Nr. 3 2011 - Ballangen kommune

Ballangen
Menighetsblad
Nr. 3 - 2011
42. årg.
Konfirmantene i Kjeldebotn kirke 11. juni
Konfirmantene i Ballangen kirke 12. juni
Innhold dette nummer:
•
•
•
•
Du store verden
17. mai
Bibelquiz
Loftet på menighetshuset
• Konfirmanter
• Kirkevalget
• Min salme
Du store verden
• Burma. I 60 år har landet hatt eit jernhardt militærstyre. Det har ramma etniske minoritetar spesielt,
med landminer, drap, tortur og bruk av barnesoldatar.
Mange av desse folkegruppene er kristne – som berre
gjer det endå v erre. Free Burma Rangers er kristne
som med livet som innsats går inn i desse områda
med mat, medisin og trøyst. (www.nmio.no)
• Kristenrussen. Dei som var organisert gjennom Laget, var ca. 800 i år. Dei samla inn 400.000 kr. til
støtte for eit ungdomsprosjekt i Aserbajdsjan. Sygnarussen ved Balestrand vg. skole prioriterte heller
ikkje bussar med svindyre høgtalaranlegg, men 60
russ gav 560.000 kr. (!) til Misjonssambandet sitt arbeid i Etiopia.
• India. Det var her William Carey i 1798 begynte misjonsarbeidet i nyare tid. For få år sia fanst det ca.
5 millionar kristne i dette folkehavet. No går vekkingane over India også, og ein reknar at talet har stige
til om lag 50 mill. og er stadig aukande.
• Ze Roberto, den vidkjente fotballspelaren frå Brasil
(Hamburger Sportsverein) er ikkje flau over å tru på
Gud. Nyleg var han på eit kristent stemne i Skien og
siterte: ”Kva gagnar det eit menneske om han vinn
heile verda, men tar skade på sjela si?” Og: ”Om eg
dør i morgon, er eg avhengig av at mi sjel har det i
orden med Gud.”
• Russland. Steinar Harila har stifta organisasjonen
”Hjelp til Russland”. I småbyen Sovjetski (!) blir
han omfamna av både folket og myndighetene. Dei
seier ikkje nei takk til kristent arbeid som er retta
mot barn, eldre, sjuke, rusmisbrukarar og fangar i
fengslet. No opnar han 1. byggetrinn i ein barneby
for foreldrelause ungar.
• Antisemittismen. Den åndelege leiaren for Det
muslimske brorskapeet” i Egypt er invitert av den
norske statskyrkja!! I mars i år sa han at opprøret i
Egypt bl.a.- berre er opptakten til ”frigjeringa” av
Jerusalem. I fjor hylla han Hitler og ønskte eit nytt
Holocaust mot jødane velkommen.
• Israel. Mange nordmenn har planta tre i Israel, og
det finst fleire ”norske” skogar. No går pengar gitt til
skogplanting, til replanting etter skogbrannane i vinter eller til nyplanting rundt ørkenbyen Beer Sheva.
Her budde Abraham i si tid, då det truleg var ein god
del grønare enn i dag der. (www.jnf.no)
• Alta. Alta menighet har en flott visjon: ”Nær Gud
– nær mennesker. Vi vil: Være raus – vise omsorg
– bringe håp.” Bra, ikkje sant?
• Madagaskar. Den største lutherske kyrkja i hovudstaden Antananarivo tar 3000 menneske og er til
vanleg fylt tre gongar kvar søndag frå kl 06.30! 1300
går på søndagsskole der!
Ordføraren i den nest største byen, Antsirabe, seier:
Vi må lære menneska om Gud, for trua er sjølve fundamentet for eit godt liv. Ein gong kvar månad har
vi gudsteneste med nattverd her på kommunehuset.” Nå, Anne-Rita?
HLH
Ungarns grunnlov
De fleste vil vel synes vi er langt ute på viddene når vi
skriver om dette i Ballangen menighetsblad. Men mens
vi her i landet jobber med å fjerne Gud fra grunnloven
vår, er det mange land i Øst-Europa som har gjort bitre
erfaringer med en grunnlov og et samfunn der Gud skulle
være ”utrydda”. I april vedtok det ungarske parlamentet
med vel 2/3 flertall, bl.a. :
”O Herre, må den ungarske nasjon være velsignet. --Vi er stolt av at kong St. Stephan grunnla den ungarske
staten på solide fundamenter og gjorde vårt land til en
del av det kristne Europa. --Vi er kjent med den rollen kristendommen har spilt i bevaringen av vår nasjon.” Dette er henta fra § 1. Lenger ut blir det slått fast at familien og nasjonen er rammeverket for samfunnet og grunnlaget for å overleve som et folk. Ekteskapet som en enhet
mellom en mann og en kvinne skal forsvares og videre
kan en se at retten til liv fra unnfangelsen er en del av
menneskets verdighet.
