Tabeller for pensjon/avgift

IB 744ny, sist revidert 19. mai 2013
TABELLAR FOR UTREKNING AV PENSJON OG PREMIE SOM KAN BETALAST TILBAKE
1.Auka pensjonssatsar frå 1. mai 2013
Frå 1.5.2013 auka grunnbeløpet (G) i folketrygda til kr 85 245 og frå same dato gjeld nye satsar for utrekning av sjømannspensjon og pensjonspremie som kan betalast tilbake.
1. Vilkåra for ytingane
Informasjon om vilkåra for å få sjømannspensjon eller for å få tilbakebetalt pensjonspremien finn du på
Internettsidene våre, www.pts.no. På desse sidene finn du òg meir detaljert informasjon, mellom anna
ein særskild pensjonskalkulator. Som hovudregel må du ha minst 150 pensjonsgjevande fartsmånader
for å få sjømannspensjon. Dersom du ikkje fyller dette vilkåret, men har betalt premie for minst 36 pensjonsgjevande fartsmånader, kan du i staden få pensjonspremien betalt tilbake. Men dersom du får full
uførepensjon etter reglane i folketrygda, eller du har teke ut full avtalefesta pensjon, får du ikkje sjømannspensjon og du får heller ikkje tilbakebetalt pensjonspremien.
:
2. Tabell for utrekning av ordinær sjømannspensjon 60-67 år (sjå baksida)
Ver merksam på at du kan få sjømannspensjon for maksimalt 360 fartsmånader. Har du opptent lengre
fartstid, vert pensjonen rekna på grunnlag av dei månadene som gjev høgast pensjon. Pensjonen aukar
med 10 % for kvart barn under 18 år som du forsørgjer. Dersom du har opptent minst 36 pensjonsgjevande fartsmånader dei siste 5 åra før du tek ut pensjon, eller før oppnådd pensjonsalder, kan du på
visse vilkår få eit pensjonstillegg som er inntektsprøva. Tillegget utgjer 11 % for pensjonistar som er
fødde i åra 1952-1954. Tillegget vert lågare for seinare årskull.
Når du bruker tabellen kan det verte aktuelt å leggje saman fleire beløp, avhengig av talet på fartsmånader
og stilling som underordna/overordna, sjå dømet under tabellen.
3. Tabellen for premiebeløp som kan betalast tilbake (sjå baksida)
Av tabellen går det fram kva for beløp som kan betalast tilbake av innbetalt premie etter ulike tal på
fartsmånader som underordna og overordna. Ver merksam på vilkåra i lova for tilbakebetalinga, mellom
anna det vilkåret som seier at arbeidstakaren må ha nådd pensjonsalderen og ha betalt avgift for minst 36
pensjonsgjevande fartsmånader. Dersom du har mange nok fartsmånader for rett til pensjon, eller dersom du ved oppnådd pensjonsalder har fulle ytingar som ufør etter reglane i folketrygda, eller du har teke
ut full avtalefesta pensjon, kan du ikkje krevja premien tilbake.
Når du bruker tabellen kan det verte aktuelt å leggje saman fleire beløp, avhengig av talet på fartsmånader
og stilling som underordna/overordna, sjå dømet under tabellen.
Geir Bø
direktør
Bodil Johannessen
avdelingsleiar, Pensjon og rettigheter
IB 744ny av 19.05.2013
satsar frå 1.5.2013
2. Tabell for utrekning av ordinær sjømannspensjon 60-67 år - kr pr. år
Tal
fartsmd.
Underordna
før 1.5.93 etter 30.4.93
1
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
180
210
240
270
300
330
360
554
2 771
5 541
11 082
16 623
22 164
27 705
33 246
38 787
44 328
49 869
55 410
66 492
83 115
99 738
116 361
132 984
149 607
166 230
182 853
199 476
648
3 239
6 479
12 957
19 436
25 915
32 394
38 872
45 351
51 830
58 308
64 787
77 744
97 181
116 617
136 053
155 489
174 925
194 361
213 797
233 233
Overordna
3. Tabell for premiebeløp som kan betalast
tilbake som eit eingongsbeløp - i kroner
Tal
fartsmd.
776
3 879
7 757
15 515
23 272
31 029
38 787
46 544
54 301
62 058
69 816
77 573
93 088
116 360
139 631
162 903
186 175
209 447
232 719
255 991
279 263
Underordna
før 1.5.93 etter 30.4.93
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
149
369
739
1 108
1 478
1 847
2 216
2 586
2 955
3 325
3 694
7 388
11 082
14 776
18 470
22 164
25 858
29 552
33 246
36 940
40 634
55 041
432
864
1 296
1 728
2 160
2 591
3 023
3 455
3 887
4 319
8 638
12 957
17 277
21 596
25 915
30 234
34 553
38 872
43 191
47 510
64 355
Døme UTREKNING AV PENSJON:
Døme TILBAKEBETALING av PREMIE:
Sjømann født i 1953 har opptent i alt 370 månader,
av desse 330 månader som overordna, 10 månader
som underordna etter 30.4.93 og 30 månader som
underordna før 1.5.93. Han forsørgjer 2 barn under
18 år. Han har dei siste 5 åra opptent meir enn 36
månader og har ikkje lenger pensjonsgjevande
inntekt. Han fyller difor vilkåra for pensjonstillegg
ved oppnådd pensjonsalder i 2013.
30
12
330 fartsmånader som overordna
kr
10 fartsmånader som underordna etter 30.4.93 ”
20 fartsmånader som underordna før 1.5.93
”
255 991
6 479
11 082
Heil pensjon for 360 fartsmånader
Barnetillegg for 2 barn (20 % av 273 552)
”
”
273 552
54 710
Heil pensjon med barnetillegg
Pensjonstillegg (11 % av 328 262)
”
”
328 262
36 109
Heil pensjon med barnetillegg og
pensjonstillegg
”
364 371
}} Postboks 8143 Dep,
N-0033 Oslo
++ Nedre Vollgt. 11, Oslo
(+47) 22 35 89 00
Fax: (+47) 22 35 89 99
Overordna
517
1 034
1 551
2 069
2 586
3 103
3 620
4 137
4 654
5 172
10 343
15 515
20 686
25 858
31 029
36 201
41 372
46 544
51 715
56 887
77 056
Sjømann som har opptent i alt 102 måneder, av desse
md. som underordna før 5/93
md. som underordna etter 4/93
(kr 4 319 + kr 864)
60 md. som overordna
Sum som betalast tilbake
kr
”
11 082
5 183
”
”
31 029
47 294
Har sjømannen 50 % uførepensjon fra folketrygda er
summen kr 23 647.
[email protected]
www.pts.no
Organisasjonsnummer: 940 415 683