Markedsundersøkelse

Sluttrapport Drammen havn
LogCon AS
1
Sluttrapport Drammen havn
Innholdsfortegnelse
1
Innledning _____________________________________________________________ 1
2
Konklusjon / Innstilling __________________________________________________ 2
3
Power Point presentasjon ________________________________________________ 5
4
Resymè av gjennomførte intervjuer ________________________________________ 7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
Posten Norge / Bring _________________________________________________________ 7
Tollpost / PostNord __________________________________________________________ 8
Ramberg AS ________________________________________________________________ 9
Schenker __________________________________________________________________ 10
DFDS ____________________________________________________________________ 11
Maersk ___________________________________________________________________ 12
Unifeeder _________________________________________________________________ 13
Greencarrier _______________________________________________________________ 14
Cosco Nordic ______________________________________________________________ 15
ColliCare _________________________________________________________________ 16
Hevold Shipping / Searunner __________________________________________________ 17
Kongsberg Maritime ________________________________________________________ 18
Kongsberg Esco ____________________________________________________________ 19
Dresser Rand ______________________________________________________________ 20
NDI . Noresund ____________________________________________________________ 21
Kongsberg Automotiv _______________________________________________________ 22
FMC _____________________________________________________________________ 23
Orica Norway AS ___________________________________________________________ 24
Erling Sande _______________________________________________________________ 25
Tess AS __________________________________________________________________ 26
Vektura / Arcus ____________________________________________________________ 27
Loe Betong ________________________________________________________________ 28
Aker Solutions _____________________________________________________________ 29
Contera ___________________________________________________________________ 30
Miele ____________________________________________________________________ 31
Bama_____________________________________________________________________ 32
Kongsberg Defens and Airospace /Kongsberg Gruppen _____________________________ 33
Møller Bil _________________________________________________________________ 34
Nor Lines AS ______________________________________________________________ 35
Validus / Vita ______________________________________________________________ 36
Dalema ___________________________________________________________________ 37
Varner Gruppen ____________________________________________________________ 38
4.33
Takeda Nycomed _____________________________________________________ 39
4.34 Spenncon _________________________________________________________________ 40
4.35 Solis / Bonaventura _________________________________________________________ 41
5
Forslag til aktiviteter Fase II __________________________________________________ 42
Sluttrapport Drammen havn
1 Innledning
Drammen havn ønsket en ekstern vurdering i forbindelse med utvidelse av eksisterende arealer.
I forkant av oppstart av prosjektet ble det bestemt hvilke kunder / brukere som skulle intervjues og
en mal for hvilke spørsmål som skulle avdekkes.
LogCon laget en PowerPoint presentasjon som ble gjennomgått og godkjent av oppdragsgiver.
Presentasjonen har blitt benyttet i alle møter og dannet grunnlag for påfølgende samtale / intervju.
Fra oppstart av prosjektet og frem til fremleggelse av endelig sluttrapport har regulære status /
avstemningsmøter blitt avhold.
I løpet av prosjektperioden har antall selskaper som Drammen havn ønsket ble delaktig i prosjektet
økt. I tillegg har Drammen havn ønsket informasjon rundt mulige transportkjøpere i den Baltiske
region.
Sluttrapporten vi gi en innstilling til fremtidig utvikling av arealene, samt forslag basert på alle
samtalene på valg av retning for et fremtidig logistikk-knutepunkt.
Et kort resyme fra gjennomførte intervju med noe selskapsinformasjon vil bli inntatt i sluttrapporten.
LogCon AS
1
Sluttrapport Drammen havn
2 Konklusjon / Innstilling
Konklusjon
Drammen havn blir sett på som fremover lent, lette å jobbe sammen med og løsningsorientert. En
generell oppfattelse hos kunder / brukere er at det er lettere å få til løsninger i Drammen enn i Oslo.
Rederiene / Feederselskapene oppfatter at mangel på spesialisering i de forskjellige havnene gir økte
kostnader grunnet manglende effektivitet. Oppfattelsen er at alle havner i Oslofjorden ønsker å
favne alt i stede for å spesialiseres seg på noen områder og bli super effektive på disse områdene.
Kunder i Kongsberg området føler innen naturlig tilknytning til Drammen og Drammen havn. Mange
større transportbrukere i Kongsberg velger Larvik og Oslo som sine hovedhavner for import og
eksport av egen last. Testing av produkter utføres i Horten i stede for Drammen.
Kunder / Rederier / Speditører er de som bestemmer transportvei, ikke feederselskapene. Dannes
det et press fra kunder i Drammen og Kongsberg området er det stor sannsynlighet for at de kan
påvirke slik at inngående containere ankommer via Drammen.
Flere aktører ser Grenncarrier som en potensiell konkurrent samtidig som de håndterer
containertrafikken som ankommer med Tschudi Line. Det er et klart ønske fra mange rederier /
speditører at havneoperatøren er en nøytral part som ikke driver konkurrerende virksomhet.
Transportvei inn til Norge bestemmes i de fleste tilfeller av speditøren som har kundekontraktene
for disse transportvolumene. Gods finner vei basert på vurderingen av pris, kvalitet og tid.
Den destinasjonen / transportveien som best fyller disse kriteriene blir i de aller fleste tilfeller valgt
som transportvei.
Kjennskap til Drammen havn og hvilke muligheter som eksisterer er generelt for dårlig. Tidligere
hadde Drammen et veldig konkurransedyktig megler/ speditør miljø, noe som ikke er tilfelle i dag.
Dette miljøet kjente Drammen havns muligheter og kunne lett videreformidle dette til sine kunder
via valg av transportløsning og generell informasjon. I dag ligger dette miljøet mye tettere opp mot
Oslo regionen, noe som gjenspeiles i valg av løsninger og kjennskap til muligheter.
Logistikk-knutepunkt. Alle jeg har snakket med er 100 % enig i at en totalløsning på Holmen hvor båt,
bane, bil og lageraktiviteter integreres i en felle løsning er optimalt. Selv de som mener bolig er rette
utnyttelsen av Holmen området, er enig i at ett logistikk-knutepunkt er en ideell løsning rent
logistisk.
For å oppnå en totalløsning forutsettes at flere av de større samlasterne etablerer seg på Holmen.
Videre forutsettes det at baneløsning til de større byer i Norge kjøres direkte fra Holmen.
Miljømessig vil dette også ha store positive effekter. Tenker spesielt på forurensning og støy. I tillegg
vil dette gi økonomiske effekter for de som deltar på en slik etablering med reduserte
driftskostnader i forbindelse med transport mellom Nybyen og egen terminal.
LogCon AS
2
Sluttrapport Drammen havn
Innstilling
Grunnlaget for innstillingen baseres på resultatet av intervjuene som er gjennomført i tillegg til
LogCon sin generelle kompetanse.
Har valgt å ikke prioritere rekkefølgen på foreslåtte tiltak / områder.
I.
Øke frekvensen på feederservicen fra kontinentet er meget viktig for å sikre dagens volumer
samt skaffe ny aktivitet til Drammen. Oppfatter at to ukentlige anløp er akseptabelt for
markedet. Selvfølgelig basert på at disse anløpene legges opp slik at de deler uken i to.
II.
Sikre etablering av en til to store samlastere på Holmen. Dette for å sikre kostnadseffektive
spredningsløsninger til alle destinasjoner i Norge og få tilgang til spredningsnett ut i Europa.
III.
Direkte trafikker til Stavanger, Bergen, Åndalsnes, Trondheim, Bodø / Fauske og Narvik med
tog fra Holmen må etableres.
IV.
Bygge parkeringshus for bilimporten slik at arealer frigjøres og kan tilrettelegges for annen
last og utvikling over Drammen havn.
V.
Tilpasse arealleiene på Holmen / havna til å være markedsriktig leienivå. Hvorfor subsidiere
enkelt selskaper samtidig som konkurransen svekkes, som igjen reduserer muligheten for
gode logistikkløsninger og ny aktivitet. I dag tilbys reduserte lagerleiepriser til selskaper som
benytter de beste arealene Drammen kan tilby.
VI.
Egen veiforbindelse mellom Lierstranda og Holmen er viktig dersom ny tog løsning fra
Holmen etableres.
VII.
Nøytral aktør som havneoperatør vil bli godt mottatt blant Feederrederier og speditører
VIII.
Kompetanse, på lik linje som industrien kjemper om den beste kompetansen på sitt felt må
Drammen havn sikre etablering av de beste speditørene i Drammen. Det er disse miljøene
som skap aktivitet og finner nye muligheter.
IX.
Det må startes et prosjekt for å bygge tettere bånd til Kongsberg Industrien. Regulære møter
for å avdekke behov bør avholdes. Organisere møter hvor speditører / aktører presenterer
sine løsninger. Samarbeide om veiløsninger mellom Drammen og Kongsberg. Sikre
muligheten for å kunne transportere store tunge kolli på en enkel og kostnadseffektiv måte.
Tilrettelegge for test arealer som trekker aktivitet til havna og åpner opp for muligheter for
økt aktivitet.
X.
Drammen havn må være åpen for alle, ikke legge all oppmerksomhet mot en aktør.
Avhengighetene til en slik aktør kan bli kritisk og samtidig begrense muligheten for økt vekst
blant andre aktører.
XI.
Regulære informasjonsmailer til alle aktuelle rederier, speditører, samlastere og kunder bør
etableres. Muligens bør de som velger å operere fra Drammen inntas i denne
informasjonsmailen.
Økt kunnskap gir økte muligheter !
LogCon AS
3
Sluttrapport Drammen havn
LogCon AS
4
Sluttrapport Drammen havn
3
Power Point presentasjon
LogCon AS
5
Sluttrapport Drammen havn
LogCon AS
6
Sluttrapport Drammen havn
4 Resymè av gjennomførte intervjuer
4.1 Posten Norge / Bring
Person intervjuet :
Odd Eivind Gabrielsen
Hanne Kjeksli
Stilling:
Distriktssjef
Havne og transportansvarlig
Resyme