Til slutt gjør en klart at stat og kirke skal være atskilt,
men kan samarbeide om å oppnå de mål en har satt for
samfunnet.
Stortinget skal vedta justeringer av grunnloven vår i 2012.
De vil stort sett gå i motsatt retning av det vi har sett her.
(HLH)
Prestens hjørne
De helliges samfunn
Vi snakker om den kristne menighet, de helliges samfunn. Dette er et uttrykk vi kanskje ikke bruker så
mye. Gjør vi det risikerer vi å bli kalt skinnhellige, at
vi blir oppfattet å ville være bedre enn andre.
Men vi bruker faktisk dette uttrykket hver gang vi
sier frem trosbekjennelsen.
Bibelen kaller oss faktisk hellige. For Gud har kledd
oss i rene klær, klær som Han har utstyrt oss med,
ikke vi selv.
Er vi bedre enn andre? Slett ikke! I alle fall ikke om
vi begynner å analysere hjertene. Der finner vi det
samme hos alle. Vi har ikke noe å rose oss av. Paulus
skriver i Rom 3,27:
”Hvor er så det vi kan rose oss av? All ros er utelukket! Etter hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, etter
troens lov.” Vi stoler på Jesus, ikke oss selv. Det er på
grunn av ham vi kan tilhøre de helliges samfunn.
I Luthers lille katekisme finner vi to viktige punkter
om vår hellighet:
• I denne kristne kirke gir han meg og alle troende
daglig full tilgivelse for all synd.
Daglig tilgivelse! Det er noe vi trenger, når vi så
altfor ofte lider nederlag i kampen mot synden.
Det er en ufattelig trøst at vi kan få full tilgivelse
for det gale vi gjør og sier.
• Dette har han gjort for at jeg skal være hans egen
og leve under ham i hans rike…
Vi er hans egne, kalt til å leve et hellig hverdagsliv, et liv der han vil virke i oss ved sin Hellige
Ånd.
Skinnhellige? Nei. Hellige? Ja. I den betydning
at Gud har gjort oss hellige ved vår tro på Jesus
Kristus.
Ha en fortsatt god sommer!
Jan Egil Ingebretsen
Sokneprest
17. mai er vi så glad i?
Ja, spørsmålstegnet er satt med vilje! Rett nok er
mange ute den dagen, og mange går i tog også. Men
det har etter hvert blitt svært lite folk i kirka på denne
faste gudstjenestedagen. Det er alvorlig synd at vi
ikke markerer nasjonaldagen vår nettopp ved å stikke
innom kirka også – når vi først er ute.
I dette nummeret nevner vi noen setninger fra den nye
ungarske grunnloven som binder sammen kirke og na-
sjon. Det er en djup og styrkende sammenheng også
her hos oss når det gjelder dette. Eidsvoldsmennene
var ikke i tvil om det. Og det er nettopp den solide
tankebygningen de la grunnen for, som vi feirer ennå
snart 200 år etter. Slikt må likevel vedlikeholdes. En
tur i kirka 17. mai kan være en brikke på rett plass.
Men speiderne var der! Her ser vi dem først nede på
kirkegården ved baut aen, og så utafor kirka. Gammelsjefen er og slår av en prat med dem. De var dessuten
aktiv i gudstjenesten.
Karen Elise Breivik
Har dessverre funnet ut at hun skal flytte fra Ballangen. Derfor har hun også sagt opp stillinga si i menigheta som ungdomsdiakon (50%, redusert til 40% pga.
budsjettknip).
Vi er lei for dette, for Karen Elise kom godt i gang, og
menigheta vår trenger sannelig både fornying og foryngring. Nå blir det ikke tilsatt noen ny i stillinga, men
arbeidet med ”Tentreff” skal fortsette til høsten.
Vi takker Karen Elise for innsatsen og ønsker henne
lykke til i ny stilling i Finnmark.
