et grensesnitt som
er langt overmodent for å viskes bort. Neste generasjon
hotelledere og -eiere vil ikke bare omfavne denne mulig­
heten, men de vil betrakte teknologi som en integrert
del av businessen – og teknologien får dermed tilbake
sin opprinnelige betydning: “gjenstander eller metoder for
å utvide menneskers muligheter”.
Det er ikke nok å kunne utførelsen av faget, vi må også
forstå de bakenforliggende drivere. Det er gjennom
denne forståelsen vi kan tenke nytt. Med andre ord, vi
må stige ut av boksen for å “Rethink Hotel Management”.
Vi må tilnærme oss hotelledelse gjennom innovativ
tenkning, både empirisk og vitenskapelig.
Hotel Management er et komplekst og omfattende fag,
og jeg har ingen ambisjon om å dekke hele emnet i
denne artikkel. Her ønsker jeg å se nærmere på
produktivitet og kvalitetsstyring i husøkonomavdeling,
eller mer presist formulert: renhold av hotellrom. Og vi
snakker om design av arbeidsprosessen for å oppnå
ønsket kvalitet og produktivitet.
Hotellgjestens minimumskrav
Et hotellrom som både er og føles rent, er en hygiene­
faktor som er blant hotellgjestens minimumskrav.
Hovedproduktet som gjesten betaler for, er et rent og
funksjonelt hotellrom, punktum. Noe annet ansees som
“produksjonsjonsfeil”, og gjesten har krav på
kompensasjon eller erstatning. Å rette opp en slik feil
er kostbart for en bedrift, ikke bare ved direkte tap av
fortjeneste, men også på mange andre områder – ikke
minst at gjesten neste gang velger en konkurrent, og gir
hotellet dårlig omtale. Men kanskje verst av alt er den
irritasjon og frustrasjon det medfører for ansatte og
ledelse. Når det oppstår avvik har vi lett for å
22 HRR
intensivere flere såkalte kvalitetskontroller, og på
mange hoteller går hotelledelse og direktør kvalitets­
sjekkrunder. Hjelper det? Kanskje for en kort stund,
men hva skjer med produktiviteten og motivasjonen
blant stuepiker? Hvilket signal sender man til resten av
organisasjonen når det gjelder å ha tillit til de ansatte
og deres arbeid? Jeg mener den type tilnærming er å
prøve å viske bort symptomene fremfor å gå direkte på
årsakene. Tenk om Toyota som bil­produsent skulle bruke
den samme tilnærmings­metodikk! Nei, ledelsen bør gå
rett på produksjons­prosessen. Årsaken ligger i selve
arbeidsmetodikken og prosessen, og ansvaret ligger hos
toppledelsen.
La oss tenke oss det følgende scenariet: på lik linje med
en bilproduksjonsprosess når et avvik oppstår, skal en
kunne si nøyaktig hvor i produksjonen det feiles. For
eksempel på et hotell: det oppdages hår på badegulv på
rom 501. Meldingen til husøkonomavdeling vil være:
«produksjonsavvik RH-14 501 og dato». Husøkonomen
sjekker og korrigerer på gjennomføringen av del
«RH-14» til vedkommende som rengjorde rom 501 den
dagen feilen ble oppdaget. Dersom flere stuepiker har
feilet på akkurat RH-14, har man et mønster som peker
mot feil i design av arbeidsprosessen, eller det har
opp­stått endring i infrastruktur fremfor utførelsen. Med
en slik tilnærming vil man ikke bare oppnå en vedvarende
bedring, men den vil også oppfattes som positiv av den
ansatte, fordi vedkommende da går gjennom en lærings­
prosess fremfor en irettesettelse.
Jeg kaller denne arbeidsdesign for DoT-QaP (Delivery on
Time and Quality as Promised). Den har til hensikt å sikre
at alle utfører arbeidsoppgavene på en enhetlig og
disiplinert måte med respekt for definerte standarder,
som igjen skal bidra til forutsigbar og styrbar kvalitet og
jevn produktivitet, uavhengig av romtyper, lokasjon og
hvordan rommet har vært belagt. Tiden vil variere litt,
men ikke så mye som om arbeidsflyten skulle overlates
til den enkelte stuepike. Alle deloppgaver skal utføres på
veien, fremfor at en skal jobbe fra punkt til punkt.
Metodikken fungerer på samme måten som et samle­
båndsprinsipp, der risikoen for forglemmelse er minimal
da deloppgave B ikke kan utføres før deloppgave A er
utført.
