Oslo Bergen - Opplysningsrådet for veitrafikken

| Nyheter |
6
Rv 7 over Hardangervidda: 484 km
Suverent mest benyttet om
sommeren.
Kjøretid:
Gj.snittsfart:
Høyeste punkt:
Total stigning:
Stengt:
Kolonnekjøring:
6 t og 56 min
69 km/t
1250 moh
5376 m
379 timer/år
575 timer/år
mandag 10. februar 2014
E16 over Filefjell: 518 km
Fv 50 Hol-Aurland:
498 km
Ruten Stortinget har erklært som
hovedvei mellom Oslo og Bergen.
Fjellovergangen som har
minst trafikk.
Kjøretid:
Gj.snittsfart:
Høyeste punkt:
Total stigning:
Stengt:
Kolonnekjøring:
7 t og 3 min
70,6 km/t
1306 moh
Ikke oppgitt
237 timer/år
138 timer/år
Lærdalsøyri
Filefjell
Hemsedalsfjellene
Aurland
Granvin
Kjøretid:
Gj.snittsfart:
Høyeste punkt:
Total stigning:
Stengt:
Kolonnekjøring:
Finse
Rv 52 over Hemsedalsfjellene 498 km
Gol
Hol
Den mest brukte om vinteren.
Blir stadig mer populær.
Nes
Nesbyen
Bergen
Jondal
E134 over
Haukelifjell: 456 km
Kjøretid:
Gj.snittsfart:
Høyeste punkt:
Total stigning:
Stengt:
Kolonnekjøring:
Kjøretid:
Gj.snittsfart:
Høyeste punkt:
Total stigning:
Stengt:
Kolonnekjøring:
6 t og 59 min
71,3 km/t
1137 moh
4876 m
29 timer/år
106 timer/år
Tallene for stenging og kolonnekjøring er gjennomsnittlige,
flere av dem er fra noen år tilbake.
Hardangervidda
Odda
Den mest benyttede fjellovergang øst-vest.
7 t og 10 min
72,3 km/t
1013 moh
5064 m
6 timer/år
26 timer/år
© Aftenposten grafikk
Vikersund
7 t og 15 min
62,9 km/t
1085 moh
Ikke oppgitt
70 timer/år
379 timer/år
Haukelifjell
Oslo
Kongsberg
Notodden
Haugesund
Stortinget sier Filefjell, mens en ny rapport går inn for en annen hovedvei mellom Oslo og Bergen.
— Hemsedalsfjellet er best
veitrafikk
Sveinung Berg Bentzrød
Denne rapporten plasserer
Stortingets foreløpige valg,
E16 over Filefjell, på tredjeplass.
Dette skjer samtidig som Regjeringen starter to utredninger
for å avgjøre hvilken trasé den
skal gå for.
Hva om Norge velger å satse på
ett av dagens fem viktigste veialternativer mellom øst og vest,
hvilken vil gi størst samfunnsøkonomisk bruttogevinst?
Det har Opplysningsrådet for
Veitrafikken (OFV) bedt Oslo Economics å finne ut.
Rapporten, som Aftenposten
har fått eksklusivt, legges frem på
Den nasjonale veikonferansen i
Bergen i dag.
Og vinneren er ...
I dag preges de fem øst-vest alternativene av svingete, til dels smale
veier og kraftige stigninger. Gjennomsnittsfarten ligger på 60–70
km/t. Så hvor vil transportkostna-
m
Vi kan ikke ha
det slik det er i
dag. Bare se på vinterkaoset hvert eneste år.
q
Ketil Solvik-Olsen (Frp),
samferdselsminister
Slik fordeler reisingen seg Fakta
mellom Oslo og Hordaland
Fakta
Prosent
60
Statistikk over fjellet
50
XX
I fjor høst prøvekjørte Aftenpos-
Midt på sommeren går bruk av bil
kraftig opp, flybruk kraftig ned.
Tall fra 2009.
personbiler kjører i gjennomsnitt hver dag over fjellet fra øst
til vest. Ca. 1000 tungtransportbiler.
XX
Over de siste ti år har trafikken
økt noe, men ikke mye. Omtrent
like mange personbiler kjørte
over fjellet i 2003 som i 2012.