(HLH)
Karen Elise i nepalsk drakt på medarbeidersamling
7. april >>>
Bildeglipp
Vi håper at mange har lest forrige menighetsblad såpass nøye at de har irritert seg over at det var vist til
flere bilder som slett ikke var kommet med i bladet.
Nå gjør vi et forsøk på å rette opp fadesen.
Her kan dere altså se Emma Høvik fra Arnes som gjorde en flott innsats på eget initiativ for Kirkens Nødhjelp. Videre har vi bilde av primus motor – også i år
– for menighetshusbasaren, Runa Fjellstad. Så har vi
Narvik Korforening på besøk i Ballangen med sin dirigent Svein Simonsen. Til slutt et par bilder fra loftet på
Menighetshuset der det
er gjort stor dugnadsinnsats.
Primus motor for Basaren Runa Fjellstad.
Vil du lese mer om disse sakene, stod det altså
om dem i nr.2/2011.
Narvik Korforening.
loftet på Menighetshuset der det er gjort stor dugnadsinnsats.
Her kan dere altså se Emma
Høvik fra Arnes som gjorde
en flott innsats på eget initiativ for Kirkens Nødhjelp.
Gudstjeneste i
lavvoen på
Bøstrand
Treenighetssøndag, 19. juni, var det friluftsgudstjeneste utafor lavvoen i fint sommervær. Jan-Egil talte
om Nikodemus og om dåpen (”Uten at dere blir født
på ny av vann og ånd, kan dere ikke komme inn i himmelriket”) fra Joh. 3, 1-16. Det var ikke mange som
var på lavvotur den dagen, men nå veit du teksten og
kan tenke videre sjøl!
David Wilkerson
Eventyrbryllup
Det er neppe mange som minnes dette namnet. Men eit
par elevar i Ballangen som eg hadde for mange år sia
i kristendom (som faget enno heitte då), har nemnt for
meg at dei minnest vi las ei bok i klassen om ein amerikansk predikant som drog til New York og gjekk inn i
dei kriminelle gjengmiljøa der med evangeliet. Det var
David Wilkerson. Kan hende er det fleire som hugsar
denne historia, for eg brukte boka i mange klassar.
Det er det mange som har hatt, og på forskjellig plan.
Her stiller naturligvis engelske kongebryllup i særklasse, og nylig hadde vi jo ett av dem som mange
sikkert lot seg imponere av. Men jeg har mest latt meg
imponere av den bønna William og Cathrine hadde
skrevet til dagen sin, og som erkebiskopen gjenga i
Westminster Abbey:
Ein hovudperson var ein puertorikansk gjengleiar som
heitte Nicky Cruz, og som etter kvart vart ein viktig
medarbeidar i det tøffe miljøet. På utruleg vis førte arbeidet til store forandringar blant gjengane, og mange
vart aktive kristne.
David Wilkerson har verka i New York til nyleg. Han
omkom nemleg i ei bilulykke i Texas 27.april, nesten
80 år gammal.
Både han og Nicky Cruz har vore fleire gongar i Norge. Så historia vi delte i klassen var ikkje oppdikta,
men sann.
”Gud, vår far. Vi takker deg for våre familier, for den
kjærlighet vi deler og for gleden i vårt ekteskap. Gi at
vi hver eneste dag skal holde våre øyne rettet mot deg
og det som er ekte og viktig i livet. Hjelp oss å være
gavmild med vår tid, vår kjærlighet og vår energi.
Vi står styrket i vår forening. Hjelp oss du å tjene og
trøste dem som lider.
Vi ber om dette i Jesu Kristi Ånd.
Amen.
Bra, ikke sant?
(Helge L. Hveding)
Ukraina
vart kristna i 988, og vi fekk viktige impulsar derifrå
også då kristendommen etter kvart fekk fotfeste hos
oss óg. Vikingane for nemleg ”i austerveg” også, og
sette sine spor på godt og vondt også i det som i dag
er Ukraina.
Dette er jo også tidlegare sovjetland. Men her óg ser
vi at kristendommen får erstatte den påtvinga ateismen
frå sovjettida. Nyleg fekk bibelselskapet spørsmål om
å levere 400 like biblar til medlemmane i parlamentet.
Ofte ber departement om biblar som dei vil gi til gjestar
på besøk. Det er vitnemål om ei ny tid i landet.
Ludmila Deyneko fortel: Eg har skrive av tre biblar
for hand for nokre pastorar. Dei skulle forkynne, men
kunne ikkje få tak i ein bibel. Ofte skreiv eg om natta.