Bring Cargo/ Parcel.
En etablering på Holmen i nye lokaler vil være den optimale løsningen for Bring
Utearealer har vært en begrensende faktor i tidligere samtaler
Terminalønsker er en gjennomløpsterminal på ca. 8 000 m3
Tilgang direkte til avgående tog løsning er et kjempe pre

Bring Trekke/Container- avdeling
Trekkeavdelingen er interessert i å se på en etablering i Drammen
Utvikling av containerhåndtering i Drammen er ikke avklart
Volum fra Oslo havn til Alnabru

Volum som transporteres fra Oslo havn til NSB Alnabru utgjør ca. 3 750 40 fots
containere pr år. (Snitt 15 pr dag)
Oversjø / Offshore er ikke intervjuet.
POSTEN NORGE AS
LogCon AS
7
Sluttrapport Drammen havn
4.2 Tollpost / PostNord
Person intervjuet :
Roar Steen
Stilling:
Distriktsjef
Resyme











Tollpost er kjøpt av PostNord (Svenske og Danske Posten)
Tollpost har vokst ut av sine lokaler på Lierstranda
Har i dag en terminal på 1 100 m2 og en tomt på 11 mål.
Trenger 2 500 til 3 000 m2 terminal og 25 mål tomt
Dagens leieavtale løper til 2023, men Roar mener det er mulig å komme ut av denne avtalen
tidligere.
Langhusutbyggingen til Tollpost kan bety mindre aktivitet i Drammen
PostNord ønsker en tydelig satsing på pakker, stykkgods og thermotransporter.
3 pl satsing er ikke med i de lokale planene i Drammen
Tollpost i Drammen har hatt vekst alle de siste 11 årene
Langhusterminalen skal dekke hele Østfold i tillegg til spredning direkte til alle steder i Norge.
Terminalen er på 10 000 m2
Det er ønskelig med dialog med Drammen havn for å se om det kan finnes muligheter i
nærheten av jernbane
TOLLPOST AS
LogCon AS
8
Sluttrapport Drammen havn
4.3 Ramberg AS
Person intervjuet :
Terje Claussen
Stilling:
Adm.direktør
Resyme








Ramberg konsentrerer all sin virksomhet rundt nasjonal stykkgods og partilast-transport.
Utover dette driver selskapet med 3 –pl. / lager aktivitet i Drammen
Strategien er å samarbeide med andre transportører / speditører som bedriver
grenseoverskridende trafikker.
Nøytralitet sikres ved at Ramberg ikke konkurrerer på grenseoverskridende transporter. I
dag står speditørlast for ca. 30 % av totalt volumene.
70 % av volumet skal skapes gjennom direkteavtaler med norske kunder
Ramberg ønsker å se på muligheten for å utvikle OSC – løsninger i Drammen
 Terminal for eget og andres gods
 Containerlagring og håndtering tilknyttet sjøaktiviteter
 Cross-docking av større fordelingsvolumer
Er interessert i å etablere ”Speditørterminal” for eget og andres volumer
Ramberg er i dag etablert i Drammen og på Berger utenfor Oslo
B.H.RAMBERG AS
LogCon AS
9
Sluttrapport Drammen havn
4.4 Schenker
Person intervjuet :
Nils Pedersen
Stilling:
Distriktsjef
Resyme