XX
Trafikken er mye større i sommer- enn i vintermånedene.
XX
Om sommeren er trafikken på
Rv 7 over Hardangervidda desidert mest populær.
dene bli redusert mest, i et 40-års
perspektiv?
Svaret er ifølge rapporten Rv 52
over Hemsedalsfjellet. Det analyseselskapet kaller «den samfunnsøkonomiske bruttogevinst» vil gi
en gevinst på 31 milliarder kroner.
Men dette krever en innkorting av
veien på 40 km.
På annenplass kommer E134
over Haukelifjell, med en bruttogevinst på 12,5 mrd.
Så følger E16 over Filefjell med
8,7 mrd. og Rv 7 over Hardangervidda med 3,8 mrd.
Rv 50 Hol-Aurland kommer dårligst ut.
Partner Rolf Sverre Asp i Oslo
Economics understreker at «samfunnsøkonomisk bruttogevinst»
ikke er det samme som samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
– Den summen får man først når
man trekker fra utgiftene til utbedringer, sier Asp.
– Dere har ikke sett på kostnader ved å bygge om veiene?
– Nei, sier Asp.
Samtidig sier han at gevinster
rundt bedre konkurransekraft
for bedrifter som frakter varer
øst-vest ikke er tatt med, heller
ikke eventuelle gevinster ved at
de to regionene kommer tettere
på hverandre.
– Det vil være betydelige gevin-
ster som ikke fremkommer av
våre beregninger, sier Asp.
XX
Mellom 3400 og 3500
52 %
40
29 %
28 %
30
20 %
20
10
0
1%
Fly
Bil
Tog
Buss Totalt
på vei
Da vi prøvekjørte
Oslo-Bergen
ten to av strekningene øst-vest.
XX
Effektiv kjøretid Rv7 med retur
via E16 ble over 18 timer, noe
omkjøring på grunn av veiarbeid
inkludert.
XX
Vi skrev også at eksisterende
planer i løpet av ti år
vil redusere reisetiden med
i underkant av 20 minutter
for hvert av alternativene.
Overrasket statsråd
Samferdselsminister Ketil SolvikOlsen er overrasket over at Rv 52
kommer best ut.
– Vi hører mer om andre strekninger, som E134. Men det er viktig
at det dokumenteres lønnsomhet
ved alle fem traseer. Og vi kan ikke
ha det slik det er i dag. Bare se på
vinterkaoset hvert eneste år. Så er
spørsmålet hvilken strekning vi
skal starte på først, og om vi skal ta
én skikkelig eller arbeide på flere
samtidig, sier han.
Solvik-Olsen har nettopp bedt
Veivesenet starte utredningen av
hovedforbindelse øst-vest.
Den skal vise hvilken betydning
og funksjon dagens forbindelser
har og vil ha frem til 2040, og hvordan de kan utvikles.
– Når skal valget tas?
– Det avhenger av hvor tydelige svarene er i utredningen, som
skal komme i høst. Sier alle at svaret her er greit, så kan vi trekke
en konklusjon. Men jeg er redd
det vil være fryktelig mange meninger.
– Vil én strekning øst-vest bli
så mye bedre enn i dag at den
vil kunne ta trafikk fra fly?
– Nei, jeg tror ikke det, sier Solvik-Olsen.
I tillegg til hovedutredningen
har samferdselsministeren gitt
Veivesenet i oppdrag å lage en
egen utredning på Rv 7.
– Må bygge ut fra byene
Næringspolitisk direktør Vilrid
Femoen i OFV mener at den nye
rapporten viser at det bør satses
på én hovedtrasé mellom øst og
vest, ut fra nasjonal transportpolitikk. Og at det bør bygges ut fra
byregionene.
– Beregningene viser at den
samfunnsøkonomiske gevinsten
øker med kortere trasé og bedre
veistandard, og jo høyere trafikk
og tungbil-andel. Vi er overbevist
om at en ny hovedvei mellom øst
og vest også vil være lønnsom for
Norge når man tar med både klimaregnskap og utbyggingskostnader, sier hun.
[email protected]