Seinare vart det smugla inn ein del biblar, og somme
fekk biblar i posten.
Då eg var 15 år, fekk læraren min greie på kva eg gjorde. Eg vart pressa til å seie frå meg mi kristne tru eller
bli utvist. Men eg vitna for lærarane og sa at Bibelen
var mykje viktigare å lese enn verka til Lenin(som vi
måtte lese). Vel, så vart eg utvist frå skolen, og i tillegg
halde i husarrest fordi dei ville knekke trua mi. Men
trua heldt.
Mange år seinare tok læraren som kasta meg ut av skolen, kontakt. Han angra. No er både han og familien
hans kristne.
(Nytt om Bibelen, HLH)
Kirkevalget 12. september 2011
Som kjent er det valg til høsten. Det skal velges nytt
kommunestyre og fylkesting.
Men det er også kirkevalg, det vil si at det skal velges
nytt menighetsråd og bispedømmeråd.
Kirkevalgene skjer i samme lokalene som kommunevalget og til samme tider.
Det er derfor enkelt og praktisk å stemme både på
kommunevalget og kirkevalget.
Stemmesteder og tider for kirkevalget:
- Ballangen Rådhus, spiserommet fra kl. 08.00 til kl.
20.00
- Efjord Kapell fra kl. 14.00 til kl. 17.00
- Bøstrand Barnehage (skolen) fra kl. 12.00 til kl.
17.00
- Kjeldebotn Skole fra kl.12.00 til kl. 17.00
Det skal velges 6 representanter til det nye menighetsrådet. Ballangen Menighetsråd liste ved valget 12.
september 2011.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Emil Kristian Larsen, 56 år
Pauline Spjelkavik Hansen, 70 år
Johan G. Mathisen, 60 år
Liv Steinmo, 66 år
Kristina Eilertsen Pettersen, 27 år
Eirik Jenssen, 36 år
Anita Rasmussen, 57 år
Torbjørn Sommerset, 62 år
Solfrid Iversen, 56 år
Ellinor Høvik, 61 år
Trond Pedersen, 53 år
Gunn – Allis Grønnli, 49 år
Det skal velges 7 representanter til Sør – Hålogaland
Bispedømmeråd, listen er alfabetisk, ikke rangert:
Einar Bovim, 30 år, Narvik
Reimar Brun, 59 år, Øksnes
Mari Haave Dvergsdal, 21 år, Bodin/Bodø
Harry Edvardsen, 58 år, Saltdal
Dag Jostein Fjærvoll, 64 år, Hadsel
Annie B. Marskar Henriksen, 61 år, Alstadhaug
Marit Hermstad, 57 år, Sandnessjøen
Trude Stensvik Kaspersen, 37 år Henningsvær
Lill Eivor Kroken, 45 år, Flakstad
Ellen Kruger, 63 år, Stamsund
John Arne Ludvigsen, 45 år, Vega
Bente Helen Meosli, 33 år, Alstadhaug
Anders Nordvik, 18 år, Rønvik/Bodø
Tanja Nyjordet, 44 år Nord – Rana
Maud Carly Pettersen, 67 år, Bjerkvik
Unny Nome Sivertsen, 55 år, Skjerstad
Knut Skorpen, 51 år, Dolstad / Mosjøen
Jan Wikstrøm, 69 år, Mo i Rana
Vi ønsker velkommen til kirkevalget 12. september.
Forhåndsstemming
For de som ikke kan stemme på valgdagen 12. sept.,
er det mulig å forhåndsstemme i kontortiden på Kirkekontoret, Rådhuset, fra og med 10. august.
Kirkevergen
Bibel-Quiz
Husker du bibelhistoria? Her kan du finne det ut. Slå opp og sjekk om du greier alle ti!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hva betyr uttrykket abba i Bibelen? (Rom. 8,15)
Hva het de to byene som blei utsletta med ”ild og svovel”? (1. Mos.19,24)
Hva het den første kristne martyr? (Apg. 7,54 – 60)
Hva gjorde Jesus med disiplene for å vise at vi skal tjene hverandre? (Joh.13, 1- 16)
Hvorfor kom Jairus til Jesus? ( Luk. 8, 40 – 56)
Hva for et instrument spilte David på? ( 1. Sam. 16,14 – 23)
Hva for en ”by” kom David fra? ( 1. Sam. 17,12 eller Luk. 2,4)
Hva kalte, og kaller, en et jødisk forsamlingshus/”kirke”? (Luk. 4,16)
To ganger kan vi lese at Jesus gråt, når var det? ( Joh. 11,35 og Luk. 19,41)
Hvem møtte Paulus på veien til Damaskus? ( Apg. 9, 1 – 9)
Hvor mange greide du?
