Info om styrevalg - Olsvikstallen Borettslag

Olsvikstallen borettslag
20. februar 2014
VALG AV STYRE
Har du lyst til å være med i styret vårt?
!
På generalforsamlingen i april skal vi velge noen nye medlemmer til styret vårt. Det sittende styret består av fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Av de faste
medlemmene er Odny Drønen styreleder og Bente Sandvik nestleder. De andre tre faste
medlemmene er Vegard Sundsfjord, Gry Olsen Tronvold og Nils I. Fatland. De to
varamedlemmene er Kari Omdahl og Elin Simonsen. Det skal velges ny styreleder og i tillegg er to andre faste plasser i styret på valg. Begge
vararepresentantene er valgt for ett år og er derfor også på valg. De i styret hvis plasser er på
valg er: !
!
Bente Sandvik - fast plass. Ønsker ikke å fortsette. Nils Fatland - fast plass. Ønsker å fortsette. Odny Drønen - fast plass/styreleder. Ønsker ikke å fortsette som styreleder/fast medlem,
men kan stille som varamedlem. Elin Simonsen - vara. Ønsker å fortsette som vara. Kari Omdahl - varamedlem. Ønsker
ikke å fortsette. Dette innebærer at vi i alle fall trenger 2
nye personer som faste medlemmer i
styret. !
Hva innebærer det å sitte i styret?
Mange i borettslaget vårt har liten
erfaring med styrearbeid. Vi ønsker
derfor å informere litt her om hvordan arbeidet i styret er organisert og hva det går ut på. Styret har faste styremøter hver første tirsdag i måneden, normalt kl 19. Tradisjonelt møter både
de faste medlemme og varamedlemmene. Styrets leder velges av generalforsamlingen. For øvrig vil normalt styret selv foreta en fordeling
av faste ansvarsområder. I det sittende styret har eksempelvis Nils Fatland ansvar for HMSområdet, Vegard Sundsfjord er sekretær/møtereferent, mens Gry Olsen Tronvold har ansvar for
utleie av felleslokalet. Styreleder har et større ansvar og normalt noen flere faste arbeidsoppgaver enn de øvrige
medlemmene. Nestleder vil normalt også ha noen flere faste oppgaver. Ellers løses en rekke oppgaver direkte i styremøtet, gjennom diskusjoner og avstemning. Olsvikstallen borettslag
1
Olsvikstallen borettslag
20. februar 2014
Det å sitte i styret innebærer at du har en unik
mulighet til å påvirke hvordan borettslaget skal
drives, være med å bestemme hvilke tiltak vi
skal gjennomføre, for eksempel når det gjelder
utvikling av fellesområder, og treffe prinsipielle
beslutninger til vårt felles beste. I tillegg er det å
sitte i styret en veldig fin arena for å bli kjent
med andre i borettslaget. Lønn/honorar
Styrets faste medlemmer mottar et fast årlig
honorar på kr 30 000. Styreleder godtgjøres
med kr 50 000 pr. år. Styremøter godtgjøres
med kr 650 pr. styremøte. Eventuelle
arbeidsoppgaver som kommer i tillegg til
ordninært styrearbeid godtgjøres med timesats
tilsvarende som for dugnadsinnsats. Har du lyst til å være med?
Kunne du tenke deg å være med å bidra til at
Olsvikstallen fortsatt skal være et godt
borettslag å bo i, og utvikle og drive
borettslaget videre? Og ikke minst - bidra til et
fortsatt godt og produktivt miljø i styret! Da har
vi bruk for deg! Ta kontakt med en av oss i valgkomitéen: Maren Brown: tlf. 93 49 86 70, e-post: [email protected]
Snorre Farstad: tlf. 41 14 20 15, e-post: [email protected]
!
!
Med vennlig hilsen !
Maren Brown og Snorre Farstad
for Valgkomitéen
Olsvikstallen borettslag
2