18 arbeidsoppgaver
Basert på DoT-QaP arbeidsprosessen, som illustrert
ovenfor, består daglig arbeid til en stuepike av 18
Borom rengjøres ulikt fra avreiserom på de fleste hoteller. Og her
har hotellet mulighet til å definere
hvilke deloppgaver som ikke skal
være med og hvilke underoppgaver
som skal utføres annerledes.
RH-00. Renhold av Rom
Tøm & Klargjør Vogn
RH-18 – 20 min.
Kontroller Rom
RH-16 – 30 sek.
Tøm Tralle
RH-17 – 1 min.
Sjekk & Kjør Vogn til Stasjon
RH-01 – 15 min.
Stemple Ut
Inntreden
RH-03 – 10 sek.
Stuepikearbeidsliste
5 min.
Støvsug Rom
RH-15 – 3 min.
Klargjør Tralle
RH-02 – 1 min.
Start
Vask Badegulv og doren
RH-14 – 1 min.
Suppler Bad
RH-13 – 1 min.
Klargjør Rom
RH-04 – 1 min.
Stripp Seng
RH-05 – 1 min.
Rengjør Speil og Vask
RH-11 – 2 min.
Klargjør Bad
RH-09 – 1 min.
Rengjør WC
RH-12 – 2 min.
Konsekvenser av
miljøsertifisering
Mange hotell har enten fått
tildelt Svanemerke eller
tilsvarende miljø-sertifisering.
Dette medfører blant annet at
hotellene må bruke mindre og
svakere kjemikalier. Hvor mange
hoteller har endret på rengjøringsmetodene eller skiftet utstyr for å
opprettholde samme renholdsstandard som tidligere? Bruk av
svakere og mindre kjemikalier
vil, med uendret arbeidsteknikk
og utstyr, medføre mindre rene
eller kanskje direkte skitten
vask, bad, flisevegg og toalett.
Eller hvordan påvirkes produktiviteten dersom stuepiken må la
kjemikalier stå lengre for å virke?
Hva med den ekstrabelastning
som påføres stuepiker p.g.a. mer
og hardere skrubbing i uheldige
arbeidsstillinger? Dette er noen
få eksempler på at endring i
deler av strukturen påvirker
resten av strukturen. Derfor kan
ikke denne viktige del av
styringen overlates til den
enkelte medarbeider uten
toppledelsens aktive involvering
og lederskap. Når avvik oppstår,
skyldes det ofte ikke den ansattes
forsømmelse, men en mangel på
et helhetlig og strukturert system
– eller si det på en annen måte:
mangel på ledelse definert som
teknologi, dvs. metode for å
utvide menneskers muligheter.
Stemple Inn
15 min.
Bo-rom
oppgaver, dersom man ser bort
ifra inn-/ut-stempling og tildeling
av arbeidslisten. Hver deloppgave
består av flere underoppgaver, og
det beskrives i detalj hvordan
underoppgavene skal utføres og i
hvilken rekkefølge. Rekkefølgen
er meget viktig da den tar hensyn
til blant annet: den ansattes
sikkerhet, ergonomi, effektivitet
og ikke minst kvalitetskontroll
som en integrert del av produksjonsprosessen.
Re Opp Seng
RH-06 – 4 min.
Rengjør Badekar og Dusj
RH-10 – 4 min.
Suppler Rom
RH-08 – 1 min.
Tørk Støv
RH-07 – 3 min.
RH-04. Klargjør Rom
NO: RH-05. Stripp Seng (V)
Tid: 1 min.
Når du kommer inn:
1. Kjør inn trallen
2. Plasser støvsuger for å
sperre dør
3. Slå på hovedlys
4. Kjenn etter uvanlig lukt
5. Kjør frem trallen
6. Løft av telefonrør for å
signalisere resepsjon
7. Slå på skrivebordslampe
8. Ta med søppelpose
9. Åpne vindu
10. Samle inn tomflasker
11. Slå på nattbordslampe 1
12. Plasser fjernkontroll på
nattbord 1
13. Plasser søppelpose ved
siden av tralle
14. Slå på nattbordslampe 2
15. Slå på baderomslys
16. Tømme glassene og
flasker ved behov.
17. Kjenn etter uvanlig lukt
YOUNG N. NGUYEN vil være bidragsyter i HRR
med jevne mellomrom fremover. Han er adm.dir.
gründer og medeier i d2o, som utvikler innovativ
ledelsesmetodikk og programvare for cruise, hoteller
og serveringsbedrifter. d2o har idag over 400 kunder i
15 land og har et sterkt samarbeid med flere
hotellhøyskoler og universitet.
HRR
23