Konfirmasjonen
Fulle kyrkjer og god stemning. Det er stas med konfirmasjon! Flotte ungdommar i finstasen, fulle av forventningar for dagen – og dagane! Jau, det er eit syn
til å bli glad av. For kyrkja er det likevel trist at det er
så lite å sjå til dei etterpå….
Jan-Egil innleidde talen med å minne om Levi’s bukser, dei solide og slitesterke arbeidsbuksene til gullgravarane i California.. Han gjekk vidare til Fadervår,
den solide og slitesterke bøna som mange finn styrke
i, framleis.
Kyrkja vil også vere eit slikt solid og slitesterkt innhald i livet vårt. Og vi kan bruke sjølve kyrkjebygget
til å symbolisere det:
Grunnmuren er Kristus, viktig anten vi ser han eller
ikkje. På den kviler golvet, det er nåden, sjølve plattforma for trua. Sørveggen er Guds varme, og nordveggen fellesskapet med andre som trur. Og så har vi
utgangsdøra der vi kan gå ut til vår neste etter å ha
vore inne og fått påfyll og nytt mot. Dette er solide og
slitesterke verdiar som samfunnet ropar etter i dag då
tilbodstorget bugnar av fjas og fiksfakseri – for konfirmantar og alle oss andre….
(HLH)
Konfirmantene i Ballangen kirke den 12. juni: Jentene.
Konfirmantene i Ballangen kirke den 12. juni: Guttene.
Konfirmantene i Kjeldebotn kirke den 11. juni:
Temagudstjeneste
Konfirmantene hadde en temagudstjeneste 22. mai. På
bildet ser vi Sebastian Lorentsen som leser dagens kunngjøringer. >>>
Skaperverkets dag i Efjorden
Søndag 5. juni kl. 17.00 var vi ca. 20 samlet i kapellet i
Langvågen til noen timer med tema ”Fra jordens overflate
til universets grenser”.
Diakon Unn-Harriet Punsvik hadde lagt opp til andakt og
sang med foredrag ved Steinar Thorvaldsen, formann i
Tromsø Astronomiske Forening.
Heidi og Yngve Leiros gledet oss med god sang og musikk
– som så ofte før.
Efjord Regionale Kunstsenter hadde også åpnet sine utstillinger av flotte bilder, smykker og keramikk.
Menneskene har fra tidenes morgen rettet blikket oppover
mot himmelen og beundret skaperverket i universet.
Steinar Thorvaldsen tok oss med på en fantastisk reise mellom soler, galakser og planeter. Han illustrerte sine tanker
med en stor samling av de nyeste bilder og film. Hvordan
det enorme universet er skapt, har alltid vært diskutert – og
hvordan tro og vitenskap kan forenes var også en del av
foredraget.
En av astronomiens store menn sa en gang at jo mer han studerte himmelrommet, jo sikrere ble han på at en skapende
kraft står bak.
Gode hjelpere hadde stelt i stand kaffe og mye godt, og samtalene gikk livlig rundt kaffebordene etter foredraget.
Alt i alt en hyggelig og givende ettermiddag i Langvågen!
Arne Feidal
Lucia dagen
Frist for innlevering
av stoff til
neste nummer er
15. September
Gud åpenbart i skaperverket
Hvis du vil forstå Skaperen,
så prøv å forstå det han har skapt.
Columbanus
Vern om skaperverket
Hvorfor har kirka begynt å markere
Skaperverkets dag? Og i år ble det i
Ballangen på samme dag som Verdens miljødag. – Det er flere grunner til det.
- for det første er det blitt en erkjennelse hos de fleste av oss at
alt henger sammen. Naturen er
avhengig av oss og vi av den.
- Som kirke bekjenner vi Gud som
Skaper av alt liv
- Den nye diakoniplanen, har fått
det inn som et av sine hovedpunkter
- Som Guds medarbeidere kalles
vi til omsorg for hverandre og
verden.
Det er lett å glemme at vår valg, influere på andre. At vårt overforbruk,
gjør andre fattige.