Sentralt ønsker ikke Schenker å prioritere Drammen
Er litt på vent for å se hva de andre store Bring / Tollpost gjør
Eier i dag eget bygg på Gulskogen. 3000 m2 ca. 10 mål tomt.
Bygget er fra 1996
Nils som er distriktssjef ønsker å flytte til Holmen, behovet er en
terminal på 6 000 m2 i tillegg til å se på mulighet for utvikling av 3 pl. aktivitet
(ønskes ikke av Schenker sentralt)
Ønsker info slik at han fortsatt kan bearbeide sentral ledelse
Foreslo at Drammen havn kunne invitere til et møte med sentral ledelse i Schenker, men
dette ble avvist.
Dagens lokaler har nådd taket av hva som kan håndteres av volum
Har i dag en stabil god kundemasse
 Forventer vekst
 Dagens anlegg kan ikke bygges ut
SCHENKER AS
LogCon AS
10
Sluttrapport Drammen havn
4.5 DFDS
Person intervjuet :
Vidar Karlsen
Stilling:
Adm. Direktør
Resyme









Drammen og Oslo bør slå seg sammen til et havnedistrikt
Volumet er ikke stort nok til å se dette som to separate havner
- Bil +++ i Drammen
- Containere i Oslo
I dag er det alt for mange havner som hver for seg forsøker å bli totalleverandører
Kambo bør bli sentralhavn for Østlandet
Havnene er dyre grunnet lav utnyttelse og lite spesialisering
DFDS struktur
- Brevik tungløft
- Rullende i Larvik
- Containere i Oslo og Moss
OCT utfører lossing / lasting i Oslo. Eies med 33 % av DFDS
Drammen er ikke aktuell for DFDS i flg. Vidar. Men legger til at en aldri skal si aldri
Mente Drammen kunne bekle havnesjefsjobben, mens Oslo kunne få styreformann i ett
felles havnedistrikt (Oslo og Drammen)
DFDS AS
LogCon AS
11
Sluttrapport Drammen havn
4.6 Maersk
Person intervjuet :
Marit Vårdal
Stilling:
Country Manager
Resyme










Maersk solgte seg ut julaften av OCT i Oslo
Ikke redd for at Greencarrier går på Maersk sine kunder
I tilbudet Greencarrier har gitt Maersk tilbys priser med havneleie/Containerleie
Viktigst forhold for valg av havn er rammebetingelsene og godsvolum.
Forutsigbarhet er en del av grunnprinsippene til Maersk
Maersk Norge benytter ikke Gøteborg til Norge.
- Det kommer av at Norge ønsker direktetrafikk til Norge.
- Jernbanen fra Gøteborg fungerer ikke. Har ikke kapasitet, systemene er for dårlig.
- Kostnadene er lavere med feeder via Rotterdam, enn jernbane via Gøteborg.
- På grunn av miljø ønskes ikke Maersk å benytte bil på lengre strekninger.
Hva selger Maersk best på,
- miljø, pålitelighet og enkelhet å jobbe sammen med .
Feeder løsning er bestemmende for om de velger Drammen eller ikke. Feederratene som
foreligger pr nå ligget for høyt (Teamline). Men Teamline har signalisert at disse vil bli senket.
Ønsker å teste dette så fort ratene er riktig. Testen vil bestå av 30 stk 45 forter pr. uken.
Test periode vil vare mellom 3 til 6 måneder.
Er opptatt av å gi Hanjin konkurranse i Drammen. Men er ikke veldig opptatt at dette skal gå
via Tschudi.
MAERSK NORWAY AS
LogCon AS
12
Sluttrapport Drammen havn
4.7 Unifeeder
Person intervjuet :
Christian Amunrød
Stilling:
Country Manager
Resyme










Er private equity eiet.
Eier tillater ikke å starte trafikker som ikke gir økonomisk positiv avkastning omgående
Christian mener det er kunden og rederiene som bestemmer transportvei, ikke
feederselskapene.
For å starte med et nytt anløpssted må volumet ligge på ca 200 løft per avgang
Kapasitet pr båt ca 900 teu’s
Eks. Forlanger Gry hos Bergans containerne inn via Drammen, er det stor sannsynlighet for at
rederiene etterkommer dette ønske
Drammen havn ses på som ett med Tschudi, noe som kan bety at andre velger å holde seg
unna Drammen
Christian mener at Drammen havn må behandle Unifeeder som om de allerede er i
Drammen. Eks. info om ny kran, kundemøter osv.
Christian påstår at Drammen havn aldri har kommet med noe som fremmer salget av
Drammen havn som fremtidig løsning for Unifeeder
Larvik har ansatt en markedsmedarbeider som jobber mot kunder i sitt distrikt for å påvirke
transportveiene.
UNIFEEDER AS
LogCon AS
13
Sluttrapport Drammen havn
4.8
Greencarrier
Person intervjuet :
Terje Alm
Stilling:
Branch Manager
Resyme












Terje frykter utviklingen spesielt rettet mot jernbane som vil ta mye plass og kan hindre
Greencarriers utvikling
I dag benyttes Drammens havns lave utleiepriser som et virkemiddel for å få kunder til
Drammen.
Gjøres disse prisene om til å bli markedspriser frykter Terje at kundene vil forsvinne.
Å få laget parkeringshus for biler bør være en prioritert oppgave slik at arealer for fremtidig
vekst klargjøres
Benytter i dag 20 mål til sin havneaktivitet og ser at dette behovet vil øke med ytterligere 20
mål.
I flg. Avtale har Greencarrier opsjon på dette økte arealet. Det er allerede i dag små
konflikter mellom tørrlast og biltrafikken. Fare for skader er tilstede.
Leier i dag 17 000 m2 og ser ett fremtidig behov opptil 20 000 m2 lager
Min påstand i møte var at om han samlett all aktivitet i ett stort lager ville Greencarrier
kunne betale en høyere leie fordi de ville kunne produsere mye billigere, noe Terje var enig i.
Men jeg oppfattet også at han ikke ønsker andre aktører inn på de arealene de allerede har i
dag.
Terje mener Greencarrier bør ha en form for fortrinn da det er de som har deltatt i
oppbyggingen av sjøaktivitetene over Drammen og at uten dem ville ikke aktiviteten blitt slik
den er i dag.
Jeg fortalte at andre speditører / agenter så et problem med nøytraliteten til Greencarrier.
Noe Terje forsto men mente ikke var noe problem.
Et alternativ med å etablere en "speditør" terminal sammen med Ramberg kunne Terje
tenke seg å diskutere videre.
Indikerte at det vil komme store eksportvolumer som igjen vil bety ny feederlinje til
Drammen (Oppfatter at dette gjelder tømmer)
LogCon AS
14
Sluttrapport Drammen havn
4.9
Cosco Nordic
Person intervjuet :
Rudi Bolsøy
Stilling:
Branch Manager
Resyme









