Naturfag 1.trinn

Naturfag 1.trinn
OMRÅDE
KOMPETANSEMÅL
Forskerspiren Eleven skal kunne stille spørsmål, samtale og
Mangfold i
naturen
filosofere rundt naturopplevelser og menneskets
plass i naturen.
Eleven skal kunne bruke sansene til å utforske
verden i det nære miljøet.
Eleven skal kunne beskrive, illustrere og samtale
om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen.
Eleven skal kunne gjenkjenne faresymbol for
farlige stoffer og for farlig lys.
Eleven skal kunne gjennomføre aktiviteter i
nærområdet for å lære om naturen og samtale om
hvorfor dette er viktig.
Eleven skal kunne bruke observasjoner til å
beskrive kjennetegn ved årstidene og fortelle om
hvordan man i samisk kultur deler inn året.
Eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive noen
plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i
grupper.
Kropp og
helse
Fenomener
og stoffer
Teknologi og
design
Eleven skal kunne sette navn på og beskrive
funksjonen til noen ytre og indre deler av
menneskekroppen.
Eleven skal kunne samtale om grensesetting,
forståelse og respekt for egen og andres kropp.
Eleven skal kunne beskrive og samtale om
sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved
aktiviteter ute og inne.
IUP - MÅL
LOKALE MÅL FOR LØREN SKOLE – UKEPLANMÅL – JEG KAN
Eleven skal kunne samtale rundt naturopplevelser
og menneskets plass i naturen.
-
fortelle om, undre seg over og sammenligne egne opplevelser i naturen
Eleven skal kunne bruke sansene til å utforske
omgivelsene rundt skolen.
Eleven skal kunne illustrere og samtale om egne
observasjoner fra forsøk og fra naturen.
Eleven skal kunne gjenkjenne symbol for
brannfare.
Eleven skal kunne gjennomføre aktiviteter i
nærområdet for å lære om naturen.
-
Eleven skal kunne bruke observasjoner til å
samtale om endringer i naturen i løpet av året.
-
kan noen enkle trafikkregler for gående og kan kjenne igjen noen trafikkskilt i
nærheten av skolen
observere forsøk med f.eks. frysing/tining, surt/søtt, ….
delta i samtale om forsøket og illustrere/ skrive det som framstår som resultatet
regler for brannøvelse på skolen
peke ut symbol for brannfare
bestemme klær som passer til årstid og aktivitet i nærområdet
fortelle om observasjoner som er gjort på uteskole i nærområdet (f.eks. navngi
områder skolen benytter i nærområdet) og skrive og tegne om disse
navnet på årstidene
beskrive minst et kjennetegn ved hver årstid
navnet på månedene, og plassere noen måneder i riktig årstid
observere og beskrive hvilke endringer som skjer i naturen gjennom året
beskrive minst tre dyr som lever i nærmiljøet/Norge og fortelle hva som skjer med
dem om vinteren
gjenkjenne dyrene ut fra bilder
sortere dyrene ut fra egenskaper og roller de spiller i naturen (f.eks. rovdyr,
planteeter)
gjenkjenne en potetplante og en gulrotplante
beskrive likheter og forskjeller på de to plantene
navnet på og plassering av minst fem ytre kroppsdeler (f.eks. hode, arm, bein,
mage, rygg, rumpe osv.)
fortelle hvilke oppgaver muskler og skjelett har i kroppen
samtale om hvorfor og hvordan sette grenser i lek
samtale om at vi kan oppfatte situasjoner ulikt
navnene på de fem sansene og fortelle hva vi bruker dem til
sammenligne ulike overflater og bruke begreper som beskriver hva som gjør dem
forskjellige
ut fra opplevelse fortelle om hvorfor sansene er viktige
forklare begrepene årstid, måned, uke, døgn, eventuelt ved hjelp av illustrasjoner
Eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive likheter
og forskjeller mellom pattedyr i nærområdet.
-
-
Eleven skal kunne plassere og gjengi navnene på
kroppens ytre deler og beskrive hvordan kroppen
beveger seg.
Eleven skal kunne samtale om grensesetting i lek.
Eleven skal kunne samtale om og gjengi navnene
på de fem sansene.
-
Eleven skal kunne beskrive og illustrere hvordan
jorda, månen og sola beveger seg i forhold til
hverandre, og fortelle om årstider, døgn og
månefaser.
Eleven skal kunne beskrive og sortere stoffer etter
observerbare kjennetegn.
Eleven skal kunne sortere stoffer etter
observerbare, gitte kjennetegn.
-
Eleven skal kunne gjøre forsøk med vann og lys og
samtale om observasjonene.
Eleven skal kunne gjøre forsøk med vann og
samtale om observasjonene.
-
Eleven skal kunne lage gjenstander som kan
bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og samtale
om hvordan de virker.
Eleven skal kunne lage gjenstander som kan
bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og samtale
om hvordan de virker.
-
fortelle hva det vil si å sortere
sortere ulike ting i nærmiljøet (f.eks. etter størrelse, form, struktur, bruksområde
osv.)
delta i forsøk med å fryse, tine, fordampe og kondensere vann og forklare hva som
skjer gjennom å bruke begrepene
beskrive vannets egenskaper i ulike faser
lage f.eks. papirfly eller barkebåt og teste den i luft eller vann og fortelle hva som
gjør at gjenstanden beveger seg
observere andre objekter som beveger seg ved hjelp av vann og luft og beskrive
hva som påvirker bevegelsen
Eleven skal kunne lage gjenstander som bruker
refleksjon av lys, og samtale om hvordan de virker.
Digitale ferdigheter
Muntlige ferdigheter
Å kunne lese
naturfag – 1.trinn
Å kunne regne
Å kunne skrive
UKE