At noen må ”betale” for våre billige
varer, for ”vår kjøp og kast” innstilling.
At våre mange flyreiser bidrar til
tørke og klimaendringer i andre deler av verden.
Vi vil helst ikke vite det, for noe
av syndefallets konsekvens er at vi
kretser om oss selv, at vi skal ha det
godt. Bare det går bra med meg og
mine, så…
Likevel tenk på at din miljø bevissthet kommer andre til gode. La oss ta
en konkret sak.
Mat- Vårt daglige brød,
ikke søppel!
Kanskje har du ikke tenkt på at kasting av mat er et miljøproblem, men
det er det.
Globale konsekvenser:
- Ti prosent av rike lands klimautslipp stammer fra produksjon av
mat som aldri spises
- Vatning som brukes på å produsere mat som kastes, ville dekke
10
husholdningsbehovet for 9milliarder mennesker
- Maten som kastes i USA årlig,
er nok til å mette alle verdens
underernærte – nærmere en milliard mennesker
Engelskmannen Tristan Stuart
(33år) har jobbet i 10 år for å få oss
til å kaste mindre mat. Bare i Storbritannia kastes en fjerdedel av all
mat som kjøpes. I Norge viser forskning at vi kaster mat anslagsvis for
10 milliarder kroner om året, det vil
si 2000 kr pr. nordmann.(Østlandsf
orskning)
En rapport viser at barnefamilier er
verst. Folk i aldersgruppen 26-39 år
kaster dobbelt så mye som de over
60. Størsteparten av det vi kaster,
ender i søppelet fordi det går ut på
dato. Svært mye av dette er mat som
er helt spiselig.
I Storbritannia har Tristam Stuart,
fått satt i gang en bevegelse i folket.
Boka hans: Waste: Uncovering The
Global Food” har høstet god kritikk,
og mange har skjønt noe:
En brun banan kan fryses og brukes
til milkshake!
Supermarkedene har begynt å selge
krokete gulrøtter igjen
Sandwichfabrikkene har begynt å
bruke de 13000 brødskivene de kastet daglig til lovelig grisemat.
Årets Sofieprisen, en internasjonal
pris for miljø og bærekraftig utvikling, gikk i år til briten T. Stuart.
2 nordmenn, Jostein Gaarder og Siri
Dannevig, har opprettet denne prisen til inspirasjon for personer som
arbeider for en bærekraftig framtid.
Oppfordring til oss blir å tenke oss
om når vi handler, takk han som er
alle gode gavers giver, og la oss kaste mindre mat!
Gode tips for mat og miljø med mer.
finnes på: www.gronnhverdag.no
Ballangen
Begravelsesbyrå
Øvre bjørkås, 8540 Ballangen
Innehaver: Bjørn Kvandahl
e-post: [email protected]
Døgnvakt: 91836109
Er behjelpelig med alt det praktiske
i forbindelse med begravelse og bisettelse.
Forhandler av minnesteiner, lykter
Utførelse av skrifthugging o.a.
Søndag 25. september
Luk 17,11-19
Ballangen kirke kl. 19.00
Søndag 11. september
Ingen gudstjeneste
Søndag 18. september
Luk 10,25-37
Kjeldebotn kirke kl. 11.00
Endringer kan forekomme,
så følg med i avisen
Søndag 17.juli
Matt 7,1-5
Kjeldebotn kirke kl. 11.00
Søndag 24. juli
Luk 5,1-11
Ballangen kirke kl. 19.00
Søndag 31. juli
5 Mos 30,11-16
Hulderheimen kl. 16.00
Søndag 7. august
Mark 8,1.9
Ballangen kirke kl. 19.00
Søndag 14. august
Matt 7,15-20
Kjeldebotn kl. 18.00
Felles med Evenes menighet
Søndag 21. august
Ingen gudstjeneste
Søndag 28. august
Luk 19,41-48
Kjeldebotn kirke kl. 11.00
Søndag 4. september
Luk 18,9-14
Ballangen kirke kl. 11.00
Døpte
20.05.11:
05.06.11:
10.06.11:
18.06.11:
Solvår Larsen
Benjamin Barosen
Døpt i Narvik
Ingunn Grønli Reinhagli
Eline Marie
Martinussen Bratland
Døde
26.04.11:
06.05.11:
21.05.11:
Odd M. Wick,
f. 1935
Petter M. Karlsen,
f. 1918
Petrikke Ch. Danielsen,
f. 1915
01.06.11: Karl M.O. Kvandal,
f. 1935
08.06.11: Lars Johansen,
f. 1917
10.06.11: Johan A.M. Knutsen,
f. 1927
Spelet om Heilag Olav
eller Stiklestadspelet, går som vanlig av stabelen i dagene rundt olsok (29.