Har hovedavtale med Unifeeder på alle feedercontainere fra Rotterdam
Alle anløpssteder bestemmes fra rederikontoret i Shanghai
Kundene har stor påvirkning når rederikontoret bestemmer endelig anløpshavn
Dersom Drammen velges som fremtidig havn er det viktig med nøytral operatør på havna.
( Frykter at konkurrenter benytter informasjon til å forsøke å få kundene over til eget
system)
Göteborg er ikke noe alternativ til feederløsning i Oslo fjorden
Mulig noen ser på løsning med å laste tømmer i containere på Tofte, for så å frakte disse
med lekter til Oslo for videre utskipning.
Ønsker hjelp til å finne frem til aktuelle kunder og hvilke volum / type gods de har
Var veldig kritisk til CargoNett som leverandør
Ønsker videre dialog med Drammen havn
COSCO NORDIC AS
LogCon AS
15
Sluttrapport Drammen havn
4.10 ColliCare
Person intervjuet :
Knut Solun
Stilling:
Adm.Direktør
Resyme








2012 var et meget tøft økonomisk år
2013 ser mye bedre ut. Bortfallet av over 100 millioner i DHL omsetning er
dekningsbidragsmessig kompensert
Planlegger å satse alt i egen regi, dette gjelder også utenfor Norge
Knut er tydelig på at de ikke vil påta seg nytt ansvar / starte nye trafikker før det de drifter i
dag gir positivt økonomisk bidrag.
Kjenner Drammen godt fra Schianders tiden (Kjøp av Seeberg & Nielsen. og Pehrson &
Wessel)
Ser Drammen som et mulig fremtidig satsningsområde
Veldig positiv til Drammen havn
Etablering i Drammen vil ikke komme før alle trafikker gir ønsket DG.
COLLICARE AS
LogCon AS
16
Sluttrapport Drammen havn
4.11 Hevold Shipping / Searunner
Person intervjuet :
Tom Haugvad
Stilling:
Adm.Direktør
Resyme










Tom er åpen for alle muligheter
Føler ikke noe kundepress mot å anløpe Drammen
Rederiene vil se på totalen. Lite eksport betyr vanskeligere posisjonering av tomcontainere
Var veldig tydelig på at Linjerederiene opererte med egne tariff uavhengig av tariffen til de
respektive havner. Eks Maersk belaster 200 kr i havneleie på tross av at de kun blir belastet
8 kr fra respektive havnevesen.
Operatøren på havna må være nøytral eller det må forefinnes flere alternativer.
Mange operatører går på kundene til speditørene for å få trafikken over til eget system. Eks.
på dette er Greencarrier /Arbo Høeg i Larvik.
Dersom det er en nøytral aktør bør det være en brukergruppe som overvåker denne
Det er kostnadsdrivende med mange anløpssteder kontra ett. Lave volum gir økte kostnader
er påstanden.
Mener at å selge fri havneleie for containere er kortsiktig og vil kun vare så lenge det er nok
av plass på kaia. Straks det blir fullt vil leie bli innført
Frekvens er viktig
Hevold Shipping
Sea Runner AS
LogCon AS
17
Sluttrapport Drammen havn
4.12 Kongsberg Maritime
Person intervjuet :
Lorents Sæterlid
Morten Helgesen
Stilling:
Manager Forwarding and Packing
Warehousing Manager
Resyme










Benytter i dag Wilson som speditør utgående. De tar alt inn til Oslo for lasting og sikring
Innenriks benyttes Bring
Express benytter DHL og Air and Road på Torp
Har totalt mellom 50 000 og 55 000 forsendelser pr år.
Er etablert på fire steder
 Kongsberg
 Trondheim
 2 steder i Horten
Samlaster fra alle disse stedene i en utgående enhet / container
Rask fremføring og frekvens på anløpende er avgjørende for valg av transportløsning
Kongsberg Maritime leverer til Skipsverft og Riggverft
Forventer økning til Spania. Dette spesielt grunnet rep og vedlikeholds markedet
Opptatt av påslagene i havnene (speditørens påslag) som kan bety store kostnadsøkninger.
KONGSBERG GRUPPEN
LogCon AS
18
Sluttrapport Drammen havn
4.13 Kongsberg Esco
Person intervjuet :
Frode Løver
Berit Noreng
Stilling:
CFO
Transportkoordinator
Resyme








I dag kjøper Esco inn 100 til 120 containere fra Asia.
Av disse er 10 -12 40 fotere resterende er 20 fotere.
Fra Riga mottar Esco 12 til 15 tonn 2 til 3 ganger pr måned.
Kan endres med god planlegging til en gang pr måned.
Avtalte at Tschudi tar kontakt med Esco for å opprette kontakt for å se på muligheter.
Dette gjelder også eksport til Finland.
I løpet av det neste året vil det bli store endringer i innkjøpsmønstret. Fabrikken Esco hadde
på Sperre ble nedlagt til nyttår. Dette vil nå bli produsert i utlandet (Riga , Sverige og
Danmark i tillegg til Asia.
Esco benytter i dag ATS Cargo Kongsberg som hus transportør / speditør.
Fleksibiliteten / frekvensen inn fra Rotterdam er viktig slik at eventuelle forsinkelser inn ikke
står en uke på vent.
En avgang i uken er i minste laget, bør minimum ligge på to ankomster pr uke.
I dag kommer volumene inn via Oslo. Esco ser store fordeler med å få dette via Drammen.
Ramberg vil gi tilbud på lagring av råvarer og daglig overføring.
Benytter i dag sidelaster på all inngående containertrafikk
KONGSBERG ESCO AS
LogCon AS
19
Sluttrapport Drammen havn
4.14 Dresser Rand
Person intervjuet : Nathalie Lithaug Høibyhangen
Jarl Andre Møller
Thor Olsen
Stilling:
Logistics Co-ordinator
Project execution supervisor
Production manager
Resyme










Er i dag etablert i Kongsberg og på Slippen i Drammen
Har i perioder plassmangel
Kaia på Slippen er ikke god nok for de største kolliene de har på opptil 210 tonn.
Mulighet for å leie lager periodisk på Holmen er ønskelig. Traverskran med kapasitet til å
løfte inntil 60 tonn.
Kostnader for å transportere 210 tonns kolli fra Slippen til Tangen ligger på opptil
180 000 kr.
Får 60 tonns generatorer inn fra Sverige med bil. Kommer inn via Svinesund Moss / Horten
og E 18 til Drammen .
Selger fritt levert kai.
Det fremkom mange tekniske spørsmål som jeg ikke kunne besvare. Et nytt møte med dere
er nødvendig ( Vannveien fra Slippen til Holmen / Kapasitet på kranene osv.)
Selskapet er amerikansk eiet noe som betyr at de først får føre inntekten av et salg når
varene har forlatt eget område. (kjøres de til Holmen kan de fakturere)
DRESSER RAND AS
LogCon AS
20
Sluttrapport Drammen havn
4.15 NDI . Noresund
LogCon AS
21
Sluttrapport Drammen havn
4.16 Kongsberg Automotiv
Person intervjuet :
Aina Kjole Almli
Stilling:
Logistics Co-ordinator
Resyme









