Budstikka 27.10.2010

4
NYHET
Onsdag 27. oktober 2010
Se flere nyheter på
www.budstikka.no
nyyhet
tips[email protected]
Vil ha cricketbane
Leder av Pakistansk kultur og familieforening,
Mohammad Asghar, har henvendt seg til Asker
kommune i håp om at det kan bli anlagt en
bane for cricketspill et sted i Asker. «Det er flere
lag for barn og unge i Asker, men det er
mange som ikke får deltatt på grunn av at foreldre ikke har tid til å kjøre dem til banene på
Ekeberg og Stovner» skriver Asghar i en e-post
til ordfører Lene Conradi. Hun har sendt e-posten videre til idrettsavdelingen, som behandler
saken videre.
Skinner i byråkrat
I toppen. Over 90
prosent av landets
kommuner bruker mer
ressurser på
administrasjon enn
Asker og Bærum.
Det viser en analyse gjort av
Lysaker-selskapet NyAnalyse
AS. De har sett på fem nøkkeltall knyttet til utgifter til
administrasjon, fellesutgifter
og politisk styring.
– Asker er spesielt flinke av de
to, og scorer bedre enn Bærum
på fire av de fem hovedindikatorene vi har brukt i analysen, sier
sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse.
Asker er på 12. plass blant landets kommuner i analysen.
– Samtidig er det relativt små
forskjeller, så begge kommunene
gjør det godt, konstaterer Bærums
Verk-mannen.
Bærum ligger på 28. plass av
de 428 kommunene som er med
i undersøkelsen.
– Det kan være at Bærum, på
grunn av størrelsen, får flere storbyutfordringer enn Asker, sier
han.
– Er effektive
I 6. etasje i rådhuset i Asker er
rådmannen og hans ledergruppe
godt fornøyd med resultatet fra
undersøkelsen.
– Asker er landets 11. største
kommune, og det gir stordriftsfordeler. Undersøkelsen bekrefter
at store kommuner generelt har
en mer effektiv administrasjon
enn små kommuner. Samtidig
har Asker kommune siden 2005
bevisst gjennomført en effektiviseringspakke til en verdi av rundt
250 millioner kroner. I den sammenheng har vi vært nøye med
å skjerme tjenestetilbudet mest
mulig. Fra rundt 160 administrative ansatte, er antall administrative årsverk redusert med 28 i
perioden, påpeker rådmann Lars
Bjerke.
Han understreker samtidig
sterkt at en kommune ikke kan
klare seg helt uten administrasjon.
– En kommune skal sikre styring, kontroll, legge til rette for
demokrati, drive samfunnsutvikling og moderne tjenesteproduksjon. Vi har et budsjett på 3
milliarder kroner, så det er klart at
TOPPENE FORNØYDE: Her er ledergruppen i Asker kommune. Fra venstre: Ragnar Sand Fuglum, Randi Sandlie, Aud Hansen, Jostein Bø, Jo Fiske, Tuss Benum og Lars
vi må ha en administrasjon. Slagordet for vår administrasjon er
liten og kompetent, sier han.
Bjerke mener at Asker ligger
hvor de bør ligge - i toppen.
– Det skulle bare mangle om
vi ikke skulle stille høye krav til
oss selv som en kommune med en
ideell størrelse i forhold til effektivitet. Vi skal være en foregangskommune, fastslår han.
Og påpeker at forskning fra
Danmark viser at en ideell størrelse for en kommune er på
mellom 30.000 og 50.000 innbyggere.
– Denne undersøkelsen går rett
inn i den nasjonale debatten om
kommunesammenslåinger. Kommunestrukturen har ikke vært
endret siden 1960-tallet, og det
fører blant annet til at nasjonale
myndigheter ikke får ut effekten
av store nasjonale reformer som
NAV, sier han.
Bjerke legger også til at kommunestrukturen er selve akilleshælen
for den store helsereformen som
skal iverksettes fra 2012.
HAR SETT LYSET: Rådmann Lars Bjerke kan konstatere at det ser lyst ut når
det gjelder administrasjonskostnader.
Han bekrefter også at dette i
neste omgang rammer effektive kommuner som Asker
og Bærum, på grunn av inn-
BAK ANALYSEN: Analytiker Andreas
Ringen og sjeføkonom Terje Strøm
i NyAnalyse.