juli) på Stiklestad. I noen år prøvde regissøren å redusere både kong Olav
og det kristne innslaget. Det vakte sterk kritikk og mye misnøye. Men i
fjor tok Bentein Baardson over og førte spelet tilbake til det opprinnelige
der det kristne budskapet blir løfta fram på en ny og sterk måte.
Omtrent 20.000 kommer hvert år til Stiklestad for å få med seg denne
opplevelsen. Jonas Gahr Støre er årets olsokprofil, og Bjørn Eidsvåg olsokmusikeren.
(HLH)
BALLANGEN MENIGHETSBLAD
Utgiver: Menighetsrådet, [email protected]
Fast pris på
båretransport i
Ballangen og omegn
www.liljas.no - Kongensgt. 52-54, 8507 Narvik
Redaksjon:
Helge Hveding, Soknepresten
Postadresse: 8540 Ballangen
Kontingent: Min. kr 100,- pr år
Bankgiro: 4607 07 01375.
Bankforbindelse:
Ofoten Sparebank, 8540 Ballangen
11
12
50-årskonfirmanter i
Kjeldebotn
16. juli 1961 var det konfirmasjon i Kjeldebotn kirke. Prest var Gunnar Blomlie.
Det var 21 konfirmanter – 12 gutter og 9 jenter. 6 av konfirmantene har gått bort.
Det var invitert til konfirmanttreff under Kjeldebotndagan, kun 4 møtte. Søndag
var det gudstjeneste, kun 3 møtte: Unni Kosberg (tidligere Nilsen), Toralf Normann og Einar Gabrielsen. Selv om vi var få, var det svært hyggelig å møtes.
Einar Gabrielsen
Hvem
Hva
Hvor
i Ballangen menighet
Sokneprestkontoret
Tlf: 76 92 91 35
Rådhuset 1. etg.
[email protected]
Kontortid: 09.00 - 14.00
Soknepresten
Jan Egil Ingebretsen
Kontortid: Tirsdag, torsdag og fredag
10.00 - 14.00
Tlf: 76 92 91 36
- hjem: 959 30 114
[email protected]
Leder i menighetsrådet
Helge Hveding
Diakoniarbeider
Unn-Harriet Punsvik
Tlf: 72 92 91 37
Mob: 482 46 427
Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag
08.30 - 10.30
Her ser vi presten, Jan Egil Ingebretsen, Einar Gabrielsen, Unni Kosberg og
Toralf Normann.
50-årskonfirmanter i
Ballangen
Daglig leder/kirkeverge
Einar Gabrielsen
Tlf: 76 92 91 34
Sekretær
Grete Leiros
[email protected]
Kirketjener Ballangen
Johannes Nicolaisen
Tlf. 76 92 61 31
Mob: 41 63 54 47
Kirketjener Kjeldebotn
Helge Sommerseth
Tlf: 76 92 62 86
Kirketjener Efjord
Johan Mathisen
Tlf: hjem: 915 88 534
Disse feiret 50-årsjubileum i Ballangen kirke søndag 26. juni.
Miljømerket trykksak 241 749
Print Konsult, Andebu
M
13
Uavhentede
gevinster
Vi har fremdeles
gevinster fra
basaren i mars som
ikke er hentet.
Vi ber om at
de som har vunnet, må
hente gevinstene sine!”
- Kraftomsetning
- Kraftproduksjon
- Nettdrift
- Installasjon
- Sport- og elbutikk
- Bredbånd
Telefon 76 92 60 00
www.ballangen-energi.no
14
Min salme
Takk for utfordringen Per Ove.
Les Apostlenes
gjerninger, kapittel 2
Min farfar Henrik Jakobsen bodde sine siste år hos oss.
Han var nesten blind, men kunne sin salmebok. På folkeskolen måtte vi pugge salmevers og bestefar var min
ufeilbarlige overhører. Jeg minnes ennå ”Milde Jesus
du som sagde” på uforståelig dansknorsk.