Har strenge krav til levering på tid (Klokkeslettleveringer)
Grunnet dagens kundekontrakter krever logistikk og produksjonsløsningene stor grad av
fleksibilitet
Ny fabrikk etableres i Kina
I dag sendes 1 til 2 fulle containere hver 14 dag til Brasil
Kunden selger alle sine varer ex Works
Får i dag mesteparten av råvarene fra Tyskland Roterback. Rome Maier er transportør
Alle innkjøpsavtaler gjøres fra Polen hvor innkjøpsorganisasjonen sitter. Sitter i disse dager å
jobber med nye transportavtaler.
Inn i fremtiden kan det bli behov for mellomlagring
Har i dag tre fabrikker i Norge
 Rollag
 Hvittingfoss
 Raufoss
KONGSBERG AUTOMOTIV AS
LogCon AS
22
Sluttrapport Drammen havn
4.17 FMC
Person intervjuet :
Line Vrenne
Stilling:
Manager Transport, Customs & Excise
Resyme
 Benytter i dag Larvik som eksport havn.
 Leier lager / kontorplass av Arbo Høeg / Greencarrier
laster containere
Kontorene er utstyrt med FMC sitt nettverk
Mottar gods fra underleverandører i Vestfold og Grenlandsområdet
Testområde i Larvik og Horten
 Benytter Kuehne & Nagel på all inngående trafikk. Utgående Agility
 Største prosjekter fremover er til Vest Afrika
 Ønsker ikke omlasting. Trekker direktebåter inn fra Aberdeen og Antwerpen
 FMC forsøker å selge DAP og kjøpe EX Works
 Seilingstiden inn til Drammen kontra Larvik er fordyrende og begrensende
 Enkelte underleverandører flytter ut til Polen
 Frekvens / transporttider er førende for valg av transportmåte
 Ønsker langsiktig samarbeid med underleverandører
 Speditør / Transportør bestemmer transportvei
 Ventetid på lasting av utgående skip forekommer ikke i Larvik
 For å få prosjekter i Afrika må FMC etablere arbeidsplasser i mottaker landet
FMC KONGSBERG SUBSEA AS
LogCon AS
23
Sluttrapport Drammen havn
4.18 Orica Norway AS
Person intervjuet :
Kyrre Westerheim
Stilling:
Transportansvarlig Norge
Resyme










Orica Norway het tidligere Dyno Industrier.
Transportbehovet er ca. 310 trailere ( a 16 tonn) inn fra Tyskland pr. år.
Benytter i dag bil grunnet begrensningene over havnen på 5 tonn pr anløp fareklasse 1.1
Store prosjekter kjøres direkte fra Gytorp i Sverige
Finland og Baltikum kan være interessant å se på med en båt løsning. Fareklasse 5.1
o Tschudi Line har kontaktet Kyrre om dette.
Orica har forlenget sin transportavtale med Bring med ytterligere 5 år
Norges avdelingen har ansvar for Island og Færøyene i tillegg til Norge
Orica hadde gjerne benyttet båt i større utstrekning men begrensningene på håndtering av
farliggods klasse 1.1 stopper dette
Sett fra et sikkerhetsperspektiv må det være en langt høyere risiko å ha 310 vogntog
kjørende på norske veier fulle av sprengstoff klasse 1.1 enn å benytte båt og få disse store
volumene vekk fra et allerede overbelastet veinett.
Kyrre ønsker å bli holdt underrettet om hva som skjer på Havna.
ORICA NORWAY AS
LogCon AS
24
Sluttrapport Drammen havn
4.19 Erling Sande
Person intervjuet :
John Sørsdahl
Stilling: Økonomi og transportansvarlig
Resyme












Erling Sande er hoved importør av Suzuki båtmotorer, mopeder og motorsykler
Snøscootere, ATV og tilbehør er også betydelige produkter for Erling Sande
Importerer fra
o Japan
o Kina
o Thailand
o Østerrike
o Italia
Japan leverer fritt levert øvrige destinasjoner er Erling Sande fraktbetaler
Benytter Hevold Shipping som transportør på inngående volum
Trekkekostnadene fra Oslo er 2 700.- pr container. Tilsvarende fra Drammen er ca. 700
Totalt ankommer 275 containere anlegget i Kobbervikdalen. Alle 40 fotere
For spredning i Norge benytter de Schenker, Express Alta (partilast Nord Norge) og Leif Sand
(partilast Trøndelag)
Erling Sande ser positivt på en løsning for spredning med båt langs kysten
En mulighet for bufferlagring på Drammen havn er ønskelig. Direktefordeling utenom eget
lager er ikke aktuelt
Ser store fordeler med å få all sin inngående last via Drammen kontra via Oslo.
Større fleksibilitet, lavere containerleie og muligheten for bedre styring av inngående last ser
John på som en stor fordel.
LogCon AS
25
Sluttrapport Drammen havn
4.20 Tess AS
Person intervjuet :
Øyvind Skalstad Larsen
Stilling:
Logistikkdirektør
Resyme








Hadde samtaler med logistikkdirektør Øyvind Skalstad Larsen
Han kunne ikke uttale seg på vegne av Tess før Jølberg hadde godkjent notatet.
Drammen havn vil derfor motta et skriftlig notat på bakgrunn av mitt møte.
På dropbox har jeg lastet opp Øyvinds mer personlige meninger fra tiden i Europris
Tess / Jølbergs mening er at Drammen må gjøres så attraktiv å bo i at de beste talentene
ønsker å bosette seg her.
Holmen er indrefilen i en slik tankegang
NB Vi må avvente offisielt notat !
Se egen PPT liggende på Dropbox
Utklipp fra Øyvind’s Europris presentasjon
Konfrontere de ”brutale fakta”
Hvordan kan vi bli best? Hva må vi endre?
Verdier
(allmenngyldige
verdier)
Visjon
Strategi og
handlingsplaner
Kompetanse
og ferdigheter
Ressurser og
kapasitet
Måling,
oppfølging og
belønning
Organisasjon
Manglende støtte/
oppslutning
Forvirring
Feil start
Usikkerhet og
stress
Frustrasjon
Gradvis eller
tilfeldig endring
Manglende
koordinering
Suksess !
33
LogCon AS
26
Sluttrapport Drammen havn
4.21 Vektura / Arcus
Person intervjuet :
Janne Jensrud
Gro Røsdal Johansen
Stilling:
Kategorisjef Innkjøp Arcus
Logistikk Vektura
Resyme