NYHET
Ingen penger til låvetak
En Skui-mann har søkt landbrukskontoret i Akser og
Bærum om penger fra den såkalte SMIL-ordningen til
å restaurere et låvetak. SMIL er en forkortelse for
«spesielle miljøtiltak i jordbruket». Søknaden ble avslått,
og mannen klaget avgjørelsen inn til Fylkesmannen.
Landbrukskontoret har i sitt svarbrev på Smil-søknaden
oppgitt feil beløp både når det gjelder kostnadsoverslag
og omsøkt beløp. Fylkesmannen mener imidlertid skrivefeilen ikke har hatt noen betydning for utfallet av søknadsbehandlingen, og overprøvet ikke landbrukskontorets
vurdering.
Onsdag 27. oktober 2010
Pågrepet
med
narkotika
5
Mistanke
om promille
En person ble anmeldt
for mistanke om promillekjøring i forbindelse med
en trafikkontroll på E18
ved Strand klokken 02.25
natt til tirsdag. I tillegg
ble en person anmeldt
for kjøring uten gyldig
førerkort.
To personer ble
klokken 01.15 natt til
tirsdag pågrepet for
besittelse av narkotika
i Asker. Begge var
i 20-årene og fra
Buskerud.
timåling
fakta
Analysen
■ Analysen vurderer ikke kvaliteten på tjenestene, men gir en klar indikasjon på
hvilke kommuner som holder byråkratiet nede per innbygger.
■ Vestfold, Akershus og Rogaland har flest kommuner på den øvre delen av listen.
■ Lønnskostnader til administrasjon varierer fra ca. 1.500 kroner årlig per innbygger
hos de 20 beste kommunene, til nær 7.500 kroner hos de 20 nederste kommunene.
Bjerke.
ALLE FOTO: KARL BRAANAAS
tektsutjevning mellom kommunene.
– Vi er altså med på å opprettholde et ikke optimalt system.
Problemet er altså at det ikke
gjøres noe med det som egentlig
er problemet, nemlig kommunestrukturen, sier Bjerke.
– Ingen fasit
Bærums rådmann mener
at ulik rapportering kan gi
utslag på rangeringen i undersøkelsen.
Marit Langfeldt-Ege påpeker at de
sannsynligvis regnskapsfører poster på administrasjon som egentlig
burde vært ført andre steder.
Store variasjoner
– Dette er eksempelvis kostnader til ikt drift som bør og skal
regnskapsføres på de ulike programområdene. Dette vil påvirke
kommunens adminitrasjonsutgifter. Det ville i tilfelle ha ført til
at vi ville ha kommet høyere opp
på listen. Det er nok store variasjoner i hva som defineres som
administrative kostnader, mener
Langfeldt Ege.
Hun tror også at spesielle
investeringer som blir gjort et
år, for eksempel innen it, vil gi
utslag.
Han er imidlertid usikker på om
Asker har særlig mye å hente på
kommunesammenslåing, fordi
kommunen allerede har en ide-
Kommune
1. Røyken
2. Larvik
3. Tønsberg
4. Karmøy
5. Ski
6. Bergen
7. Nedre Eiker
8. Sandefjord
9. Sandnes
10. Ullensaker
12. Asker
28. Bærum
Adm. utgifter
i % av samlede
utgifter
6,7
9,0
8,2
7,2
4,9
5,4
8,8
6,9
6,5
5,5
9,8
7,5
ell størrelse. Det er imidlertid
selvsagt ingen automatikk i at alle
større kommuner er like effektive.
Skedsmo, som har relativ lik stør-
Årsverk i adm.
i % av samlede
komm. årsverk
7,8
6,8
7,2
11,9
11,8
10,3
11,0
13,0
13,3
13,5
11,8
13,6
Lønn politiker
per innbygger
155
147
129
111
133
116
185
129
137
226
114
147
relse som Asker, ligger på plass
nummer 142.
Nils H. Harnes
[email protected]
Lønn til adm.
per innbygger
1.342
933
1.540
1.335
1.463
1.767
1.401
1.592
1.434
1.441
1.340
1.762
Totalscore
11,7
20,5
24,5
28,3
29,4
32,4
34,3
37,9
38,0
38,4
40,1
67,6