Den største opplevelsen en salme har gitt meg er ”Himmelske Fader”, skrevet av Elias Blix. Blix ble født på
Våg i Gildeskål i 1836 men skreiv alltid utrolig vakker
poesi på nynorsk.
Ballangen Mannskor reiste i 1983 med 39 mann til
Bodø for å delta i Landssangerstevne Nord og fremførte bl.a. 2 vers av denne salmen under konserten i en
fullsatt Bodø domkirke.
Dirigent var store-lille Alf Aronsen, og dyktig solist
Hans Erik Olsen. Vi var godt forberedt. Salmen var ledsaget av det kraftige pipeorgelet på galleriet. Men Alf
styrte den følsomme balansen mellom det store koret,
det kraftige orgelet og den spede tenoren Hans Erik.
Fremførelsen ble perfekt, og det ble min salme.
Blandakoret Balklang har mange dyktige sangere. En
av dem er Marianne Hangenholen, og jeg ber henne
føre denne hyggelige stafetten videre.
Hilsen Jack Jakobsen
Himmelske Fader
1896 Av Elias Blix
1)
Himmelske Fader, herleg utan like!
Til alle stader når ditt store rike.
Stjernor du styrer og alt liv som yrer,
alt ned til mauren i mold.
2)
Mannsbarnet ville du i nåde verna,
miskunn og milde tèr du oss så gjerna,
fører som Fader fram i lange rader
borni du vann ved din son.
3)
Sonen du sende som vår Frelsar trugen.
Alle som vende heilt til honom hugen,
deim han òg frelsar og som sysken helsar,
leier deim fram til sitt fang.
4)
Fader, du sæle, høgt i himmel-stova!
Med barnemæle me ditt namn vil lova.
Takk, at du ville med ein faders milde
taka oss til dine born!
15
Gammelkirkegården
Mange har sikkert kjørt forbi Gammelkirkegården og kasta blikket
nedafor veien og tenkt at jammen,
ser det fint ut der nede. Det har ikke
gjort seg sjøl!
Noen minnes sikkert også ei anna
tid da kirkegården lå som ei skam
i veikanten, overgrodd og rotete
og tilsynelatende overlatt fullstendig til seg sjøl og naturen. Det var
i 1996 at vendinga kom. Ei gruppe
ansvarsbevisste samfunnsborgere
så at slik kunne vi ikke ha det – og
satte i gang. Reidun Rydland var
pådriver, men til leder i Gammelkirkegårdens venner valgte de Eva
Eriksen.
Svære graner måtte hogges, busker, gras, mose og igltuver fjernes.
Mange plasser var graver sunket
ned, og en måtte planere og kjøre
til jord. En god del gravstøtter var
også i dårlig forfatning, og noen
heilt spesielle trekors plukkråtne.
16
Ganske mange graver var og er naturligvis umulig å identifisere eller
lokalisere nøyaktig.
Kirkegården blei tatt i bruk i 1889,
og den siste gravlegginga der
skjedde i 1988 – altså et spenn i vår
historie på akkurat 100 år! I alt er
849 mennesker gravlagt der i denne
perioden, men nye kirkegårder var
jo tatt i bruk lenge før den siste begravelsen i 1988. Et samla oversyn
over alle de 849 finner en i dag i våpenhuset i Ballangen kirke. Her har
foreninga lagt ut en gedigen protokoll, og Karsten Vollen har lagd et
stativ som den ligger på. Nede på
kirkegården er det reist en samlebauta for alle dem som ikke har sin
egen gravstein. Her står det å lese:
”Minne over de 849 som hviler på
denne gravlund 1889 – 1980. Salige er de døde som dør i Herren.”
I dag ser en at mange av gravene
blir stelt og vedlikeholdt, flere
gravminner er restaurert og også de
spesielle trekorsa er fornya. Bårehuset er restaurert , og gjerdet rundt
er stramma opp og malt (både gjerdet og stolpene er forresten lagd på
verkstedet til Bjørkåsen Gruber!).
Heile kirkegården gir et fint og velstelt inntrykk, og det er vel verdt å
vandre litt rundt der og merke roen
og freden like ved E6!!
Dette er en viktig del av vår historie i Ballangen, og kirkegården er
freda. Det er dermed ikke mulig å
gjøre vesentlige forandringer uten
at det er godkjent av menighetsrådet.
Vi skylder dem som har gjort en
innsats for å ta vare på denne delen
av vår forhistorie, en stor takk.
HLH