Vektura mottar i dag 11 – 1200 45 fots containere via Drammen havn / Tschudi Line
Arcus får alle sine volumer via Oslo
Vektura benytter Marin Express som speditør. Det er disse som velger transportvei
Inngående volum fordeles utover uken basert på ønsker fra Vektura. Alt dette koordineres av
Marin Express
I perioder med streng kulde settes ovner inn i containerne slik at stabil temperatur
opprettholdes. En slik løsning kunne aldri kommet på plass i Oslo
På tross av meget lettomsettelige varer har tyveri frem til nå ikke vært ett problem i
Drammen
Vektura blir ikke belastet container / havneleie den første uken etter ankomst
Har ikke behov for økt frekvens. 1 gang pr uke holder
Arcus får sine varer inngående via Antwerpen og Bremerhaven.
Trekkekostnadene fra Drammen er omtrent det dobbelt av kostnadene fra Oslo havn til
Gjelleråsen som fra Drammen til Gjelleråsen
Arcus får inn ca. 600 containere over Oslo havn. (Mye tankcontainere)
Nytt sentrallager og produksjonsenhet sto ferdig for 3 år siden. Kapasiteten i dette anlegget
er tilstrekkelig for å dekke dagens behov.
Vectura AS
Arcus AS
LogCon AS
27
Sluttrapport Drammen havn
4.22 Loe Betong
Person intervjuet :
Kay Lien
Stilling:
Transportansvarlig
Resyme












En bedrift i sterk vekst
Transporterer det meste på bil dag.
Har 9 trailere gående fast i Østlandsområdet
Vil i løpet av 2014 starte produksjonen av to nye produkter som veier oppimot 35 tonn per
kolli.
I forbindelse med prosjektleveranser vil det bli behov for chartring av små båter. Partier på
ca 500 til 600 tonn.
Loe sliter med manglende plass i dag. Alternativet kan være å flytte noen produkter til havna
for mellomlagring
Loe selger sine produkter FOB
Har eget støtlager i Trondheim
Får noe volum inn fra Tyskland
Kjøper stål av Celsa som ligger på Storo i Oslo. Disse søker nye lokaler i flg. Kay
Lars Loe kom inn i møte å fortalte at han ikke var veldig fornøyd med Drammen havn. I flg
Kay hadde dette sin opprinnelse i noen elementtransporter.
Se egen PPT liggende på Dropbox
LOE BETONG AS
LogCon AS
28
Sluttrapport Drammen havn
4.23 Aker Solutions
Person intervjuet : Trond Johannesen
Ivar Bekker
Stilling : Logistikkansvarlig
Transport nasjonalt
Resyme










Sett fra et logistisk syn er det å lage en integrert løsning på Holmen helt rett
For Aker er veiforbindelsen fra Tranby ned til Holmen meget viktig. I dag er det
begrensninger på størrelse ( 7 meter høyde er maksimal høyde i dag)
Testing foregår i dag i Stokke og Horten. Er ønskelig å se på om dette kunne bli foretatt i
Drammen i stede. Normalt er dette kolli på opptil 70 tonn som settes sammen til enheter på
opptil 200 tonn. Det som testes er at alle elementer passer sammen.
Tåler kai i Drammen 200 tonns trykk ?
Alt med bredde over 4 meter sendes med båt
I prinsippet produseres alt etter just in time prinsippet. Men det viser seg at det oftere og
oftere blir ferdigprodukter som må lagres. En lagringsløsning på havna kan være ønskelig i
perioder
De største leverandørene til Aker Solutions ligger i Polen og Baltikum
Benytter i dag Bring, K&N og Agility som transportleverandører
Mottar i dag ca. 40 inngående forsendelser pr dag. Mest bil og noe fly
Forslag fra Trond, Fremtidig lagringsmåte for containere.
AKER SOLUTIONS AS
LogCon AS
29
Sluttrapport Drammen havn
4.24 Contera
Person intervjuet :
Per Kristian Teie
Stilling:
Adm.dir
Resyme





Er grossisten / eierselskapet til kjeden Right Price Tiles
Har i dag lager i Larvik. Avtalen løper i ytterligere 2 år
Har i dag 11 butikker, planlegger å øke dette til 17 butikker
Har også rettighetene for salg i Sverige av samme produkter
Importerer i dag ca. 700 inngående containere. Av disse er 60 stykk 40 fot øvrige er 20 fot.
Vekt pr container ca. 27 tonn
 Lagrer i dag i snitt 5 – 6000 paller. Forventer å øke dette til 8 000 paller
 Kommer til å øke produktspekteret med laminat og parkettgulv
 Disse volumene kommer til å komme fra
Baltikum
Tyskland (Største volumet kommer herfra)
Asia
 Flisvolumene kommer i hovedsak fra
Asia
 En utvikling i Drammen med et komplett logistiskknutepunkt på havna gjør Drammen mer
attraktiv (Lager, bil, båt og bane)
 Selskapet ble etablert i Oslo grunnet lite attraktive kontorer for bedrifter i vekst i Drammen
 Ønsker oppdatering på hva som skjer på havna
CONTERA AS
LogCon AS
30
Sluttrapport Drammen havn
4.25 Miele
Person intervjuet :
Thor A Hermansen
Stilling:
Lager og Transportansvarlig
Resyme











Miele anser Drammen som et godsknutepunkt og et godt alternativ til Oslo
Drammen havn fremstår som miljøbevisste og tenker til Drammen bys beste
Ingen vil ha containerhavn, snu tanken til å finne ut hvordan dette kan gjøres med minst
mulig sjenanse for befolkningen rundt havnen
Elkjøp og Expert, Nordiske volumer forhandles i Norge. Men leveres direkte utenom lageret i
Norge.
Thor ønsker en oppgradering av dagens lager. Er klar over at dagens dårlige standard også
gjenspeiler prisen de betaler.
Alt på en flate med ramper er fremtidig ønske i tillegg til stabil varme inne i lagret
Er veldig godt fornøyd med Greencarrier
Miele Tyskland betaler frakten til lager Norge.
Det er ønske med bedret frekvens. I dag kommer det 2 biler i tillegg til 4- 5 containere pr uke
Feederløsningen fra Rotterdam var ikke avgjørende for valg av Drammen som lagringssted
Mieles lager i Sverige ligger i Eskilstuna.
MIELE AS
LogCon AS
31
Sluttrapport Drammen havn
4.26 Bama
Person intervjuet :
Arve Aspelid
Graham Jones
Stilling:
Logistikkdirektør
Transport Coordinator
Resyme
 Mottar 4900 high cube 40 forts containere pr år
 I tillegg kommer det daglige biler fra kontinentet.
 Bama har avtalt med Tschudi Line en prøveordning frem til sommeren med å sende en av
ukens 6 avganger med båt.
 Dersom dette er vellykket vil de se på en utvidelse av prøveperioden.
 Frekvens er avgjørende. Utøkes feedertrafikken til 2 ukentlige ankomster vil dette bedre
situasjonen radikalt men ønskelig er 3 ukentlige anløp.
 I tillegg til Rotterdam får Bama også varer inn over Antwerpen og Hamburg.
 En løsning i Drammen med fri bryggeleie og strøm vil gi økt konkurransekraften til Drammen.
 Kombinasjonen båt-bane kan værer en mulig løsning for Bama, men de var usikker på om
volumene ble store nok, fordi det meste vil uansett gå via lagret i Oslo.
 Alle transporter foretas med reefercontainere.
 Planen til Bama er å fortsette å drifte huben i Oslo.
 Ny hub / lager er under bygging i Oslo.
 En løsning med tog til Stavanger, Bergen, Åndalsnes, Trondheim, Bodø og Narvik må ha
gensett (strøm) slik at aggregatene kan benytte denne strømmen.
 En løsning med hurtigferje ville gitt nye muligheter for økt aktivitet.
BAMA AS
LogCon AS
32
Sluttrapport Drammen havn
4.27 Kongsberg Defens and Airospace /Kongsberg Gruppen
Person intervjuet :
Johnny Løcka
Stilling:
Executive Vice President
Resyme









Speditøren som vinner kontrakten med Kongsberg Gruppen bestemmer transportveien
RFQ sendes ut annet hvert år. Basert på kvalitet og pris velges leverandør for to og to år av
gangen.
I dag går mye via Horten og fly via Gardermoen
Løcka mener det er en skuffelse for hele regionen at ikke Drammen havn er det naturlige
knutepunkt for all sjøaktivitet fra Kongsberg industrien
Veisystemene må bedres slik at enklere adkomst bedre konkurransekraften til Drammen
havn
Johnny Løcka er talsperson for industrien på Kongsberg for vei og bane spørsmål.
Det jobbes mye inn mot Buskerudbyen for å oppnå resultater
På Kongsberg Næringspark er det fire store og ca. 40 små bedrifter etablert.
FMC
Kongsberg Gruppen
GKN – Flydeler (Engelsk eiet)
Dresser Rand ( Amerikansk eiet)
Løcka ser positivt på et samarbeid for å bedre veiforbindelsen slik at Drammen blir det
naturlige logistikk knutepunktet det bør være
LogCon AS
33
Sluttrapport Drammen havn
4.28 Møller Bil
Person intervjuet :
Stein Are Olsen
Tore B Eggen
Stilling:
Direktør
Daglig leder
 Totalt håndteres 45 000 biler over anlegget på Oslo havn
 Av disse klargjøres 26 000 biler i samme anlegg
 10 000 nyttekjøretøyer ombygges også i samme anlegg
 Parkeringsarealer
65 000 m2 biloppstillingsareal
8 000 m2 verksted
3 000 biler lagret i snitt
1 600 innendørs
1 400 utendørs
 Fremtidige behov
80 – 100 000 m2 parkeringsareal ( Parkeringsareal til ca. 5 000 biler)
10 – 12 000 m2 verkstedareal (Takhøyde ca. 6 meter)
 30 % av alle bilene som ankommer Oslo kjøres med bil til Drammen for å sendes med tog
 Plan I : Er å arbeide sammen med Oslo havn for å se på mulighetene for å finne en god nok
løsning i Oslo. Gjenbruk av dagens arealer pluss vekst på Ormsund (Fra 2016)
 Alle biler transporteres ut fra Bremerhaven. Mulighet for et støtlager her vurderes også
 Byggene på Oslo havn er fra 1968. Kan Drammen finne nye arealer / bygge nytt er Møller
interessert i videre dialog før en eventuell forlengelse i Oslo bestemmes 100 %
 Arealene i Oslo leies. Møller eier innredningen
Møller Gruppen AS
Møller Bil AS
LogCon AS
34
Sluttrapport Drammen havn
4.29 Nor Lines AS
Person intervjuet :
Geir Svendsen
Stilling:
Vice adm. direktør
Resyme









Knapphet på tid og omsetning per anløp er største utfordring for å få regulære anløp i
Drammen
Nor Lines vurderer å kutte Oslo. Det oppnås en besparelse på ett døgn dersom Oslo fjorden
droppes.
Europris er Nor Lines største kunde
Normalt bør et ekstra anløp gi en fraktomsetning på 50 000.- Dette forutsetter at anløpet
ligger i seilingsleden. Skal skipet inn til Drammen bør fraktomsetningen pr anløp ligge på ca.
100 000.Nor Lines har tegnet en stor kontrakt med Ruukki konsernet som betyr at de vil øke
avgangen fra Finland / Baltikum til Norge / Danmark fra 1 gang hver 14 dag til fast ukentlig
avgang. (Avtalen gjelder gods til Danmark)
Morten Trolsrud er ansatt som leder for Nor Lines i Drammen.
En etablering i egne lokaler er ønskelig. I en slik etablering bør sjø, bil og bane kunne
opereres.
Det er ingen umiddelbare planer om regulære sjøanløp i Drammen
Geir Svendsen mener det er et stort godsgrunnlag i Drammensområdet men er usikker på
hvilken vei de velger. Ny direktør er på plass i Nor Lines fra mars i år.
LogCon AS
35
Sluttrapport Drammen havn
4.30 Validus / Vita
Person intervjuet :
Vidar Solberg
Stilling:
Logistikkansvarlig
 Selskapet er solgt.
60 % FSN Capital ( Private equity )
40 % Norges gruppen
 Selskapet er i ferd med å deles opp i to egne enheter
Vita
Validus Engros
 Vidar tror dagens eier kommer til å selge ut Validus Engros
 Selskapet har en leiekontrakt på anlegget i Mjøndalen på ytterligere 9 år.
 Det aller meste av alle varer kommer fra Norske importører. De importerer lite selv
Loreal som er største leverandør leverer direkte fra sitt lager i Danmark
 Benytter i dag Tollpost som transportør. De kjører alt via huben i Oslo. Drammens
terminalen er ikke involvert
 Vidar var usikker på hva som blir utviklingen videre i Mjøndalen nå som Terje Stykket er
borte fra eiersiden.
 Private equity eier er kortsiktige og ønsker å hente ut maksimal fortjeneste raskest mulig
LogCon AS
36
Sluttrapport Drammen havn
4.31 Dalema
Person intervjuet :
Arnstein Skretting
Stilling:
Logistikkansvarlig
 Lagerlokasjoner
Jevnaker 30 000 m2 ( Gamle Noremabygget)
Hensmoen Hønefoss 20 000 m2 ( Gamle Constractorbygget)
Bryne ca. 15 000 m2. Legges ned og flyttes til Hensmoen
 Importland
Kina , Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam og India. ( 95 % av alt volum)
Baltikum
 Mottar mellom 2 000 og 2 500 TEU’s pr år
 Benytter i dag SeaRunner og K&N. Ønsker å benytte to for å sikre kapasitet og konkurranse
 Trekking fra Oslo kai til Hensmoen og Jevnaker er egen avtale
 Speditør velger rederi og transportvei. I dag mye via Hamburg
 Norge : Rutekjøring i Sør Norge. Nord Norge via Larvik og Nor Lines. Stykkgods Post Nord
 Arnstein er meget missfornøyd med Oslo havn. Oppfatter at Oslo havn er lite fleksible. Det er
ønskelig med følgende
Fri bryggeleie første uken
Kapasitet til å laste uten ventetid og utenom ordinær arbeidstid
Flere feeder løsninger enn bare Tschudi Line
 Arnstein ønsker ikke møte med Drammen havn før det forefinnes et alternativ til Tschudi
Line.
LogCon AS
37
Sluttrapport Drammen havn
4.32 Varner Gruppen
Person intervjuet :











Anders Eriksson
Stilling:
Logistikkansvarlig
Samler all sin aktivitet i nytt sentrallager i Västerås utenfor Göteborg
 Har kjøpt 115 mål tomt
 Skal bygge lager / logistikksenter på 50 000 kvm
Hvorfor Sverige
Ca 30 % billigere enn i Norge
God tilgang på stabil arbeidskraft
Gode utgående transportløsninger til Europa
Tollmessig fordel å ligge innenfor EU for alle områder utenom Norge
Sentralisert løsning gir mulighet for vekst i tillegg til reduksjon av kapitalbindingen
For spredning i Norge har de valgt Schenker som totalleverandør
Negativt med etableringen er utfordringene i Göteborg havn
Lite fleksibilitet
Vanskelig å få gjennom endringer
vilje fra fagforeningen til å finne de beste løsningene ( litt mafia tilstander i flg.
Kunden)
Anlegget blir fullautomatisert, Swisslog er valgt som leverandør
Oppstart gradvis fra 2017
Dressmann AS
LogCon AS
38
Sluttrapport Drammen havn
4.33 Takeda Nycomed
Person intervjuet :
Stilling:
Logistikkdirektør





Benytter Drammen i dag på noen inngående råvarer (Tschudi Line)
Totalt volum inn per år 28 000 paller
Totalt volum utgående per år 15 000 paller
Hoveddelen av alle transporter foregår med bil
Kjøper de fleste av sine råvarer ex work men virket ikke som om det har den største fokusen
på kostnader
 Salger mye fritt levert, samme her lite fokus på kostnader
 Ny innkjøper er ansatt som skal se på alle transportavtaler
 Får i dag mye emballasje inngående som de kunne tenke seg en mellomlagring på. I dag
kommer dette i fulle biler, men det har foregått diskusjoner med leverandør om å
mellomlagre dette for så å levere dette i mindre partier.
 Fokus er på sikkerhet ( GSD godkjenning kreves av transportørene)
 Er godt fornøyd med dagens båtløsning over Drammen
Tablettene kan ryke dersom de utsettes for slag. Fly ønskes ikke benyttet grunnet dette.
LogCon AS
39
Sluttrapport Drammen havn
4.34 Spenncon
Person intervjuet : Ole Gamkinn
















Stilling:
Ansvar transport og montasje Norge
Spenncon har 6 fabrikker i Norge hvor størsteparten av deres volumer produseres i Norge
Import fra Baltikum
Riga. Kommer i dag med bil via Stockholm. Kjente ikke til Tschudi Line
Utstyr kan flyttes mellom fabrikkene for å redusere transportkostnadene. Er ikke ønskelig da
de kan se fordelen i en spesialisering
Konsernet som Spenncon tilhører har 120 fabrikker spredd utover Europa
Norge må konkurrere med øvrige produksjonsenheter
Har tidligere sett på togløsninger i Norge, med dette har ikke vært økonomisk mulig
Benytter i dag ikke speditør men går rett på transportørene
 Bring i Bergen
 Bolkan Trans Hønefoss for nærområde pluss Trøndelag
 K. Lode i Haugesund
 Hjørungavåg Transport
 SST . Hamar
Ole opplyste at kostnaden for å bygge et parkeringshus var 10 % av normal bygge kostnad
Ser for seg en mulighet for å sende tunnelføringer ut fra Drammen
Stort sett alt som lages er laget på mål (Eget per prosjekt / Jobber mye sammen med Ruukki)
Transport inn fra Baltikum til Drammen vil bli vurdert
Ønsker å bli holdt informert om hva som skjer i Drammen
Ole kunne fortelle at prisen på tømmer hadde økt fra 175 til 225 kr pr m3 etter at Follum og
Tofte hadde blitt nedlagt
Kran på hjul er en ideell håndteringsmåte for Spenncon sine produkter
Møte mellom Spenncon og Drammen havn er avtalt og avholdt
LogCon AS
40
Sluttrapport Drammen havn
4.35 Solis / Bonaventura
Person intervjuet :
Asbjørn Huus
Stilling:
CEO
 Har i dag tre selskaper i konsernet
 Benytter tre eksterne leverandører for å løse sin lagerlogistikk
Validus drifter parfyme / små produktene
Bring Warehousing avd. Trollåsen drifter frisørdelen av virksomheten
Jensen & CO drifter dagligvaredelen (Bonaventura Sales)
 Fremtidig ønske er en leverandør for alle tre selskaper slik at bedre synergier kan oppnås
Arealbehov ca 6 000 m2.
 Kjøper alle inngående varer fritt levert
 Selger alle sine varer fritt levert utenom dagligvare som er EX-Work
 Konsernledelsen er alle tidligere Midelfart & Co ansatte.
 Vurderer å se på en 4 –pl. Løsning men er usikker på om dette er riktige veien å gå
LogCon AS
41
Sluttrapport Drammen havn
5 Forslag til aktiviteter Fase II
Prosjekt I
Målrette et eget prosjekt som intensiverer jakten på økt anløpsfrekvens fra kontinentet,
kombinert med tett dialog med noen utvalgte transportkjøpere og utøvere
Team Line
Unifeeder
Hevold Shipping / Sea Runner
Erling Sande AS
Dalema AS
Bama
Arcus
Kid Interiør
Bring Warehousing ( Trekkeavdeling)
Prosjekt II
Lage en utreding rundt speditørmarkedet.
Formål å finne ut hvilke selskaper som driver utviklingen i markedet.
Hva som skal til for at disse etablerer seg i Drammen
Hvordan disse selskapene rekrutterer sine beste medarbeider
Kan Drammen havn i samarbeid med speditøren bidra med utviklingsmuligheter for
de beste talentene
Hvilke Insitamentsordninger kan fremme ønsket utvikling for Drammen havn og
næringslivet i området.
LogCon AS
42